Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 08/07/2020 08:48 AM
Ấn phẩm sách
Nhà nước thế tục
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 6/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 5/2020
Giới thiệu sách mới: Phóng sinh dưới góc nhìn Phật pháp và đời sống
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Ban Tôn giáo Chính phủ không ngừng nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính về tôn giáo

Cải cách hành chính đóng vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta.

Trong văn kiện Hội nghị Trung ương các khóa và các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc  đều đề cập đến vấn đề Cải cách hành chính. Hội nghị Trung ương 8 khóa VII xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm của việc xây dựng và hoàn thiện nhà nước đã đề ra mục tiêu: Xây dựng một nền hành chính trong sạch, có đủ năng lực, sử dụng đúng quyền lực và từng bước hiện đại hóa để quản lý có hiệu lực, hiệu quả công việc của nhà nước, thúc đẩy xã hội phát triển lành mạnh, đúng hướng, phục vụ đắc lực đời sống nhân dân, xây dựng nếp sống và làm việc theo pháp luật trong xã hội.

Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai  đoạn 2011 - 2020 đã xác định cải cách hành chính là một trong 3 khâu đột phá chiến lược để đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Ngày 04/5/1994 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 38/CP về Cải cách một bước thủ tục hành chính mà mục tiêu quan trọng là hướng đến việc giải quyết tốt hơn các công việc của công dân, tổ chức đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp. Yêu cầu của Nghị quyết là “nhằm tạo bước chuyển biến căn bản trong quan hệ và thủ tục giải quyết công việc giữa các cơ quan nhà nước với nhau, giữa cơ quan nhà nước với tổ chức xã hội và cơ quan nhà nước với công dân”. Cùng với yêu cầu phát triển hội nhập, cải cách thủ tục hành chính ở nước ta từng bước định hình về nội dung, phương hướng triển khai những bước đi, cách làm nhằm bảo đảm bộ máy hành chính phục vụ tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 08 tháng 11 năm 2011, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 30c/NQ-CP về ban hành Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. Trong đó nêu rõ: Mục tiêu của cải cách hành chính là: 1) xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm giải phóng lực lượng sản xuất, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển đất nước; 2) tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch nhằm giảm thiểu chi phí về thời gian và kinh phí của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong việc tuân thủ thủ tục hành chính; 3) xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương tới cơ sở thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; 4) bảo đảm thực hiện trên thực tế quyền dân chủ của nhân dân, bảo vệ quyền con người, gắn quyền con người với quyền và lợi ích của dân tộc, của đất nước; 5) xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước. Chương trình tổng thể đã xác định 6 lĩnh vực triển khai cải cách hành chính: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính.

Cải cách thủ tục hành chính là một trong 6 nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính, là “linh hồn” của cải cách hành chính và thường xuyên được Chính phủ quan tâm.  Các quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân công dân đã được Hiến pháp và các luật ghi nhận, cũng như các yêu cầu, nguyện vọng của họ có được thực hiện hay không, thực hiện như thế nào đều phải thông qua thủ tục hành chính do các cơ quan, các cấp chính quyền nhà nước quy định và trực tiếp giải quyết. Thông qua cải cách thủ tục hành chính nhằm công khai, minh bạch quá trình giải quyết công việc, tăng cường khả năng giám sát của người dân đối với quá trình thực hiện công vụ, nâng cao trách nhiệm trong thực hiện công vụ của cơ quan, người có thẩm quyền.

Là cơ quan có chức năng giúp Bộ Nội vụ tham mưu cho Chính phủ quản lý nhà nước về tôn giáo, trong những năm qua Ban Tôn giáo Chính phủ luôn quan tâm  lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, nhằm đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của đông đảo chức sắc, tín đồ các tôn giáo trên cả nước, theo đúng quy định pháp luật.

Thực hiện Kết quả Đề án 30 và Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 10/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Nội vụ, trong lĩnh vực tôn giáo có 26 nhóm thủ tục hành chính.  Năm 2012, Ban Tôn giáo Chính phủ đã giúp Bộ Nội vụ tham mưu cho Chính phủ xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp  thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị định đã được Chính phủ ban hành ngày 08/11/2012 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013.

Nghị định số 92/2012/NĐ-CP đã bám sát mục tiêu cắt giảm thủ tục hành chính  về thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ, thời hạn giải quyết theo quy định tại Nghị quyết 54/NQ- CP, qua đó tiết kiệm thời gian, chi phí trong việc thực hiện quy định pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Tạo được sự hưởng ứng tích cực từ phía các tổ chức tôn giáo và chức sắc, đồng bào tôn giáo trong và ngoài nước.

Cùng với đó, Ban Tôn giáo Chính phủ đã tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 01/2013/TT- BNV ngày 25/3/2013 ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu thủ tục hành  chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Thông tư đã pháp lý hóa các biểu mẫu liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo (10 mẫu áp dụng cho cơ quan hành chính nhà nước, 35 mẫu áp dụng cho tổ chức, cá nhân tôn giáo). Tham mưu cho Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 1119/QĐ - BNV ngày 10/10/2013 về việc Công bố Thủ tục hành chính trong lĩnh vực tôn giáo. Có 50 thủ tục hành chính từ cấp Trung ương tới cấp xã, trong đó quy định rõ các bước thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ, thời gian giải quyết….kèm theo các biểu mẫu. Năm 2015 đã trình Bộ trưởng ban hành Quyết định số 868/QĐ-BNV ngày 17/8/2015 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ thay thế  Quyết định 1119/QĐ-BNV ngày 10/10/2013, trong đó bổ sung thêm một thủ tục hành  chính về tôn giáo cấp Trung ương thành 19 thủ tục và 01 thủ tục hành chính về tôn giáo cấp tỉnh thành 17 thủ tục.

Năm 2013, Ban Tôn giáo Chính phủ đã tổ chức thực hiện cơ chế Một cửa, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tôn giáo được thuận tiện và nhanh chóng; xây dựng Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, nhằm rà soát các thủ tục hành chính trong hoạt động nội bộ của các Vụ, đơn vị và của Ban trong quá trình  thực hiện quản lý nhà nước về tôn giáo.

Ngày 18/9/2014  Ban  đã tổ chức công bố Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008, gồm có: Chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, Sổ tay quản lý chất lượng, 17 quy trình nội bộ và 18 thủ tục hành chính. Hiện nay đang áp dụng thực hiện tại Ban và tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001- 2008.

 Ban Tôn giáo Chính phủ không chỉ tham mưu ban hành các quy định thực sự đổi mới và khoa học về mặt thủ tục, trình tự mà còn đổi mới phương thức giải quyết thủ tục hành chính, niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan, công bố trên Trang thông tin điện tử, nâng cao chất lượng chủ thể giải quyết thủ tục hành chính là các cán bộ, công chức được trao quyền thực hiện tại Bộ phận Một cửa, bộ phận Tiếp công dân.

Năm 2015, Ban Tôn giáo Chính phủ đã thực hiện thí điểm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên môi trường điện tử đối với  01 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban. Tiếp nhận hồ sơ, xử lý hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính thông qua Trang thông tin điện tử của Ban, tiến tới áp dụng chính thức dịch vụ công trực tuyên mức độ 3 đối với toàn bộ 19 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Tôn giáo Chính phủ.

Việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính của Ban Tôn giáo Chính phủ đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các chức sắc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo; tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo hiểu rõ hơn chính sách, pháp luật của nhà nước, tôn trọng và tuân thủ pháp luật, qua đó góp phần phát huy lối sống  “Tốt đời, đẹp đạo”, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát huy các nguồn lực của tổ chức tôn giáo  vào mục tiêu xã hội hóa các lĩnh vực của đời sống, xây dựng đất nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Có thể nói, với những nỗ lực của Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức người lao động Ban Tôn giáo Chính phủ trong 05 năm qua đã giải quyết hàng trăm thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân tôn giáo, đảm bảo đúng quy định pháp luật, qua đó đã đưa các quy định cải cách vào đời sống tôn giáo, biến chủ trương cải cách thành thực tế sinh động, chứ không chỉ là các quy định khô cứng, vô cảm. Việc cải các  thủ tục hành chính về tôn giáo đã trở thành nhịp cầu nối những niềm vui, sự tin tưởng và tôn trọng của hàng chục triệu chức sắc, tín đồ các tôn giáo vào chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta, rút ngắn khoảng cách giữa tổ chức tôn giáo với cơ quan công quyền, góp phần xây dựng mối quan hệ tốt đẹp “Tôn giáo đồng hành cùng dân tộc”.

Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020, tiếp tục khẳng định một trong những mục tiêu của giai đoạn này là : “nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công”, trong đó lấy chất lượng phục vụ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân là thước đo chỉ số cải cách hành chính.

Với quyết tâm cải cách thủ tục hành chính về lĩnh  vực tôn giáo, hiện nay Ban Tôn giáo Chính phủ đang phối hợp với một số cơ quan liên quan trong Ban soạn thảo xây dựng dự án Luật tín ngưỡng, tôn giáo tham mưu xây dựng các quy định về trình tự, thủ tục thực hiện các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trong dự án Luật tín ngưỡng, tôn giáo và dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật tín ngưỡng, tôn giáo thực sự đơn giản hóa thành phần, số lượng hồ sơ và thời gian giải quyết thủ tục hành chính, cách thức thực hiện thủ tục hành chính, nhằm tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí cho tổ chức, cá nhân tôn giáo.

Đặc biệt, trong năm 2016,  Ban Tôn giáo Chính phủ đã phê duyệt và đang thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành  chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Tôn giáo Chính phủ được quy định tại Nghị định 92/2012/NĐ-CP”, thông qua kết quả nghiên cứu khoa học nhằm đưa ra những giải pháp phù hợp trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về tôn giáo.

Trong thời gian tới, Đảng ủy, Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp tục quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính về tôn giáo để đạt được những kết quả cụ thể, đáp ứng mục tiêu cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 mà Chính phủ đã đề ra, đồng thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước về tôn giáo trong  giai đoạn hiện nay./.

ThS Nguyễn Thị Hồng Vân

Ban Tôn giáo Chính phủ không ngừng nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính về tôn giáoTrong văn kiện Hội nghị Trung ương các khóa và các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc  đều đề cập đến vấn đề Cải cách hành chính. Hội nghị Trung ương 8 khóa VII xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm của việc xây dựng và hoàn thiện nhà nước đã đề
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Tấm lòng của Bác Hồ với thương binh, liệt sĩ có tôn giáo
Lý do các linh mục không được phép kết hôn
Lợi dụng sự cố môi trường để xuyên tạc, kích động, gây rối làm ảnh hưởng an ninh chính trị là có tội với Nhân dân và Tổ quốc
Thái độ của giới lãnh đạo Công giáo ở Châu Âu đối với việc nước Anh rời Liên minh Châu Âu (EU)
Lê Quý Đôn thân thế, sự nghiệp và cụm kiến trúc đền thờ
Viết về đề tài Công giáo: Đôi điều trao đổi
Học cách viết báo của Bác Hồ
Học tập gương làm báo Hồ Chí Minh
Khúc ruột miền Trung
Giá trị của đạo đức Phật giáo trong đời sống xã hội hiện nay
Video
Bài phát biểu của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ tại Đại lễ Phật đản Phật lịch 2564, Dương lịch 2020
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Hình ảnh
Giao lưu thể thao chào mừng Đại hội Đảng bộ cơ quan
Tu hội Truyền giáo Thánh Vinh sơn Tỉnh Dòng Việt Nam tổ chức thánh lễ Truyền chức Linh mục
Hơn 250 ảnh tư liệu quý về Bác Hồ
Audio
TS. Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về Công tác chấn chỉnh các hoạt động lệch chuẩn tôn giáo tại các cơ sở thờ tự của Phật giáo
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Minh Nga -
Phó Trưởng Ban
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn