Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 21/10/2019 02:19 AM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 9/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 8/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 7/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 6/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối chính sách về tôn giáo của Đảng và Nhà nước ở Bắc Ninh

Tỉnh Bắc Ninh có 8 huyện, thị xã, thành phố, bao gồm 126 xã, phường, thị trấn, 703 thôn làng, khu phố; Là tỉnh có nền văn hoá lâu đời, có nhiều nét đặc thù về tín ngưỡng tôn giáo, có 2 tôn giáo lớn là Phật giáo và Công giáo.

Đối với Đạo Phật, Bắc Ninh là vùng đất đầu tiên ở Việt Nam tiếp nhận Phật giáo( năm 187 sau công nguyên), là trung tâm Phật giáo của cả nước từ thế kỷ thứ II đến thế kỷ thứ XII, với nhiều trung tâm lớn và cổ xưa như chùa Dâu, Phật Tích, Hàm Long, Cổ Pháp, Tiêu Sơn… Hiện nay có trên 20% dân số là tín đồ Phật giáo, khoảng 60% dân số ảnh hưởng của văn hoá Phật giáo và các lễ nghi tín ngưỡng truyền thống tiêu biểu của người Việt, như thờ cúng tổ tiên, thờ cúng những người có công với dân với nước, thờ anh hùng dân tộc, thờ mẫu, thờ thần, thờ thành hoàng làng… Cơ cấu tổ chức của Giáo hội Phật giáo Bắc Ninh bao gồm: Cấp tỉnh có Ban Trị sự Phật giáo tỉnh gồm 37 ủy viên, 14 Ban-Văn phòng trực thuộc Ban Trị sự và 01 trường Trung cấp Phật học được thành lập từ năm 2000; Cấp huyện có 8 Ban Trị sự của 8 huyện, thị xã, thành phố (với tổng số 63 vị tham gia). Toàn tỉnh hiện nay có tổng số trên 300 vị chức sắc, nhà tu hành, 594 cơ sở thờ tự (chùa) và khoảng 700 cơ sở tín ngưỡng dân gian khác. Đạo Công giáo được du nhập vào Bắc Ninh từ thế kỷ thứ XVIII, đến năm 1883 thành lập Giáo phận Bắc Ninh; Giáo phận gồm các xứ, họ đạo ở 12 tỉnh, thành phố, trong đó có 5 tỉnh Toà Giám mục Bắc Ninh quản lý trọn vẹn các xứ, họ đạo. Tỉnh Bắc Ninh là nơi có nhà thờ Chính toà của Giáo phận, có 19 vị Linh mục, 38 cơ sở thờ tự (gồm 32 nhà thờ, 4 nhà nguyện, 2 nhà dòng) với 3661 hộ và trên 14 nghìn giáo dân sinh hoạt tôn giáo ở 40 xứ, họ đạo (trong đó có 12 họ đạo toàn tòng) đang hoạt động tôn giáo ở 55 thôn, khu phố thuộc 39 xã, phường của 8 huyện, thị xã, thành phố.

Trong những năm qua, tình hình hoạt động của các tôn giáo diễn ra trên địa bàn tỉnh ổn định, không có sự việc phức tạp lớn xảy ra, đời sống của bà con tín đồ các tôn giáo ngày càng phát triển, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Để có được kết quả như vậy, là do sự nỗ lực không ngừng của ngành quản lý nhà nước về tôn giáo các cấp ở Bắc Ninh trong công tác tôn giáo trên tất cả các mặt, đặc biệt là công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về tôn giáo
Do xác định được vị trí quan trọng như vậy, nhiều năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo ở Bắc Ninh luôn tập trung vào các nội dung như: Quán triệt phổ biến Nghị quyết số 25/NQ-TW ngày 12/3/2003 của BCH Trung ương Đảng về công tác tôn giáo; Chương trình số 46 ngày 14/5/2003 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo của BCH Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh; Quyết định số 982/QĐ-CT ngày 29/8/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện chương trình hành động của Chính phủ và BCH Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh về công tác tôn giáo; Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo… và mới đây là Nghị định số 92/2012/NĐ - CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng trên Báo Bắc Ninh, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Đại đoàn kết, Báo Người Công giáo Việt Nam. Bản Tin tôn giáo(giai đoạn 2004 - 2008) được crú trọng đầu tư cả về chất lượng và số lượng phát hành tới Ban Tôn giáo các tỉnh, thành phố trong cả nước, một số cơ quan của tỉnh, một số cơ quan của các huyện, thị xã, thành phố; đến tất cả 126 xã, phường, thị trấn và trên 700 Trưởng thôn, Trưởng khu phố trong tỉnh. Trong những năm qua, thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Ban Tôn giáo Bắc Ninh đã phối hợp tổ chức 26 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách, pháp luật về tôn giáo của Đảng, Nhà nước cho 2594 lượt chức sắc, chức việc,Tăng Ni và 3073 tín đồ Công giáo, Phật giáo trong tỉnh; Tổ chức 23 Hội nghị, lớp tập huấn phổ biến đường lối, chính sách tôn giáo và nghiệp vụ công tác tôn giáo cho 3711 lượt cán bộ phụ trách công tác tôn giáo thuộc các ban, ngành đoàn thể ở tỉnh, huyện, thị xã, thành phố các xã, phường, thị trấn. Phối hợp với Hội đồng Giáo dục Quốc phòng của tỉnh, tổ chức phổ biến cho 108 chức việc đạo Công giáo và 120 Tăng Ni đạo Phật về đường lối quốc phòng toàn dân. Chỉ đạo bộ phận làm công tác tôn giáo thuộc Văn phòng UBND (nay là Phòng Nội vụ) các huyện, thị xã, thành phố tham mưu Cấp uỷ, Chính quyền xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật và có văn bản chỉ đạo các xã, phường, thị trấn triển khai ở cơ sở. Thực hiện sự chỉ đạo, 8/8 huyện, thị xã, thành phố đã mở được 55 Hội nghị phổ biến tuyên truyền Pháp lệnh - Nghị định, các Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản có liên quan đến tôn giáo cho cán bộ làm công tác tôn giáo, của các huyện, thị xã, thành phố, cán bộ chủ chốt các xã, phường, thị trấn và các Trưởng thôn, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn, làng, khu phố với số lượng hơn 7550 lượt người tham dự; Mở 11 Hội nghị tuyên truyền cho các chức sắc, chức việc, nhà tu hành với hơn 500 lượt người tham gia. Đối với cấp xã đã mở được 102 lớp và hội nghị lồng ghép cho 10300 lượt tín đồ các tôn giáo.
Bên cạnh đó, Ban Tôn giáo đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể như: Tỉnh Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh tỉnh qua chương trình phối hợp về việc “vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên, thanh niên thực hiện chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước”. Thực hiện chương trình phối hợp các đoàn thể từ huyện, thị xã, thành phố tới cơ sở đã phối hợp tổ chức nhiều hình thức và phương pháp phổ biến, tuyên truyền đường lối, chính sách tôn giáo phù hợp với từng đối tượng ở cơ sở và được đông đảo hội viên, đoàn viên là tín đồ các tôn giáo tham gia.
Do công tác tuyên truyền được quan tâm nên nhìn chung các chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước trong đó trọng tâm là Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo, Nghị định 22/2005/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo; Nghị định số 92/2012/NĐ - CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; các văn bản pháp quy khác như: Luật đất đai, Luật xây dựng, Luật di sản văn hóa… được ngành QLNN về tôn giáo các cấp từ tỉnh đến cơ sở tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân cũng như tín đồ các tôn giáo. Chính vì vậy trong nhiều năm, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã hoạt động đúng pháp luật, không có điểm nóng, khiếu kiện đông người vượt cấp liên quan đến tôn giáo. Việc xây dựng cơ sở thờ tự, thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo, phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử; việc mở các các trường đào tạo, bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo; các hoạt động từ thiện, in ấn kinh sách, việc tổ chức các buổi lễ trọng… nhìn chung đều thực hiện đúng quy định. Các vụ việc liên quan đến tôn giáo được cán bộ làm công tác tôn giáo tiếp nhận xử lý, tham mưu chính quyền các cấp trong tỉnh xem xét, giải quyết kịp thời, thỏa đáng đúng pháp luật, hợp tình, hợp lý, hợp lòng dân; Đặc biệt những hoạt động tôn giáo lớn như: Đại lễ Phật đản Phật lịch 2552 Dương lịch 2008; Đại lễ trưng bày tượng Phật ngọc vì Hoà bình thế giới của chùa Phật Tích năm 2009(thu hút hàng triệu lượt người tham gia); Lễ tưởng niệm tri ân công đức các bậc tiên đế, công thần, tướng lĩnh vương triều nhà Lý tại chùa Cổ pháp nhân dịp hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; Đại lễ khai quang Đại Phật tượng và gắn biển công trình chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội tại Di tích lịch sử văn hoá Quốc gia chùa Phật Tích năm 2010; Đại hội giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội do Giáo phận Bắc Ninh đăng cai (Bao gồm 10 Giáo phận) của Đạo Công giáo được tổ chức năm 2011 tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (với gần 26 nghìn tín đồ đạo Công giáo tham dự trong 2 ngày) được các ngành chức năng quan tâm, hướng dẫn chỉ đạo kịp thời, đáp ứng nguyện vọng của chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo; Vì vậy, các chức sắc, tín đồ tôn giáo ở Bắc ninh phấn khởi, tin tưởng, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt đường hướng hành đạo như “Kính chúa yêu nước”, “Sống tốt đời, đẹp đạo”, “Đạo pháp - dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, tích cực xây dựng cộng đồng tôn giáo thành khu dân cư mẫu mực, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu không còn phù hợp với phong tục tập quán địa phương; tích cực lao động sản xuất, tăng gia, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng chính quyền và các đoàn thể nhân dân ngày càng vững mạnh.
Qua thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về tôn giáo cho thấy nếu làm tốt công tác này sẽ giúp cho đông đảo cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo trong tỉnh nắm chắc chủ trương, chính sách, pháp luật về tôn giáo của Đảng, Nhà nước và công tác chỉ đạo quản lý hoạt động tôn giáo để vận dụng vào công việc thực tế ở địa phương; Các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo nắm được, hiểu được chủ trương, đường lối, chính sách về tôn giáo thì việc thực hiện các quy định về tôn giáo sẽ thuận lợi, dễ dàng, tạo được sự đồng thuận giữa chính quyền các cấp với các tổ chức tôn giáo.
 Tuy nhiên để công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về tôn giáo đến với mọi tầng lớp nhân dân, quần chúng tín đồ các tôn giáo đạt hiệu quả tốt hơn các cấp ủy Đảng, Chính quyền cần tập trung xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo được tăng cường, đào tạo cơ bản; Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương với các đoàn thể xã hội, với các tổ chức tôn giáo đóng trên địa bàn, sự gắn kết giữa đồng bào có đạo với cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức đoàn thể thông qua các ngày lễ truyền thống của dân tộc, các ngày lễ trọng của các tôn giáo, góp phần gắn bó người theo tôn giáo và không theo tôn giáo, huy động được các chức sắc, chức việc, nhà tu hành có uy tín tham gia. Làm tốt những việc trên sẽ góp phần đưa chủ trương, đường lối, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống dân cư, làm cho đồng bào có đạo, chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo ngày càng tin tưởng vào chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, làm cho hoạt động tôn giáo ổn định đúng pháp luật, đời sống nhân dân được nâng cao, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
 
 Đào Duy Hữu
Công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối chính sách về tôn giáo của Đảng và Nhà nước ở Bắc NinhĐối với Đạo Phật, Bắc Ninh là vùng đất đầu tiên ở Việt Nam tiếp nhận Phật giáo ( năm 187 sau công nguyên) , là trung tâm Phật giáo của cả nước từ thế kỷ thứ II đến thế kỷ thứ XII, với nhiều trung tâm lớn và cổ xưa như chùa Dâu, Phật Tích, Hàm Long, Cổ Pháp,
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Đồng Tháp: Họp mặt chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo
Vĩnh Long: Gặp mặt đại biểu chức sắc, chức việc các tôn giáo và đại biểu đồng bào người Hoa
Bình Dương: Ban Tôn giáo tỉnh thăm 2 Trường hạ
Tiền Giang: Lễ khai giảng khóa học Hiến chương tu chỉnh lần V, bồi dưỡng trụ trì.
Lễ khánh thành Điện thờ Phật Mẫu họ đạo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi
Đạo Cao Đài làm từ thiện tại đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi
Phật giáo Hà Tĩnh tập huấn Nghị định 92, Hiến chương GHPGVN và Văn bản hành chính.
Lễ khánh thành và cung hiến nhà thờ Tin lành Phú Quý
Bình Dương tập huấn công tác dân vận
Ủy ban ĐKCGVN tổ chức tọa đàm khoa học
Video
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Bài phát biểu của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Chiêm ngưỡng ngôi đền trên vách thủy tinh - 'kỳ quan nhân tạo' độc đáo Thái Lan
Lễ Sene Đolta của đồng bào Khmer
Một số hình ảnh của Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước tại tỉnh Hà Nam, và tỉnh Quảng Ninh
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vnNgười chịu trách nhiệm chính: TS.Bùi Thanh Hà 
Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ

Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn