Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 21/02/2020 03:20 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 1+2/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 12/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến tôn giáo của cơ quan có thẩm quyền theo Nghị định số 92/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo

Ngày 8/11/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định 92/2012/NĐ-CP qui định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. Nghị định này thay thế Nghị định 22/2005/NĐ-CP ngày 1/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị định gồm 5 chương, 14 mục, 46 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013

 

Để thuận lợi trong quá trình thực hiện của cán bộ, công chức, chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo, Trang Thông tin điện tử Ban Tôn giáo Chính phủ xin giới thiệu nội dung, trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến tôn giáo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp và Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) được quy định trong Nghị định số 92/2012/NĐ-CP.

 

1. Thủ tướng Chính phủ

 

TT

Nội dung giải quyết

Quy định tại

1

Giải quyết (công nhận hoặc không công nhận) tổ chức tôn giáo

Điểm a Khoản 3

Điều 8

2

Giải quyết (chấp thuận hoặc không chấp thuận) thành lập, chia, tách, sáp nhập hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc

Điểm a khoản 2

Điều 10

3

Giải quyết (chấp thuận hoặc không chấp thuận) thành lập trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo

Khoản 3 Điều 14

4

Tiếp nhận và giải quyết thông báo giải thể trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo

Khoản 1 Điều 17

 

2. Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ)

 

TT

Nội dung giải quyết

Quy định tại

1

Giải quyết (chấp thuận hoặc không chấp thuận) việc đăng ký hoạt động tôn giáo

Điểm a, Khoản 3

Điều 6

2

Giải quyết (cấp đăng ký hoặc không cấp đăng ký) hoạt động của hội đoàn có phạm vi hoạt động trong phạm vi 1 huyện, quận.

Khoản 3 Điều 12

3

Giải quyết (cấp đăng ký hoặc không cấp đăng ký) hoạt động của dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều tỉnh.

Khoản 2 Điều 13

4

Tiếp nhận và giải quyết thông báo chỉ tiêu tuyển sinh của các trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo

Khoản 1 Điều 15

5

Tham mưu cho Bộ Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn chương trình, nội dung, kiểm tra việc học môn lịch sử VN, pháp luật Việt Nam

Điểm b Khoản 3

Điều 15

6

Giải quyết (chấp thuận hoặc không chấp thuận) việc trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo gửi hồ sơ đăng ký cho người nước ngoài theo học tại trường

Khoản 2 Điều 16

7

Tiếp nhận và giải quyết đăng ký người được phong, được bầu

Điểm a Khoản 4

Điều 19

8

Giải quyết (chấp thuận hoặc không chấp thuận) việc phong chức, phong phẩm có yếu tố nước ngoài

Khoản 2 Điều 20

9

Tiếp nhận và giải quyết thông báo cách chức, bãi nhiệm theo quy định tại khoản 1 Điều 19

Điều 21

10

Giải quyết (chấp thuận hoặc không chấp thuận) việc tổ chức hội nghị cấp trung ương hoặc toàn đạo của tổ chức tôn giáo

Khoản 2 Điều 28

11

Giải quyết (Chấp thuận hoặc không chấp thuận) Hiến chương, điều lệ sửa đổi

Khoản 1 Điều 30

13

Giải quyết (chấp thuận hoặc không chấp thuận) việc mời tổ chức, cá nhân là người nước ngoài vào Việt Nam của tổ chức, cá nhân tôn giáo Việt Nam

Khoản 2 Điều 37

14

Tiếp nhận và giải quyết đăng ký người đi học ở nước ngoài về được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử

Khoản 3 Điều 38.

15

Giải quyết (Chấp thuận hoặc không chấp thuận) việc tham gia hoạt động tôn giáo, khóa đào tạo tôn giáo ở nước ngoài của tổ chức, cá nhân tôn giáo Việt Nam

Khoản 2 Điều 38

16

Giải quyết (chấp thuận hoặc không chấp thuận) việc giảng đạo, truyền đạo của chắc sắc, nhà tu hành là người nước ngoài tại Việt Nam

Khoản 2 Điều 39

       

 

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

 

TT

Nội dung giải quyết

Quy định tại

1

Giải quyết (chấp thuận hoặc không chấp thuận) việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng quy định tại khoản 2 Điều này.

Khoản 4 Điều 4

2

Giải quyết (công nhận hoặc không công nhận) tổ chức tôn giáo

Điểm b Khoản 3

Điều 8.

3

Giải quyết (chấp thuận hoặc không chấp thuận) thành lập, chia, tách, sáp nhập hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc

Điểm b khoản 2

Điều 10

4

 Giải quyết (cấp đăng ký hoặc không cấp đăng ký) hoạt động của hội đoàn có phạm vi hoạt động trong phạm vi 1 tỉnh

Khoản 3 Điều 12

5

Giải quyết (cấp đăng ký hoặc không cấp đăng ký) hoạt động của dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong phạm vi 1 tỉnh

Khoản 2 Điều 13

6

Có trách nhiệm quản lí hành chính đối với trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo trên địa bàn

Điểm a khoản 3

Điều 15

7

Giải quyết (chấp thuận hoặc không chấp thuận) việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo

Khoản 2 Điều 18

8

Tiếp nhận và giải quyết đăng ký người được phong, được bầu

Điểm b Khoản 4

Điều 19

9

Tiếp nhận và giải quyết thông báo cách chức, bãi nhiệm theo quy định tại khoản 2 Điều 19

Điều 21

10

Giải quyết (chấp thuận hoặc không chấp thuận) việc đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành.

Khoản 3 Điều 23

11

Tiếp nhận và giải quyết đăng ký người đi học ở nước ngoài về được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử

Khoản 3 Điều 38.

12

Giải quyết (chấp thuận hoặc không chấp thuận) hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm

Điểm a khoản 1

Điều 25.

13

Giải quyết (Chấp thuận hoặc không chấp thuận) hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo không thuộc trường hợp quy định tại Điều 27, 28 Nghị định

Khoản 2 Điều 29.

14

Giải quyết (Chấp thuận hoặc không chấp thuận) Hiến chương, điều lệ sửa đổi

Khoản 1 Điều 30.

15

Giải quyết (chấp thuận hoặc không chấp thuận) các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc từ nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Khoản 2 Điều 31

16

Giải quyết việc cải tạo, nâng cấp, xây mới công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo

Khoản 4 Điều 34

17

Tiếp nhận và giám sát việc thực hiện thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một huyện

Điểm c khoản 2

Điều 36

18

Giải quyết (chấp thuận hoặc không chấp thuận) việc tập trung để sinh hoạt tôn giáo tại cơ sở tôn giáo ở Việt Nam của người nước ngoài.

Khoản 3 Điều 40

       

 

4. Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) cấp tỉnh

 

TT

Nội dung giải quyết

Quy định tại

1

Giải quyết (chấp thuận hoặc không chấp thuận) việc đăng ký hoạt động tôn giáo

Điểm b, Khoản 3

Điều 6

       

 

5. Ủy ban nhân dân cấp huyện

 

TT

Nội dung giải quyết

Quy định tại

1

Giải quyết (cấp đăng ký hoặc không cấp đăng ký) hoạt động của hội đoàn có phạm vi hoạt động trong phạm vi 1 huyện, quận, thành phố thuộc tỉnh.

Khoản 3 Điều 12:

2

Giải quyết (cấp đăng ký hoặc không cấp đăng ký) hoạt động của dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác trong phạm vi 1 quận huyện.

Khoản 2 Điều 13:

3

Tiếp nhận thông báo, thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành.

Khoản 1 Điều 22.

4

Tiếp nhận và giải quyết đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành.

Khoản 2 Điều 23.

5

Giải quyết (chấp thuận hoặc không chấp thuận) hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm.

Điểm b khoản 1

Điều 25.

6

Giải quyết (chấp thuận hoặc không chấp thuận) việc tổ chức hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở.

Khoản 2 Điều 27.

7

Giải quyết (chấp thuận hoặc không chấp thuận) việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo của tổ chức tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện.

Khoản 1 Điều 31.

8

Giải quyết (chấp thuận hoặc không chấp thuận) việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo.

Khoản 2 Điều 32.

9

Tiếp nhận và giám sát việc thực hiện thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một huyện.

Điểm b khoản 2

Điều 36.

       

 

6. Ủy ban nhân dân cấp xã

        

TT

Nội dung giải quyết

Quy định tại

1

Tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc ban quản lí cơ sở tín ngưỡng.

Khoản 1 Điều 3

2

Tiếp nhận thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng tại cơ sở tín ngưỡng vào năm sau.

Khoản 2 Điều 3

3

Tiếp nhận thông báo những lễ hội tín ngưỡng không thuộc trường hợp quy định định tại khoản 2 Điều 4.

Khoản 5 Điều 4:

4

Giải quyết (chấp thuận hoặc không chấp thuận) việc đăng ký sinh hoạt tôn giáo.

Điểm b khoản 2

Điều 5:

5

Xác nhận sơ yếu lí lịch của người được thuyên chuyển.

Điểm c Khoản 1

Điều 23.

6

 Tiếp nhận và giải quyết đăng ký hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở.

Khoản 2

Điều 24

7

Tiếp nhận đăng ký người vào tu của người phụ trách cơ sở tôn giáo.

Khoản 1 Điều 26.

8

Xác nhận sơ yếu lí lịch nơi người vào tu có hộ khẩu thường trú.

Điểm b khoản 2

Điều 26.

9

Tiếp nhận và kiểm tra giám sát nội dung thông báo về cải tạo, sửa chữa công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải là di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xếp hạng mà không làm thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực, an toàn của công trình và khu vực xung quanh không phải xin cấp giấp phép xây dựng.

Điều 35.

10

Tiếp nhận và giám sát việc thực hiện thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một huyện.

Điểm a khoản 2

Điều 36

       

 

 

 

 

Hoàng Hà

Trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến tôn giáo của cơ quan có thẩm quyền theo Nghị định số 92/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáoĐể thuận lợi trong quá trình thực hiện của cán bộ, công chức, chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo, Trang Thông tin điện tử Ban Tôn giáo Chính phủ xin giới thiệu nội dung, trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến tôn giáo của
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Bước đầu tìm hiểu về con dấu trong các tổ chức tôn giáo
Nghị quyết 25-NQ/TW của Đảng là một sự phát triển chủ nghĩa Mác và tư tưởng Hồ Chí Minh về lý luận tôn giáo
50 năm Công đồng Vatican II – từ những góc nhìn
Tìm hiểu về vai trò và những định hướng chính trong nội dung hoạt động của Liên Hội đồng Giám mục Á châu
Chất tố cứu thế trong giáo thuyết “Học phật tu nhân” của Phật thầy Tây An
Một số suy nghĩ về công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động thờ Mẫu ở Việt Nam
Sự giống nhau và khác nhau giữa tôn giáo với tín ngưỡng, giữa tín ngưỡng với mê tín dị đoan và mối quan hệ giữa chúng
Phát huy vai trò chức việc và tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tiêu biểu trong vận động chấp hành pháp luật và đấu tranh với những lợi dụng tôn giáo
Những đóng góp tích cực của Ni giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam với đất nước
Các hình thức tôn vinh danh nhân Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn ở tỉnh Hải Dương
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Hàng vạn du khách dự lễ khai hội đền Sóc Xuân Canh Tý 2020
Nghi lễ 'Tống cựu nghinh Tân' tại Hoàng thành Thăng Long
Lễ hội ném còn ba nước Việt-Lào-Trung lần thứ VI
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Minh Nga -
Phó Trưởng Ban
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn