Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 30/10/2020 02:30 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 9/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 8/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 7/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 6/2020
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Chỉ thị 1940/CT-TTg, ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về nhà, đất liên quan đến tôn giáo đã thực sự đi vào cuộc sống

Để việc quản lý, sử dụng nhà, đất liên quan đến tôn giáo được thực hiện thống nhất, đúng pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế, góp phần xây dựng và phát triển đất nước, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ngày 31 tháng 12 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 1940/CT- TTg về nhà, đất liên quan đến tôn giáo.

             Chỉ thị đã khẳng định tính đúng đắn của pháp luật Việt Nam về nhà, đất cũng như chính sách nhất quán tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tôn giáo theo quy định pháp luật và nhu cầu chính đáng về nhà, đất để phục vụ mục đích tôn giáo của tổ chức, cá nhân tôn giáo. Đồng thời yêu cầu các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chấn chỉnh việc quản lý, sử dụng nhà, đất liên quan đến tôn giáo; rà soát quy hoạch tổng thể về quản lý, sử dụng đất và chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề nhà, đất liên quan đến tôn giáo, bảo đảm hài hòa giữa lợi ích tôn giáo với lợi ích dân tộc.

Đến nay, sau hơn hai năm thực hiện, Chỉ thị 1940/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nhà, đất liên quan đến tôn giáo đã được triển khai, thực hiện rộng rãi trên phạm vi cả nước và bước đầu thu được những kết quả đáng khích lệ.
Nhận thức được tầm quan trọng, tính chất nhạy cảm của vấn đề nhà, đất nói chung, nhà đất liên quan đến tôn giáo nói riêng, ngay sau khi Chỉ thị số 1940/CT-TTg, ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về nhà, đất liên quan đến tôn giáo được ban hành, Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ cùng với các tỉnh, thành trong phạm vi cả nước đã khẩn trương xây dựng Kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị với các yêu cầu:
Một là, tổ chức quán triệt sâu sắc trong các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các cấp; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tuyên truyền, vận động chức sắc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo hiểu đúng, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị. Quá trình quán triệt, tuyên truyền cần nhấn mạnh tính thống nhất của Chỉ thị với các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, không gây hiểu nhầm, hiểu sai nội dung Chỉ thị.
 Hai là, phối hợp với các ngành có liên quan rà soát, thống kê tình hình quản lý, sử dụng nhà, đất liên quan đến tôn giáo tại địa phương; tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ về tình hình sử dụng nhà, đất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để có hướng giải quyết đối với từng trường hợp cụ thể.
Ba là, tổ chức hướng dẫn các cơ sở tôn giáo đang sử dụng nhà, đất kê khai đăng ký để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
Bốn là, việc giải quyết nhà, đất liên quan đến tôn giáo mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách về quản lý nhà, đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà, đất đã ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 thực hiện theo Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội và các văn bản pháp luật có liên quan.
Sau hơn hai năm triển khai thực hiện Chỉ thị, thực tế cho thấy hình thức tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị rất đa dạng, phong phú. Các hình thức tuyên truyền có hiệu quả trước đây như tổ chức hội nghị, phát hành tài liệu tiếp tục được phát huy, bên cạnh đó một số địa phương lồng ghép với các cuộc trao đổi, thăm hỏi các tổ chức, chức sắc các tôn giáo; phổ biến trong các hội nghị giao ban công tác tháng, quý với các ngành, các địa phương; các lớp tập huấn cán bộ cơ sở; các Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật, công tác hành chính đạo cho chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo;…
Để triển khai, thực hiện Chỉ thị, hầu hết các tỉnh, thành phố trong phạm vi cả nước đã khẩn trương ban hành Kế hoạch thực hiện (một số tỉnh còn thành lập Ban Chỉ đạo); chỉ đạo các ban, ngành, các huyện, thị tiến hành rà soát, kiểm tra và chấn chỉnh việc quản lý, sử dụng nhà, đất liên quan đến tôn giáo.
Đi đôi với công tác rà soát, kiểm tra, thống kê tình hình quản lý, sử dụng nhà, đất liên quan đến tôn giáo nói trên, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị hướng dẫn các tổ chức, cơ sở tôn giáo đang sử dụng nhà, đất kê khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đến nay đã có 7.102 cơ sở tôn giáo tại 33 tỉnh, thành được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các tỉnh, thành làm tốt công tác này có thể kể đến như Ninh Bình đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 594/632 cơ sở; Bắc Ninh đã cấp 438/632 cơ sở; Đà Nẵng cấp 155/180 cơ sở; Hà Nam đã cấp 679/769 cơ sở; Hậu Giang cấp 115/155 cơ sở; Nghệ An cấp 303/315 cơ sở; Ninh Thuận cấp 134/185 cơ sở; Phú Yên cấp 172/284; Bạc Liêu cấp 26/33 cơ sở; Long An cấp 410/490 cơ sở; Vĩnh Phúc cấp 372/419; Thái Bình cấp 916/1088… Các tỉnh, thành còn lại đang trong quá trình rà soát, thống kê hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo.
        Quá trình thực hiện Chỉ thị 1940/CT- TTg đã có những thuận lợi sau:
        - Chỉ thị là sự cụ thể hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng về nhà, đất liên quan đến tôn giáo.Chỉ thị đã tạo hành lang pháp lý, điều kiện thuận lợi cho địa phương giải quyết kịp thời, đúng pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế vấn đề nhà, đất có liên quan đến tôn giáo, góp phần giữ vững trật tự xã hội tại địa phương.
- Được sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan chuyên môn và các tổ chức đoàn thể nên trong quá trình triển khai và thực hiện Chỉ thị hết sức thuận lợi. Qua triển khai, thực hiện Chỉ thị cũng đã góp phần khẳng định chính sách tự do tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta. Việc tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị đã làm cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo và chức sắc, tín đồ các tôn giáo hiểu đúng hơn quan điểm, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước, ý thức rõ hơn về trách nhiệm của công dân với Tổ quốc. Qua đó tạo được sự tin tưởng, phấn khởi của tín đồ, chức sắc các tôn giáo vào đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
        - Chỉ thị đã tác động tích cực tới các tổ chức được Nhà nước giao quản lý, sử dụng nhà, đất liên quan đến tôn giáo có kế hoạch sử dụng đất vào mục đích công ích và hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến tình cảm tôn giáo của tín đồ.
- Quá trình triển khai Chỉ thị giúp chức sắc, tín đồ các tôn giáo hiểu đúng chính sách nhất quán tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tôn giáo cũng như nhu cầu chính đáng về nhà, đất để phục vụ mục đích tôn giáo. Vì vậy, Chỉ thị đã được các tổ chức, cá nhân tôn giáo đón nhận, tích cực hợp tác với các cơ quan chức năng trong quá trình thực hiện.
Tuy nhiên, trong việc thực hiện Chỉ thị, bên cạnh những thuận lợi cũng gặp không ít khó khăn, đó là:
- Mặc dù được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm trong quá trình thực hiện như cấp phép xây dựng, nâng cấp cơ sở thờ tự, giải quyết khiếu kiện liên quan đến nhà, đất tôn giáo bảo đảm đúng pháp luật, được quần chúng tín đồ ủng hộ. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại, vướng mắc như tại một số tỉnh, thành chưa thật sự có sự thống nhất cao trong quá trình nhận thức, thực hiện giữa các ban, ngành của tỉnh cũng như trong các tổ chức tôn giáo. Từ đó dẫn đến chưa giải quyết dứt điểm một số vụ việc nhà, đất có liên quan tôn giáo.
- Công tác tranh thủ chức sắc, vận động quần chúng một số nơi còn thiếu quan tâm. Công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ về tình hình sử dụng nhà, đất liên quan đến tôn giáo chưa được chú trọng.
        - Công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức tôn giáo của các ngành chức năng còn chậm, thiếu kịp thời làm cho việc quản lý đất đai của chính quyền địa phương gặp khó khăn.
- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các văn bản pháp luật về đất đai, xây dựng thực hiện chưa thường xuyên, do đó người dân chưa nắm bắt được các quy định của Nhà nước về đất đai nói chung và đất đai liên quan đến tôn giáo nói riêng dẫn đến tình trạng lúng túng, sai sót khi làm các thủ tục hành chính về đất đai, xây dựng.
Như vậy có thể khẳng định sau hơn hai năm thực hiện, Chỉ thị đã thực sự đi vào cuộc sống góp phần phát triển kinh tế, ổn định trật tự xã hội. Để phát huy hơn nữa tinh thần của Chỉ thị, cần thực hiện tốt một số nội dung công tác sau:
- Tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện, tuyên truyền, phổ biến có hiệu quả Chỉ thị 1940/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản pháp luật về đất đai cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo các cấp, các ngành và chức sắc, tín đồ các tôn giáo.
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, về đất đai trong đó có đất đai liên quan đến tôn giáo; sự phối hợp chặt chẽ, phân công trách nhiệm cụ thể giữa các ngành trong giải quyết vấn đề nhà, đất liên quan đến tôn giáo. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm trong quản lý đất đai, đặc biệt là các cơ sở có diện tích lấn chiếm, khai thác sử dụng không đúng mục đích, đảm bảo các quy định của pháp luật về đất đai.
- Tùy từng vụ việc cụ thể cần thận trọng, cân nhắc kỹ lưỡng để giải quyết hợp tình, hợp lý, vừa đảm bảo chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, vừa phù hợp với tình hình thực tế tại các địa phương, đáp ứng lòng mong mỏi của các tổ chức tôn giáo, hài hòa giữa đạo và đời; tạo được sự tin cậy, cảm thông, chia sẻ. Những trường hợp phức tạp, nhạy cảm, chưa có sự đồng thuận thì tiếp tục vận động, thuyết phục chờ thời điểm thích hợp hoặc có sự đồng thuận để giải quyết.
Nguyễn Khắc Huy
 Vụ trưởng Vụ Pháp chế – Thanh tra
Chỉ thị 1940/CT-TTg, ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về nhà, đất liên quan đến tôn giáo đã thực sự đi vào cuộc sốngChỉ thị đã khẳng định tính đúng đắn của pháp luật Việt Nam về nhà, đất cũng như chính sách nhất quán tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tôn giáo theo quy định pháp luật và nhu cầu chính đáng về nhà, đất để phục vụ mục đích tôn giáo của tổ chức, cá nhân tôn giáo.
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Những bước tiến trong công tác giáo dục-đào tạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Thực hiện chính sách tôn giáo theo tinh thần nghị quyết Đại hội XI của Đảng
Giới thiệu vài nét về đạo phục đạo Cao đài
Khái quát quá trình hình thành và phát triển của pháp luật về tôn giáo ở Việt Nam giai đoạn 1945-1954
An lạc Phật giáo hòa trong vinh quang của Đảng
Phong tục thờ cúng tổ tiên của người tín đồ Cao đài
Tổng Giám mục Phao lô Nguyễn Văn Bình nhân vật của những thời điểm lịch sử
Về việc đăng ký hoạt động và công nhận tổ chức tôn giáo
Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong các văn bản pháp luật quốc tế và sự tương thích của pháp luật Việt Nam
Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, bản sắc văn hóa của người Việt
Video
Bài phát biểu của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ tại Đại lễ Phật đản Phật lịch 2564, Dương lịch 2020
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Hình ảnh
Hai ngôi chùa lập kỷ lục ở Bình Dương
Nhiều hoạt động chăm lo tại ngày hội Thanh niên các dân tộc, tôn giáo
Bảo tàng không gian văn hóa Mường - nơi lưu giữ bản sắc dân tộc Mường
Audio
TS. Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về Công tác chấn chỉnh các hoạt động lệch chuẩn tôn giáo tại các cơ sở thờ tự của Phật giáo
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Minh Nga -
Phó Trưởng Ban
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn