Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 23/02/2020 05:55 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 1+2/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 12/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Những kết quả quan trọng qua 10 năm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa IX về công tác tôn giáo tại Quảng Bình.

Ngày 12/3/2003, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX đã ban hành Nghị quyết số 25 - NQ/TW về công tác tôn giáo (gọi tắt là Nghị quyết 25). Qua 10 năm triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết 25 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã đạt được những kết quả quan trọng, trong đó nỗi bật:

- Công tác quán triệt, thống nhất nhận thức: Tỉnh ủy đã ban hành các Chương trình hành động: số 23 - CTr/TU ngày 28/5/2003 về thực hiện Nghị quyết 25, số 37 - CTr/TU ngày 12/5/2010 về thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25; tích cực chỉ đạo các cấp ủy Đảng trực thuộc xây dựng Chương trình hành động của cấp mình, đồng thời chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết 25 và các Chương trình hành động của Tỉnh ủy đến tận cơ sở.

Nhìn chung, việc quán triệt, học tập Nghị quyết 25 và các Chương trình hành động của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết 25 đã được tiến hành kịp thời, nghiêm túc; hình thức, nội dung quán triệt, học tập phong phú. 100% các tổ chức Đảng trực thuộc và tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt.

Có thể nói, qua học tập, quán triệt Nghị quyết 25 và các Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 25, nhận thức của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, cơ quan, đoàn thể, cán bộ và Đảng viên về công tác tôn giáo được nâng lên một bước, góp phần thực hiện tốt công tác tôn giáo trong thời gian qua.

- Thực hiện các quan điểm, chính sách tôn giáo: Trong lãnh, chỉ đạo về công tác tôn giáo, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Quảng Bình luôn nhận thức và thống nhất quan điểm, xem xét giải quyết các vấn đề tôn giáo, nhu cầu của quần chúng tín đồ, chức sắc và tổ chức tôn giáo như là nguyện vọng của một bộ phận nhân dân như: việc giao đất, thành lập tổ chức, từ đó tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân và các tôn giáo. Luôn xác định việc thực hiện tốt công tác tôn giáo sẽ có tác dụng tích cực trong việc xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc, tích cực vận động, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tôn giáo tham gia vào Mặt trận. Xác định rõ nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trên cơ sở đó đã phát huy vai trò tích cực của Mặt trận các cấp, các đoàn thể nhân dân trong công tác tôn giáo, nhất là việc tham gia tuyên truyên chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vận động chức sắc, chức việc và bà con giáo dân tham gia vào các cuộc vận động, các phong trào do các cơ quan đoàn thể, ngành và chính quyền địa phương phát động.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tạo điều kiện thuận lợi để mọi tín đồ đều có quyền tự do hành đạo tại gia đình và cơ sở thờ tự hợp pháp theo đúng quy định của pháp luật, kiên quyết đấu tranh các hoạt động tôn giáo trái pháp luật như đọc kinh liên gia, truyền đạo trái phép. Do đó, các vi phạm trong sinh hoạt tôn giáo cơ bản được xử lý.

 - Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp công tác tôn giáo: Để triển khai thực hiện công tác tôn giáo trong 10 năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Quảng Bình đã triển khai đồng bộ nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó tập trung vào 06 nhiệm 04 giải pháp mà Nghị quyết 25 đã đề ra.

 Thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất của nhân dân, trong đó có đồng bào các tôn giáo thông qua các chương trình, dự án, các phong trào do địa phương phát động; tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào tôn giáo, điển hình là phong trào “Người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” do Mặt trận phát động. Tích cực chỉ đạo chính quyền các cấp tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động bình thường theo đúng chính sách và pháp luật của Nhà nước, đồng thời đấu tranh với các hành vi lợi dụng tôn giáo để hoạt động trái pháp luật.

Dưới sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy các cấp, sự điều hành, quản lý của chính quyền cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở thông qua việc tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước một cách sâu rộng, toàn diện và có hiệu quả, nhất là những nội dung cơ bản của Nghị quyết 25 đến tận các tổ chức cơ sở, các tầng lớp nhân dân và các chức sắc, tín đồ các tôn giáo; từ đó, đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác tôn giáo. Bên cạnh đó, 10 năm qua, cấp ủy các cấp đã tích cực chỉ đạo Mặt trận, các tổ chức đoàn thể nhân dân tăng cường công tác vận động quần chúng, công tác tiếp xúc, gặp gỡ đối thoại với chức sắc và tín đồ các tôn giáo; chỉ đạo các địa phương xây dựng lực lượng chính trị cơ sở vững mạnh, nhất là vùng giáo ngày càng vững mạnh. Chính quyền các cấp đã tích cực làm tốt công tác QLNN về tôn giáo, góp phần giải quyết tốt những vấn đề nẩy sinh liên quan đến tôn giáo thời gian qua, giữ vững ổn định tình hình; từng bước tăng cường công tác tổ chức, cán bộ làm công tác tôn giáo.

      - Công tác tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

         Trong 10 năm qua, công tác sơ kết, tổng kết, kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết cùa Trung ương và của tỉnh được tiến hành thường xuyên, hiệu quả như: Sơ kết 03 năm triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 25; tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25; Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 57 - KL/TW ngày 03/11/2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về công tác tôn giáo; tổng kết phong trào thi đua “Người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2007 - 2012; Tổng kết 08 thực hiện Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh; Tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 11/CT - BNV của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) về việc “Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào theo đạo Thiên chúa trong tình hình mới”. Ngoài việc sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, tỉnh đã tổ chức nhiều Hội nghị, cuộc họp giao ban để bàn về tình hình tôn giáo, công tác tôn giáo. Nhìn chung, việc tổ chức tổng kết các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chương trình hành động của Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy…đã làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân.

Thực hiện Kế hoạch số 92 - KH/BCĐTW ngày 29/7/2014 của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 25, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch số 91 - KH/TU ngày 04/9/2014 về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 25; đang tích cực chỉ đạo các cấp ủy Đảng các cấp có liên quan tiến hành tổng kết  theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tổng kết Trung ương.

Có thể nói, qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 25, nhìn chung nhận thức về tôn giáo, công tác tôn giáo và tinh thần trách nhiệm của các tổ chức, cán nhân trong hệ thống chính trị toàn tỉnh được nâng lên một bước. Các cấp uỷ, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã có sự quan tâm, đầu tư đối với công tác tôn giáo, tạo điều kiện đảm bảo bộ máy làm công tác tôn giáo ngày càng tăng lên về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác tôn giáo ngày càng có chiều sâu và hiệu quả hơn, phát huy được tinh thần trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị; các nhu cầu sinh hoạt tôn giáo thuần tuý của giáo dân được các cấp các ngành quan tâm, giải quyết thoả đáng theo quy định của pháp luật. Phần lớn chức sắc, chức việc, tín đồ hiểu rõ hơn về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, từ đó yên tâm thực hành đức tin, kết hợp hài hoà nghĩa vụ công dân và giáo dân, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần tích cực vào việc giữ gìn tốt trật tự an ninh ở địa phương, xây dựng quê hương giàu mạnh.

DH

Những kết quả quan trọng qua 10 năm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa IX về công tác tôn giáo tại Quảng Bình.- Công tác quán triệt, thống nhất nhận thức: Tỉnh ủy đã ban hành các Chương trình hành động: số 23 - CTr/TU ngày 28/5/2003 về thực hiện Nghị quyết 25, số 37 - CTr/TU ngày 12/5/2010 về thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Thành lập Phòng Dân tộc - Tín ngưỡng thuộc Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng
Thành phố Ninh Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TƯ về công tác tôn giáo
Ban Tôn giáo tỉnh Tiền Giang tuyên truyền pháp luật trong đồng bào có đạo và học sinh, sinh viên
Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tham dự Lễ Bổ nhiệm Ban điều hành, Trụ trì, Phó Trụ trì hệ thống các chùa Núi Bà Tây Ninh.
Hội nghị toàn quốc các tôn giáo tham gia phát triển giáo dục mầm non
BĐBP Hà Tĩnh - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Khu vực 1) phối hợp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức dân tộc, tôn giáo
Phát huy hiệu quả hoạt động y tế, giáo dục, từ thiện nhân đạo tại các cơ sở tôn giáo
Thừa Thiên Huế: Ban Tôn giáo tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến chính sách, pháp luật về tôn giáo cho các Ban Hộ Tự
Giáo dân Quảng Trị bảo vệ an ninh trật tự
Kiên Giang: Hội nghị phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức việc Phật giáo Hòa Hảo
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Hàng vạn du khách dự lễ khai hội đền Sóc Xuân Canh Tý 2020
Nghi lễ 'Tống cựu nghinh Tân' tại Hoàng thành Thăng Long
Lễ hội ném còn ba nước Việt-Lào-Trung lần thứ VI
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Minh Nga -
Phó Trưởng Ban
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn