Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 09/07/2020 09:49 AM
Ấn phẩm sách
Nhà nước thế tục
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 6/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 5/2020
Giới thiệu sách mới: Phóng sinh dưới góc nhìn Phật pháp và đời sống
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2020 của ngành Nội vụ
Đoàn chủ tọa Hội nghị

Sáng 27/12, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ của ngành Nội vụ năm 2020. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự và chỉ đạo Hội nghị. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân và các các Thứ trưởng đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, tại điểm cầu trung ương có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương; lãnh đạo các vụ trực thuộc Bộ Nội vụ và các đơn vị: Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Thi đua Khen thưởng, Cục Văn thư Lưu trữ; phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí. Tại điểm cầu 63 các tỉnh, thành phố có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố và các Sở Nội vụ.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa trình bày Báo cáo tóm tắt Tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Bộ, ngành Nội vụ.

Theo kết quả báo cáo, trong năm 2019, Bộ Nội vụ đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội khóa XIV thông qua 02 dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến về dự án Luật Thanh niên (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 8. Chủ trì, xây dựng trình cấp có thẩm quyền: 07 Nghị quyết trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 01 Nghị quyết của Chính phủ, 05 Nghị định, 05 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; đã ban hành 14 Thông tư theo thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Về thực hiện chính sách tinh giản biên chế, tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của Bộ, ngành, địa phương, biên chế công chức của các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, biên chế của các Hội có tính chất đặc thù và biên chế công chức dự phòng năm 2020 là 253.517 biên chế, giảm 8,68% so với số biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước từ Trung ương đến cấp huyện được giao năm 2015. Năm 2019, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách nhà nước giảm so với năm 2015 (khối Chính phủ quản lý) tại 63/63 địa phương giảm 4,26%, tại 20/22 Bộ, cơ quan ngang Bộ (trừ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng) và 08/08 cơ quan thuộc Chính phủ giảm 11,85%. Từ năm 2015 đến ngày 20/12/2019, đã thực hiện tinh giản biên chế 50.547 người.

Về xây dựng chính quyền địa phương, địa giới hành chính, Bộ Nội vụ đã tập trung hướng dẫn các địa phương xây dựng phương án thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã không đạt 50% cả hai tiêu chí diện tích và dân số. Đến ngày 25/12/2019, Bộ Nội vụ nhận được hồ sơ đề án của 42/45 địa phương, đã tổ chức thẩm định hồ sơ đề án của 40 địa phương; đã trình Chính phủ thống nhất hồ sơ sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã của 40 địa phương; Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua 21 địa phương; dự kiến sau khi sắp xếp giảm 6/713 ĐVHC cấp huyện và 560/11.160 ĐVHC cấp xã.

Về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, Bộ Nội vụ đã tham mưu Ban Cán sự Đảng Chính phủ trình Ban Bí thư Trung ương Đảng dự thảo Nghị định quy định xử lý xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; báo cáo Thủ tướng Chính phủ đánh giá 01 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Bộ Chính trị về công tác tôn giáo trong tình hình mới; ban hành Quy chế phối hợp giữa Bộ Nội vụ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác tín ngưỡng; tổ chức thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Về lĩnh vực thi đua, khen thưởng, Bộ Nội vụ chủ trì, xây dựng dự án Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi), hiện nay đang tổng hợp ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương để hoàn thiện dự án Luật; đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về quản lý tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025; theo thẩm quyền ban hành Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; xây dựng Đề án tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Tổ chức Lễ phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; tổ chức Tổng kết 10 năm phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” toàn quốc và Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011– 2020; thực hiện công tác khen thưởng kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành, địa phương.

Về lĩnh vực văn thư, lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 về công tác văn thư; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 19/2019/QĐ-TTg về việc giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước để lưu trữ phục vụ nghiên cứu lịch sử; ban hành theo thẩm quyền 02 Thông tư hướng dẫn về công tác văn thư, lưu trữ và tổ chức hội nghị tập huấn Thông tư cho bộ, ngành, địa phương. Ban hành văn bản hướng dẫn phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 đối với các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; kế hoạch kiểm tra và tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật trong công tác văn thư và lưu trữ tại 06 cơ quan Trung ương và địa phương; thẩm định tài liệu hết giá trị, thẩm định tài liệu nộp lưu vào lưu trữ lịch sử, hướng dẫn, giải đáp nghiệp vụ cho 58 cơ quan, tổ chức và thực hiện nhiệm vụ thống kê nhà nước về văn thư, lưu trữ.

Bên cạnh đó, công tác thanh niên; quản lý hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ; công tác chiến lược phát triển và quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Nội vụ; cán bộ nữ và bình đẳng giới; dân vận, dân chủ và phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội; công tác thanh tra, pháp chế, hoạt động đối ngoại, nghiên cứu khoa học, trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội, kiến nghị cử tri và thông tin báo chí... cũng đạt nhiều kết quả quan trọng.

Sau báo cáo tóm tắt, các đại biểu đã nghe các ý kiến tham luận, trao đổi kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị của đại diện các bộ, ngành trung ương và địa phương, tập trung một số vấn đề như: sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập; công tác cải cách hành chính; xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII; chính sách tiền lương và chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài làm việc trong các cơ quan nhà nước; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động công vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập; sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021; xây dựng chính quyền cơ sở; công tác tôn giáo…

Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng phát biểu

Tại Hội nghị, đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, Trưởng ban Vũ Chiến Thắng phát biểu tập trung vào những kiến nghị, đề xuất với Chính phủ, đồng thời quán triệt các địa phương một số công tác trọng tâm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trong năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được của Bộ, ngành Nội vụ trong năm 2019.

Đối với nhiệm vụ năm 2020, Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo Bộ cần phát huy dân chủ, đoàn kết, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung một số nhiệm vụ chủ yếu, như: công tác xây dựng thể chế, rà soát sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong các lĩnh vực mà Bộ, ngành Nội vụ được phân công; việc đẩy mạnh triển khai thực hiện hoàn thành mục tiêu Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020; công tác rà soát, tiến hành đánh giá chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, chính quyền địa phương và cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện phù hợp với chủ trương tinh giản biên chế, bộ máy…

Đối với lĩnh vực quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản hướng dẫn thi hành; quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết các tôn giáo, đoàn kết lương giáo và thực hiện nhất quán, chính sách tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; tăng cường đối thoại, tranh thủ các chức sắc, người có uy tín trong tôn giáo, vận động các phong trào xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, chăm lo phát triển kinh tế - xã hội nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào có đạo. Bên cạnh đó, toàn thể bộ máy làm công tác tôn giáo cần kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để hoạt động mê tín, dị đoan, trục lợi, kích động, chia rẽ các dân tộc, gây rối an ninh trật tự, lợi dụng chống phá nhà nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Để ghi nhận những thành tích đã đạt được trong năm 2019, Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh đã công bố Quyết định tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 05 tập thể và 11 cá nhân trong việc tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2019; Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng Cờ thi đua cấp Bộ, Bằng khen của Bộ trưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ngành Nội vụ năm 2019./.

Toàn cảnh Hội nghị

NL

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2020 của ngành Nội vụTham dự Hội nghị, tại điểm cầu trung ương có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương lãnh đạo các vụ trực thuộc Bộ Nội vụ và các đơn vị: Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Thi đua Khen thưởng, Cục Văn thư Lưu trữ phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí.
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Phát huy vai trò của người có uy tín trong công tác vận động đồng bào Khmer Tây Nam Bộ
Thái Bình: Tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền năm 2019
Bà con giáo dân Giáo xứ Áng Sơn tích cực tham gia bảo vệ môi trường
Cửa hàng Satrafoods đầu tiên bán các sản phẩm đạt chứng nhận HALAL
Phật giáo tỉnh Bắc Ninh tổng kết công tác Phật sự năm 2019
Phong trào khuyến học, khuyến tài ở các xứ họ đạo ở tỉnh Nam Định
Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Hội thánh Cao Đài Thượng đế
Gắn kết khối đại đoàn kết tôn giáo
Lễ hội Aza Koonh trở thành di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm, chúc mừng Giám mục Giáo phận Bùi Chu nhân dịp Lễ Noel
Video
Bài phát biểu của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ tại Đại lễ Phật đản Phật lịch 2564, Dương lịch 2020
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Hình ảnh
Giao lưu thể thao chào mừng Đại hội Đảng bộ cơ quan
Tu hội Truyền giáo Thánh Vinh sơn Tỉnh Dòng Việt Nam tổ chức thánh lễ Truyền chức Linh mục
Hơn 250 ảnh tư liệu quý về Bác Hồ
Audio
TS. Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về Công tác chấn chỉnh các hoạt động lệch chuẩn tôn giáo tại các cơ sở thờ tự của Phật giáo
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Minh Nga -
Phó Trưởng Ban
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn