Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 27/02/2020 12:13 AM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 1+2/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 12/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Đà Nẵng: Nâng cao vai trò của ngành quản lý Nhà nước về tôn giáo trong thời kỳ mới

Năm 1955, Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa căn cứ vào ý kiến của Hội đồng Chính phủ  đã ra Nghị định số 566/TTg ngày 2/8/1955 thành lập Ban Tôn giáo trực thuộc Phủ Thủ tướng

Trải qua gần 60 năm hoạt động, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ và UBND các cấp, ngành QLNN về tôn giáo đã không ngừng phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, vượt qua muôn vàn khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị là tham mưu cho Đảng và Nhà nước về chủ trương, chính sách đối với tôn giáo, góp phần đấu tranh chống các hoạt động lợi dụng tôn giáo của các thế lực xấu vào mục đích chính trị. Đặc biệt là việc động viên tín đồ, chức sắc, tu sĩ các tôn giáo tham gia và có những đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với thành phố Đà Nẵng, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, UBND, Lãnh đạo Sở Nội vụ và thực hiện Nghị định 13, 14/2008/NĐ-CP của Chính phủ cho đến nay, bộ máy làm công tác Quản lý Nhà nước về công tác tôn giáo trên địa bàn thành phố đã từng bước được kiện toàn, củng cố, đi vào ổn định, hoàn thiện về chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, dưới sự lãnh đạo thống nhất của cấp uỷ Đảng, góp phần tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác tôn giáo trong tình hình mới. Trải qua gần 60 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của Thành ủy, Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo thành phố, UBND, Ban Giám đốc Sở Nội vụ thành phố, cấp ủy, chính quyền các cấp, sự chủ động phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị, địa phương có liên quan, đặc biệt là sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo trên địa bàn, các thế hệ đội ngũ cán bộ, công chức thuộc Ban Tôn giáo thành phố Đà Nẵng đã không ngừng phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, tham mưu cho cấp ủy Đảng và UBND các cấp về chủ trương, chính sách đối với tôn giáo trên địa bàn thành phố; thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố; làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về tôn giáo và công tác tôn giáo, đồng thời cùng các cấp chính quyền làm tốt công tác tuyên truyền các văn bản của Nhà nước về tôn giáo tới các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo.

Những năm qua, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của thành phố về công tác tôn giáo; đặc biệt là thực hiện Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo, hoạt động tôn giáo trên địa bàn thành phố đã từng bước đi vào nền nếp. Các cơ quan chức năng từ thành phố  đến cơ sở đã quan tâm xem xét, giải quyết các nhu cầu chính đáng của các tổ chức tôn giáo kịp thời, đúng pháp luật. Các chức sắc, nhà tu hành và đồng bào các tôn giáo ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cùng với các tầng lớp nhân dân trong thành phô xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn thành phố  đã có 11 tổ chức tôn giáo: Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Công giáo Việt Nam; Hội thánh Truyền giáo Cao Đài; Cao Đài Tây Ninh; Hội thánh Tin lành Việt Nam (Miền Nam), Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam; Giáo hội Cơ  Đốc Phục Lâm Việt Nam; Hội Thánh Báptit Việt Nam (Nam Phương); Hội thánh Tin Lành Mennonite Việt Nam; Đạo Baha'i; Giáo hội Phật đường Nam tông Minh Sư đạo thuộc 06 tôn giáo: Phật giáo, Tin Lành, Công giáo, Cao Đài, Minh sư và Đạo Baha'i đang hoạt động hợp pháp, ổn định với khoảng 200.000 tín đồ, 186 cơ sở thờ tự, với gần 1000 chức sắc, hơn 10.000 chức việc, 30 cơ sở chuyên dùng cho các hoạt động từ thiện, nhân đạo và nhiều cơ sở chuyên dùng khác. Trong những năm qua, trên địa bàn thành phố hoạt động tôn giáo của các tổ chức tôn giáo cơ bản diễn ra ổn định, thuần túy tôn giáo, gắn với sự phát triển chung của thành phố, tuân thủ pháp luật và thực hiện đúng phương châm hành đạo. Những năm qua, công tác tôn giáo được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp chăm lo và mang lại hiệu quả thiết thực. Các quan điểm của Đảng trong công tác tôn giáo, các quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được tôn trọng, đảm bảo. Việc công nhận các tổ chức tôn giáo, cấp phép xây dựng cơ sở thờ tự, phong chức, phong phẩm của các tổ chức tôn giáo... được các cấp chính quyền tạo điều kiện thuận lợi. Nhờ đó, tuyệt đại đa số các vị chức sắc, chức việc và bà con tín đồ các tôn giáo luôn thể hiện đời sống và đức tin một cách chính đáng, với phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện xã hội, các phong trào xoá đói giảm nghèo và hưởng ứng phong trào do các cấp chính quyền tổ chức, không có sự việc phức tạp lớn xảy ra, đời sống của bà con tín đồ các tôn giáo ngày càng phát triển, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao vai trò công tác Quản lý nhà nước về tôn giáo, ngành quản lý Nhà nước về tôn giáo của thành phố đặt mục tiêu thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường công tác Quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật. Đẩy mạnh thông tin nội bộ trên địa bàn để phát hiện và xử lý kịp thời những hoạt động tôn giáo trái pháp luật. Nhanh chóng giải quyết nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của các tổ chức, chức sắc, tín đồ các tôn giáo. Tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan, ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên là người có đạo thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền để mọi người nắm vững chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước. Tiếp tục triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về tôn giáo cho cán bộ làm công tác tôn giáo góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong thời kỳ mới./.

Vũ Văn Thước

Đà Nẵng: Nâng cao vai trò của ngành quản lý Nhà nước về tôn giáo trong thời kỳ mớiTrải qua gần 60 năm hoạt động, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ và UBND các cấp, ngành QLNN về tôn giáo đã không ngừng phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, vượt qua muôn vàn khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị là tham mưu cho Đảng và Nhà nước về
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Một số kết quả sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa IX (Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng) về công tác tôn giáo tại thị xã Gò Công
Bình yên xứ đạo Nghi Sơn
Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa IX về công tác tôn giáo
Gia Lai phổ biến pháp luật cho chức sắc các tôn giáo.
Tuyên truyền trong đồng bào dân tộc, tôn giáo
Bình Dương: Xóm đạo bình yên
Ban Tôn giáo Bắc Ninh: Giao ban công tác tôn giáo 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2014.
Các điển hình “Dân vận khéo” được trao kỷ niệm chương
Kim Sơn tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa IX) về công tác tôn giáo
Tuyên truyền, vận động các tôn giáo hoạt động theo phương châm sống “Tốt đời, đẹp đạo”
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Hàng vạn du khách dự lễ khai hội đền Sóc Xuân Canh Tý 2020
Nghi lễ 'Tống cựu nghinh Tân' tại Hoàng thành Thăng Long
Lễ hội ném còn ba nước Việt-Lào-Trung lần thứ VI
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Minh Nga -
Phó Trưởng Ban
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn