Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 05/06/2020 12:20 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 5/2020
Giới thiệu sách mới: Phóng sinh dưới góc nhìn Phật pháp và đời sống
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 4/2020
Giới thiệu sách mới: Nhà nước Thế tục
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tôn giáo qua bài báo “Dân vận” của Bác

Ngày 15 tháng 10 năm 1949, trên Báo Sự Thật, Chủ tịch Hồ Chí Minh với bút danh X, Y, Z viết bài báo “Dân vận”, với nội dung ngắn gọn, xúc tích đã đề cập đến những vấn đề cơ bản mang tính nguyên tắc về công tác vận động quần chúng của Đảng, của chính quyền, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hoạt động trong lĩnh vực dân vận và của cả hệ thống chính trị.

Nhân dịp kỷ niệm ngày 15 tháng 10, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “dân vận”, đọc lại bài báo, càng để cho mỗi chúng ta suy ngẫm hơn công tác vận động quần chúng trong các thời kỳ cách mạng của Đảng. Tìm hiểu tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bài báo “Dân vận” đối với công tác tôn giáo, chúng tôi thiết nghĩ:

Thứ nhất, chúng ta phải hiểu dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh là vận động tất cả mọi lực lượng của mỗi người dân để thành lực lượng của toàn dân nhằm thực hành những công việc mà Chính phủ, đoàn thể giao. Đối với tín ngưỡng, tôn giáo, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hướng những người có tín ngưỡng, tôn giáo cũng như những người không tín ngưỡng, tôn giáo đoàn kết phấn đấu vì lợi ích chung của dân tộc. Để thực hiện tốt vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo cho nhân dân, Người đã khẳng định phải quan tâm chăm lo cả phần đời và phần đạo cho tín đồ các tôn giáo. Hồ Chí Minh cho rằng đại đoàn kết dân tộc bao hàm cả đoàn kết lương - giáo là nhân tố quyết định thành công của cách mạng. Người đã sớm thấy ưu điểm trong các tôn giáo, phát huy kết hợp lại một cách tài tình: “Học thuyết của Khổng Tử có ưu điểm của nó là sự tu dưỡng đạo đức cá nhân. Tôn giáo Giêsu có ưu điểm của nó là lòng nhân ái cao cả. Chủ nghĩa Mác có ưu điểm là phương pháp biện chứng. Chủ nghĩa Tôn Dật Tiên có ưu điểm của nó, chính sách của nó thích hợp với điều kiện nước ta”. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng đồng bào lương và đồng bào giáo đều là người Việt Nam, đều là người lao động và sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp lớn, là sự nghiệp chung, không phải chỉ một, hai người. Người kêu gọi lương giáo đoàn kết, toàn dân đoàn kết, cả nước một lòng, nhân dân ta nhất định sẽ thắng lợi trong công cuộc xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

Thứ hai, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Dân vận không chỉ dùng báo chương, sách vở, mít tinh, khẩu hiệu, truyền đơn mà đủ, phải tìm mọi cách giải thích cho mỗi một người dân hiểu rõ ràng: việc đó là lợi ích cho họ và nhiệm vụ của họ, họ phải hăng hái làm cho kỳ được”. Vì vậy đối với công tác tôn giáo, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng phải làm tốt công tác tuyên truyền, giải thích cho tín đồ, chức sắc, chức việc các tôn giáo hiểu rõ chính sách của Đảng, của Chính phủ để họ tự giác thực hiện và đấu tranh chống âm mưu lợi dụng tôn giáo của thế lực thù địch. Người thường xuyên nhắc nhở cán bộ, đảng viên: “Khi đi phát động quần chúng, cán bộ phải hết sức chú ý đến điều đó. Sai một ly đi một dặm, nơi nào dân cũng tốt, lương cũng như giáo, nhưng vì có cán bộ không biết tổ chức, không biết giải thích tuyên truyền, tại tự tư, tự lợi, không cảnh giác nên đã để cho bọn phản động chui vào các đoàn thể rồi phá hoại”.

Thứ ba, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn chúng ta “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” và muốn thực hiện tốt công tác tôn giáo, trước hết phải nghiên cứu sâu sắc tình hình thực tế, hiểu rõ phong tục tập quán, truyền thống tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân để gây cảm tình với quần chúng. Người cho rằng làm tốt công tác tôn giáo phải kiên nhẫn và phải thực sự ba cùng: cùng sống, cùng ăn, cùng làm việc với nhân dân; phải biết nhẫn nại “Nói với người nghe một lần, người ta không hiểu thì nói đến hai lần, ba lần, … về đức tính này phải học người đi truyền giáo”. Hơn nữa, công tác tôn giáo phải được xem như là một nghệ thuật để thuyết phục quần chúng có đạo, phải biết cách tập hợp, vận động họ lại. Như vậy, theo tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một trong những biện pháp quan trọng để thực hiện chính sách tôn giáo là phải có sự kiên trì, bền bỉ, liên tục không được nóng vội, thô bạo mà thật khéo léo, tế nhị biết cách tổ chức, hướng dẫn quần chúng thực hiện đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về tôn giáo.

Thứ tư, tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác vận động quần chúng có tín ngưỡng, tôn giáo là chấp nhận sự khác biệt, khai thác điểm tương đồng, nhằm thu hút mọi người dân có đạo hay không có đạo đều phấn đấu cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với phương pháp phù hợp, ngắn gọn, dễ hiểu, chân thành, cởi mở, tế nghị đôi khi là lời tâm sự đầy sức thuyết phục, điều đó giải tỏa được những băn khoăn vướng mắc ở đồng bào có tôn giáo. Người đã khẳng định mỗi người đều có quyền nghiên cứu một chủ nghĩa, có quyền theo hoặc không theo một tôn giáo và những người khác cần phải tôn trọng niềm tin tôn giáo của nhau với một thái độ đúng mực, chân thành. Tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo phải dựa trên cơ sở hiểu biết lẫn nhau, thật độ lượng, xóa bỏ mọi thành kiến, mặc cảm, đố kỵ, hiềm khích lẫn nhau. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn có thái độ trân trọng các tôn giáo, trân trọng các chức sắc và tín đồ các tôn giáo, dù là tôn giáo ngoại nhập hay tôn giáo nội sinh. Người luôn dành cho chức sắc, tín đồ các tôn giáo một thái độ khoan dung, thân tình và trong bất cứ điều kiện và hoàn cảnh nào, với thái độ như thế nào vẫn được Chủ tịch Hồ Chí Minh hỏi thăm, quan tâm động viên với tất cả tình cảm, niềm tin của mình đối với quần chúng nhân dân.

Tóm lại, Quán triệt tư tương dân vận của chủ tịch Hồ Chí Minh về tôn giáo nhằm góp phần khẳng định quan điểm tự do tín ngưỡng, tôn giáo, một trong những tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tư tưởng  đó thể hiện nhất quán cả trong lý luận và hoạt động thực tiễn của Người và đã trở thành nguyên tắc, nền tảng xuyên suốt trong quá trình xây dựng chiến lược cách mạng của Đảng và Nhà nước ta đối với công tác dân vận, công tác tôn giáo qua các thời kỳ cách mạng ở Việt Nam./.

Chấn Hưng

------------------------------

Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb CTQG, HN 1995, T7, tr55

Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội 1995, T4, tr64

Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tôn giáo qua bài báo “Dân vận” của BácNhân dịp kỷ niệm ngày 15 tháng 10, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “dân vận”, đọc lại bài báo, càng để cho mỗi chúng ta suy ngẫm hơn công tác vận động quần chúng trong các thời kỳ cách mạng của Đảng. Tìm hiểu tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bài
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Căn tính Kitô giáo của người dân Tây Âu hiện nay và một vài so sánh với căn tính Kitô giáo của người dân Hoa Kỳ
Tín ngưỡng thờ Bà Đen ở Nam Bộ (Qua nghiên cứu khu du lịch Núi Bà Đen, Tây Ninh)
Về căn tính Kitô giáo của người dân Hoa Kỳ hiện nay qua những số liệu khảo sát
Cần chấm dứt ngay việc sử dụng trẻ em thành công cụ chống phá chính quyền
Di sản bản mộc cần được bảo quản
Trẻ em lớn lên trong gia đình tôn giáo có sức khỏe thể chất và tinh thần tốt hơn khi trưởng thành
Công giáo đang đối mặt với nạn khủng hoảng về tính dục
Giao thoa âm nhạc, múa Đại Việt - Chămpa qua nghệ thuật chạm khắc chùa Hoa Long, Thanh Hóa
Sự nguy hiểm của chủ nghĩa dân tộc kiểu mới nổi lên ở Áo
Không thể dung thứ những kẻ muốn “lật đổ chính quyền nhân dân”
Video
Bài phát biểu của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ tại Đại lễ Phật đản Phật lịch 2564, Dương lịch 2020
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Hình ảnh
Hơn 250 ảnh tư liệu quý về Bác Hồ
Các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh Kon Tum chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Đền Hùng trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020
Audio
TS. Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về Công tác chấn chỉnh các hoạt động lệch chuẩn tôn giáo tại các cơ sở thờ tự của Phật giáo
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Minh Nga -
Phó Trưởng Ban
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn