Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 25/02/2020 09:25 AM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 1+2/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 12/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Phong trào thi đua “Dân vận khéo” của ngành Dân vận trong 5 năm (2011-2015)

Nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2015), Ban Dân vận Trung ương đã tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong 5 năm (2011 – 2015) nhằm nhân rộng các điển hình “Dân vận khéo” trong toàn quốc.

Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác dân vận: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.  Qua thực tiễn, phong trào thi đua “Dân vận khéo” của hệ thống dân vận trong những năm qua đã khẳng định rõ đây là một chủ trương đúng đắn, kịp thời, có tác dụng tích cực, với sức sống lan tỏa trong cộng đồng, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khẳng định, chỉ đạo trực tiếp trong Nghị quyết số 25 – NQ/TW, ngày 03 tháng 6 năm 2013 về đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các phong trào do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị phát động. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị và các lực lượng làm công tác dân vận quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện. Đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang gương mẫu đi đầu trong các phong trào. Do vậy, phong trào đã thực sự đi vào đời sống xã hội trong nhân dân, phát huy quyền làm chủ, tính tích cực trong các tầng lớp nhân dân; huy động được nhiều nguồn lực góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh, quốc phòng; tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.Với những kết quả đạt được trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, có thể khái quát phong trào đó một cách cụ thể như sau:

       Một là, những kết quả nổi bật của phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên lĩnh vực phát triển kinh tế trong 5 năm qua: Các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị đã tập trung chỉ đạo hướng về cơ sở, vận động nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, tập trung vào lĩnh vực mới đòi hỏi ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao, phạm vi tác động rộng đến nhiều người dân, trao đổi hỗ trợ giúp vốn, kinh nghiệm, nhất là trong điều kiện hội nhập kinh tế thế giới ngày càng sâu rộng. Thông qua đó làm chuyển biến nhận thức, thay đổi tư duy kinh tế; động viên các thành phần kinh tế huy động được nhiều tiềm năng, mang lại hiệu quả thiết thực; nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng, xóa đói giảm nghèo, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần trong nhân dân. Nhiều điển hình “Dân vận khéo” làm ăn có hiệu quả trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; xây dựng trang trại, phát triển nghề, làng nghề; quyên góp giúp đỡ đồng bào bị thiên tai dịch bệnh, đồng bào nghèo; xây dựng cơ sở hạ tầng. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” cũng góp phần tích cực và nâng cao hiệu quả thi đua khác, như phong trào “ Ngày vì người nghèo”; cán bộ công chức, viên chức “Trung thành sáng tạo, tận tụy gương mẫu”; phong trào “Định canh, định cư, xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; “Hỗ trợ vay vốn, dạy nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật”; “Thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng”…Chính nhờ có nhiều hình thức “Khéo” vận động của các tổ chức trong hệ thống chính trị, phong trào “Nhà nước và nhân dân cùng làm” để xây dựng các công trình phục vụ dân sinh, phát triển kinh tế ở các địa phương tiếp tục phát triển sâu rộng góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế ở địa phương.

    Hai là, trên lĩnh vực văn hóa, xã hội: Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được gắn với các phong trào cụ thể như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào “Xanh sạch đẹp”; “Bảo vệ môi trường”; “Vì sức khỏe cộng đồng”; phong trào “Xã hội từ thiện”; “Qũy đền ơn đáp nghĩa”; “Ngày vì người nghèo”, “Văn hóa công sở”…Các địa phương tập trung chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng: “Khu dân cư tự quản”; “Cơ quan văn hóa”; “Văn hóa doanh nghiệp”; câu lạc bộ “Thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường”; “Tổ phụ nữ thu gom, phân loại rác thải”; phong trào xây dựng “Giáo xứ 3 không: Không có hộ nghèo, không có trẻ em bỏ học, không có tội phạm và tệ nạn xã hội”…Qua phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã tạo được sự đồng thuận cao trong  xây dựng đời sống văn hóa mới; giúp nhau xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội; tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, cùng nhau tiến bộ; nhiều địa phương cơ sở đã xóa được các hủ tục lạc hậu, tư tưởng hẹp hòi; đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng cao, giải quyết được nhiều việc khó cấp bách, phức tạp ở địa phương, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết đân tộc. Đến nay, cả nước đã có 889 xã đạt chuẩn nông thôn mới chiếm 9,94% và 5 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; dự kiến cuối năm 2015 có 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

     Ba là, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên lĩnh vực quốc phòng an ninh: Ban Dân vận các cấp ủy đã phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các lực lượng vũ trang đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, nắm chắc tình hình nhân dân, xây dựng lực lượng cốt cán trong dân thông qua hoạt động của các phong trào: “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phong trào “Xây dựng nền quốc phòng toàn dân”; phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”; “Vì nước quyên thân, vì dân phục vụ”; phong trào “Vì Hoàng Sa, Trường Sa”; “Tấm lưới nghĩa tình”; phong trào “Hành quân giã ngoại tăng cường quan hệ với nhân dân; chương trình “Quân dân y kết hợp khám bệnh, cấp phát thuốc, tư vấn sức khỏe cho nhân dân vùng sâu, vùng xa”; phong trào “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới hải đảo”; “Tuổi trẻ giữ nước”; các tổ “Tự quản”, hòa giải, các câu lạc bộ “Đồng cảm”, “Nông dân với pháp luật”,… Với nhiều cách làm hiệu quả, “Khéo” tuyên truyền vận động nên đã khơi dậy truyền thống yêu nước, phát huy được tinh thần trách nhiệm, quyền làm chủ của nhân dân trong việc chấp hành pháp luật, tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân cùng cấp ủy, chính quyền đối thoại, hòa giải nhiều vụ việc phức tạp ngay tại cơ sở; cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị cho cấp ủy, chính quyền giải quyết làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, từng bước đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân.

    Bốn là, phong trào thi đua “Dân vận khéo” tham gia xây dựng hệ thống chính trị: Các phong trào thi đua đã được gắn với việc thực hiện Quyết định 290 – QĐ/TW, ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị khóa (XI) về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Pháp lệnh dân chủ và quy chế dân chủ ở cơ sở. Các cấp ủy quan tâm chỉ đạo công tác dân vận gắn với việc xây dựng và chỉnh đốn đảng; từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo, giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị. Nhiều cấp ủy đảng, chính quyền đã quy định cụ thể việc thực hiện quyền giám sát của nhân dân đối với tổ chức đảng và cán bộ đảng viên ở cơ sở. Định kỳ tổ chức đối thoại với nhân dân, mở hội nghị góp ý, đặt hòm thư góp ý, công khai lấy ý kiến góp ý của nhân dân trước khi quyết định những việc có liên quan đến dân; tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, phức tạp trong dân, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tiếp tục đổi mới nội dung vận động, tập hợp nhân dân dưới nhiều hình thức thông qua các phong trào thi đua, hướng về cơ sở , chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân nâng cao ý thức tự quản trong cộng đồng dân cư, xây dựng, thực hiện tốt hương ước, quy ước. Thông qua việc thực hiện thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng hệ thống chính trị, đã giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, kiện toàn củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của nhiều tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân ở các cấp, nhất là ở cơ sở góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

   Tóm lại, có thể khẳng định trong 5 năm qua phong trào thi đua “Dân vận khéo” của ngành dân vận đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị và các lực lượng làm công tác dân vận quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện và đã trở thành phương châm, phương pháp thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, phong trào ngày một tốt hơn, sâu rộng hơn với nhiều nội dung cụ thể, thiết thực, hình thức đa dạng phong phú, nhiều địa phương đơn vị có cách làm hay sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực, nhiều mô hình “Dân vận khéo” trong cả nước đã được nhân rộng, chỉ tính riêng năm 2010 cả nước đã có 200.000 lượt mô hình “Dân vận khéo” đến năm 2015 đã được nhân rộng thành hơn 400.000 lượt mô hình “Dân vận khéo” trong toàn quốc, các phong trào ấy đã và đang có sức lan tỏa mạnh trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Thông qua thực hiện phong trào, nâng cao được nhận thức, trách nhiệm công tác dân vận của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, huy động được cả hệ thống chính trị trong công tác dân vận theo phương châm: “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”; “Sâu sát cơ sở, gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân” và “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Các phong trào thi đua “Dân vận khéo” 5 năm qua đã được các cấp ủy đảng, Trung ương khẳng định, phong trào đó đã góp phần tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội Chủ nghĩa trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.

Phương Hoa

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” của ngành Dân vận trong 5 năm (2011-2015)Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác dân vận: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” .  Qua thực tiễn, phong trào thi đua “ Dân vận
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Giải quyết vấn đề tôn giáo trong sức mạnh đại đoàn kết dân tộc
Các vấn đề Giáo hoàng Francis quan tâm hàng đầu
Angkor bị giằng xé giữa lợi nhuận và giá trị linh thiêng
Người tiêu dùng Halal có thể đạt 26% dân số thế giới vào năm 2030
Đôi nét về giá trị nhân văn tôn giáo
Đôi nét về vở cải lương Vua Phật
Rộng cửa cho các tôn giáo hoạt động
Các tôn giáo trong sự phát triển của cộng đồng
Các quốc gia sẽ nắm vai trò quan trọng với Công giáo
Cách mạng Tháng Tám và câu chuyện đoàn kết tôn giáo
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Hàng vạn du khách dự lễ khai hội đền Sóc Xuân Canh Tý 2020
Nghi lễ 'Tống cựu nghinh Tân' tại Hoàng thành Thăng Long
Lễ hội ném còn ba nước Việt-Lào-Trung lần thứ VI
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Minh Nga -
Phó Trưởng Ban
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn