Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 23/01/2020 05:27 AM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 12/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 9/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Phỏng vấn Tiến sĩ Bùi Thanh Hà - Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ về Nghị định số 92/2012/NĐ-CP
Tiến sĩ Bùi Thanh Hà - Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ

Ngày 8/11/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định 92/2012/NĐ-CP qui định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo (Nghị định 92/2012/NĐ-CP) thay thế Nghị định 22/2005/NĐ-CP ngày 1/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo (Nghị định 22/2005/NĐ-CP).

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013, Nghị định gồm 5 chương, 14 mục, 46 điều, với một số nội dung được sửa đổi, bổ sung, quy định mới so với Nghị định số 22/2005/NĐ-CP.

Để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu của cán bộ, công chức, tín đồ, chức sắc các tôn giáo cùng đông đảo bạn đọc gần xa, Trung tâm Thông tin, Ban Tôn giáo Chính phủ có phỏng vấn ông Bùi Thanh Hà, Phó trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ về một số nội dung liên quan đến Nghị định 92/2012/NĐ-CP.
 
1. Xin ông cho biết về sự cần thiết ban hành Nghị định số 92/2012/NĐ-CP và quan điểm trong việc xây dựng Nghị định này.
 
1.1. Về sự cần thiết ban hành Nghị định
 
- Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo được UBTVQH khóa XI thông qua ngày 18/6/2004, ngày 01/3/2005 Chính phủ ban hành Nghị định số 22/2005/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. Quá trình thực hiện Nghị định số 22/2005/NĐ-CP có một số tồn tại, hạn chế như có nội dung quy định không khả thi, chưa phù hợp với thực tiễn hoặc đến nay không còn phù hợp; một số nội dung của Pháp lệnh chưa được hướng dẫn hoặc hướng dẫn nhưng chưa cụ thể, gây khó khăn trong quá trình triển khai, thực hiện.
- Thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 10/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ, trong đó có 25 nhóm thủ tục về lĩnh vực tôn giáo liên quan đến toàn bộ nội dung trong Nghị định số 22/2005/NĐ-CP cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ về thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ và thời hạn trả lời.
 
Vì vậy, Nghị định số 92/2012/NĐ-CP được ban hành nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập trong Nghị định số 22/2005/NĐ-CP và đảm bảo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 54/2010/NQ-CP về phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lí của Bộ Nội vụ, bảo đảm cho hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo được thực hiện thuận lợi trong khuôn khổ pháp luật.
 
1.2. Về quan điểm trong việc xây dựng Nghị định
 
Nghị định số 92/2012/NĐ-CP được xây dựng trên cơ sở thống nhất một số quan điểm mang tính nguyên tắc sau:
 
- Nghị định tiếp tục thể chế, cụ thể hoá Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo và một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan có giá trị pháp lý cao hơn. Nội dung Nghị định không được trái với tinh thần của các văn bản này, đặc biệt là Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.
 
- Các quy định trong thủ tục hành chính của Nghị định phải đáp ứng yêu cầu về đơn giản hóa thủ tục hành chính theo tinh thần Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ; Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 về Kiểm soát thủ tục hành chính.
 
- Ngôn ngữ sử dụng trong Nghị định phải rõ ràng, không đa nghĩa; quá trình xây dựng Nghị định phải tuân thủ quy định về trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về ban hành văn quản quy phạm pháp luật, đảm bảo những quy định khi được ban hành có tính khả thi, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.
 
2. Những điểm mới của Nghị định số 92/2012/NĐ-CP so với Nghị định 22/2005/NĐ-CP.
 
2.1. Về quản lý đối với hoạt động tín ngưỡng (Điều 3).
 
Nghị định số 22/2005/NĐ-CP chỉ quy định về lễ hội tín ngưỡng, Nghị định thay thế có bổ sung quy định cụ thể về hoạt động tại cơ sở tín ngưỡng, gồm việc cử người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng; việc đăng ký hoạt động tín ngưỡng hàng năm tại cơ sở; trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã; trách nhiệm của người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, người tham gia hoạt động tín ngưỡng tại cơ sở tín ngưỡng. Quy định này nhằm chấn chỉnh sinh hoạt tín ngưỡng trong cộng đồng dân cư, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân, đồng thời định hướng việc sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo nhằm mục đích tôn vinh, tưởng niệm những người có công với dân tộc, với cộng đồng, những biểu tượng văn hóa của dân tộc. Ngăn chặn việc lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi cá nhân.
 
2.2. Về điều kiện để đăng ký sinh hoạt tôn giáo; đăng ký hoạt động, công nhận tổ chức tôn giáo (Điều 5, Điều 6, Điều 8).
 
Nghị định số 22/2005/NĐ-CP chỉ quy định thủ tục để tổ chức đăng ký hoạt động tôn giáo, Nghị định này bổ sung quy định về đăng ký sinh hoạt tôn giáo; điều kiện để đăng ký sinh hoạt tôn giáo; điều kiện để một tổ chức được đăng ký hoạt động tôn giáo; thời hạn và điều kiện để được công nhận là tổ chức tôn giáo. Đây là quy định mới nhằm giúp cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định được các loại hình tổ chức đủ điều kiện đăng ký hoạt động tôn giáo theo tổ chức và các nhóm người có niềm tin riêng chỉ sinh hoạt như hình thức tín ngưỡng của cộng đồng, không có tổ chức giáo hội. Quy định này nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của công dân, bảo đảm các sinh hoạt tôn giáo bình thường được diễn ra trong khuôn khổ pháp luật.
 
2.3. Về quản lý đối với trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo (Điều 15, Điều 16).
 
Nghị định số 22/22005/NĐ-CP chỉ quy định việc thành lập, giải thể trường, mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo; chưa có quy định về người nước ngoài muốn theo học tại trường dẫn đến khó khăn cho nhà trường và học viên là người nước ngoài. Nghị định này bổ sung quy định về quản lý đối với trường trong việc tuyển sinh người Việt Nam và người nước ngoài; trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 
2.4. Về đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi của tổ chức tôn giáo (Điều 30).
 
Sau quy định về việc tổ chức đại hội của các tổ chức tôn giáo như Nghị định số 22/2005/NĐ-CP, Nghị định này có quy định về đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi (nếu có) với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 
2.5. Về hoạt động tôn giáo tại cơ sở được xếp hạng di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh (Điều 33).
 
Đây là quy định mới hoàn toàn, nhằm bảo đảm hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành, tín đồ và các hoạt động có liên quan tại các cơ sở được xếp hạng di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh, hạn chế các tranh chấp trong quản lý cơ sở và tổ chức hoạt động giữa người phụ trách cơ sở tôn giáo với ban quản lý di tích.
 
2.6. Về cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình tín ngưỡng, tôn giáo (Điều 34, Điều 35).
 
Nghị định số 22/2005/NĐ-CP chỉ quy định chung các công trình tôn giáo, Nghị định nàyquy định phân loại các công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo, công trình phụ trợ và yêu cầu về cấp phép xây dựng thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng. Quy định này tránh sự chồng chéo của các văn bản pháp luật, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu về xây dựng, sửa chữa công trình.
 
2.7. Về sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam (Điều 40).
 
Nghị định số 22/2005/NĐ-CP chưa quy định về nội dung này, Nghị định này quy định về việc người nước ngoài được sinh hoạt tôn giáo chung với người Việt Nam hoặc thành nhóm riêng tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam để đáp ứng nhu cầu tôn giáo của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế.
 
2.8. Về trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước (Điều 42, Điều 43).
 
Nghị định bổ sung các quy định mới cho các cơ quan nhà nước có liên quan trong việc quản lý đối với hoạt động tôn giáo; về tiếp nhận và xử lý hồ sơ của các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động tôn giáo. Tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong thực hiện chính sách tôn giáo.
 
2.9. Về thủ tục hành chính.
 
Thực hiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính ban hành kèm theo Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2010, nhằm khắc phục những hạn chế về thủ tục hành chính trong Nghị định số 22/2005/NĐ-CP như thời hạn giải quyết quá dài, không quy định số lượng hồ sơ, cách thức gửi và tiếp nhận hồ sơ, Nghị định này quy định rõ số lượng hồ sơ gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền; thời hạn trả lời các tổ chức, cá nhân tôn giáo là ngày làm việc và đều được rút ngắn. Nghị định cũng quy định rõ việc tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp, trách nhiệm của cơ quan Nhà nước trong việc tiếp nhận hồ sơ.
 
3. Sau khi Nghị định số 92/2012/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, các nội dung đang được thực hiện theo Nghị định số 22/2005/NĐ-CP được giải quyết như thế nào.
 
Theo quy định của Nghị định số 92/2012/NĐ-CP thì tổ chức tôn giáo, dòng tu, hội đoàn được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp đăng ký hoạt động hoặc công nhận thì không phải làm thủ tục đăng ký hoặc công nhận lại.
Xin trân trọng cảm ơn Ông./.
 
Vũ Hà Khoa
 
Phỏng vấn Tiến sĩ Bùi Thanh Hà - Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ về Nghị định số 92/2012/NĐ-CPNghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013, Nghị định gồm 5 chương, 14 mục, 46 điều, với một số nội dung được sửa đổi, bổ sung, quy định mới so với Nghị định số 22/2005/NĐ-CP. Để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu của cán bộ, công chức,
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Trao tặng Huy hiệu 30 tuổi Đảng và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng”
Nhà nước Lào trao tặng Huân chương cao quý cho Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam
Những chuyển biến quan trọng trong đời sống, chính sách tôn giáo ở Việt Nam
Lễ ra mắt Trang Thông tin điện tử của Ban Tôn giáo Chính phủ
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Nghi lễ 'Tống cựu nghinh Tân' tại Hoàng thành Thăng Long
Lễ hội ném còn ba nước Việt-Lào-Trung lần thứ VI
Sắc màu Giáng sinh trong những con hẻm Sài Gòn
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn