Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 26/05/2020 12:59 AM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 4/2020
Giới thiệu sách mới: Nhà nước Thế tục
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 3/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 1+2/2020
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Nâng cao hiệu quả công tác tôn giáo trong tình hình mới
Ban Trị sự GHPG Việt Nam huyện Bố Trạch tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ I

Trong những năm qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng và chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các ngành liên quan, công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thực hiện quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước ta về công tác tôn giáo là công tác của cả hệ thống chính trị, trong những năm qua, các cấp, các ngành của tỉnh, các địa phương có đồng bào theo đạo trên địa bàn tỉnh đã thường xuyên chú trọng tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và đồng đào có đạo; tích cực vận động đồng bào có đạo thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, sống “tốt đời đẹp đạo”, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng nếp sống mới ở khu dân cư… Trong việc thực hiện chính sách đối với đồng bào các tôn giáo, các cấp chính quyền tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện để chức sắc, tín đồ tôn giáo được thực hiện quyền tự do  tín ngưỡng, tôn giáo; thực hiện các lễ nghi trong khuôn khổ của pháp luật; quan tâm thăm hỏi, động viên, chúc mừng các tổ chức tôn giáo nhân các dịp lễ trọng; kịp thời hỗ trợ các trường hợp chức sắc, tín đồ các tôn giáo ốm đau hoặc có hoàn cảnh khó khăn; các nhu cầu về đất đai, cơ sở thờ tự của các tổ chức tôn giáo được quan tâm, tạo điều kiện: từ năm 2015 đến nay, đã có 06 tổ chức tôn giáo được cấp mới và cấp thêm đất với diện tích 20477,5m2; cấp phép cho 10 giáo xứ, giáo họ Công giáo xây dựng, sửa chữa, nâng cấp cơ sở thờ tự; đến nay, đã có 88/90 cơ sở thờ tự Công giáo được cấp giấy chứng nhận QSD đất; nhiều chùa của Phật giáo được tạo điều kiện cho xây dựng, trùng tu, hưng phục và đưa vào sử dụng (chùa Đại Giác, Thanh Quang, Hoằng Phúc…); các cấp chính quyền tỉnh cũng đã quan tâm, chấp thuận cho giáo hội Phật giáo tổ chức nhiều lễ hội quan trọng mang tầm quốc gia và địa phương (lễ hội Di tích Quốc gia chùa Hoằng Phúc, lễ cung đón Phật Ngọc Hòa bình thế giới…) nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh của nhân dân và tín đồ trên địa bàn tỉnh. Do đó, những năm qua, tình hình tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cơ bản ổn định, các quyền cơ bản của chức sắc, tín đồ được đảm bảo đã tạo sự đồng thuận giữa chính quyền và giáo hội; những vụ việc liên quan đến tôn giáo phát sinh trên địa bàn cơ bản được giải quyết tốt, tình hình an ninh chính trị trong những thời điểm nhạy cảm được giữ vững. Xu hướng đối thoại hợp tác giữa các tôn giáo với chính quyền ngày càng được củng cố, tăng cường; Sinh hoạt tôn giáo cơ bản diễn ra thuần túy, tuân thủ pháp luật, giáo hội các tôn giáo thường xuyên phối hợp hướng dẫn, vận động các chức sắc, tín đồ thực hiện phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác tôn giáo nói chung và công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo nói riêng trên địa bàn tỉnh cũng còn một số hạn chế như: việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của một số cấp uỷ, chính quyền có lúc, có nơi buông lỏng quản lý, thiếu sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ dẫn đến phát sinh các vụ, việc tôn giáo phức tạp. Tình trạng vi phạm trong xây dựng cơ sở thờ tự, lấn chiếm đất đai…liên quan đến tôn giáo còn xảy ra; trong lúc đó, đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo ở cơ sở còn nhiều hạn chế; công tác tuyên truyền, vận động chức sắc, tín đồ các tôn giáo chưa có chiều sâu, chưa mang tính thuyết phục cao; chưa xây dựng được nhiều cơ sở, cốt cán trong quần chúng tín đồ; công tác phát triển đảng viên người có đạo còn chậm và gặp nhiều khó khăn...

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tôn giáo trong thời gian tới, thiết nghĩ các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân từ tỉnh đến cơ sở cần tiếp tục quan tâm việc tổ chức cho cán bộ, nhân dân nói chung, đồng bào có tín ngưỡng, tôn giáo nói riêng học tập các quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước ta đối với các tôn giáo. Các ngành, các cấp cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong vùng giáo, nhất là trong các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo nắm và thực hiện tốt tinh thần Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 8-11-2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo, Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 9-5-2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo; công trình phụ trợ của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Tập trung nâng cao nhận thức, thống nhất quan điểm, trách nhiệm của hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với công tác tôn giáo. Để làm tốt vấn đề này đòi hỏi các cấp uỷ Đảng, chính quyền cần thực sự quan tâm, lãnh đạo việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta đối với các tôn giáo một cách đồng bộ, có tính thống nhất cao; cần phân định rõ vai trò lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý nhà nước của chính quyền và không ngừng phát huy vai trò vận động của Mặt trận và các đoàn thể quần chúng trong việc động viên đồng bào có đạo tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết, phấn đấu xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.

Cần nhận thức một cách sâu sắc về nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng, thông qua công tác vận động nhằm giúp đồng bào các tôn giáo phát huy những ưu điểm, khắc phục tồn tại, giữ gìn và phát huy những truyền thống văn hóa của dân tộc, tôn vinh những người có công với Tổ quốc, với nhân dân đồng thời chủ động đấu tranh chống lại các hoạt động lợi dụng tự do tín ngưỡng tôn giáo để hành nghề mê tín dị đoan, hoạt động trái pháp luật và chính sách của Nhà nước, lợi dụng, kích động chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, gây rối, xâm phạm an ninh quốc gia.

Tiếp tục quan tâm phát triển đời sống của vùng đồng bào có đạo, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; kêu gọi đầu tư và tăng cường thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, nâng cao dân trí; tăng cường củng cố hệ thống chính trị, động viên quần chúng tôn giáo sống “tốt đời đẹp đạo”, tích cực tham gia các phong trào cách mạng, các hoạt động từ thiện nhân đạo…

Quan tâm xây dựng tổ chức, bộ máy cán bộ làm công tác tôn giáo đủ mạnh, tạo điều kiện về mọi mặt nhằm góp phần tham mưu ngày càng tốt hơn cho cấp uỷ, chính quyền giải quyết các vấn đề có liên quan đến tôn giáo theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước./.

Hoàng Huế

Nâng cao hiệu quả công tác tôn giáo trong tình hình mớiThực hiện quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước ta về công tác tôn giáo là công tác của cả hệ thống chính trị, trong những năm qua, các cấp, các ngành của tỉnh, các địa phương có đồng bào theo đạo trên địa bàn tỉnh đã thường xuyên chú trọng tuyên truyền,
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Nét đẹp của Lễ Vu lan - Báo hiếu
Về sự gia tăng số người vô thần ở các nước Bắc Âu
Trước những vụ xả súng, khủng bố kinh hoàng ở Mỹ và châu Âu: Đoàn Mỹ ngạc nhiên về an ninh ở Việt Nam
Nhà nước Hồi giáo IS - nguyên nhân và giải pháp
Ban Tôn giáo Chính phủ không ngừng nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính về tôn giáo
Tấm lòng của Bác Hồ với thương binh, liệt sĩ có tôn giáo
Lý do các linh mục không được phép kết hôn
Lợi dụng sự cố môi trường để xuyên tạc, kích động, gây rối làm ảnh hưởng an ninh chính trị là có tội với Nhân dân và Tổ quốc
Thái độ của giới lãnh đạo Công giáo ở Châu Âu đối với việc nước Anh rời Liên minh Châu Âu (EU)
Lê Quý Đôn thân thế, sự nghiệp và cụm kiến trúc đền thờ
Video
Bài phát biểu của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ tại Đại lễ Phật đản Phật lịch 2564, Dương lịch 2020
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Hình ảnh
Hơn 250 ảnh tư liệu quý về Bác Hồ
Các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh Kon Tum chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Đền Hùng trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020
Audio
TS. Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về Công tác chấn chỉnh các hoạt động lệch chuẩn tôn giáo tại các cơ sở thờ tự của Phật giáo
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Minh Nga -
Phó Trưởng Ban
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn