Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 03/04/2020 04:13 AM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 1+2/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 12/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Chính sách đoàn kết, hòa hợp dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta luôn đúng đắn, sáng suốt

Trong quá trình lãnh đạo, điều hành đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định: Một trong những động lực chủ yếu để phát triển đất nước là chính sách đại đoàn kết toàn dân, trong đó rất coi trọng đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo vì lợi ích của đất nước, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Theo tinh thần đó, các tầng lớp nhân dân không phân biệt thành phần, giai cấp, dân tộc, tôn giáo,... đã luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, hòa hợp, tạo nên sức mạnh to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực tế, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đặc biệt đến sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân nói chung và đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo nói riêng. Nghị quyết số 25/NQ-TW ngày 12/3/2003 của BCH Trung ương Đảng (Khóa IX) về công tác tôn giáo nêu rõ: “Đảng, Nhà nước thực hiện nhất quán chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc. Đoàn kết đồng bào theo các tôn giáo khác nhau; đoàn kết đồng bào theo tôn giáo và đồng bào không theo tôn giáo...”. Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo (Điều 7) quy định: “… Tập hợp đồng bào có tín ngưỡng, tôn giáo và đồng bào không có tín ngưỡng, tôn giáo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;…”. Hiến pháp năm 2013 tiếp tục khẳng định quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo tại Điều 24: 1/ Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật 2/ Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo 3/ Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật. Nghị Định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo nêu rõ: Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào của công dân, không ai được xâm phạm quyền tự do ấy. Nghiêm cấm việc ép buộc công dân theo đạo, bỏ đạo hoặc lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để phá hoại hoà bình, độc lập, thống nhất đất nước; kích động bạo lực hoặc tuyên truyền chiến tranh, tuyên truyền trái với pháp luật, chính sách của Nhà nước; chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, chia rẽ tôn giáo;…(Điều 2). Chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Việt Nam cũng góp phần quan trọng trong việc giúp các tôn giáo đoàn kết, yên tâm cùng nhau sinh hoạt tôn giáo và cùng phát triển, không có sự kỳ thị lẫn nhau cũng như Nhà nước Việt Nam không phân biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo.

Việt Nam là một quốc gia thống nhất gồm nhiều dân tộc cùng sinh sống, kề vai sát cánh với nhau và có truyền thống đoàn kết lâu đời trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm và xây dựng đất nước. Mỗi dân tộc có sắc thái văn hóa riêng, góp phần tạo nên sự đa dạng, phong phú của nền văn hoá Việt Nam. Ngay từ khi mới ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định vấn đề dân tộc, công tác dân tộc và đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược quan trọng trong cách mạng nước ta. Dựa trên những quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc, Đảng ta đã đề ra các chủ trương, chính sách dân tộc, với những nội dung cơ bản được nêu rõ trong Nghị quyết số 24-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng Về công tác dân tộc: “Vấn đề dân tộc, công tác dân tộc và đoàn kết dân tộc có vị trí chiến lược quan trọng… với nội dung: Bình đẳng, đoàn kết tương trợ giúp đỡ nhau cùng phát triển”. Hiến pháp năm 2013 (Điều 5)  khẳng định rõ: 1/ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là quốc gia thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam; 2/ Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc; 3/ Ngôn ngữ quốc gia là tiếng Việt. Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của mình; 4/ Nhà nước thực hiện chính sách phát triển toàn diện và tạo điều kiện để các dân tộc thiểu số phát huy nội lực, cùng phát triển với đất nước... Có thể thấy rằng quyền bình đẳng giữa các dân tộc cơ bản đã được Hiến pháp xác định và được thể hiện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đoàn kết giữa các dân tộc tiếp tục được củng cố. Mặt bằng dân trí được nâng lên, văn hoá phát triển phong phú hơn; đời sống văn hóa của đồng bào được nâng cao một bước; văn hóa truyền thống của các dân tộc được tôn trọng, giữ gìn và phát huy.

Hiện nay ở nước ta, đồng bào các dân tộc thiểu số có khoảng 14 triệu người, chiếm 14% dân số cả nước, ngày càng có nhiều đóng góp trong sự nghiệp phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào ngày càng được cải thiện trên cơ sở thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước và nỗ lực, sáng tạo của đồng bào các dân tộc. Đồng bào tín đồ các tôn giáo có khoảng 24 triệu người, chiếm gần 27% dân số cả nước, tiếp tục phát huy truyền thống gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước; tích cực tham gia hoạt động nhân đạo, từ thiện, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo, đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới đất nước. Vấn đề dân tộc và tôn giáo luôn có quan hệ chặt chẽ với nhau, đoàn kết dân tộc và tôn giáo là vấn đề có ý nghĩa chiến lược quan trọng. Vì vậy, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách về tăng cường đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo; trong đó nhấn mạnh: “Mục tiêu giữ vững độc lập, thống nhất của Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh là điểm tương đồng” để đoàn kết toàn dân tộc, tôn giáo. Các dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam dù có hay không có tín ngưỡng, tôn giáo cũng cần đoàn kết, giúp nhau cùng phát triển, kiên quyết đấu tranh với mọi âm mưu chia rẽ dân tộc, tôn giáo. Do đó, cần củng cố và tăng cường hệ thống chính trị ở các vùng dân tộc, miền núi và có đông đồng bào theo tôn giáo. Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa các dân tộc, nâng cao dân trí, cuộc sống của đồng bào dân tộc và tôn giáo. Thừa nhận và giữ gìn, phát huy giá trị đạo đức và văn hóa của tôn giáo, của các dân tộc góp phần quan trọng trong sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc. Các cấp, các ngành và mọi người đều phải có trách nhiệm xây dựng, giữ gìn và bồi đắp để đoàn kết dân tộc và tôn giáo ngày càng phát triển vững chắc. Đó là kinh nghiệm vô cùng quý giá trước diễn biến phức tạp trên thế giới liên quan đến xung đột, khủng bố.

Cuộc thảm sát Tạp chí trào phúng Charlie Hebdo ở Paris vào ngày 7/1/2015 khiến 12 người thiệt mạng làm dấy lên sự phẫn nộ trên toàn thế giới. Một tuần sau vụ xả súng, tờ báo này ra số tiếp theo vào ngày 14/1 với con số phát hành kỷ lục tới 5 triệu bản đã gây ra những phản ứng trái chiềuMột số ý kiến cho rằng, bức vẽ Nhà tiên tri Mohammed trên trang bìa lần này là thông điệp của sự hòa giải, tránh hận thù hay bài ngoại. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng việc tiếp tục đăng tải hình ảnh Nhà tiên tri là báng bổ và khiêu khích đạo Hồi. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ (một quốc gia có đa số người dân theo đạo Hồi) lên án đây là một “sự khiêu khích công khai”, “Tự do ngôn luận không có nghĩa là tự do xúc phạm”. Iran cũng cảnh báo những bức biếm họa này khiêu khích người Hồi giáo, “rất có thể khuấy động thêm thù hằn”. Tại Pakistan, các nghị sĩ đã nhất trí thông qua một nghị quyết lên án việc công bố hình ảnh này. Giáo hoàng Francis đang ở thăm Philippines lúc bấy giờ cũng khẳng định rằng, quyền tự do tôn giáo và ngôn luận là những “nhân quyền cơ bản” nhưng “không thể xúc phạm đức tin của người khác”. Làn sóng phản đối cũng nổ ra tại một số quốc gia khác như Iran và Ai Cập. Tổ chức Hồi giáo Ai Cập Dar al-Ifta cho rằng quyết định này của tạp chí Charlie Hebdo “là hành vi khiêu khích 1,5 tỷ người Hồi giáo trên toàn thế giới”. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran nói: “Tạp chí Charlie Hebdo đã lăng mạ và làm tổn thương người Hồi giáo và có thể làm dấy lên một làn sóng phản đối của các phần tử đạo Hồi cực đoan”. Tổng thư ký Tổ chức Hồi giáo lớn nhất thế giới Iyad Amin Madani ngày 14/1 lên tiếng chỉ trích quyết định của tờ Charlie Hebdo tiếp tục đăng hình ảnh của Nhà tiên tri trong số báo mới và cho rằng tự do ngôn luận không nên xúc phạm đến tín ngưỡng của người khác”. Tại Philippines, khoảng 1.500 người tập trung ở quảng trường lớn tại Marawi, một thành phố phía Nam với người Hồi giáo chiếm đa số đã tổ chức tuần hành trong suốt 3 tiếng phản đối tạp chí Charlie Hebdo vẽ biếm họa Nhà tiên tri và tuyên bố: “Những gì xảy ra ở Pháp là bài học đạo đức cho thế giới này, tôn giáo nào chăng nữa cũng phải tôn trọng, đặc biệt là tôn giáo của đạo Hồi”.

Theo AP, ấn bản hôm 12/1 của báo Hamevaser, một tờ báo Do Thái theo Chính Thống giáo Đông phương ở Israel đã xóa hình ảnh Thủ tướng Đức Merkel, đứng giữa Tổng thống Pháp Hollande và Tổng thống Palestine Abbas trong bức ảnh các nhà lãnh đạo thế giới dẫn đầu gần 4 triệu người tuần hành tại Paris vào ngày 11/1. Trước diễn biến phức tạp, Tổng thống Francois Hollande đã nhấn mạnh nước Pháp sẽ bảo vệ tất cả các tôn giáo và khẳng định chính Hồi giáo cực đoan đã gây ra những mâu thuẫn, đói nghèo, bất công, xung đột. Phát biểu tại Viện Thế giới Ả-rập, ông Hollande cho rằng Hồi giáo phù hợp với nền dân chủ và “Người Hồi giáo Pháp có quyền như tất cả những người Pháp khác”, “Chúng ta có nghĩa vụ bảo vệ họ. Những hành vi chống đạo Hồi và Do Thái phải bị lên án và trừng phạt”… Chỉ cần nêu một số dẫn chứng cụ thể như vậy để thấy rằng, dù quốc gia, dân tộc nào cũng phải tôn trọng và bảo đảm cho các tôn giáo, dân tộc được sống trong hòa bình, hữu nghị bằng luật pháp và được thực thi trên thực tế, không phải để xảy ra sự xúc phạm đến nỗi mọi người không thể chịu đựng nổi mới lên tiếng để “bảo vệ”. Qua đó cho thấy tự do ngôn luận, tự do tôn giáo,... đều phải có giới hạn và mới thấy sự sáng suốt, tầm nhìn của Đảng, Nhà nước ta về chính sách đoàn kết dân tộc, tôn giáo.

Trước những diễn biến phức tạp trên thế giới hiện nay và ở trong nước liên quan đến khối đại đoàn kết toàn dân, các cấp, các ngành cần tiếp tục làm tốt chức năng vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số và tín đồ tôn giáo nhằm củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì hạnh phúc của nhân dân, vì tương lai của đất nước. Theo đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể cần làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động thực hiện những nội dung liên quan đến đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào các tôn giáo được quy định trong Hiến pháp năm 2013; giúp người dân hiểu âm mưu lợi dụng tự do báo chí, ngôn luận để xuyên tạc sự thật; nắm bắt kịp thời nguyện vọng, tình hình đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc, tôn giáo để có giải pháp phù hợp. Đồng thời, cần tuyên truyền làm cho nhân dân hiểu, phân biệt vấn đề lợi dụng tôn giáo, dân tộc để có những hoạt động vi phạm pháp luật và vấn đề gây mâu thuẫn trong nội bộ gia đình, dòng tộc, bản làng cũng như việc làm ảnh hưởng đến phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp, nhất là cuộc sống bình yên của người dân tộc thiểu số và người dân theo tôn giáo./.

            Đặng Tài Tính

Chính sách đoàn kết, hòa hợp dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta luôn đúng đắn, sáng suốtTheo tinh thần đó, các tầng lớp nhân dân không phân biệt thành phần, giai cấp, dân tộc, tôn giáo,... đã luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, hòa hợp, tạo nên sức mạnh to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực tế, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Al-Shabaab - mối đe dọa lớn với an ninh toàn cầu
Vấn đề thừa kế trong tôn giáo theo Bộ luật Dân sự
Văn bản pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay, kết quả và bất cập
Nhất quán chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo đối với đồng bào theo đạo Tin lành ở Tây Nguyên
Vương quốc Anh: Công bố kết quả dự án nghiên cứu về tôn giáo và những bất ổn trên toàn cầu
Nhà nghiên cứu văn hóa nói về biến tướng lễ hội
Luật chống người đồng tính gây tranh cãi ở Mỹ
Thấy ở lễ hội
Trục lợi trong lễ hội là tham nhũng tâm linh
Hội đoàn Phật giáo tại thành phố Đà Nẵng
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Các tổ chức Tin Lành chuyển đổi hình thức sinh hoạt tôn giáo để phòng, chống dịch Covid-19
Hàng vạn du khách dự lễ khai hội đền Sóc Xuân Canh Tý 2020
Nghi lễ 'Tống cựu nghinh Tân' tại Hoàng thành Thăng Long
Audio
TS. Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về Công tác chấn chỉnh các hoạt động lệch chuẩn tôn giáo tại các cơ sở thờ tự của Phật giáo
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Minh Nga -
Phó Trưởng Ban
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn