Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 26/02/2020 04:07 AM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 1+2/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 12/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Vai trò của lãnh đạo trường lớp Phật giáo trong công tác giáo dục đào tạo Tăng ni

Giáo dục Phật giáo nói chung hay giáo dục tăng ni nói riêng đã được bắt đầu ngay khi Đức Phật quyết định chuyển bánh xe pháp cứu độ chúng sinh. Trải qua hơn 25 thế kỷ, nhất là trong thời điểm hiện nay, thời đại của toàn cầu hóa, Phật giáo đang phải đối đầu với nhiều thách thức từ bên trong lẫn bên ngoài.

Với truyền thống gắn bó, đồng hành cùng dân tộc từ hàng ngàn năm qua, nên nói đến Phật giáo Việt Nam là đề cập đến dân tộc Việt Nam. Phật giáo là đạo của dân tộc, đạo của người Việt mà hình ảnh tăng, ni là biểu tượng cho sự mô phạm, đức tin và lương thiện. Tăng, ni kế thừa gia tài pháp bảo của Như Lai, với hành trang Giới - Định   - Tuệ để gột rửa nội tâm, dấn thân hành đạo. Sự giáo dục tăng, ni vì thế, dựa trên giới luật là chính. Mỗi tăng, ni tu Phật đều tự ý thức hành trì lời Phật dạy hướng đến mục tiêu giải thoát giác ngộ.

Nhận thức được điều đó, trong những năm qua, vấn đề giáo dục tăng tài là một trong những vấn đề cốt yếu được Giáo hội Phật giáo Việt Nam coi trọng trong quá trình phát triển và đồng hành đi lên cùng chủ nghĩa xã hội. Sau 32 năm từ khi thành lập, lĩnh vực giáo dục và đào tạo tăng tài của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đạt được rất nhiều thành tựu rõ rệt và rất đáng tự hào. Đạt được mục tiêu giáo dục đề ra, những tăng, ni sinh sau khi tốt nghiệp các hệ đào tạo của Phật giáo cũng đã không ngừng học hỏi, tìm tòi và tự mình khơi dậy, khai giác minh tuệ, tham gia đắc lực và là nguồn lực để xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp thật bền vững, ổn định và phát triển.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, trong công tác giáo dục và đào tạo tăng tài của Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay cũng còn tồn tại những khó khăn và hạn chế nhất định. Đó là những khó khăn về cơ sở vật chất và phương tiện giảng dạy; điều kiện học tập chưa thật đảm bảo, môi trường giảng dạy, học tập còn chật hẹp, chưa theo kịp sự phát triển của Phật giáo; đội ngũ gảng sư còn thiếu; lứa tuổi tăng, ni sinh trong một khóa học không đồng đều… tất cả những điều đó đã gây ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học của các cơ sở đào tạo.

Để giải quyết những vấn đề trên, đòi hỏi phải có những giải pháp đồng bộ và chiến lược lâu dài, trong đó vai trò của Ban lãnh đạo đạo trường, lớp Phật giáo là nhân tố quyết định. Ngoài sự hỗ trợ, giúp đỡ bằng chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước đối với tôn giáo nói chung và đối với Phật giáo và công tác giáo dục, đào tạo Phật giáo nói riêng, thì sự chủ động, tích cực của Ban lãnh đạo trường, lớp Phật giáo là điều rất cần thiết để công tác giảng dạy và học tập tại các cơ sở đào tạo Phật giáo đạt yêu cầu đề ra.

Có thể nói, vai trò của Ban Lãnh đạo các cơ sở đào tạo của Phật giáo là rất lớn, quyết định đến chất lượng đào tạo tăng ni và xét trên khía cạnh nào đó, là quyết định đến chất lượng và hiệu quả của các hoạt động Phật giáo. Phát huy vai trò của những người đứng đầu trường, lớp đào tạo Phật giáo chính là sự triển khai trên thực tế đường lối dân vận và chính sách tôn giáo của Đảng và nhà nước ta và đã được khẳng định trong nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, về công tác tôn giáo trong tình hình mới.

Ban Lãnh đạo trường, lớp Phật giáo là đội ngũ nòng cốt và xương sống của trường, họ là những người vừa có vị trí, vai trò lãnh đạo, vừa có trình độ giáo lý, giáo luật, có uy tín lớn trong tăng ni, nên có tác động to lớn, ảnh hưởng sâu sắc đến tăng ni. Do đó, vận động chức sắc trong Ban lãnh đạo các trường, lớp Phật giáo có ý nghĩa rất quan trọng, thông qua các vị chức sắc, tăng ni yên tâm tu học theo luật pháp và giáo luật, thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đồng thời chống lại âm mưu của những kẻ đội lốt tôn giáo chống phá khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết tôn giáo, làm ảnh hưởng đến công tác giáo dục, đào tạo của trường, lớp Phật giáo.

Việc phát huy vai trò của Ban lãnh đạo trường, lớp Phật giáo là một hướng đi đúng đắn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như cấp ủy Đảng và chính quyền trong nhiều năm qua. Nhằm phát huy vị trí của những người đứng đầu trong các trường, lớp Phật giáo ở các cấp, từ trung ương tới địa phương đã thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước cho họ có kiến thức để tuyên truyền rộng rãi trong cơ sở đào tạo; định kỳ mời họ nghe các cuộc nói chuyện về thời sự, chính sách. Đối với các chức sắc cốt cán thì cử cán bộ lãnh đạo có uy tín đến thăm hỏi và giới thiệu chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của cấp uỷ, chính quyền các cấp.

Ngoài ra, cũng vận động những chức sắc này có tham gia vào công tác tuyên truyền, vận động quần chúng thực hiện các chương trình mục tiêu của quốc gia, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến lĩnh vực xã hội hóa ý tế và giáo dục, là những lĩnh vực mà các tôn giáo, trong đó có Phật giáo và các tăng, ni của các cơ sở đào tạo Phật giáo đã làm rất tốt trong thời gian qua. Và cũng tuỳ theo điều kiện, khả năng của từng người, phạm vi rộng hẹp khác nhau mà có cách tuyên truyền, vận động cho phù hợp.

Đối với Ban Lãnh đạo tại các trường, lớp Phật giáo cần thường xuyên quan tâm, động viên, thăm hỏi, với những trường hợp đặc thù cần xem xét hỗ trợ trên các phương diện như: tạo điều kiện để Ban lãnh đạo các trường, lớp Phật giáo có cơ hội tham gia các diễn đàn, các đối thoại trong khu vực và trên thế giới về lĩnh vực giáo dục Phật giáo; tạo điều kiện để đội ngũ giảng sư chuyên trách, hữu cơ của các trường, lớp Phật giáo được theo học nâng cao kiến thức Phật học tại nước ngoài ở những trình độ phù hợp như thạc sỹ, tiến sỹ.

Tạo điều kiện để các trường, lớp Phật giáo mở rộng giao lưu hợp tác với các cơ sở đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân cũng như của những trường, lớp đào tạo tôn giáo khác thông qua các hình thức như: hội thảo, tọa đàm để trao đổi thông tin, học tập mô hình giảng dạy, nâng cao chất lượng dạy và học tại các cơ sở đào tạo Phật giáo. Phát triển các mô hình câu lạc bộ, nhóm nghiên cứu… trong các cơ sở đào tạo Phật giáo để tăng ni sinh phát huy và có điều kiện ứng dụng các kiến thực được lĩnh hội trong trường.

Tăng cường việc tuyên truyền, giáo dục về an ninh quốc phòng trong các cơ sở đào tạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Việc làm này không chỉ có tác dụng trong việc truyền tải những kiến thức, thông tin về an ninh quốc phòng tơi tất cả các đối tượng, trong đó có chức sắc Phật giáo mà còn phát huy hiệu quả trong việc nâng cao thế trận an ninh quốc phòng toàn dân, chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, thiếu thiện chí thường xuyên phá hoại khối đại đoàn kết các dân tộc, đoàn kết tôn giáo của nhân dân ta.

Để tiếp tục phát huy ảnh hưởng, vai trò của Ban lãnh đạo các trường, lớp Phật giáo trong công tác giáo dục, đào tạo tăng ni cần có những chính sách cụ thể như:

Tăng cường xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ Ban Lãnh đạo trong các trường, lớp Phật giáo về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các kiến thức về an ninh quốc phòng, về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các phần tử xấu lợi dụng vấn đề tôn giáo hòng chống phá cách mạng để họ nắm bắt, tuyên truyền, giải thích cho tăng ni hiểu và thực hiện.

Định kỳ chính quyền cấp các cấp mời những người trong Ban Lãnh đạo trường, lớp Phật giáo gặp mặt để thống nhất những nội dung cụ thể nhằm vận động tăng ni thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của địa phương về phát triển kinh tế - xã hội, tham gia công tác giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương, chống âm mưu lôi kéo, chia rẽ của các thế lực thù địch và phần tử xấu.

Căn cứ vào yêu cầu quản lý và hoạt động thực tế của Ban lãnh đạo trường, lớp Phật giáo cần có chính sách cụ thể nhằm động viên họ như: Kịp thời động viên, khen thưởng; tổ chức cho họ đi thăm quan các di tích lịch sử, văn hoá, các công trình lớn của đất nước, để từ đây phát huy vai trò tích cực của họ trong công tác tuyên truyền về sự phát triển của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; thường xuyên thăm hỏi, chúc mừng nhân ngày lễ tết truyền thống của dân tộc và của Phật giáo.

Thực tiễn cho thấy nếu vận động tốt được các chức sắc trong Ban lãnh đạo trường, lớp Phật giáo thì sẽ được đông đảo các tăng ni, tín đồ hưởng ứng. Thực hiện chính sách tôn giáo trước sau như một của Đảng, Nhà nước ta “Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và quyền tự do không tín ngưỡng tôn giáo”, các cấp chính quyền đã luôn tạo điều kiện, giúp đỡ các tổ chức tôn giáo, coi trọng công tác phổ biến, học tập đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước cho đội ngũ chức sắc tôn giáo, động viên tăng ni thực hiện các phong trào thi đua yêu nước theo phương châm “Tốt đời đẹp đạo” phù hợp truyền thống của dân tộc ta, phù hợp với hiến chương và đường hướng hành đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tạo điều kiện thuận lợi để chức sắc, tăng ni của các trường, lớp tôn giáo hoà nhập vào cộng đồng thông qua các hoạt động xã hội, tranh thủ điểm tương đồng giữa đạo đức tôn giáo với quan điểm nhân sinh của con người mới xã hội chủ nghĩa, vì “đạo đức tôn giáo có nhiều điều phù hợp với công cuộc xây dựng xã hội mới”, từ đó vận động chức sắc, tăng ni và tín đồ Phật giáo tích cực tham gia các hoạt động xây dựng đời sống văn hoá mới ở các khu dân cư, tạo điều kiện để các trường lớp Phật giáo phát huy tinh thần “nhập thế” của Phật giáo,  xây dựng và lồng ghép thực hiện nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước phù hợp với môi trường giáo dục, đào tạo trong trường, lớp Phật giáo, phù hợp với điều kiện ở từng địa phương, từng trường, lớp.

Trong bối cảnh hiện nay, việc phát huy vị trí và vai trò của người đứng đầu các trường, lớp Phật giáo luôn là một yêu cầu cần thiết đề ra. Điều đó không chỉ có ý nghĩa trong việc định hướng công tác giáo dục, đào tạo trong mỗi cơ sở đào tạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam mà có có ý nghĩa quan trọng trong việc đào tạo một thế hệ tăng ni có đủ bi - trí - dũng để hoằng dương chính pháp, lợi lạc quần sinh, giữ vững và phát huy truyền thống hộ quôc, an dân của Phật giáo Việt Nam từ hàng ngàn năm qua, đồng thời cùng chung tay xây dựng xã hội vì dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh./.

Bảo Khánh

Vai trò của lãnh đạo trường lớp Phật giáo trong công tác giáo dục đào tạo Tăng niVới truyền thống gắn bó, đồng hành cùng dân tộc từ hàng ngàn năm qua, nên nói đến Phật giáo Việt Nam là đề cập đến dân tộc Việt Nam. Phật giáo là đạo của dân tộc, đạo của người Việt mà hình ảnh tăng, ni là biểu tượng cho sự mô phạm, đức tin và lương thiện.
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Nam Phương Hoàng hậu- người Công giáo yêu nước
Scientology – Giáo phái kỳ bí
Tìm hiểu về các ngày lễ Công giáo
Việt Nam - cầu nối Vatican với châu Á
Mối quan hệ hữu nghị giữa Phật giáo 3 nước Đông Dương
Đặc điểm của Đạo Phật
Linh mục Phạm Bá Trực- tấm gương tiêu biểu của phong trào Yêu nước nơi người Công giáo.
Phân biệt linh mục triều và linh mục dòng
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu: Cảnh giác với hành động chia rẽ đoàn kết
Vài nét về tôn giáo ở Albania nhân chuyến tông du của Giáo hoàng Phanxicô tới đất nước này
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Hàng vạn du khách dự lễ khai hội đền Sóc Xuân Canh Tý 2020
Nghi lễ 'Tống cựu nghinh Tân' tại Hoàng thành Thăng Long
Lễ hội ném còn ba nước Việt-Lào-Trung lần thứ VI
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Minh Nga -
Phó Trưởng Ban
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn