Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 21/02/2020 04:02 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 1+2/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 12/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?















Chọn    Xem KQ
Bước đầu tìm hiểu về con dấu trong các tổ chức tôn giáo

Ở nước ta, con dấu xuất hiện rất sớm trong lịch sử hình thành và phát triển của Nhà nước. Nó được xác định là một phương tiện đặc biệt phục vụ cho việc quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Con dấu gắn liền với sự hình thành và phát triển của xã hội, phụ thuộc vào chế độ chính trị của Nhà nước, vì vậy ở mỗi giai đoạn lịch sử khác nhau thì hình dáng, nội dung, kích thước, biểu tượng, chất liệu của con dấu là không giống nhau

 

Hiện nay, con dấu được sử dụng ở hầu hết các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp, hội quần chúng, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang, cơ quan, tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam và một số chức danh nhà nước.

Con dấu gồm có hai phần, phần vật chất và phần giá trị pháp lý. Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, con dấu ngày nay được thống nhất khắc và quản lý bởi các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Công an. Phần lớn con dấu được làm bằng đồng, phía trên (cán) được làm bằng gỗ.

Mặc dù con dấu được sử dụng rộng rãi ở nhiều cơ quan, đơn vị nhưng khái niệm về con dấu lại chưa thật sự được các nhà nghiên cứu quan tâm và cho đến nay vẫn chưa có một khái niệm nào về con dấu có sức thuyết phục.

Theo Điều 1 của Nghị định số 58/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2001của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu thì con dấu là sự thể hiện vị trí pháp lý và khẳng định giá trị pháp lý đối với các văn bản, giấy tờ của các cơ quan, tổ chức và các chức danh nhà nước.

Từ điển bách khoa Công an nhân dân, Nhà xuất bản Công an nhân dân năm 2005 cho rằng: con dấu vật làm bằng gỗ, kim loại, cao su,… mặt dưới hình tròn hoặc hình vuông, hoặc hình chữ nhật,… theo những kích cỡ nhất định, có khắc chữ hoặc hình, được dùng in trên giấy tờ để làm bằng, làm tin trong quan hệ giao dịch giữa các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị vũ trang và tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội. Con dấu được quản lí chặt chẽ từ việc khắc đến việc sử dụng. Ở Việt Nam, con dấu được sử dụng trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, hội quần chúng, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang, cơ quan, tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam và một số chức danh nhà nước.

Đối với các tổ chức tôn giáo, con dấu cũng đóng vai trò hết sức quan trọng. Con dấu chứng thực tư cách pháp lý; đảm bảo giá trị cho các văn bản, giấy tờ của tổ chức tôn giáo; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức tôn giáo trong mối quan hệ giao dịch với các cơ quan nhà nước, các tổ chức trong và ngoài tôn giáo mình.

Từ những quan điểm trên có thể đưa ra cách hiểu về con dấu sử dụng trong các tổ chức tôn giáo đó là: Con dấu sử dụng trong các tổ chức tôn giáo là công cụ thể hiện vị trí pháp lý của tổ chức và giá trị pháp lý của văn bản do các tổ chức tôn giáo ban hành trong mối quan hệ nội bộ tổ chức tôn giáo và trong quan hệ với các cơ quan, tổ chức khác.

Hiện nay ở Việt Nam có khoảng 40 tổ chức tôn giáo được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp đăng ký sinh hoạt hoặc công nhận về tổ chức với 24 triệu tín đồ chiếm 26% dân số Việt Nam. Bên cạnh đó còn có hàng chục tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng khác đang tồn tại và xin cấp giấy phép hoạt động.

Cùng với các tổ chức tôn giáo này là một số lượng tổ chức tôn giáo trực thuộc rất lớn. Trong quá trình hoạt động, các tổ chức tôn giáo đều có nhu cầu và mong muốn được khắc và sử dụng con dấu để thuận lợi trong giao dịch. Theo quy định tại khoản 5, Điều 5 Nghị định số 58/2001/NĐ- CP, ngày 24/8/2001 về quản lý và sử dụng con dấu thì các tổ chức tôn giáo được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoạt động được khắc và sử dụng con dấu không có hình quốc huy như một số tổ chức khác. Tại khoản 2, Điều 10 của Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 01/4/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 quy định: tổ chức tôn giáo được khắc dấu phải có quyết định thành lập hoặc công nhận, Điều lệ về tổ chức và hoạt động được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với tổ chức tôn giáo khi làm con dấu mới điểm b khoản 2 Điều 4 Thông tư số 07/2010/TT- BCA ngày 05 tháng 2 năm 2010 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ- CP ngày 24/8/2001 về quản lý và sử dụng con dấu đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2009/NĐ- CP ngày 01/4/2009 quy định: khi làm con dấu mới cần có quyết định thành lập và Điều lệ hoặc Hiến chương cho phép sử dụng con dấu đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trong thực tế, hiện có bao nhiêu tổ chức tôn giáo đã làm thủ tục xin khắc dấu và được cấp dấu chưa có một thống kê đầy đủ. Theo thống kê của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội - Bộ Công an và Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tính đến tháng 5/2012 cơ quan Công an đã làm thủ tục khắc dấu, cấp Giấy phép khắc dấu và đăng ký lưu chiểu mẫu dấu cho 9.673 tổ chức tôn giáo để sử dụng (trong đó: khắc mới 8.438 con dấu; đổi lại 1.185 con dấu; khắc lại con dấu do bị mất 14 con dấu; khắc con dấu thứ hai 09 con dấu; khắc con dấu nổi, dấu thu nhỏ 18 con dấu).

Theo báo cáo của 49/63 tỉnh, thành phố hiện số con dấu trong các tổ chức tôn giáo được khắc và sử dụng thời gian qua là 10.816 con dấu. Trong số 10.816 con dấu có 205 con dấu cũ trong Công giáo; 50 con dấu tự khắc; 10.561 con dấu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Do nhiều nguyên nhân, hiện nay vẫn còn nhiều tổ chức tôn giáo chưa được khắc dấu. Và cũng theo các báo cáo của 13/63 tỉnh, thành phố, số tổ chức tôn giáo chưa khắc dấu là 994 tổ chức.

Hiện nay để được khắc và sử dụng con dấu, các tổ chức tôn giáo có văn bản đề nghị gửi Ban Tôn giáo Chính phủ. Căn cứ vào nhu cầu, thực tế hoạt động của tổ chức tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ làm việc với Bộ Công an về việc khắc dấu cho tổ chức tôn giáo. Trên cơ sở đề nghị của Ban Tôn giáo Chính phủ và mẫu thiết kế con dấu (về hình thức bên trong con dấu) của tổ chức tôn giáo, Bộ Công an sẽ cấp phép cho khắc dấu.

Tại điểm b khoản 1 Điều 12 Thông tư số 07/2010/TT- BCA ngày 05/02/2010 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ- CP ngày 24/8/2001 về quản lý và sử dụng con dấu đã được sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2009/NĐ- CP ngày 01/4/2009 quy định: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội có trách nhiệm giải quyết thủ tục làm con dấu, đăng ký lưu chiểu và cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu cho các cơ quan, tổ chức trong đó có cơ quan Trung ương của tổ chức tôn giáo. Cũng tại điểm a khoản 2 Điều này quy định Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm giải quyết thủ tục làm con dấu, đăng ký mẫu dấu và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu cho các tổ chức trong đó có tổ chức tôn giáo hoạt động tại địa phương. Tuy nhiên, trong thực tế có ít tôn giáo thực hiện đúng theo sự phân cấp về khắc con dấu như trên.

Bên cạnh việc khắc con dấu, việc quản lý, sử dụng con dấu cũng là vấn đề rất đáng quan tâm, nghiên cứu. Về vấn đề này, Điều 10 Thông tư số 07/2010/TT-BCA quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thành lập, công nhận, cấp phép hoạt động và cho phép sử dụng con dấu phải kiểm tra việc bảo quản, sử dụng con dấu của các cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý. Và khoản 4 Điều 6 Nghị định số 58/2001/NĐ- CP ngày 24/8/2001 về quản lý và sử dụng con dấu thì việc quản lý và sử dụng con dấu phải tuân theo quy định: người đứng đầu các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm quản lý, sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức mình; con dấu phải được để tại trụ sở cơ quan, tổ chức và phải được quản lý chặt chẽ. Trường hợp thật cần thiết để giải quyết công việc ở xa trụ sở cơ quan thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức đó có thể mang con dấu đi theo và phải chịu trách nhiệm về việc mang con dấu ra khỏi cơ quan.

Và để hạn chế cũng như xử lý đối với việc khắc, quản lý, sử dụng sai về con dấu, Nghị định số 73/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội quy định hành vi vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng con dấu sẽ bị phạt tiền từ 200.000đ đến 10.000.000 tùy từng trường hợp cụ thể và kèm theo hình thức phạt tiền có thể còn bị phạt bổ sung như tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm và tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề trong thời hạn nhất định. Đây là những quy định nhằm đảm bảo cho việc quản lý, sử dụng con dấu, bảo quản con dấu không bị lợi dụng, hư hỏng trong quá trình sử dụng.

Thực tế quản lý các hoạt động tôn giáo thời gian qua cho thấy việc khắc,quản lý, sử dụng con dấu trong các tổ chức tôn giáo còn các tồn tại:

- Việc cấp phép khắc con dấu cho tổ chức tôn giáo ở trung ương và các tổ chức tôn giáo trực thuộc còn mang tính sự vụ mà chưa có sự thống nhất, phân định về thẩm quyền trong việc quản lý hoạt động này giữa các cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương theo quy định pháp luật.

- Trình tự, thủ tục, quy trình triển khai cho khắc con dấu đối với mỗi tôn giáo cũng khác nhau, chưa có sự thống nhất. Đối tượng được khắc dấu trong các tổ chức tôn giáo, hình thức, kích cỡ của con dấu (mẫu các loại con dấu), nội dung khắc trong các con dấu chưa có một quy định thống nhất, thậm chí không thống nhất trong cùng một tôn giáo.

- Về giá trị pháp lý của con dấu, với khoảng gần 40 tổ chức tôn giáo được Nhà nước cấp đăng ký hoạt động và công nhận về tổ chức và gần 40.000 tổ chức tôn giáo trực thuộc thì nhu cầu quan hệ với các cơ quan, tổ chức, cá nhân để đảm bảo sinh hoạt tôn giáo bình thường của các tổ chức này là rất lớn. Tuy nhiên, phạm vi, giá trị sử dụng của các con dấu thì chưa được quy định, điều này dẫn đến những khó khăn đối với tổ chức tôn giáo khi xin khắc con dấu, cũng như sự lúng túng của các cơ quan nhà nước trong quản lý việc sử dụng con dấu của các tổ chức tôn giáo.

- Việc phối hợp kiểm tra việc bảo quản con dấu trong các tổ chức tôn giáo giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa được thực hiện thường xuyên, hiệu quả dẫn đến việc sử dụng con dấu trong một số tổ chức tôn giáo chưa tuân thủ quy định của pháp luật như: lợi dụng mâu thuẫn nội bộ, tranh giành quyền lực trong tổ chức tự ý quản lý con dấu; sử dụng con dấu cũ, con dấu không có giá trị pháp lý; đánh mất giấy chứng nhận mẫu dấu; sử dụng con dẫu đã bị hao mòn.

- Các tổ chức tôn giáo chưa coi trọng việc tự kiểm tra, bảo quản và sử dụng con dấu, tình trạng mất con dấu, mất giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu, thay đổi trụ sở nhưng không thông báo cho cơ quan cấp đăng ký con dấu biết vẫn xảy ra.

- Công tác quản lý nhà nước về con dấu của cơ quan Công an nhiều nơi còn nặng tính hành chính. Vì vậy, phần nào hiệu quả trong công tác quản lý còn có mặt hạn chế; công tác kiểm tra, đôn đốc chưa được thường xuyên, do đó các vi phạm về công tác quản lý và sử dụng con dấu chưa được phát hiện, xử lý kịp thời.

Nguyên nhân của các tồn tại trên, bước đầu có thể nhận thấy:

- Một số tổ chức tôn giáo chưa thực sự quan tâm đúng mức công tác quản lý và sử dụng con dấu của tổ chức mình theo quy định của pháp luật. Do đó để xảy ra việc đóng dấu sai quy định, để mất con dấu, giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu, không có quy chế bảo quản, sử dụng con dấu.

- Một số đối tượng xấu lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý, sử dụng con dấu để nhằm mục đích mưu lợi cá nhân, gây ảnh hướng đến an ninh chính trị và làm phức tạp thêm về trật tự an toàn xã hội.

- Công tác phối hợp giữa cơ quan Công an với cơ quan quản lý các hoạt động tôn giáo về xây dựng văn bản, tổ chức kiểm tra, hướng dẫn chưa thường xuyên, nên các trường hợp vi phạm về quản lý và sử dụng con dấu chưa được phát hiện để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

- Việc tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến văn bản quy định về quản lý và sử dụng con dấu trong các tổ chức tôn giáo ở một số nơi chưa sâu rộng và thường xuyên, do đó nhận thức của một số tổ chức tôn giáo chưa đúng, dẫn đến chưa chấp hành nghiêm các quy định của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.

- Đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo thường xuyên thay đổi, điều này dẫn đến nhận thức chung về tôn giáo cũng như vấn đề khắc, quản lý, sử dụng con dấu trong các tổ chức tôn giáo chưa đầy đủ nên hiệu quả công tác còn hạn chế.

- Một số quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu nói chung đã thể hiện bất cập, cần phải được sửa đổi, bổ sung.

Từ thực trạng trên đây cho thấy cần thiết phải có những nghiên cứu, đánh giá, cách nhìn nhận mới về việc khắc, quản lý và sử dụng con dấu trong các tổ chức tôn giáo một cách toàn diện trên cơ sở đó có thể đưa ra những kiến nghị, giải pháp phù hợp để tham mưu cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành những chủ trương, chính sách, pháp luật đáp ứng được nhu cầu khắc, quản lý, sử dụng con dấu của các tổ chức tôn giáo, đồng thời có thể quản lý hiệu quả lĩnh vực này./.

Minh Định

 

 

Tài liệu tham khảo:

1. Nghị định số 58/2001/NĐ- CP, ngày 24/8/2001 về quản lý và sử dụng con dấu.

2. Nghị định số 31/2009/NĐ- CP, ngày 01/4/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 về quản lý và sử dụng con dấu.

3. Thông tư số 07/2010/TT- BCA, ngày 05/02/2010 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ- CP, ngày 24/8/2001 về quản lý và sử dụng con dấu đã được sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2009/NĐ- CP, ngày 01/4/2009.

4. Nghị định số 73/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội.

5. Báo cáo Cục C64, Tổng cục VII, Bộ Công An.

6. Báo cáo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc khắc, quản lý, sử dụng con dấu trong các tổ chức tôn giáo.

7. Các tài liệu khác.

Bước đầu tìm hiểu về con dấu trong các tổ chức tôn giáoHiện nay, con dấu được sử dụng ở hầu hết các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp, hội quần chúng, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang, cơ quan, tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam và một số chức danh
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Nghị quyết 25-NQ/TW của Đảng là một sự phát triển chủ nghĩa Mác và tư tưởng Hồ Chí Minh về lý luận tôn giáo
50 năm Công đồng Vatican II – từ những góc nhìn
Tìm hiểu về vai trò và những định hướng chính trong nội dung hoạt động của Liên Hội đồng Giám mục Á châu
Chất tố cứu thế trong giáo thuyết “Học phật tu nhân” của Phật thầy Tây An
Một số suy nghĩ về công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động thờ Mẫu ở Việt Nam
Sự giống nhau và khác nhau giữa tôn giáo với tín ngưỡng, giữa tín ngưỡng với mê tín dị đoan và mối quan hệ giữa chúng
Phát huy vai trò chức việc và tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tiêu biểu trong vận động chấp hành pháp luật và đấu tranh với những lợi dụng tôn giáo
Những đóng góp tích cực của Ni giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam với đất nước
Các hình thức tôn vinh danh nhân Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn ở tỉnh Hải Dương
Yếu tố tôn giáo trong cuộc bầu cử Tổng thống ở Hoa Kỳ tháng 11 năm 2012
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Hàng vạn du khách dự lễ khai hội đền Sóc Xuân Canh Tý 2020
Nghi lễ 'Tống cựu nghinh Tân' tại Hoàng thành Thăng Long
Lễ hội ném còn ba nước Việt-Lào-Trung lần thứ VI
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Minh Nga -
Phó Trưởng Ban
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn