Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 21/10/2019 02:32 AM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 9/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 8/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 7/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 6/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?















Chọn    Xem KQ
Tiền Giang: 10 năm thực hiện Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg ngày 04/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin lành
Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) Chi hội Mỹ Phúc

Tiền Giang là tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long với diện tích 232.609 km2, có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, dân số 1.789.897 người, có các tôn giáo chính như Công giáo, Tin lành, Phật giáo, Cao đài, Hòa Hảo và Hồi giáo.

Về đạo Tin lành, Tiền Giang hiện có 18 hệ phái đang hoạt động với 61 điểm nhóm, có 11.189 tín đồ, 15 chức sắc (8 mục sư, 4 mục sư nhiệm chức, 3 truyền đạo), 12 chi hội trong đó có 9 cơ sở thờ tự, 3 cơ sở còn mượn nhà tín hữu sinh hoạt.

Tin Lành Việt Nam (miền Nam) là tổ chức Tin Lành lớn nhất, có 01 Ban Đại diện tỉnh gồm 03 thành viên, 9 chi hội (cơ sở thờ tự), 10 điểm nhóm  trong đó có 01 điểm nhóm người Hoa, 11 chức sắc (5 mục sư, 3 mục sư nhiệm chức, 3 truyền đạo) và 8.858 tín đồ.

Còn lại 17 nhóm, hệ phái Tin Lành khác với 51 điểm nhóm, 2.331 tín hữu, 2 mục sư, 1 mục sư nhiệm chức, 1 truyền đạo. Các hệ phái này gồm có: Hội thánh Cơ đốc phục lâm, Tổng hội Báp-tít VN (Ân điển - Nam phương), Hội thánh Báp-tit VN (Nam Phương), Hội thánh Mennonite VN, Hội thánh Phúc âm ngũ tuần VN, Hội thánh Liên hữu cơ đốc VN, Hội thánh Báp tít liên hiệp VN, nhóm Tin Lành tư gia, Liên đoàn truyền giáo phúc âm, Phúc âm cộng đồng, Hội chúng ngũ tuần, Tin Lành Rhêma, Phúc âm sự sống, Truyền giáo sự sống VN, Phúc âm toàn vẹn, Tin Lành AGB, Hiệp hội truyền giáo Tin Lành thế giới.

Đời sống của người dân theo đạo Tin lành trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, nhìn chung từ đủ ăn đến khá giả, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông trong vùng đồng bào đạo Tin lành giảm thiểu đáng kể.

Trước khi có Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg, một số địa phương, chính quyền rất lúng túng trong quản lý, thành kiến với đạo Tin lành, nhiều nơi, chính quyền không cho tụ tập đông người rao giảng kinh thánh, buộc giải tán, sinh hoạt tôn giáo tại gia đình. Các hệ phái Tin lành chưa được công nhận về mặt tổ chức thì hoạt động rầm rộ, lén lút, mất trật tự, gây xáo trộn đời sống trong nhân dân.

Khi có Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg, để giúp đưa Chỉ thị đi vào cuộc sống, UBND tỉnh giao Ban Tôn giáo tỉnh xây dựng Kế hoạch số 466/KH-BTG ngày 25/12/ 2006 triển khai Chỉ thị số 01 và Kế hoạch số 08/KH/TGCP-TL của Ban Tôn giáo Chính phủ đối với các tổ chức tôn giáo chưa có tư cách pháp nhân cho 44 đại biểu là lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành, chuyên trách tôn giáo cấp huyện tham dự.

Bên cạnh đó, Ban Tôn giáo tỉnh còn triển khai tinh thần các công văn chỉ đạo của Ban Tôn giáo Chính phủ, của Ban Bí thư đến cấp huyện như Công văn số 177/TGCP-TL ngày 22/3/2006 về sinh hoạt tôn giáo của các hệ phái Tin Lành; Thông báo số 26/TB/TGCP-TL ngày 13/12/2006 về việc kết luận hội nghị triển khai công tác đối với các tổ chức hệ phái Tin Lành chưa được công nhận; Công văn số 460/TGCP-TL ngày 12/6/2007 về việc tiếp tục thực hiện công tác đối với đạo Tin Lành; Kế hoạch số 03/KH/TGCP-TL ngày 23/3/2009 về việc triển khai công tác đối với đạo Tin Lành cùng các biểu mẫu đăng ký; Kết luận số 58-KL/TW ngày 03/11/2009 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Thông báo số 160-TB/TW ngày 15/11/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa IX) về công tác đối với đạo Tin Lành trong tình hình mới, Công văn số 75/BNV-TH  ngày 15/10/2010 của Bộ Nội vụ về việc sinh hoạt tôn giáo ngoài cơ sở thờ tự của đạo Tin Lành, Công văn số 186/TGCP-TL ngày 11/3/2014 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc tăng cường công tác đối với đạo Tin Lành…

Ngoài ra, Ban Tôn giáo còn tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 27/UBND-VX ngày 18/6/2007 về việc chỉ đạo cấp huyện hướng dẫn đăng ký sinh hoạt tôn giáo đối với đạo Tin Lành. Bên cạnh đó, hàng năm Ban Tôn giáo đều triển khai tinh thần các công văn chỉ đạo của Ban Tôn giáo Chính phủ hướng dẫn các hoạt động thường niên của tổ chức tôn giáo như lễ Phục sinh, lễ Noel đến Phòng Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý chặt chẽ hoạt động tôn giáo. Kết quả 10 năm qua đã triển khai các văn bản liên quan đến Tin lành cho gần 15.000 lượt cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị của tỉnh.

Qua các cuộc triển khai ở các cấp ngành mà từ đó, nhận thức của cán bộ trong hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực; các tổ chức và cá nhân trong hệ thống chính trị ý thức được trách nhiệm của mình tham gia chủ động hơn trong giải quyết các vấn đề có liên quan đến tôn giáo Tin lành; sự phối hợp giữa các cơ quan ngày một nhịp nhàng, đồng bộ hơn, tạo điều kiện cho các hoạt động tôn giáo Tin lành diễn ra thuận lợi đúng với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của người dân.

Đối với chức sắc, tín hữu đạo Tin lành có trên 20.000 lượt người được nghe tuyên truyền Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg và các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo bằng các hình thức tuyên truyền, phổ biến qua các lớp bồi dưỡng giáo lý của tổ chức tôn giáo, các lớp phổ biến chính sách pháp luật do Ban Tôn giáo Chính phủ và Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ tổ chức và các lớp giáo dục kiến thức Quốc phòng - An ninh do Hội đồng giáo dục Quốc phòng - An ninh của tỉnh tổ chức.

Đến nay, các hệ phái Tin lành đã đăng ký và được chính quyền cấp đăng ký hoạt động cho 53 điểm nhóm, các điểm nhóm gồm có: Tin Lành VN (MN) 10 điểm nhóm và 1 chi hội tự dưỡng; Cơ đốc Phục lâm 02 điểm nhóm; Báp-tit Liên hiệp 01 điểm nhóm; Phúc âm ngũ tuần 11 điểm nhóm; Liên hữu cơ đốc 10 điểm nhóm; Tin Lành tư gia 02 điểm nhóm; Liên đoàn truyền giáo Phúc âm 01 điểm nhóm; Phúc âm Cộng đồng 01 điểm nhóm; Báp-tít VN 08 điểm nhóm; Tổng hội Báp-tít VN 04 điểm nhóm; Hội chúng ngũ tuần 01 điểm nhóm; Tin Lành Rhêma 01 điểm nhóm; Phúc âm Sự sống 01 điểm nhóm., còn 08 điểm nhóm đang hoàn tất các thủ tục cấp đăng ký điểm nhóm.

Chấp thuận nâng cấp từ 01 hội nhánh lên chi hội tự dưỡng; cho thành lập 02 hội thánh trực thuộc của Hội thánh Cơ đốc phục lâm và Tổng hội Báp- tít Việt Nam; thành lập 02 chi hội tự dưỡng thuộc Hội thánh Mennonite Việt Nam và Tin Lành Việt Nam (miền Nam); cho phép xây dựng mới lại 4 nhà thờ từ các chi hội đã được công nhận trước đây; sửa chữa nâng cấp 01 nhà thờ.

Có 20 lượt chức sắc được chấp thuận đăng ký bổ nhiệm quản nhiệm, phụ tá quản nhiệm các chi hội; 132 chức sắc, tín hữu đạo Tin Lành tham gia ứng cử Hội đồng nhân dân (cấp tỉnh: 3, cấp huyện: 18, cấp xã: 111); giới thiệu 5 tín hữu sinh viên nhập học Viện Thánh kinh thần học.

Chức sắc, tín hữu và trưởng các điểm nhóm, hội nhánh, hội thánh rất phấn khởi, tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề tôn giáo, tổ chức sinh hoạt tôn giáo ngày một nền nếp, chấp hành tốt các quy định của địa phương, của giáo hội, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo xã hội làm "tốt đời, đẹp đạo", thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, giữ gìn sự đoàn kết keo sơn giữa các dân tộc tại địa phương, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, có ý thức cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch gây chia rẽ khối đoàn kết toàn dân tộc.

Đạt được những kết quả nổi bậc nêu trên là do có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Giám đốc Sở Nội vụ đã tạo điều kiện thuận lợi để triển khai quán triệt Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg, các văn bản liên quan đến tôn giáo và đạo Tin lành cho nội bộ các ban, ngành, đoàn thể các cấp. Chính quyền cơ sở ngày càng nhận thức sâu về công tác tôn giáo của Đảng và Nhà nước, thấy được trách nhiệm của mình đã mạnh dạn tham mưu, đề xuất và giải quyết nhu cầu sinh hoạt đạo chính đáng của đồng bào theo đạo Tin lành.

Bà Trần Kim Mai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng Giáng sinh 2014 tại Ban Đại diện Tin

Với kết quả đạt được, ngày 08/7/2015, nhân dịp Tổng kết 10 thực hiện Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg ngày 04/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin lành trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định tặng thưởng bằng khen cho 4 tập thể và 04 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đối với đạo Tin lành./.

Hữu Đức

Tiền Giang: 10 năm thực hiện Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg ngày 04/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin lànhVề đạo Tin lành, Tiền Giang hiện có 18 hệ phái đang hoạt động với 61 điểm nhóm, có 11.189 tín đồ, 15 chức sắc (8 mục sư, 4 mục sư nhiệm chức, 3 truyền đạo), 12 chi hội trong đó có 9 cơ sở thờ tự, 3 cơ sở còn mượn nhà tín hữu sinh hoạt. Tin Lành Việt
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Quan điểm phân loại hiện tượng tôn giáo mới của một số học giả trên thế giới
Thủ tướng Võ Văn Kiệt với Công giáo ở Việt Nam
Vua Phật - bản hùng ca hun đúc ý chí tự lực, tự cường
Xung đột sắc tộc, tôn giáo trong mối quan hệ quốc tế
Phật giáo với việc ngăn ngừa chiến tranh và xây dựng thế giới hòa bình an lạc
Xây dựng Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đáp ứng yêu cầu thực tiễn
Sự xung đột giữa các nền văn minh phương Tây
Cần quan tâm và coi trọng yếu tố tín ngưỡng và tâm linh trong quy hoạch xây dựng nông thôn mới
Góp ý vào bản Dự thảo văn kiện Đại hội XII: Cần chuẩn xác hơn và đầy đủ hơn khái niệm đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ Xã hội chủ nghĩa
Báo cáo về tự do tôn giáo ở Việt Nam chỉ làm ảnh hưởng đến quan hệ Việt - Mỹ
Video
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Bài phát biểu của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Chiêm ngưỡng ngôi đền trên vách thủy tinh - 'kỳ quan nhân tạo' độc đáo Thái Lan
Lễ Sene Đolta của đồng bào Khmer
Một số hình ảnh của Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước tại tỉnh Hà Nam, và tỉnh Quảng Ninh
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn



Người chịu trách nhiệm chính: TS.Bùi Thanh Hà 
Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ

Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn