Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 29/01/2020 03:37 AM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 12/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 9/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Việt Nam đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân
Tiến sĩ Nguyễn Thanh Xuân: đời sống tôn giáo ở Việt Nam đã có sự chuyển biến tích cực

Ngày 14/06/2012 vùa qua, Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp cùng Liên minh Châu Âu tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề “tôn giáo Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế - những kinh nghiệm quốc tế được chia sẻ”.

Hội thảo là cơ hội chia sẻ thông tin về tình hình tôn giáo Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay, đồng thời là cơ hội trao đổi học thuật và kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Việt Nam là quốc gia có nhiều tôn giáo và có nhiều người tin theo các tôn giáo. Chính sách đối với tôn giáo là một trong những chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Việt Nam bước vào thời kỳ đổi mới từ giữa những năm 1980, cụ thể là năm 1986, được đánh dấu bằng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV. Đến nay, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn về các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội. Trong quá trình đó, đổi mới về chính sách đối với tôn giáo đã đưa lại những thành tựu rất quan trọng, làm thay đổi rất căn bản đời sống tôn giáo ở Việt Nam.

Sự chuyển biến trong đời sống tôn giáo ở Việt Nam là kết quả của nhận thức mới về tôn giáo và chính sách đối với tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam, trong đó có hai điểm mới so với trước đây: một là xác định tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, từ đó kiên trì chính sách tôn trọng và đảm bảo quyền tự do, tín ngưỡng, tôn giáo của công dân; hai là nhìn nhận và phát huy những giá trị tích cực về văn hóa và đạo đức của tôn giáo, khuyến khích các hoạt động tôn giáo tiến bộ vì lợi ích của tổ quốc và của nhân dân.
 
Những chuyển biến trong đời sống tôn giáo khẳng định chủ trương và chính sách đối với tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam là đúng đắn, tín đồ, chức sắc thêm tin tưởng vào Đảng và Nhà nước cùng sự đổi mới của đất nước. Không những thế, tín đồ, chức sắc các tôn giáo ủng hộ và tham gia tích cực vào công cuộc đổi mới. Chính điều đó đã góp phần vào sự ổn định chính trị và phát triển kinh tế, xã hội của đất nước Việt Nam.
 
Những chuyển biến trong đời sống tôn giáo trong thời gian qua đã góp phần giới thiệu với bạn bè và cộng đồng quốc tế về hình ảnh đất nước Việt Nam đổi mới, hòa bình, ổn định và phát triển. Từ đó nâng cao ảnh hưởng và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Những chuyển biến trong đời sống tôn giáo ở Việt Nam là bằng chứng để đấu tranh, bác bỏ những luận điệu xuyên tạc về tình hình tôn giáo và chính sách tôn giáo của Việt Nam do các thế lực thù địch trong nước và ngoài nước bịa đặt.
 
Đổi mới tôn giáo là căn cứ vào tình hình tôn giáo của Việt Nam, vào đặc điểm lịch sử, văn hóa và hoàn cảnh của đất nước Việt Nam, đồng thời đặt trong hoàn cảnh mở cửa và hội nhập. Đổi mới tôn giáo ở Việt Nam tương xứng với đổi mới về kinh tế, văn hóa, xã hội. Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy và kiên trì thực hiện chính sách đó trong thời gian tới.
 
 
TS. Hoàng Văn Nghĩa: Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo
 
Tính đa dạng tôn giáo trong đời sống tôn giáo và xã hội Việt Nam là đặc trưng cơ bản của nền văn hóa Việt Nam, nhất là trong giai đoạn hội nhập và phát triển. Cùng với quá trình hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa sâu sắc mọi mặt của đời sống xã hội, các hình thức tôn giáo mới cũng du nhập vào trong xã hội, được đón nhận và làm giàu thêm tính đa dạng tôn giáo ở Việt Nam.
 
Thừa nhận tính đa dạng của tôn giáo trong đời sống xã hội đã khó, nhưng thừa nhận sự tồn tại cũng như những giá trị của tôn giáo khác với thái độ khoan dung, độ lượng còn khó hơn. Tuy nhiên, thái độ của chúng ta về vai trò của sự đa dạng tôn giáo trong đời sống xã hội, sự bảo tồn và phát huy đa dạng văn hóa, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với việc tôn trọng, bảo đảm các quyền và tự do cơ bản của mối người, đặc biệt là quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
 
Quyền tự do tôn giáo nói riêng và các quyền con người nói chung chỉ có thể được đảm bảo trên nền tảng của việc tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy sự đa dạng tôn giáo. Đồng thời chính sự đa dạng tôn giáo là một điều kiện và phương tiện để hiện thực hóa các quyền tự do tôn giáo và quyền con người.
 
Thực tiễn tôn trọng và bảo đảm đa dạng tôn giáo và quyền tự do tôn giáo trên thế giới cho thấy chỉ có thể dựa trên một nền văn hóa khoan dung – nền văn hóa nhân quyền, tôn trọng, và thực hiện đầy đủ chuẩn mực quốc tế, khu vực và quốc gia, mới có thể là điều kiện cho sự nảy nở và phát triển của các quyền con người, của tiến bộ xã hội, dân chủ và văn minh. Nhiệm vụ xây dựng và phổ biến một nền văn hóa khoan dung tôn giáo nói riêng và nền văn hóa nhân quyền nói chung là một sứ mệnh cao cả của các tôn giáo trên thế giới, đó cũng là sứ mệnh cao cả của cộng đồng quốc tế, đặc biệt tổ chức Liên hiệp quốc, của mỗi quốc gia, cộng đồng và mỗi cá nhân.
 
Quyền con người về mặt bản thể đã chỉ ra sự thống nhất giữa quyền và nghĩa vụ, giữa tự do mang tính đạo đức và tự do mang tính luật định. Bởi vậy, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo không thể thoát ly khỏi tính quy định của luật pháp quốc gia và quốc tế, với truyền thống văn hóa, bản sắc dân tộc và điều kiện kinh tế - xã hội đặc thù của mỗi quốc gia. Tự do tín ngưỡng và tôn giáo phải luôn được thực hành trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật Việt Nam. Mặc dù pháp luật của Việt Nam quy định “trong trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác với quy định của Pháp lệnh này thì thực hiện theo quy định của điều ước quốc tế đó”(Điều 38 của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo năm 2004), về cơ bản khi Nhà nước Việt Nam tham gia một điều ước quốc tế về quyền con người, trách nhiệm nội luật hóa những quy định quốc tế ấy vào trong hệ thống pháp luật của quốc gia mình, cũng như thực thi tất cả những biện pháp cần thiết về lập pháp, tư pháp và hành pháp của Việt Nam trong những năm qua đã thể hiện rõ tinh thần tôn trọng và thực thi nghiêm túc những cam kết quốc tế của Nhà nước Việt Nam.
 
 
Ông: Nguyễn Thanh Sơn: Việt Nam đảm bảo quyền tự do tôn giáo
 
Trong các văn kiện quốc tế về quyền con người liên quan đến quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo có một số nguyên tắc cơ bản. Năm nguyên tắc sau đây cũng là những nguyên tắc cơ bản mà Việt Nam áp dụng trên lý thuyết và thực tiễn để đảm bảo quyền con người trên lĩnh vực tôn giáo trong xu thế quốc tế hiện nay.
 
1. Nguyên tắc về những quyền con người cơ bản: quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo là một quyền cơ bản. Mọi cá nhân đều được hưởng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo mà không phải chịu bất kỳ sự ép buộc hay áp bức nào. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo dành cho mọi người song những người thuộc các nhóm thiểu số, phụ nữ, trẻ em, người tàn tật, những người bị giam giữ hay những người tỵ nạn cần được quan tâm và bảo vệ đặc biệt. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo thể hiện ở quyền tự do lựa chọn, giữ gìn, thay đổi tín ngưỡng tôn giáo thể hiện tín ngưỡng bằng những cách hợp lý.
 
2. Nguyên tắc không phân biệt đổi xử: tất cả các hình thức kỳ thị và phân biệt đối xử về tự do tín ngưỡng, tôn giáo phải bị phản đối. Sự kỳ thị và phân biệt đối xử thể hiện ở bất kỳ hình thức nào, ngăn cản, hạn chế hay thành kiến về tôn giáo hoặc tín ngưỡng, nhằm loại bỏ hay làm tổn hại đến việc công nhận và thực hiện quyền đó trên cơ sở công bằng. Cộng đồng quốc tế thừa nhận rằng cần phải ủng hộ sự hiểu biết, khoan dung và sự tôn trọng tôn giáo khi giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền tự do tín ngưỡng. Bất kỳ một quốc gia, một thể chế, tổ chức hay cá nhân nào cũng không được phân biệt đối xử với các quốc gia, thể chế, tổ chức và cá nhân khác vì lý do tín ngưỡng. Tất cả các quốc gia cần phải áp dụng những biện pháp ngăn chặn và loại bỏ sự phân biệt đối xử về tín ngưỡng trong nước mình.
 
3. Nguyên tắc về sự bảo vệ pháp lý: tất cả các quốc gia có chủ quyền cần phải thực thi và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo thông qua các biện pháp lập pháp và các biện pháp khác. Việc thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo không được vi phạm pháp luật và làm tổn hại tới lợi ích công cộng, các quyền và tự do cơ bản của những người khác.
 
Chính phủ của các quốc gia cần phải ban hành hay hủy bỏ các luật và áp dụng những biện pháp nhằm bảo về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và ngăn cấm bất kỳ sự phân biệt đối xử nào về tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Trong khi thể hiện quyền tự do tín ngưỡng của mình, mọi cá nhân phải tuân thủ những quy định của pháp luật nhằm mục đích giữ gìn an ninh, trật tự công cộng, đạo đức xã hội hoặc tôn trọng các quyền và tự do cơ bản của những người khác.
 
4. Nguyên tắc tăng cường đối thoại: cần phải khuyến khích sự khoan dung tín ngưỡng, tôn giáo thay thế đối đầu bằng đối thoại nhằm thúc đẩy tình hữu nghị và giữ gìn nền hòa bình thế giới. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cần phải đóng góp vào việc hòa bình trên toàn cầu, bảo vệ công lý xã hội và tình hữu nghị giữa các quốc gia, các cộng đồng và các tổ chức tôn giáo. Cần tăng cường đối thoại, xóa bỏ đối đầu trên lĩnh vực này. Hòa bình giữa các dân tộc là kết quả cuối cùng của tất cả những biến động lớn về chính trị, xã hội và tôn giáo.
 
5. Nguyên tắc tôn trọng chủ quyền của các quốc gia khác: không được sử dụng tôn giáo như một công cụ để can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác là một nguyên tắc tối quan trọng trong quan hệ quốc tế. Nguyên tắc này phản đối việc xúi giục sự thù địch giữa các dân tộc, giữa các quốc gia hay can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác với lý do có sự kỳ thị về tín ngưỡng tôn giáo. Cộng đồng quốc tế cần phải tôn trọng và xem xét toàn bộ việc thực hiện quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo ở mỗi quốc gia trên cùng một tiêu chuẩn, với một thái độ khách quan, bình đẳng và công bằng.
 
Trường Bách
 
Việt Nam đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dânHội thảo là cơ hội chia sẻ thông tin về tình hình tôn giáo Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay, đồng thời là cơ hội trao đổi học thuật và kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Việt Nam là quốc gia có nhiều
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Hoạt động của Đặc phải viên không thường trú của Vatican ở Việt Nam năm 2011
Islam giáo trong các biến cố chính trị -xã hội ở Syria
Chuyến thăm của Đoàn Bộ Hồi giáo Ả-rập Xê-út tại Việt Nam góp phần tăng cường hiểu biết và hợp tác về tôn giáo giữa hai nước
Toàn cảnh quan hệ Nga – Vatican
Vài nét về Trung Đông và diễn biến trong thế giới Hồi giáo
Vấn đề Islam giáo trong đời sống chính trị - xã hội Pakistan
Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ và Hồi giáo
Bắc nhịp cầu sang các nước Hồi giáo
Sơ lược tìm hiểu về Thần đạo ở Nhật Bản
Khái lược về Phật giáo ở Trung Quốc
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Nghi lễ 'Tống cựu nghinh Tân' tại Hoàng thành Thăng Long
Lễ hội ném còn ba nước Việt-Lào-Trung lần thứ VI
Sắc màu Giáng sinh trong những con hẻm Sài Gòn
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn