Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 05/04/2020 07:25 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 1+2/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 12/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Giữ gìn bản sắc chơn truyền trong pháp tu tuyển độ của nền Đại đạo

Nền Đại đạo Tam kì Phổ độ, từ khi mở đạo tại một chùa đạo Phật ở tỉnh Tây Ninh vào ngày 15 tháng 10 năm Bính Dần (1926), đã xuất hiện hai pháp môn tu là: pháp môn Phổ độ (tức ngoại giáo công truyền) và pháp môn Tuyển độ (tức nội giáo tâm truyền). Đó là tính nhị nguyên trong giáo lí của đạo Cao đài, nó không dị luận, không mâu thuẫn nhau mà là sự nối tiếp nhau của sự mở đầu và chung tất của một nền đạo pháp.

Theo sử quan đạo Cao đài, khi nền Đại đạo được khai mở thì một vinh dự lớn đến với Ngô Minh Chiêu, đó là ông được thiên phong phẩm trật Giáo Tông, nhưng ông từ chối không nhận ngôi vị cao quí ấy, bởi ông còn gánh vác một trọng trách khác là khai mở Pháp môn Tuyển độ do đức Cao đài bí truyền cho ông. Theo giáo chỉ của đức Thượng đế, với tâm nguyện làm tròn sứ mạng một môn đệ của đức Cao đài, từ đây ông Ngô Minh Chiêu tách khỏi pháp môn Phổ độ và rời Tòa thánh Tây Ninh về vùng đất Cần Thơ để tu ẩn. Cùng năm 1926, tại Đàn Chiếu Minh (Cần Thơ) ông đã thọ giáo và truyền bí pháp cho 24 môn đệ (cấp một) và Pháp môn Tam thanh Vô vi được khai mở từ đó.

Trong các tôn giáo nói chung, nhất là các tôn giáo bản địa khi hành đạo bao giờ cũng coi trọng việc giữ gìn và thực hành theo giáo lí chơn truyền, đối với Cao đài Đại đạo - Chiếu minh Tam thanh Vô vi cũng vậy. Vậy, hành đạo theo chơn truyền của pháp môn Tuyển độ là gì? Nhằm tìm hiểu, nghiên cứu vấn đề này và làm sao hành đạo theo đúng chơn truyền, chúng ta có thể tìm hiểu một số nội dung cơ bản giáo lí của cơ Tuyển độ Cao đài Đại đạo - Chiếu minh Tam thanh Vô vi. Như đã đề cập ở trên, mặc dù tính nhị nguyên trong giáo lí của đạo Cao đài là không dị luận, không mâu thuẫn nhau, nhưng trong hành đạo lại có sự khác biệt nhau: nếu cơ Phổ độ thuộc ngoại giáo công truyền, tức không có tính cách “bảo thủ” thì cơ Tuyển độ thuộc nội giáo tâm truyền, tức không có tính cách “phổ hóa”.

Cơ phổ độ, ngoài bổn phận tiếp xúc, truyền bá nhằm phổ hóa nền đạo với chúng sanh; chăm lo phổ hóa đạo âm, hướng dẫn việc hành trì đạo pháp của bổn đạo và lo việc giao tế với đời thường. Cơ phổ độ còn xác lập tổ chức đạo, với một hệ thống chức sắc gồm nhiều phẩm cấp và thánh thất thực hành lễ nghi rất nghiêm trang. Sự siêu thoát của bổn đạo là do lòng thành (tâm đạo) và hạnh tu của mỗi người, nhưng phải nhờ thiên ân điểm hóa.

Khác với cơ Phổ độ, người tu theo cơ Tuyển độ hay nói khác đi là tu theo Pháp môn Chiếu minh Tam thanh Vô vi là truyền trao tâm pháp (bí truyền) cho những người tâm đạo để giải thoát, trước hết cho mình và sau đó là cứu độ chúng sanh lúc còn tại thế và để giải thoát khỏi vòng luân hồi sau khi con người tạ thế. Người tu theo Pháp môn Chiếu minh Tam thanh Vô vi trước tiên là phải trường chay, tiệt dục và lập đại thệ, đại nguyện cùng Đức Thượng đế; khi được thọ pháp thì giữ trọn lời nguyện, tu đồng thời làm việc để sinh sống và trả nợ đời; không thu nhận lễ vật của bá tánh, coi trọng nhân đạo, luôn trau rèn tâm đạo và đức hạnh.

Không kể thành phần nào trong xã hội, sau khi đã thọ pháp thì giữ trọn lời nguyền, không vươn vấn hồng trần và không ham vinh hoa phú quí; con người bằng lòng với cuộc sống giản dị và thanh đạm; luôn khép mình vào 3 phép tu trì, đó là: Công trình, Công quả và Công phu. Thực hành tịnh luyện đúng phép “tánh mạng song tu” để đạt đến “diệt ngã” mà qui về đạo mầu, là cảnh hư vô tuyệt đối… Giữa các môn đệ, dù tu lâu hay mới được thọ pháp trong quan hệ đều là huynh đệ, tỉ muội, không phân đẳng cấp mà đồng đẳng trước Thầy và Đức Thượng đế đều cùng hành đạo theo giáo pháp chơn truyền của ông Ngô Minh Chiêu truyền dạy thời mở đạo. Mặt nữa, pháp môn Chiếu minh Tam thanh Vô vi không có chức sắc và hệ thống tổ chức; các nhà Đàn của Pháp môn này hành đạo độc lập, bình đẳng và không phụ thuộc lẫn nhau, nhưng có cùng một mục đích hành đạo là thực thi và lưu truyền giáo pháp chơn truyền của ông Ngô Minh Chiêu, Giáo chủ đạo Cao đài truyền dạy thời mở đạo.

Theo giáo pháp chơn truyền, lễ phục và nghi thức cúng lễ của Cao đài Đại đạo - Chiếu minh Tam thanh Vô vi, lúc sơ khai do ông Ngô Minh Chiêu lưu truyền, là: khăn đóng đen, áo tràng trắng (có 2 dải: một dài, một ngắn), quần trắng và nghi thức dọn thiên bàn được chưng dọn theo sơ đồ sau:

Cách trần thiết nơi thiên bàn theo sơ đồ trên là đúng với lời chỉ giáo của đức Ngô Minh Chiêu lúc còn tại thế và cũng đúng với Thánh giáo của Thầy sau khi ông qui tiên, được các đạo huynh là đệ tử trực tiếp (đệ tử cấp một) của ông Ngô Minh Chiêu ghi chép lại trong sách “Bổn nguyên sơ tập”, xuất bản năm 1934 lưu truyền cho đến ngày nay. Riêng đối với những người chưa tu bậc thượng thừa thì chưa thờ đôi liễn.

 

 Tuy nhiên, sau khi ông Ngô Minh Chiêu qui tiên, trong một bộ phận đạo hữu đã có dấu hiệu làm sai giáo huấn của ông Ngô Minh Chiêu thời mở đạo, tức là không “giữ y cựu pháp” chơn truyền[1]. Việc không giữ y cựu pháp là hệ lụy làm cho trang sử đạo xuất hiện hai khái niệm “thời đạo khai” và “thời đạo chuyển” nền đạo một thời lâm vào cơn khảo đảo.

 

Theo sử liệu lưu truyền, sau khi ông Ngô Minh Chiêu qui tiên, bà Minh Hồng một đạo tỉ đề xướng lấy khăn thủ hiếu (khăn tang trắng) làm khăn đạo. Mặt nữa, việc chưng bày nơi Thiên bàn cũng đổi khác, thời đạo khai chưng bày nơi Thiên bàn theo thuyết “Tam Ngũ”, còn thời đạo chuyển được cải biến và thực hành theo thuyết “Tam Tam”. Từ đó, trong pháp môn Tam thanh Vô vi xuất hiện 2 nhóm: một bộ phận đạo hữu hành đạo theo đúng chơn truyền, tức giữ y cựu pháp, thì vẫn giữ lễ phục “khăn đen”; một bộ phận đạo hữu được bà Minh Hồng thọ giáo thì lấy khăn thủ hiếu (khăn trắng) làm khăn đạo, được gọi là đạo chuyển bởi bà đã thề nguyện với ông Ngô Minh Chiêu là “chung thân chi tang”.  Đạo chuyển cũng có nghĩa là không còn giữ y cựu pháp chơn truyền nữa. Vì vậy, hành đạo theo đúng chơn truyền là giữ trọn lời thệ nguyện, tức “giữ y cựu pháp”. Theo đó, lễ phục của pháp môn Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi – Cao đài Đại đạo, chính là: khăn đóng đen, áo tràng trắng (có 2 dải: một dài, một ngắn), quần trắngchưng dọn thiên bàn theo thuyết Tam ngũ.

 

Ngày nay, pháp môn Chiếu minh Tam thanh Vô vi, là một trong 2 pháp môn của nền Đại đạo Tam kì phổ độ – đạo Cao đài được Nhà nước công nhận[2], hoạt động hợp pháp và sinh hoạt tôn giáo bình thường theo qui định của pháp luật. Tuy nhiên, trong hành đạo giữa các Nhà đàn vẫn tồn tại hai nhóm (đạo khai và đạo chuyển), làm thất truyền giáo pháp chơn truyền của pháp môn này. Để cơ tuyển độ đi đúng giáo pháp do ông Ngô Minh Chiêu truyền dạy, trên cơ sở qui định của pháp luật các Nhà đàn, những môn đệ của Cao đài Đại đạo – Chiếu minh Tam thanh Vô vi cùng a để hiệp và thực hành tịnh luyện đúng phép “tánh mạng song tu” để đạt đến “diệt ngã” mà qui về đạo mầu, là cảnh hư vô tuyệt đối…có như vậy mới thật sự giữ y cựu pháp và hành đạo theo phương châm Phụng đạo yêu nước.

 

 Để thay lời kết, người viết xin trích một đoạn trong Thánh giáo truyền dạy về “giữ y cựu pháp”, rằng:

 

                  “…ĐẠO thành nhờ giữ đúng chơn truyền

                        ĐỨC tốt không làm sái bổn nguyên

                        KIM thạch hằng gìn câu chánh niệm

                        TIÊN đài nay đặng tọa Kim Liên.

 

Người tu mà hay dùng tự ý làm cho trái lẽ tự nhiên, hay sanh sự và tưởng sự quấy là phải, chẳng tuân theo Thiên ý, dầu có tu cũng khó mong kết quả, đến ngày lâm chung nguơn thần xuất được mà chẳng có đơn thơ chiếu triệu thì đâu về chứng quả đặng” và “vậy chư đạo hữu phận sự hãy do theo chơn truyền mà hành cho đúng lí Thiên Nhiên, ngoài những lời Thầy truyền chẳng nên nghe. Vậy mới ngăn ngừa cơ đạo sau này khỏi sai tôn chỉ”./.

                                                                         

 Trần Tiến Thành

 


[1]. Đến năm 1951, tại Đàn Phú Lâm bà Minh Hồng nhìn nhận việc lấy khăn chế làm khăn đạo và việc thay đổi cách trần thiết nơi thiên bàn đã dẫn tới xô xát, làm cho nền đạo phải chinh nghiêng…bà có bút tích ghi lại sự ăn năn, hối tiếc.

[2]. Ngày 15/12/2009, Ban tôn giáo Chính phủ cấp đăng kí hoạt động pháp môn cho Cao đài Đại đạo – Chiếu minh Tam thanh Vô vi và pháp môn này đã tổ chức Đại hội thành lập Ban hành lễ Trung ương và hội đồng điều hành pháp môn.

 

 

Giữ gìn bản sắc chơn truyền trong pháp tu tuyển độ của nền Đại đạoTheo sử quan đạo Cao đài, khi nền Đại đạo được khai mở thì một vinh dự lớn đến với Ngô Minh Chiêu, đó là ông được thiên phong phẩm trật Giáo Tông, nhưng ông từ chối không nhận ngôi vị cao quí ấy, bởi ông còn gánh vác một trọng trách khác là khai mở Pháp môn
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Vài nét về Phật giáo Việt Nam trước ngày thành lập Giáo hội Phật giáo
Những ảnh hưởng của Phật giáo với Văn hóa dân tộc
Chấn hưng Phật giáo – đòn bẩy cho sự phát triển của Phật giáo Việt Nam
Phật giáo Việt Nam với tinh thần yêu nước và tự hào dân tộc
Tìm hiểu về vạ tuyệt thông của Giáo hội Công giáo
Sự kiện thống nhất Phật giáo Việt Nam đánh dấu bước trưởng thành và phát triển có ý nghĩa to lớn
Giới thiệu tóm tắt về các kỳ Đại hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Việc biện giải những hiểu lầm về Phật giáo ở Hội Phật giáo Bắc Kỳ
Một số hình thức tôn giáo nguyên thủy phổ biến trong lịch sử và dấu ấn của nó trong tôn giáo hiện đại
Đoàn kết tôn giáo để thực hiện sự nghiệp xây dựng đất nước
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Đền Hùng trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020
Các tổ chức Tin Lành chuyển đổi hình thức sinh hoạt tôn giáo để phòng, chống dịch Covid-19
Hàng vạn du khách dự lễ khai hội đền Sóc Xuân Canh Tý 2020
Audio
TS. Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về Công tác chấn chỉnh các hoạt động lệch chuẩn tôn giáo tại các cơ sở thờ tự của Phật giáo
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Minh Nga -
Phó Trưởng Ban
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn