Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 03/04/2020 01:44 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 1+2/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 12/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Kiểm tra công tác tôn giáo tại cơ sở năm 2015

Căn cứ chương trình công tác trọng tâm năm 2015, đồng thời để tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh, vừa qua, Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với Phòng Nội vụ các huyện, thị xã tiến hành kiểm tra công tác tôn giáo tại một số xã, phường như: Quảng Phương, Quảng Xuân (huyện Quảng Trạch) ngày 15/5/2015; Quảng Lộc, Quảng Phúc (thị xã Ba Đồn) ngày 20/5/2015; Kim Hóa, Mai Hóa (huyện Tuyên Hóa) ngày 29/5/2015 và xã Hưng Trạch, Thanh Trạch (huyện Bố Trạch) ngày 04/6/2015.

Mục đích kiểm tra nhằm đánh giá tình hình tôn giáo, công tác tôn giáo ở địa phương; những mặt đã làm được, những khó khăn hạn chế; kinh nghiệm trong công tác tôn giáo…v.v. Qua đó, cùng với chính quyền địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở, đồng thời định hướng, đề xuất một số giải pháp trong công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo thời gian tiếp theo cũng như để tổng hợp, báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết các vấn đề có liên quan phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và đúng quy định của pháp luật. Nội dung kiểm tra: nắm bắt tình hình tôn giáo ở cơ sở; công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các văn bản liên quan đến tôn giáo; công tác quản lý, hướng dẫn, giải quyết các nhu cầu sinh hoạt tôn giáo; việc thực hiện bộ thủ tục hành chính về tôn giáo ở cấp xã; việc bố trí cán bộ làm công tác tôn giáo tại địa phương và nhiều nội dung quan trọng khác…

Tại các nơi kiểm tra, qua báo cáo, phản ánh của địa phương, nhìn chung tình hình tôn giáo ở địa bàn các xã, phường cơ bản ổn định và có những bước chuyển biến theo hướng tích cực; đời sống vật chất và tinh thần của bà con tín đồ ngày càng được cải thiện, nâng cao; phần lớn các chức sắc, chức việc, bà con giáo dân, tín đồ phật tử chấp hành tốt quy định của pháp luật. Những nhu cầu chính đáng, hợp pháp của tổ chức và cá nhân trong các tôn giáo được Cấp ủy, chính quyền các cấp tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển một cách bình đẳng, đúng với chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, góp phần ổn định chính trị xã hội của địa phương. Mặt khác, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn các xã, phường, một mặt đã đáp ứng nhu cầu nguyện vọng về tinh thần - tâm linh cho đồng bào có đạo, một mặt cùng với nhân dân trong tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước như phong trào " Sống tốt đời đẹp đạo " trong đồng bào Công giáo, " Đạo pháp - dân tộc chủ nghĩa xã hội " trong đồng bào Phật giáo…Phong trào xoá đói giảm nghèo đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, đặc biệt trong vùng đồng bào có đạo các hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội, các vi phạm pháp luật được hạn chế rõ rệt, luôn luôn giữ vững mối đoàn kết giữa đồng bào có đạo và không có đạo...Cùng với đó, cấp ủy Đảng, chính quyền cấp xã đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác lãnh, chỉ đạo đối với công tác tôn giáo ở địa phương, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở hầu hết các xã, phường đã có sự đổi mới, một số xã đã tập trung được sức mạnh của cả hệ thống chính trị (cấp ủy, chính quyền, Mặt trận..) trong việc chủ động bám sát địa bàn, dự báo tình hình tôn giáo tại địa phương để nhằm đảm bảo cho các hoạt động tôn giáo diễn ra thuần túy, đúng quy định. Các nhu cầu tôn giáo như: xây dựng, sửa chữa cơ sở thờ tự, sinh hoạt tôn giáo, vấn đề đất đai tôn giáo đã được cấp ủy, chính quyền cơ sở quan tâm, hướng dẫn giải quyết ngay từ cơ sở, do đó đã tạo được sự đồng thuận giữa chính quyền và giáo hội…Công tác tuyên truyền, vận động chức sắc, tín đồ cơ bản được thực hiện tốt; có những nơi, cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở đã có những cách làm hay, tập hợp được tín đồ, chức sắc tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc; bà con tín đồ tích cực chăm lo sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày đổi mới, giàu mạnh.

   Tuy nhiên, tình hình tôn giáo và công tác tôn giáo trên địa bàn ở một số xã thời gian qua cũng có những tồn tại hạn chế như: vẫn còn hiện tượng vi phạm liên quan đến sinh hoạt tôn giáo, đất đai, xây dựng cơ sở thờ tự, các công trình phục vụ sinh hoạt tôn giáo....Trong khi đó, công tác nắm tình hình, công tác chỉ đạo của Cấp ủy và thực hiện chức năng quản lý Nhà nước của chính quyền một số xã, thôn…đối với công tác tôn giáo còn có những thiếu sót, hạn chế; chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác tôn giáo và quản lý nhà nước về tôn giáo ở địa phương. Công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan đến tôn giáo chưa được thường xuyên; công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, Mặt trận và các đoàn thể quần chúng trong hệ thống chính trị ở cơ sở có lúc chưa chặt chẽ, hiệu quả phối hợp chưa cao; cán bộ làm công tác tôn giáo ở cơ sở thiếu, chưa bố trí được cán bộ chuyên trách về tôn giáo cấp xã mà hầu hết là kiêm nhiệm…

Để từng bước khắc phục những tồn tại hạn chế nói trên, đồng thời tiếp tục phát huy những mặt đã làm được, đoàn kiểm tra của Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình đã kiến nghị, đề xuất Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức đoàn thể ở cơ sở một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như sau:

- Tiếp tục nâng cao nhận thức về chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức được phân công trực tiếp làm công tác tôn giáo ở cơ sở xã, phường nhằm thống nhất trong hành động. Tiếp tục quán triệt tốt các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác tôn giáo như Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12 tháng 3 năm 2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ bảy, khoá IX về công tác tôn giáo; Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 09/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo; công trình phụ trợ của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh…

- Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền trong điều hành, quản lý các hoạt động tôn giáo ở địa phương; phải huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc, gắn trách nhiệm về trật tự, an toàn trong hoạt động tôn giáo ở địa phuơng với sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở. Tạo điều kiện để lãnh đạo ở cơ sở thực hiện được vai trò trong quản lý nhà nước tôn giáo ở địa phương nghiêm túc, đúng pháp luật và tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân.

- Chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên đối với công tác quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo ở cơ sở, phát hiện và xử lý kịp thời, dứt điểm những vấn đề có liên quan.

- Tăng cường công tác dân vận chính quyền; cần gắn trách nhiệm cá nhân, cán bộ, công chức đối với công tác tôn giáo ở địa phương.

- Rà soát lại các chức danh, tiêu chuẩn, vị trí việc làm nhằm bố trí cán bộ phù hợp làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tôn giáo thực hiện việc đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hằng năm và các thủ tục hành chính liên quan đến tôn giáo…

- Cần phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân ở cơ sở; người có uy tín và trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào có đạo….v.v.

Trung Chính

Kiểm tra công tác tôn giáo tại cơ sở năm 2015Mục đích kiểm tra nhằm đánh giá tình hình tôn giáo, công tác tôn giáo ở địa phương những mặt đã làm được, những khó khăn hạn chế kinh nghiệm trong công tác tôn giáo…v.v. Qua đó, cùng với chính quyền địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở, đồng
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Hội đồng Tư vấn về Tôn giáo - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Đoàn kết các tôn giáo chung sức xây dựng đất nước
Huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 01/2005/CT-Tg ngày 04/2/2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin Lành.
Lục Ngạn, Bắc Giang: Tuyên truyền, phổ biến giáo dục kiến thức pháp luật cho chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo
Bí thư Thành ủy Hà Nội chúc mừng Trung Ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Quảng Bình: Thăm tổ chức Phật giáo nhân dịp Đại Lễ Phật đản năm 2015
Chúc mừng họ đạo Cao đài Vĩnh Lợi, tỉnh Thừa Thiên Huế
Bà Rịa – Vũng Tàu: Tạo điều kiện cho các hoạt động tôn giáo
Bình Phước cần đầu tư hơn nữa về đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo
Quảng Nam: Chức sắc tôn giáo góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị ĐH Đảng bộ tỉnh
Đồng Nai: Đoàn kết, hòa hợp, xây dựng xã hội tốt đẹp hơn
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Các tổ chức Tin Lành chuyển đổi hình thức sinh hoạt tôn giáo để phòng, chống dịch Covid-19
Hàng vạn du khách dự lễ khai hội đền Sóc Xuân Canh Tý 2020
Nghi lễ 'Tống cựu nghinh Tân' tại Hoàng thành Thăng Long
Audio
TS. Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về Công tác chấn chỉnh các hoạt động lệch chuẩn tôn giáo tại các cơ sở thờ tự của Phật giáo
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Minh Nga -
Phó Trưởng Ban
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn