Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 06/04/2020 06:02 AM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 1+2/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 12/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Câu 21. Luật tín ngưỡng, tôn giáo quy định nguyên tắc hoạt động tín ngưỡng?

Điều 10 Luật tín ngưỡng, tôn giáo quy định tổ chức hoạt động tín ngưỡngphải đảm bảo những nguyên tắc sau:

- Hoạt động tín ngưỡng, lễ hội tín ngưỡng phải bảo đảm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

- Việc tổ chức hoạt động tín ngưỡng, lễ hội tín ngưỡng phải bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tiết kiệm, bảo vệ môi trường.

Câu 22. Tại sao cơ sở tín ngưỡng phải có người đại diện hoặc ban quản lý? Điều kiện để được bầu, cử là người đại diện hoặc thành viên ban quản lý cơ sở tín ngưỡng?

- Cơ sở tín ngưỡng phải có người đại diện hoặc ban quản lý để chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động diễn ra tại cơ sở tín ngưỡng.

-Để được bầu,cử là người đại diện hoặc thành viên ban quản lý cơ sở tín ngưỡngphải đảm bảo các điều kiện sau: là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có uy tín trong cộng đồng dân cư.

Câu 23. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc bầu, cử người đại diện hoặc thành viên ban quản lý cơ sở tín ngưỡng?

Điều 11. Luật tín ngưỡng, tôn giáo quy định:

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở tín ngưỡng phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức để cộng đồng dân cư bầu, cử người đại diện hoặc thành viênban quản lý. Căn cứ kết quả bầu, cử và các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 11 Luật tín ngưỡng, tôn giáo, Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản công nhận người đại diện hoặc thành viên ban quản lý cơ sở tín ngưỡng trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày bầu, cử.

Trường hợp bầu, cử người đại diện hoặc thành lập ban quản lý nhà thờ dòng họ thì không phải thực hiện theo quy định này.

Câu 24. Việc bầu, cử người đại diện hoặc thành lập ban quản lý cơ sở tín ngưỡng đã được xếp hạng là di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được thực hiện như thế nào?

Điều 11. Luật tín ngưỡng, tôn giáo quy định:

Việc bầu, cử người đại diện hoặc thành lập ban quản lý cơ sở tín ngưỡng đã được xếp hạng là di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh thực hiện theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Câu 25. Hoạt động tín ngưỡngcó phải đăng ký không? Người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng phải làm gì để được đăng ký hoạt động tín ngưỡng?

Hoạt động tín ngưỡng của cơ sở tín ngưỡng phải được đăng ký, trừ cơ sở tín ngưỡng là nhà thờ dòng họ.

Người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm gửi văn bản đăng ký hoạt động tín ngưỡng đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở tín ngưỡng chậm nhất là 30 ngày trước ngày cơ sở tín ngưỡng bắt đầu hoạt động tín ngưỡng, trừ trường hợp tổ chức lễ hội tín ngưỡng lần đầu, lễ hội tín ngưỡng được khôi phục sau thời gian gián đoạn hoặc lễ hội tín ngưỡng được tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi về quy mô, nội dung, thời gian, địa điểm.

Văn bản đăng ký phải nêu rõ tên cơ sở tín ngưỡng, các hoạt động tín ngưỡng, nội dung, quy mô, thời gian, địa điểm diễn ra hoạt động.

Câu 26. Thời hạnỦy ban nhân dân cấp xã chấp thuận việc đăng ký hoạt động tín ngưỡng là bao lâu?Trường hợp cần bổ sung hoạt động tín ngưỡng thì làm thế nào?

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đăng ký đăng ký hoạt động tín ngưỡng hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm trả lời bằng văn bản; trường hợp từ chối đăng ký phải nêu rõ lý do.

Trường hợp hoạt động tín ngưỡng không có trong văn bản đã được đăng ký thì người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm đăng ký bổ sung theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Luật tín ngưỡng, tôn giáo, chậm nhất là 20 ngày trước ngày diễn ra hoạt động tín ngưỡng.

Câu 27. Trách nhiệm của người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡngđể được chấp thuận tổ chức lễ hội tín ngưỡng định kỳ?

Người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng diễn ra định kỳ chậm nhất là 20 ngày trước ngày tổ chức lễ hội đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Câu 28. Việc tiếp nhận thông báo tổ chức lễ hội tín ngưỡng định kỳ được quy định như thế nào?

- Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổ chức lễ hội có trách nhiệm tiếp nhận thông báo đối với lễ hội tín ngưỡng có quy mô tổ chức trong một xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã);

- Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi tổ chức lễ hội có trách nhiệm tiếp nhận thông báo đối với lễ hội tín ngưỡng có quy mô tổ chức trong nhiều xã thuộc một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là huyện);

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức lễ hội có trách nhiệm tiếp nhận thông báo đối với lễ hội tín ngưỡng có quy mô tổ chức trong nhiều huyện thuộc một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh).

Câu 29. Việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng định kỳ tại cơ sở tín ngưỡng là di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng thực hiện theo quy định pháp luật nào?

Việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng định kỳ tại cơ sở tín ngưỡng là di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng thực hiện theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Câu 30. Trách nhiệm của Ủy ban nhân các cấp trong việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng định kỳ?

Ủy ban nhân các cấp có trách nhiệm bảo đảm việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng theo nội dung đã được người đại diện hoặc ban ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo thông báo.

Câu 21. Luật tín ngưỡng, tôn giáo quy định nguyên tắc hoạt động tín ngưỡng?Điều 10 Luật tín ngưỡng, tôn giáo quy định tổ chức hoạt động tín ngưỡngphải đảm bảo những nguyên tắc sau: - Hoạt động tín ngưỡng, lễ hội tín ngưỡng phải bảo đảm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. - Việc tổ
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về cấp phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng?
Câu 11. Cơ sở tôn giáo là gì?
Câu 1. Xin cho biết phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016?
Nội dung cải cách hành chính trong Luật tín ngưỡng, tôn giáo
Một số quy định của pháp luật về xây dựng liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo
Một số quy định của pháp luật về đất đai liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo
Hỏi: Luật tôn giáo có hiệu lực từ 01/01/2018 có ảnh hưởng tới Lễ hội Đâm trâu của phong tục của dân tộc như cháu không? Nhà nước quy định như thế nào? Hot A - ahottumorong@gmail.com
Hỏi: Tôi được biết Quốc hội khóa XIII mới ban hành Bộ luật Dân sự năm 2015, vậy xin cho tôi biết Bộ luật Dân sự 2015 có điểm gì mới so với Bộ luật Dân sự năm 2005?
Câu 104: Theo quyết định, khi thi tuyển công chức, người dự tuyển phải thi các môn nào ? (Vàng A Sùng – Hà Giang)
Câu 103: Nếu tổ chức thi tuyển công chức mà không thành lập Hội đồng tuyển dụng (do số lượng đăng ký dự tuyển quá ít) thì có vi phạm quy định của pháp luật về cán bộ, công chức không ? ( Trần Thị Ngà – Lạng Sơn)
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Đền Hùng trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020
Các tổ chức Tin Lành chuyển đổi hình thức sinh hoạt tôn giáo để phòng, chống dịch Covid-19
Hàng vạn du khách dự lễ khai hội đền Sóc Xuân Canh Tý 2020
Audio
TS. Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về Công tác chấn chỉnh các hoạt động lệch chuẩn tôn giáo tại các cơ sở thờ tự của Phật giáo
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Minh Nga -
Phó Trưởng Ban
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn