Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 19/01/2020 11:37 AM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 12/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 9/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Kết quả công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo năm 2014

Thực hiệnKế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi là QPPL) năm 2014 của Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ đã ban hành Công văn số 500/TGCP-PCTT ngày 23/5/2014 về việc kiểm tra, rà soát văn bản QPPL và văn bản chứa đựng QPPL liên quan đến lĩnh vực tôn giáo năm 2014 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đồng thời chỉ đạo đơn vị chuyên trách của Ban tổ chức tự kiểm tra, rà soát văn bản QPPL theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ban Tôn giáo Chính phủ đã tiến hành rà soát 42 văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực tôn giáo do các cơ quan nhà nước cấp Trung ương ban hành. Về cơ bản, các văn bản này hiện còn hiệu lực thi hành và phát huy hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước liên quan đến tôn giáo; 10 văn bản đã hết hiệu lực, được thay thế bởi 04 văn bản mới, không có văn bản nào cần sửa đổi, bổ sung, thay thế; 01 văn bản được đề nghị ban hành mới.

1.     Về công tác rà soát văn bản QPPL.

 Qua rà soát văn bản QPPL về tín ngưỡng, tôn giáo cho thấy Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo là văn bản có hiệu lực cao nhất điều chỉnh cụ thể về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, sau 10 năm thực hiện, Pháp lệnh đã thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác tôn giáo, thể hiện tinh thần đổi mới trong nhận thức về tín ngưỡng, tôn giáo, chính sách dân chủ, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, xác định rõ trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức, cá nhân tôn giáo và cơ quan nhà nước. Qua đó, thống nhất nhận thức và hành động trong các ngành, các cấp về tôn giáo và công tác tôn giáo, mang lại hiệu quả tích cực đối với ngành quản lý nhà nước về tôn giáo. Tuy nhiên, qua rà soát các nội dung Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo năm 2004, đã cho thấy một số hạn chế, bất cập, chưa theo sát điều chỉnh các mối quan hệ trong điều kiện hiện nay. Cùng với đó, việc tổ chức thực thi Hiến pháp 2013, cho thấy Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo cần phải được nâng lên thành luật, vì những vấn đề bất cập từ quy định Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo 2004, một số vấn đề phát sinh trong thực tiễn chưa được quy định trong Pháp lệnh, một số quy định của Pháp lệnh còn thiếu cụ thể hoặc không phù hợp với thực tiễn….

- Hiến pháp năm 2013 quy định: “ Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo (Điều 24); “ quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của Luật” (Điều 14).

Bên cạnh những vấn đề mới của pháp luật trong nước, việc thực hiện cam kết của Việt Nam về thực hiện các Công ước Quốc tế  liên quan đến quyền tự do, tín ngưỡng, tôn giáo cũng là một lý do yêu cầu phải có một đạo luật để điều chỉnh quan hệ tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam, tạo ra các quy phạm pháp luật có hiệu năng đầy đủ hơn, cao hơn để quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo phù hợp với Hiến pháp mới và các Điều ước quốc tế.

Đối với địa phương, đã  có 40/63 tỉnh, thành phố báo cáo kết quả ban hành văn bản và tự kiểm tra, rà soát  được  207 văn bản liên quan đến lĩnh vực tôn giáo ở địa phương.

 2.     Về công tác kiểm tra văn bản.

Từ 30/9/2013 đến 30/9/2014, Ban Tôn giáo Chính phủ đã  tham mưu cho Bộ Nội vụ ban hànhQuyết định số 1119/QĐ-BNV ngày 10/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo (văn bản chứa đựng QPPL); Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ, hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh tại cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo; Các văn bản nêu trên được soạn thảo, ban hành đúng quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục và hình thức, nội dung theo quy định của pháp luật và phát huy hiệu quả khi đưa vào thực hiện trong thực tiễn.

Cùng  với việc tự kiểm tra văn bản QPPL do cơ quan tham mưu Bộ Nội vụ ban hành, Ban Tôn giáo Chính phủ đã tổ chức kiểm tra trực tiếp văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo tại 06 tỉnh, thành phố: Hậu Giang, Tuyên Quang, Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa; đồng thời  kiểm tra, rà soát văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực tôn giáo năm 2014 của 40/63 tỉnh, thành phố gửi về Ban để kiểm tra theo thẩm quyền.

Trong năm 2014, các địa phương  đã ban hành 207 văn bản, trong đó có 60 văn bản QPPL điều chỉnh các quan hệ xã hội liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, cụ thể như sau :

            Nghị quyết: 10

            Quyết định: 48

            Chỉ thị: 02

 Qua công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo của cả nước, có thể thấy chính quyền địa phương các cấp đã thể chế hóa tinh thần Nghị định 92/2012/NĐ- CP của Chính phủ  ngày 08/11/2012 quy định chi tiết và biện pháp hướng dẫn thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo vào các văn bản QPPL nhằm điều chỉnh quan hệ xã hội về tín ngưỡng, tôn giáo ở địa phương theo thẩm quyền được quy định. Đặc biệt, vấn đề cải cách hành chính đã được các địa phương quan tâm, chú trọng và áp dụng trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính với các tổ chức, cá nhân tôn giáo tại  địa phương mình.

Các tỉnh, thành phố đã bám sát chủ trương của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước và cơ quan cấp trên nên việc ban hành đảm bảo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, nội dung, thể thức văn bản theo quy định của pháp luật. Nhiều địa phương đã chủ động gửi dự thảo văn bản tham khảo ý kiến Ban Tôn giáo Chính phủ trước khi ban hành. Điều này thể hiện sự quan tâm của Lãnh đạo chính quyền địa phương, thái độ nghiêm túc  của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, thành phố  đối với công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực tôn giáo.

Do làm tốt khâu thẩm định, kiểm tra văn bản QPPL trước khi ban hành nên chất lượng văn bản QPPL của các tỉnh, thành phố đã được nâng lên rõ rệt. Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của địa phương nói riêng và cả nước nói chung.

Tuy nhiên, vẫn còn một số điểm hạn chế như : việc soạn thảo văn bản và ban hành văn bản ở một vài địa phương còn sai sót về thể thức, rà soát văn bản chưa được thực hiện theo đúng quy định, một số địa phương chưa thực hiện đúng các quy định về chế độ báo cáo thống kê...

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực tôn giáo năm 2014, để công tác này ngày càng đi vào nề nếp và phát huy hiệu quả đối với công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ  đã kiến nghị  với các cơ quan có thẩm quyền như Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp quan tâm chỉ đạo việc xây dựng Luật tín ngưỡng, tôn giáo bảo đảm tiến độ, chất lượng để phù hợp với điều kiện, tình hình tôn giáo hiện nay; thường xuyên tổ chức học tập, bồi dưỡng kiến thức liên quan đến công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL cho đội ngũ cán bộ làm công tác Pháp chế của Bộ và các cơ quan trực thuộc Bộ. Đưa nội dung thực hiện chế độ báo cáo, thống kê của các địa phương vào công tác thi đua khen thưởng hàng năm; thường xuyên cung cấp, trang bị tài liệu và tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ các ngành của Trung ương và địa phương có liên quan đến công tác ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản. Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo sâu sát đối với công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực tôn giáo ở địa phương theo đúng quy định; Chỉnh sửa, ban hành văn bản thay thế đối với những văn bản còn có thiếu sót./.

Hồng Vân

Kết quả công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo năm 2014Ban Tôn giáo Chính phủ đã tiến hành rà soát 42 văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực tôn giáo do các cơ quan nhà nước cấp Trung ương ban hành. Về cơ bản, các văn bản này hiện còn hiệu lực thi hành và phát huy hiệu quả trong công tác quản lý nhà
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Huyện Tuyên Hoá tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa IX) về công tác tôn giáo
Đà Nẵng: Nâng cao vai trò của ngành quản lý Nhà nước về tôn giáo trong thời kỳ mới
Một số kết quả sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa IX (Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng) về công tác tôn giáo tại thị xã Gò Công
Bình yên xứ đạo Nghi Sơn
Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa IX về công tác tôn giáo
Gia Lai phổ biến pháp luật cho chức sắc các tôn giáo.
Tuyên truyền trong đồng bào dân tộc, tôn giáo
Bình Dương: Xóm đạo bình yên
Ban Tôn giáo Bắc Ninh: Giao ban công tác tôn giáo 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2014.
Các điển hình “Dân vận khéo” được trao kỷ niệm chương
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Nghi lễ 'Tống cựu nghinh Tân' tại Hoàng thành Thăng Long
Lễ hội ném còn ba nước Việt-Lào-Trung lần thứ VI
Sắc màu Giáng sinh trong những con hẻm Sài Gòn
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn