Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 30/10/2020 02:05 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 9/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 8/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 7/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 6/2020
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Về việc đăng ký hoạt động và công nhận tổ chức tôn giáo

       Thời gian qua, trong quá trình thực hiện Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo, Nhà nước đã cấp đăng ký hoạt động và công nhận tư cách pháp nhân một số tổ chức tôn giáo. Để hiểu rõ vẫn đề này, Tạp chí Công tác Tôn giáo số tháng 3/2010 có cuộc phỏng vấn Tiến sỹ Nguyễn Thanh Xuân, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ. Sau đây là nội dung cuộc phóng vấn.

             Phóng viên: Xin ông cho biết quy định của pháp luật Việt Nam về việc cấp đăng ký hoạt động và công nhận tổ chức tôn giáo.

Trả lời: Trước hết tôi xin nói khái quát về tôn giáo và tổ chức tôn giáo ở Việt Nam. Do những đặc điểm riêng về địa lý, dân cư, lịch sử, văn hóa,…ở Việt Nam có nhiều tôn giáo và tổ chức tôn giáo hoạt động. Nên hiểu tôn giáo và tổ chức tôn giáo là hai phạm trù có sự khác nhau. Tôn giáo là phạm trù rộng, nói về những người cùng giáo lý, luật lệ, lễ nghi, cách thức hành đạo và cùng tổ chức. Tổ chức tôn giáo trong nhiều trường hợp còn được hiểu là bộ máy hành chính đạo, cơ quan quyền lực của tổ chức tôn giáo, thể hiện pháp nhân tôn giáo. Ở Việt Nam, có trường hợp một tôn giáo có một tổ chức tôn giáo như Phật giáo Hòa Hảo, nhưng cũng có tôn giáo lại có nhiều tổ chức tôn giáo, như đạo Cao đài, đạo Tin lành,…

         Căn cứ vào tình hình thực tiễn về các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam đến năm 2004, Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo (gọi chung là Pháp lệnh) đã chính thức quy định về việc công nhận tổ chức tôn giáo phải đảm bảo các điều kiện sau:

         1. Là tổ chức có cùng tín ngưỡng, có giáo lý, luật lệ, lễ nghi không trái với thuần phong, mỹ tục, lợi ích của dân tộc;

         2. Có hiến chương, điều lệ thể hiện tôn chỉ, mục đích, đường hướng hành đạo gắn bó với dân tộc và không trái với quy định của pháp luật;

         3. Có đăng ký hoạt động và hoạt động tôn giáo ổn định;

         4. Có trụ sở, tổ chức và người đại diện hợp pháp;

         5. Có tên gọi không trùng với tên gọi của tổ chức tôn giáo đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận (Điều 16 – Pháp lệnh).

         Điểm mới của Pháp lệnh trong việc công nhận tổ chức tôn giáo là trước khi được công nhận về tổ chức, tổ chức tôn giáo phải đăng ký hoạt động tôn giáo và hoạt động ổn định. Như vậy là có hai bước trong quá trình công nhận tổ chức tôn giáo: bước một đăng ký hoạt động về tổ chức, bước hai công nhận về tổ chức. Sau này Nghị định 22 của Chính phủ (2005) Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo (gọi chung là Nghị định Hướng dẫn) đã giới hạn thời gian từ khi đăng ký hoạt động về tổ chức cho đến khi xem xét công nhận về tổ chức là 20 năm. Tuy nhiên, đối với tổ chức tôn giáo hoạt động liên tục bình thường và ổn định từ trước năm 1975, thì sau một năm đăng ký sẽ được xem xét công nhận tổ chức, nếu hoạt động gián đoạn thì phải cộng dồn cho đủ 20 năm mới được xem xét công nhận tổ chức (Điều 8- Nghị định Hướng dẫn). Nghị định hướng dẫn cũng quy định rõ cấp có thẩm quyền cấp đăng ký và công nhận tổ chức. Cụ thể là đối với việc đăng ký, nếu tổ chức tôn giáo có phạm vi một tỉnh, thành phố thì cơ quan quản lý tôn giáo cấp tỉnh, thành phố xem xét giải quyết, nếu tổ chức có phạm vi nhiều tỉnh, thành phố thì do Ban Tôn giáo Chính phủ xem xét giải quyết; đối với việc công nhận tổ chức tôn giáo, nếu tổ chức tôn giáo có phạm vi một tỉnh, thành phố thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố xem xét giải quyết, nếu tổ chức có phạm vi nhiều tỉnh, thành phố thì do Thủ tướng Chính phủ xem xét giải quyết.

Phóng viên: Xin ông cho biết các tổ chức tôn giáo đã được công nhận trong thời gian vừa qua.

Trả lời: Từ năm 2006 đến nay, Nhà nước đã cấp đăng ký hoạt động và công nhận 15 tổ chức tôn giáo, trong đó có 13 tổ chức tôn giáo được công nhận tổ chức, gồm:

         - Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam,

         - Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam,

         - Tổng hội Báp-tít Việt Nam (Ân điển- Nam Phương),

         - Hội thánh Báp-tít Việt Nam (Nam Phương),

         - Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam,

         - Hội thánh Men-nô-nai Việt Nam,

         - Tứ ân Hiếu nghĩa,

         - Bửu sơn Kỳ hương,

         - Giáo hội Phật đường Nam tông Minh sư đạo,

         - Minh Lý đạo Tam Tông miếu,

         - Hội đồng Tinh thần đạo Baha'i Việt Nam.

         - Hội đồng Giáo cả Hồi giáo Bà-ni tỉnh Ninh Thuận,

         - Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo tỉnh An Giang.

         Mỗi tổ chức tôn giáo khi được cấp đăng ký cũng như được công nhận đều tuân thủ đúng trình tự pháp luật và đủ các điều kiện quy định tại Pháp lệnh và Nghị định hướng dẫn, đều tiến hành khảo sát nắm lại số lượng tín đồ chức sắc, cơ sở tôn giáo, phạm vi hoạt động, tiến hành tổ chức đại hội đại biểu thông qua Hiến chương (Điều lệ), đường hướng hành đạo và bầu cơ quan lãnh đạo giáo hội để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong quá trình này, Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng và địa phương, hướng dẫn, giúp đỡ các tổ chức tôn giáo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Phóng viên: Nếu như vậy, cho đến nay chỉ có 15 tổ chức tôn giáo được nhà nước cấp đăng ký và công nhận hoạt động. Xin ông giải thích rõ điểm này.

Trả lời: Không phải chỉ có 15 tổ chức tôn giáo được Nhà nước cấp đăng ký và công nhận hoạt động. Mà trước khi ban hành Pháp lệnh đã có 16 tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận. Có thể chia làm hai thời kỳ như sau:

Thời kỳ trước đổi mới có 03 tổ chức tôn giáo:

         - Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) năm 1958,

         - Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 1980,

         - Giáo hội Phật giáo Việt Nam năm 1981.

        Thời kỳ đổi mới (được đánh dấu bằng Nghị quyết số 24 năm 1990 của Bộ Chính trị BCHTW Đảng khóa VI) có 13 tổ chức tôn giáo của Hồi giáo, đạo Cao đài, Phật giáo Hòa Hảo. Lần lượt theo thời gian như sau:

        - Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo TP. Hồ Chí Minh – 1993,

        - Hội thành Cao đài Tiên Thiên-1995,

        - Hội thánh Minh Chơn đạo Hậu Giang- 1996,

        - Hội thánh Chiếu Minh Long Châu-1996,

        - Hội thánh Truyền giáo Cao đài-1996,

        - Hội thánh Cao đài Tòa thánh Tây Ninh-1997,

        - Hội thánh Cao đài Ban Chỉnh đạo-1997,

        - Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo -1999, sau đổi thành Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo- 2004,

        - Hội thánh Cao đài Bạch Y Liên đoàn Chơn Lý-2000,

        - Hội thánh Cao đài Cầu Kho Tam Quan-2000,

        - Cơ quan Phổ thông giáo lý Đại đạo Tam kỳ Phổ độ-2000,

        - Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam)-2001.

         Tuy nhiên, các lần công nhận nói trên của nhà nước ta, có trường hợp văn bản nói rõ là công nhận tư cách pháp nhân như với các tổ chức Cao đài, nhưng cũng có trường hợp không nói trực tiếp như với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhưng ai cũng hiểu công nhận về tổ chức tức là công nhận tư cách pháp nhân. Riêng Hội đồng Giám mục Việt Nam thành lập năm 1980, vì đặc thù về tổ chức của tôn giáo này nên Nhà nước không ra văn bản chính thức công nhận tư cách pháp nhân, nhưng Nhà nước ta đã chấp thuận quá trình vận động và tổ chức đại hội thành lập.

         Từ việc trình bày ở trên, tôi xin nói tóm lại, việc công nhận tổ chức tôn giáo từ khi có Pháp lệnh đến nay đã đảm bảo các yếu tố sau:

         Một là sự tiếp nối quá trình đã thực hiện từ trước, nhất là từ khi có chính sách đổi mới về công tác tôn giáo;

         Hai là đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, mà trực tiếp là Pháp lệnh và Nghị định hướng dẫn;

         Ba là tiến hành theo đúng trình tự pháp lý;

         Bốn là chủ yếu cấp đăng ký và công nhận đối với các tổ chức tôn giáo đã tồn tại hoạt động từ trước năm 1975.

Phóng viên: Xin ông cho biết những vấn đề đặt ra cho công tác quản lý nhà nước sau khi cấp đăng ký hoạt động và công nhận tổ chức tôn giáo.

Trả lời: Tôi xin khẳng định là, quá trình công nhận các tổ chức tôn giáo trong thời gian từ khi đổi mới đến nay, kể cả 13 tổ chức tôn giáo được công nhận trước Pháp lệnh, đã đưa lại những kết quả rất tích cực. Quần chúng tín đồ, chức sắc các tổ chức tôn giáo được công nhận rất phấn khởi, thấy rằng, Nhà nước đã thấy được nhu cầu tôn giáo của người theo đạo, nhìn nhận và đánh giá đúng về tổ chức tôn giáo của mình, từ đó càng tin tưởng vào Đảng và Nhà nước, vào sự nghiệp đổi mới của đất nước. Các tổ chức tôn giáo được công nhận có địa vị pháp luật, từ đó, đảm bảo các nhu cầu tu học và hành đạo của tín đồ, chức sắc; đồng thời, tạo điều kiện cho mối quan hệ giữa Nhà nước với tổ chức tôn giáo và giúp cho các cơ quan chức năng thực hiện quản lý nhà nước theo pháp luật. Lẽ đương nhiên, khi các tổ chức tôn giáo được công nhận, công tác quản lý nhà nước về tôn giáo sẽ phải được tăng lên, sẽ có thêm nhiều việc so với trước. Đặc biệt, công tác quản lý nhà nước về tôn giáo sẽ đối diện với nhiều vấn đề do lịch sử để lại, vấn đề mới nảy sinh phải giải quyết, như vấn đề nơi thờ tự, trụ sở, vấn đề đào tạo chức sắc, phong chức sắc,…thậm chí cả việc giải quyết sự cạnh tranh, thu hút tín đồ giữa một số tổ chức tôn giáo.

Phóng viên: Tôi xin được hỏi câu cuối cùng mang tính kỹ thuật một chút, so với trước đây có phải lần này việc công nhận tổ chức tôn giáo được tiến hành nhanh hơn?

Trả lời: Không phải kỹ thuật đâu mà là quy định của pháp luật. Đúng là nhanh hơn so với trước, trước đây từ năm 1993 đến năm 2001 có 13 tổ chức tôn giáo được công nhận, trong bốn năm (2005 đến 2010) có 15 tổ chức được công nhận. Điểm khác cơ bản so với trước là lần này việc công nhận tổ chức tôn giáo được quy định rất rõ về thời gian thực hiện. Sau khi Pháp lệnh có hiệu lực (ngày 15 tháng 11 năm 2004) về mặt Pháp lý, các tổ chức tôn giáo được tiến hành các thủ tục đăng ký. Và sau khi hoàn thành các thủ tục đăng ký với cơ quan có thẩm quyền, nếu là Ban Tôn giáo Chính phủ thì là 60 ngày, nếu là cơ quan quản lý tôn giáo cấp tỉnh thì sau 45 ngày phải trả lời chấp thuận hay không chấp thuận, nếu không thì phải nói rõ lý do (Điều 6- Nghị định hướng dẫn). Sau khi chấp thuận đăng ký hoạt động, trong đó có đủ 20 năm hoạt động liên tục và ổn định, thì được tiến hành thủ tục để được công nhận về tổ chức (Điều 8-Nghị định hướng dẫn). Nếu đủ thủ tục và điều kiện thì sau 90 ngày Thủ tướng Chính phủ hoặc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh sẽ ra quyết định công nhận về tổ chức (Điều 8-Nghị định hướng dẫn). Nếu từ chối không cấp đăng ký, không công nhận tổ chức thì các cấp quản lý nói trên phải trả lời bằng văn bản và nêu lý do.

Phóng viên: Xin chân thành cảm ơn ông!

Nguyễn Cao Thanh (thực hiện)

Về việc đăng ký hoạt động và công nhận tổ chức tôn giáoPhóng viên : Xin ông cho biết quy định của pháp luật Việt Nam về việc cấp đăng ký hoạt động và công nhận tổ chức tôn giáo. Trả lời: Trước hết tôi xin nói khái quát về tôn giáo và tổ chức tôn giáo ở Việt Nam . Do những đặc điểm riêng về địa lý, dân
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong các văn bản pháp luật quốc tế và sự tương thích của pháp luật Việt Nam
Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, bản sắc văn hóa của người Việt
Đạo Tin lành ở Việt Nam một cái nhìn tổng quát
Nghị quyết H.Res.20 của Hạ viện Mỹ - một sự phản ánh sai lệch tình hình tôn giáo tại Việt Nam.
Mùa Noel: Đọc thư chúc mừng Giáng sinh gửi đồng bào Công giáo của Hồ Chủ tịch
Vài nét phân tích cách chắp tay và lạy của đạo Cao đài
Tư tưởng Thiền của Tuệ Trung Thượng Sỹ ảnh hưởng tới Thiền Phái Trúc lâm Việt Nam
Tìm hiểu về phẩm vị chức sắc trong đạo Cao đài
Tìm hiểu cơ bản về Islam (Hồi giáo)
Tờ Khai tịnh đạo – Tuyên ngôn thành lập đạo Cao đài
Video
Bài phát biểu của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ tại Đại lễ Phật đản Phật lịch 2564, Dương lịch 2020
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Hình ảnh
Hai ngôi chùa lập kỷ lục ở Bình Dương
Nhiều hoạt động chăm lo tại ngày hội Thanh niên các dân tộc, tôn giáo
Bảo tàng không gian văn hóa Mường - nơi lưu giữ bản sắc dân tộc Mường
Audio
TS. Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về Công tác chấn chỉnh các hoạt động lệch chuẩn tôn giáo tại các cơ sở thờ tự của Phật giáo
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Minh Nga -
Phó Trưởng Ban
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn