Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 22/02/2020 04:39 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 1+2/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 12/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Phổ biến pháp luật cho tín đồ, chức sắc các tôn giáo – Từ chủ trương đến thực tiễn

Phổ biến pháp luật (PBPL) là một cụm từ không còn xa lạ với mọi người, nhưng để hiểu thế nào là PBPL hiện vẫn còn nhiều quan niệm khác nhau. Từ thực tiễn công tác cũng như qua nghiên cứu các tài liệu, có thể hiểu PBPL theo hai nghĩa sau:

Theo nghĩa hẹp: PBPL là việc truyền bá pháp luật cho đối tượng nhằm nâng cao tri thức, tình cảm, niềm tin pháp luật cho đối tượng từ đó nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của đối tượng.

Theo nghĩa rộng: PBPL là công tác, lĩnh vực, ngạch (theo nghĩa thông thường) phổ biến pháp luật bao gồm tất cả các công đoạn như định hướng công tác PBPL; lập chương trình, kế hoạch PBPL, áp dụng các hình thức PBPL; triển khai chương trình PBPL; kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm về PBPL.

Phổ biến pháp luật (PBPL) có một vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, là công việc không thể tách rời với quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Phổ biến pháp luật cũng là khâu đầu tiên trong hoạt động thực thi pháp luật, là phương tiện để truyển tải đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới toàn thể nhân dân. Với ý nghĩa đó, phổ biến pháp luật đã góp phần quan trọng trong việc hình thành, phát triển ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý của người dân; ảnh hưởng lớn đến hành vi pháp lý và lối sống làm việc theo pháp luật của con người trong đời sống xã hội. Công tác phổ biến pháp luật tốt sẽ giúp cho người dân có những kiến thức pháp luật để một mặt tự điều chỉnh hành vi của mình theo đúng khuôn khổ của pháp luật, mặt khác biết sử dụng pháp luật như một công cụ để bảo vệ mình trong những trường hợp cần thiết. Công tác này càng quan trọng khi nó được áp dụng cho đồng bào các tín đồ tôn giáo - một bộ phận không nhỏ của dân tộc Việt Nam (với số lượng hơn 20 triệu người), bao gồm nhiều thành phần xã hội khác nhau nhưng chủ yếu là nông dân với điều kiện sống, trình độ dân trí thấp, dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng, lôi kéo thực hiện âm mưu diễn biến hoà bình, chống phá cách mạng.

I. CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG, CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC VỀ PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Pháp luật là phương tiện để Nhà nước quản lý xã hội, là phương tiện, công cụ để mọi công dân thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp cũng như các nghĩa vụ của mình. Phổ biến pháp luật là khâu đầu tiên của hoạt động thực thi pháp luật, là cầu nối truyền tải pháp luật vào cuộc sống và là một trong những mắt xích quan trọng của việc tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Bởi vậy, PBPL là nhằm hình thành lòng tin vào pháp luật, thói quen và ý thức tôn trọng, tuân thủ pháp luật cho mọi công dân, nhằm phát huy vai trò, hiệu lực của pháp luật trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xuất phát từ vị trí, vai trò của công tác PBPL mà trong các văn kiện của Đảng qua các khóa VI, VII, VIII, IX, X, XI và nhất là trong các Nghị quyết của Quốc hội đều xác định công tác PBPL là một công việc trọng tâm và thường xuyên của các cơ quan Nhà nước và của các cấp, các ngành và của toàn xã hội. Đứng trước tình hình mới, ngày 07/01/1998 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 02 về tăng cường công tác PBGDPL trong giai đoạn hiện nay và Quyết định số 03/1998/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác PBGDPL từ năm 1998 đến năm 2002 và thành lập Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL. Chỉ thị và Quyết định trên của Thủ tướng Chính phủ một lần nữa khẳng định vị trí, tầm quan trọng của công tác này. Cùng với Chỉ thị, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tại các địa phương cũng đã ban hành các văn bản pháp luật (Chỉ thị, Quyết định của Tỉnh ủy, UBND các cấp,…) đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc đẩy mạnh các hoạt động PBPL trong cả nước. Các văn bản cũng đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, của người dân trong việc phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Tiếp nối với các văn bản kể trên, ngày 17/01/2003, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 13/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2003 đến năm 2007. Đây là những văn bản quan trọng khẳng định quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta trong việc đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, làm chuyển biến nhận thức, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và toàn thể nhân dân góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, quản lý xã hội bằng pháp luật trong thời kỳ đổi mới.

Để tiếp tục đưa công tác PBPL lên một tầm cao mới, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, ngày 09/12/2003, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành Chỉ thị số 32/CT-TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Ngày 16/12/2004, Chính phủ ban hành Quyết định số 212/2004/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010. Như vậy, các văn bản, Chỉ thị, Quyết định trên đã tạo một bước ngoặt quan trọng, đổi mới toàn diện, thể hiện sự quyết tâm cao của Đảng và Nhà nước trong việc nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân.

Đối với lĩnh vực tôn giáo- một lĩnh vực nhạy cảm và hết sức phức tạp thì công tác PBPL cho tín đồ, chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo lại càng có ý nghĩa quan trọng. Những năm qua, cùng với việc quan tâm phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào tín đồ các tôn giáo, Đảng và Nhà nước đã có nhiều đổi mới, cách nhìn nhận đối với một bộ phận đồng bào có đạo. Nhiều tôn giáo được Nhà nước tạo điều kiện có cơ sở thờ tự để hoạt động, có cơ sở đào tạo để đào tạo chức sắc và đặc biệt được xem xét công nhận tư cách pháp nhân. Số lượng tín đồ các tôn giáo ngày một đông với hơn 20 triệu tín đồ chiếm hơn 20% dân số cả nước. Tình hình đó đặt ra cho Đảng và Nhà nước cần có những quan tâm đặc biệt ngay cả trong lĩnh vực PBPL. Với nhiều hình thức phổ biến khác nhau như: tuyên truyền miệng, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, ... công tác phổ biến pháp luật cho tín đồ các tôn giáo đã đạt được những kết quả nhất định; nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật từng bước đi vào cuộc sống; một số quy định của pháp luật đã trở thành thói quen ứng xử trong nhân dân; một số tệ nạn xã hội và hủ tục (đặc biệt ở vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa) từng bước được đẩy lùi.

Tuy nhiên, đó cũng mới là kết quả bước đầu. Thực trạng hiện nay cho thấy, nhận thức về pháp luật nói chung, pháp luật về tôn giáo nói riêng trong đồng bào tín đồ các tôn giáo cũng rất hạn chế. Thiếu hiểu biết pháp luật vẫn là một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến những vi phạm pháp luật trong đồng bào có tín ngưỡng. Đặc biệt, do thiếu hiểu biết pháp luật nên một số tín đồ các tôn giáo vẫn bị kẻ xấu lợi dụng để xuyên tạc chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị.

Để khắc phục thực trạng này, đẩy mạnh công tác phổ biến pháp luật cho đồng bào tín đồ các tôn giáo vẫn là một trong những giải pháp quan trọng được Nghị quyết số 25/NQ-TW ngày 12 tháng 3 năm 2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa IX về Công tác tôn giáo khẳng định: "Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương, chính sách về tôn giáo của Đảng và Nhà nước trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là trong chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo".

II. THỰC TIỄN ÁP DỤNG CÁC CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG, PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC TÔN GIÁO

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân nói chung và cho tín đồ, chức sắc các tôn giáo nói riêng, thời gian qua công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho tín đồ, chức sắc các tôn giáo được Ban Tôn giáo Chính phủ, các ban ngành ở Trung ương và các cấp, các ngành ở địa phương quan tâm thực hiện. Với sự chủ động, tích cực trong việc ban hành các Kế hoạch thực hiện cụ thể; tổ chức các hội nghị cho cán bộ, công chức; cho tín đồ, chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo công tác PBPL thời gian qua đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

 Về tài liệu tuyên truyền, phổ biến
 + Trong 03 năm (từ 2005- 2007), Ban Tôn giáo Chính phủ đã chủ động ký hợp đồng với các chuyên gia dịch các tài liệu có liên quan sang tiếng dân tộc (Ê đê, Ba na, Khơ me, Giarai) và phát hành hơn 4.000 cuốn tài liệu hỏi - đáp pháp luật liên quan đến Pháp lệnh và Nghị định cung cấp cho đồng bào tín đồ các vùng Tây nguyên, Tây Nam bộ; dịch sang tiếng Anh và phát hành 3.500 cuốn văn bản pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, 3.000 cuốn sách trắng về tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam phục vụ tuyên truyền đối ngoại.
 + Trong 03 năm (từ 2005-2007) tổng số tài liệu biên soạn, in, phát hành cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo và đồng bào tín đồ, chức sắc các tôn giáo hơn 60.000 cuốn tài liệu phổ biến Pháp lệnh và Nghị định; 2.000 cuốn sách các văn bản pháp luật quan hệ đến tín ngưỡng, tôn giáo; 3.000 cuốn văn bản pháp luật Việt Nam về tín ngưỡng, tôn giáo; gần 12.000 tài liệu hỏi- đáp pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; xuất bản 14.000 cuốn sách hỏi - đáp pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; 06 loại Tờ gấp giới thiệu Pháp lệnh, Nghị định và các văn bản pháp luật khác có liên quan với hơn 37.000 tờ. Năm 2011, Ban cũng đã biên soạn, in ấn khoảng 2.000 cuốn các văn bản pháp luật Việt Nam về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo; 2.000 cuốn tài liệu Hỏi đáp pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; 2.000 cuốn pháp luật về đất đai, xây dựng liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; 2.000 ngàn cuốn các văn bản pháp luật về xã hội hóa y tế, giáo dục, từ thiện nhân đạo liên quan đến tôn giáo và 06 loại tờ gấp với số lượng 15.000 tờ.
Cùng với việc in ấn, biên soạn các tài liệu trên, Ban đã chủ động tổ chức nhiều hội nghị phổ biến:
Trong 03 năm (2005- 2007) đã tổ chức 02 hội nghị tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo thuộc các ngành quản lý nhà nước về tôn giáo, dân vận, mặt trận, tư pháp, công an, các đoàn thể chính trị- xã hội (cấp tỉnh, huyện) của 63 tỉnh, thành phố với 610 lượt người tham dự; 08 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo cho 1.508 lượt cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo cấp xã, huyện, tỉnh của 63 tỉnh, thành phố; 05 hội nghị phổ biến Pháp lệnh, Nghị định và các văn bản pháp luật liên quan cho gần 400 lượt cán bộ, công chức cơ quan Ban Tôn giáo Chính phủ; 03 hội nghị phổ biến pháp luật cho chức sắc các tôn giáo 63 tỉnh, thành phố với 823 lượt người tham dự; 08 hội nghị phổ biến pháp luật cho chủng sinh, tăng ni sinh học tập tại các Đại chủng viện, Học viện phật giáo Việt Nam với 1.714 lượt người tham dự; 29 lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin lành cho gần 6.350 lượt cán bộ chủ chốt các xã, phường, thị trấn và già làng, trưởng bản tại các tỉnh, khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ; hướng dẫn thủ tục đăng ký sinh hoạt đạo; đăng ký hoạt động tôn giáo với số lượng 230 lượt người tham dự.
Bên cạnh đó, Ban còn phối hợp với 19 tỉnh, thành phố nơi triển khai điểm Đề án“ Phổ biến pháp luật cho tín đồ các tôn giáo” tổ chức 40 hội nghị phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho tín đồ các tôn giáo với số lượng 8.057 lượt người tham dự.
Theo tổng hợp, trong 3 năm 2005, 2006, 2007, Ban Tôn giáo Chính phủ đã tổ chức hoặc phối hợp với các địa phương phổ biến Pháp lệnh và Nghị định và các văn bản có liên quan cho 8.868 lượt cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo và hơn 23.000 lượt tín đồ, chức sắc các tôn giáo; năm 2010 có hơn 2.500 lượt tín đồ, chức sắc các tôn giáo tham dự các hội nghị phổ biến.
Sau khi Đề án “Phổ biến pháp luật cho tín đồ các tôn giáo” kết thúc, với tầm quan trọng của công tác phổ biến pháp luật, hàng năm Ban Tôn giáo Chính phủ vẫn quan tâm, tạo điều kiện tổ chức các hội nghị PBPL cho tín đồ các tôn giáo và xem đây như là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của Ban. Năm 2009, 2010 có hàng nghìn lượt đại biểu là chức sắc, tín đồ các tôn giáo tham dự các hội nghị do Ban Tôn giáo Chính phủ cũng như các địa phương tổ chức. Riêng năm 2011, các tỉnh, thành phố trong cả nước đã phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức 336 lớp cho 76.820 lượt chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo; 845 lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 30.569 lượt cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo. Ban Tôn giáo Chính phủ cũng đã mở được 07 lớp cho gần 2.000 lượt chức sắc, tín đồ các tôn giáo; 03 lớp tập huấn đạo Tin lành theo chương trình phối hợp với Viện Can dự toàn cầu (IGE).
Để công tác phổ biến pháp luật cho tín đồ, chức sắc các tôn giáo được nhân rộng và hiệu quả hơn nữa, Ban Tôn giáo Chính phủ một mặt vừa chủ động tổ chức các hội nghị, mặt khác hỗ trợ kinh phí, tài liệu, giúp báo cáo viên pháp luật cho 15 tỉnh, thành phố nơi thực hiện Đề án tổ chức 51 hội nghị phổ biến pháp luật cho tín đồ và chức sắc các tôn giáo với số lượng 11.462 lượt người.
Bên cạnh đó, còn có các hình thức phổ biến khác rất có ý nghĩa và đem lại kết quả trong công tác PBPL như:
+ Hỗ trợ tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn của một số tỉnh, thành phố 03 đầu sách pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo với số lượng hơn 2.000 cuốn.
+ Tổ chức 02 Hội thi tìm hiểu kiến thức tôn giáo và pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ, công chức cơ quan Ban Tôn giáo Chính phủ.
+ Tạp chí Công tác tôn giáo của Ban Tôn giáo Chính phủ hàng tháng giới thiệu các văn bản pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; thực hiện chuyên mục hỏi - đáp pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.
+ Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Phát thanh- Truyền hình một số địa phương đưa tin tuyên truyền về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với tôn giáo.
+ Kết hợp trao đổi, giải thích pháp luật, giải quyết tình huống, vụ việc liên quan đến đời sống, tín ngưỡng tôn giáo tại các hội nghị phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo; cho tín đồ, chức sắc các tổ chức tôn giáo.
+ Tiếp xúc với đại diện một số Đại sứ quán, tổ chức quốc tế tại Việt Nam giới thiệu về chủ trương, chính sách tôn giáo của Việt Nam, nhất là những điểm mới của Pháp lệnh và Nghị định.
Cùng với Ban Tôn giáo Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh, Nghị định cho cán bộ chủ chốt, chức sắc, nhà tu hành, tín đồ trên địa bàn. Nhiều địa phương đã tuyên truyền, phổ biến các văn bản trên cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Hình thức tuyên truyền, phổ biến rất đa dạng, phong phú. Các hình thức tuyên truyền có hiệu quả trước đây như tổ chức hội nghị, cung cấp tờ gấp, phát hành tài liệu, thi tìm hiểu pháp luật, trao đổi, hướng dẫn pháp luật, qua các phương tiện thông tin đại chúng (truyền thanh xã, phát thanh, truyền hình địa phương, báo chí...),…tiếp tục được phát huy.
Trong sự nghiệp đổi mới đất nước và giao lưu, hội nhập quốc tế, việc nâng cao kiến thức mọi mặt đời sống nhân dân trong đó có kiến thức pháp luật là một yêu cầu khách quan và cần thiết, điều đó càng cần thiết hơn khi đối tượng phổ biến là đồng bào tín đồ các tôn giáo. Với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, hi vọng thời gian tới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật sẽ được nhân rộng, có chiều sâu không chỉ cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo mà còn cho cả tín đồ, chức sắc các tôn giáo. Từ đó sẽ làm chuyển biến nhận thức, sự nhìn nhận, hiểu biết về pháp luật của đồng bào giúp đồng bào có những kiến thức cần thiết phục vụ cho cuộc sống và sinh hoạt tôn giáo ngày một tốt hơn/. 
Minh Anh
Phổ biến pháp luật cho tín đồ, chức sắc các tôn giáo – Từ chủ trương đến thực tiễnTheo nghĩa hẹp: PBPL là việc truyền bá pháp luật cho đối tượng nhằm nâng cao tri thức, tình cảm, niềm tin pháp luật cho đối tượng từ đó nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của đối tượng. Theo nghĩa rộng: PBPL là công tác,
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Ảnh hưởng của Công giáo với nền văn hóa Việt Nam
Một số quy định của pháp luật đất đai hiện hành có liên quan đến tôn giáo
Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo
LIÊN HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC Á CHÂU VÀ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO CHÂU Á
Một chặng đường qua sáu kỳ Đại hội
Phật giáo và cuộc sống
"Hiện tượng Hà Mòn" ở Tây Nguyên, những vấn đề cần quan tâm
Người Dịch Kinh Thánh Tin lành Ra Tiếng Việt
Tam pháp ấn – dấu hiệu nhận biết kinh Phật
Ông bà mục sư Cadman với đạo Tin lành ở Việt Nam
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Hàng vạn du khách dự lễ khai hội đền Sóc Xuân Canh Tý 2020
Nghi lễ 'Tống cựu nghinh Tân' tại Hoàng thành Thăng Long
Lễ hội ném còn ba nước Việt-Lào-Trung lần thứ VI
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Minh Nga -
Phó Trưởng Ban
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn