Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 24/10/2019 04:33 AM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 9/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 8/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 7/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 6/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Thực hiện nhất quán chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam góp phần củng cố khối đoàn kết dân tộc

Việt Nam là quốc gia đa tôn giáo, đa dân tộc phân bố ở nhiều vùng miền trên dải đất hình chữ s. trong quá trình đấu tranh cách mạng chống giặc ngoại xâm, nhiều tôn giáo có đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn xác định công tác tôn giáo, dân tộc là vấn đề chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc là chính sách nhất quán xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta, được cụ thể hoá bằng pháp luật và bảo đảm trên thực tế. Ngay sau khi thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà; ngày 03/9/1945 tại phiên họp Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quan tâm đến vấn đề tôn giáo, người nói “Tôi đề nghị Chính phủ tuyên bố tín ngưỡng tự do và lương - giáo đoàn kết”. Ngày 14/6/1955, người đã ký Sắc lệnh số 234/SL xác định “Việc tự do tín ngưỡng, tự do thờ cúng là quyền lợi của nhân dân. Chính phủ luôn tôn trọng và giúp đỡ nhân dân thực hiện. Chính quyền không can thiệp vào nội bộ các tôn giáo. Các tổ chức tôn giáo phải tuân theo pháp luật của Nhà nước như mọi tổ chức khác của nhân dân. Việc bảo vệ tự do tín ngưỡng bắt buộc phải trừng trị những kẻ đội lốt tôn giáo gây rối loạn”. Người từng kêu gọi các tôn giáo hãy xoá bỏ hiềm khích, đoàn kết cùng toàn dân lo cho nền độc lập của nước nhà vì “Công giáo hay không Công giáo, Phật giáo hay không Phật giáo đều phải nỗ lực đấu tranh cho nền độc lập của nước nhà. Nhiệm vụ của toàn thể chúng ta là phải giữ vững nền độc lập, toàn thể đồng bào ta không chia lương giáo, đoàn kết chặt chẽ, quyết lòng kháng chiến để giữ gìn non sông, Tổ quốc và cũng để giữ gìn tín ngưỡng tự do”. Trải suốt chiều dài lịch sử dân tộc, nhất là qua hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc Việt Nam, đại đa số đồng bào các tôn giáo ở Việt Nam đều có lòng yêu nước, đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc; nhiều người đã lập công lớn nêu tấm gương sáng cho các thế hệ sau, đồng bào các tôn giáo luôn luôn là một bộ phận không thể tách rời trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Trước những năm 1975 một số giáo hội ở miền Bắc đã tự nguyện hiến đất xây dựng trường học, đây là việc làm tự nguyện vô cùng trân trọng của tín đồ, chức sắc các tôn giáo vì sự nghiệp chung của đất nước, họ đã tự nguyện hiến đất, giúp chính quyền xây dựng trường học để dạy chữ cho con em nhân dân, trong đó có con em đồng bào theo tôn giáo.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác tôn giáo như Nghị quyết số 24/ NQ-TW ngày 16/10/1990; Nghị quyết số 25- NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành TW Đảng; Quốc hội khoá 11 đã ban hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo (số 21/2004/ PL- UBTVQH 11) quy định về các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Chính phủ ban hành nghị định số 22/2005/ NĐ- CP ngày 01/3/2005 Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị 1940/ CT- TTg ngày 31/12/2008 “ về nhà, đất liên quan đến tôn giáo” và nhiều văn bản hướng dẫn của Nhà nước và các bộ, ban, ngành liên quan, tiếp tục khẳng định rõ “Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo hoặc không theo một tôn giáo nào” . Các chính sách, pháp luật đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt, sâu sắc của Đảng, Nhà nước Việt Nam đến nhu cầu tín ngưỡng của tín đồ, chức sắc các tôn giáo, làm cho quần chúng nhân dân, tín đồ và các chức sắc tôn giáo yên tâm phấn khởi tích cực thực hiện tốt cả “việc đạo, việc đời” tin tưởng vào chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất phát triển kinh tế - xã hội, đấu tranh ngăn chặn những hoạt động lợi dụng tôn giáo góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Có thể nói chưa bao giờ các tôn giáo có điều kiện phát triển như hiện nay, tín đồ ngày càng đông, được tự do hành lễ dù ở nhà riêng hay nơi thờ tự…Cho đến hôm nay, những quan điểm đường lối công tác tôn giáo của Đảng, Nhà nước Việt Nam đề ra vẫn còn mang tính thời sự sâu sắc. Đường lối đã làm chuyển biến và hướng các tôn giáo về mục tiêu cách mạng Việt Nam là xây dựng đất nước “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”. Quá trình tư tưởng này thể hiện sự đúng đắn của đường lối, quan điểm chỉ đạo công tác tôn giáo của Đảng, Nhà nước nhằm phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên trong quá trình tổ chức thực hiện nơi này, nơi kia, còn có hiện tượng nhận thức nóng vội, chủ quan làm cho vấn đề trở nên phức tạp. Đảng, Nhà nước ta đã kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh để công tác tôn giáo đi vào nề nếp và đúng hướng tạo sự tin tưởng của tín đồ, chức sắc các tôn giáo với sự nghiệp cách mạng của Đảng của dân tộc Việt Nam.

Đến thời điểm hiện nay trên phạm vi cả nước đã có 12 tôn giáo với 33 tổ chức tôn giáo được công nhận và đăng ký hoạt động, với số lượng tín đồ trên 20 triệu người, chiếm 26 % dân số, có trên 100 ngàn chức sắc, nhà tu hành, với trên 20 trường đào tạo chức sắc tôn giáo, đáp ứng nhu cầu chính đáng của một bộ phận đồng bào có đạo, quần chúng nhân dân, tín đồ chức sắc tôn giáo thực sự yên tâm “sống tốt đời, đẹp đạo”. Việc in ấn xuất bản kinh sách ngày càng tăng. Năm 2007, Nhà xuất bản Tôn giáo đã ấn hành 620 đầu sách của các tổ chức tôn giáo với 1,2 triệu bản in và 180 xuất bản phẩm tôn giáo với 975.000 bản. Chỉ tính riêng năm 2008 đã có 915 đầu sách. Việc mở trường và đào tạo chức sắc tôn giáo luôn được nhà nước tạo điều kiện (Phật giáo đã có 04 học viện và nhiều Trường Cao đẳng, Trung cấp Phật học; Công giáo có 06 Đại chủng viện…); việc giải quyết nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của tín đồ, chức sắc, tổ chức tôn giáo theo cơ chế “một cửa” công khai, nhanh gọn; nhiều công trình tôn giáo được cấp phép nâng cấp, sửa chữa, xây mới đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt cho tín đồ, chức sắc tôn giáo. Những ngày lễ lớn trong năm của các tôn giáo như Lễ Nô-en của đạo Công giáo, Lễ Phật đản của Phật giáo và một số hoạt động tôn giáo lớn diễn ra vừa qua như “Bế mạc năm thánh và Đại hội hành hương La Vang lần thứ 29 năm 2010; Phật giáo với 1.000 năm Thăng Long, Hà Nội”… được Chính quyền các cấp tạo điều kiện tổ chức và có sự quan tâm của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến chúc mừng, động viên; cùng với sự tham gia của hàng nghìn, hàng vạn quần chúng nhân dân, tín đồ, chức sắc tôn giáo trong cả nước đã tạo sự đồng thuận đoàn kết, yên tâm, phấn khởi của tín đồ, chức sắc tôn giáo vào sự nghiệp đổi mới của đất nước. Ngoài ra Đảng, Nhà nước Việt Nam còn tổ chức triển khai nhiều chương trình, mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tại các vùng đồng bào các tôn giáo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào có đạo. Những kết quả trong thực hiện nhất quán chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước là thực tiễn sinh động khẳng định đường lối đổi mới đất nước của Đảng ngày càng đi vào thực tiễn cuộc sống; khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng cùng phấn đấu cho sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam.

Như vậy có thể thấy, thực hiện nhất quán chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo. Mục tiêu hướng đến các tôn giáo là vì lợi ích chung xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, với khẩu hiệu “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công” để phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay đồng bào các tôn giáo là một trong những lực lượng hưởng ứng rất sớm các phong trào thi đua yêu nước, các tổ chức, cá nhân tôn giáo đã tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội thông qua việc thăm và tặng quà cho các hộ nghèo nhân dịp lễ, tết xây dựng nhà tình nghĩa, khám, chữa bệnh từ thiện, cấp thuốc miễn phí cứu trợ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt; đặc biệt trong cơn lũ lịch sử vừa qua ở miền Trung nhiều tổ chức tôn giáo đã vượt qua bão lũ đến với nhân dân, vận động tín đồ góp lương thực, thực phẩm gửi nhân dân vùng lũ với trị giá hàng tỷ đồng. Nghĩa cử cao đẹp ấy thể hiện ý nghĩa nhân văn sâu sắc và phát huy truyền thống nét đẹp văn hoá của dân tộc Việt Nam có từ ngàn đời nay. Hiện nay, các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam đều có các hoạt động giao lưu quốc tế trên tinh thần hoà bình, hữu nghị với các giáo hội, các tổ chức tôn giáo đồng đạo trên thế giới, nhiều tổ chức tôn giáo ở trong nước đã mời tổ chức tôn giáo nước ngoài đến thăm và làm việc tại Việt Nam; đồng thời xin phép tổ chức thuyết pháp, giảng đạo tại một số cơ sở tôn giáo; thông qua những hoạt động này các tôn giáo ở Việt Nam đã tăng cường trao đổi thông tin để các tổ chức tôn giáo nước ngoài đến Việt Nam hiểu rõ hơn về tình hình tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam. Điều đó là cơ sở để khẳng định chính sách đúng đắn, nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam về tự do tín ngưỡng, tôn giáo là cơ sở để phản bác lại các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc về tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam của các thế lực thù địch không những không tạo được sự đồng tình ủng hộ của các tổ chức tôn giáo mà còn tạo nên sự vững chắc trong khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo ở Việt Nam.

Trong công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn khẳng định. Động lực chủ yếu để phát triển đất nước là đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo. Thực hiện đường lối này, Đảng, Nhà nước ta chủ trương khép lại quá khứ, hướng đến tương lai, xoá bỏ mặc cảm, định kiến, phân biệt, đối xử về thành phần giai cấp, dân tộc, tôn giáo, tôn trọng những ý kiến khác nhau nhưng không trái với lợi ích của đất nước, lợi ích của dân tộc, đề cao truyền thống nhân nghĩa, khoan dung vì sự ổn định chính trị xã hội; thực hiện đường lối đại đoàn kết toàn dân tộc, hoạt động của các tôn giáo đã có những đóng góp nhất định trong việc tập hợp và vận động đồng bào có tín ngưỡng tôn giáo thực hiện theo chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước “ Xây dựng đời sống văn hoá mới ở khu dân cư” góp phần xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đây là chất xúc tác, chất kết dính giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước là nhân tố quan trọng cấu thành khối đại đoàn kết toàn dân tộc tham gia vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tôn giáo vẫn còn có những mặt hạn chế nhất định, việc nhận thức về quan điểm, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta trong một số cấp uỷ, chính quyền cơ sở chưa có sự thống nhất cao; việc triển khai thực hiện chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước ở một số địa phương, cơ sở có lúc, có nơi chưa thực sự nghiêm túc, triệt để, tạo sơ hở thiếu sót để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta. Một bộ phận tín đồ, chức sắc tôn giáo còn có nhận thức hạn chế, chưa hiểu đúng, đầy đủ về những quan điểm, chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta, chưa nhận rõ nghĩa vụ, quyền lợi, trách nhiệm của một tín đồ, một công dân của nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa nên đã tin và nghe theo những luận điệu xuyên tạc, bị kích động, xúi dục viết đơn thư khiếu kiện gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, xã hội. Ngay từ bây giờ mỗi công dân, tín đồ, chức sắc trong các tôn giáo; đặc biệt là các vị chức sắc đứng đầu tổ chức các tôn giáo cần phải hiểu rõ và thống nhất trong tư tưởng và hành động “vấn đề tự do tôn giáo phải dựa trên cơ sở độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội” hoạt động của các tôn giáo phải đi đúng với những đường hướng “tốt đời, đẹp đạo” “đạo pháp dân tộc, chủ nghĩa xã hội” “sống phúc âm trong lòng dân tộc”. Nhà nước Việt Nam không phân biệt đối xử với bất cứ tôn giáo nào, mọi tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật.

 

Trên cơ sở tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng,tôn giáo của nhân dân, kiên quyết đấu tranh với các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo chống phá cách mạng, tôn trọng và phát huy những giá trị tốt đẹp của các tôn giáo, bồi đắp và làm phong phú thêm kho tàng văn hóa của dân tộc Việt Nam để xây dựng chủ nghĩa xã hội, lấy đó làm nền tảng quan trọng để quy tụ đồng bào các tôn giáo vào cùng chung mục đích của dân tộc là xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo luôn gắn liền với yêu cầu mở rộng dân chủ và giữ vững kỷ cương trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Do đó các cơ quan nhà nước, các cấp chính quyền từ Trung đến địa phương phải chăm lo và bảo đảm quyền dân chủ của nhân dân, tín đồ, chức sắc các tôn giáo theo pháp luật; phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm những biểu hiện lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo, cũng như những biểu hiện lợi dụng dân chủ để vi phạm pháp luật, kích động nhân dân, tín đồ, chức sắc tôn giáo gây rối trật tự ảnh hưởng đến sự ổn định xã hội chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng vào cuộc sống./.

 

Nguyễn Văn Long

Thực hiện nhất quán chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam góp phần củng cố khối đoàn kết dân tộcĐảng, Nhà nước Việt Nam luôn xác định công tác tôn giáo, dân tộc là vấn đề chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc là chính sách nhất quán xuyên suốt của Đảng, Nhà
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Vu lan bồn và ngày lễ rằm tháng bẩy
Tìm hiểu về tràng hạt trong Phật giáo
Tư tưởng của Trần Nhân Tông về vấn đề nhân quyền, tôn giáo (P1)
Ảnh hưởng của Phật giáo Nam tông với đời sống văn hóa đồng bào Khmer đồng bằng sông Cửu Long
Vai trò của tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Hàn Quốc, nơi hội tụ của các tôn giáo
Tìm hiểu pháp luật về tôn giáo ở Việt Nam từ năm 1975-1986
Ý nghĩa việc thống nhất Phật giáo và sự ra đời của Giáo hội Phật giáo Việt Nam năm 1981
Dấu ấn văn hóa Phật giáo trong đời sống cư dân các bộ tộc Lào
Chủ nghĩa khủng bố Islam giáo cực đoan thời hậu Bin laden
Video
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Bài phát biểu của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Chiêm ngưỡng ngôi đền trên vách thủy tinh - 'kỳ quan nhân tạo' độc đáo Thái Lan
Lễ Sene Đolta của đồng bào Khmer
Một số hình ảnh của Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước tại tỉnh Hà Nam, và tỉnh Quảng Ninh
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vnNgười chịu trách nhiệm chính: TS.Bùi Thanh Hà 
Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ

Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn