Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 26/02/2020 10:43 AM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 1+2/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 12/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Một số kết quả sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa IX (Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng) về công tác tôn giáo tại thị xã Gò Công
Ông Nguyễn Hữu Lợi - Chủ tịch UBND thị xã tặng giấy khen cho các cá nhân

Thị xã Gò Công là một trong 11 đơn vị hành chính cấp huyện thuộc tỉnh Tiền Giang. Thị xã Gò Công có 12 đơn vị hành chính cấp xã, diện tích tự nhiên 10.200,98 ha, dân số 96.382 người, phần lớn sống bằng nghề buôn bán và làm nông, có 02 dân tộc chính cùng sinh sống hòa thuận tại thị xã là dân tộc Kinh và dân tộc Hoa, người dân có đạo chiếm 13,96% dân số.

Thị xã Gò Công hiện có các tôn giáo như Công giáo, Tin lành, Phật giáo, Cao đài (Tây Ninh, Ban Chỉnh đạo, Tiên Thiên), Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam,  có 78 vị chức sắc, 234 chức việc, nhà tu hành. Trong đó:

Công giáo có 3 cơ sở thờ tự, 1.850 tín đồ

Tin lành có 01 chi hội, 1.600 tín đồ, 01 điểm nhóm

Phật giáo có 23 cơ sở thờ tự, 5.666 tín đồ

Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam có 01 cơ sở thờ tự, 230 tín đồ

Cao đài: có 8 cơ sở thờ tự, 5.015 tín đồ

Một số kết quả công tác đạt được trong 10 năm qua:

Công tác triển khai Nghị quyết:

Để triển khai Nghị quyết số 25-NQ/TW, Thị ủy đã xây dựng Kế hoạch số 36-KH/TU ngày 05/5/2003 và Chương trình hành động số 07-CTr/TU ngày 30/5/2003. Theo đó, các cấp ủy Đảng cũng xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết cho phù hợp với ngành, lĩnh vực mình quản lý. Kết quả triển khai trong nội bộ các ban ngành, đoàn thể thị xã được 52 cuộc với 2.210 lượt người dự; trong chức sắc, nhà tu hành 12 cuộc có 360 lượt chức sắc, nhà tu hành dự; trong hội viên, đoàn viên của các đoàn thể và quần chúng nhân dân được 1.820 cuộc có 70.210 lượt người dự.

Công tác triển khai văn bản pháp luật về tôn giáo:

Từ cụ thể hóa Nghị quyết, đưa Nghị quyết vào cuộc sống, Thị ủy, UBND thị xã đã chỉ đạo Phòng Nội vụ phối hợp với Trung tâm Giáo dục Chính trị và các ngành của Thị xã lồng ghép tuyên truyền Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo (năm 2004), Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005, Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo, Chỉ thị số 01/2004/CT-TTg ngày 04/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin lành, Chỉ thị số 1940/CT-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về nhà, đất liên quan đến tôn giáo, Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ Ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo cho các lớp do Đoàn thể tổ chức được 42 cuộc có 2.940 lượt người dự; cho lớp bồi dưỡng về tôn giáo đối với  trưởng, phó khu phố, ấp có 123 lượt người dự; 02 lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho chức việc, nhà tu hành có 182 lượt người dự; tập huấn cho cán bộ chủ chốt xã, phường 03 lớp có 180 lượt người dự; đưa 45 cán bộ cấp xã, cấp thị tập huấn công tác tôn giáo ở tỉnh và 09 lượt cán bộ tập huấn do Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức.

Trên tinh thần Nghị quyết Trung ương và thực hiện các văn bản pháp luật có liên quan đến tôn giáo, Thị ủy, UBND thị xã đã chỉ đạo các ngành lập thủ tục đề nghị tỉnh giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử đất, quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất cho 24/36 cơ sở tôn giáo, với diện tích 81.865 m2.

Trong 10 năm đã tiến hành xác minh giải quyết 491 vụ việc, chuyển tỉnh 45 trường hợp, tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo mở 12 lớp giáo lý cho 434 lượt chức sắc, nhà tu hành, cho phép xây dựng và sửa chữa 56 trường hợp, thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo cho 24 trường hợp; xuất cảnh du lịch 14 lượt; tấn phong 44 vị, bổ nhiệm 21 vị.

Công tác vận động, tuyên truyền tập hợp chức sắc, nhà tu hành, tín đồ thực hiện chủ trươngcủa Đản, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng lực lượng chính trị cơ sở trong các tổ chức chính trị xã hội:

Quán triệt tinh thần Nghị quyết, các đoàn thể chính trị đã tiến hành tuyên truyền tập hợp các đoàn viên, hội viên là người có đạo thực hiện tốt các chủ trương  của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Kết quả, Hội Nông dân đã tập hợp được 2.840/16.707 hội viên là người có đạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ tập hợp được 2.019/16.535 hội viên là người có đạo; Đoàn Thanh niên có 28/4.100 hội viên là người có đạo; Hội Cựu chiến binh có 23/1.069 hội viên là người có đạo; Công đoàn có 58/3.996 công đoàn viên là người có đạo; vận động được 02 cơ sở tôn giáo tùng về giáo hội.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể thường xuyên gặp gỡ động viên, chức sắc, nhà tu hành, tín đồ tạo được sự gần gũi, tin tưởng bằng các hình thức định kỳ họp mặt thông tin tình hình kinh tế- xã hội, thăm hỏi vào các dịp lễ trọng, Tết cổ truyền dân tộc …qua đó chia sẻ và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của chức sắc, nhà tu hành để tham mưu, đề xuất cấp trên quan tâm.

Từ sự đồng thuận cao đối với chủ trương và chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, các tổ chức và cá nhân tôn giáo đã vận động tín đồ tham gia có hiệu quả các phong trào như: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu văn hóa ở khu dân cư, Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, Xây dựng cơ sở thờ tự văn hóa (đến nay có 18/36 cơ sở thờ tự được công nhận và tái công nhận cơ sở thờ tự văn hóa), Hưởng ứng và tham gia phong trào văn hóa giao thông, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, hiến đất xây dựng các công trình phúc lợi ở địa phương, tham gia hoạt động từ thiện nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa được 23 tỉ đồng.

Chức sắc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo còn tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại khu dân cư, tham gia công tác xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Có 03 vị chức sắc, nhà tu hành tham gia Hội đồng nhân dân thị xã, 05 vị tham gia HĐND xã, 04 vị tham gia MTTQ thị xã, 03 vị tham gia MTTQ xã, 35 vị tham gia các tổ chức thành viên của MTTQ xã, phường, trong các kỳ họp HĐND và MTTQ của thị xã, quý vị chức sắc, nhà tu hành tích cực thảo luận và đóng góp ý kiến để góp phần cùng Đảng, Nhà nước hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Công tác tổ chức bộ máy làm công tác tôn giáo:

Thực hiện Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, UBND Thị xã Công Công phân công Phó Trưởng Phòng Nội vụ chuyên trách công tác tôn giáo thị xã, cấp xã do Phó Chủ tịch phụ trách văn hóa xã hội kiêm công tác tôn giáo cấp xã. Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền cũng đã quan tâm đến công tác tôn giáo và đã đề xuất thành lập các Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo các cấp, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo Thị xã do Phó Bí thư Thường trực Thị ủy làm Trưởng ban, cấp xã có tổ liên ngành về công tác tôn giáo do Phó Bí thư cấp ủy làm Tổ trưởng.

Có thể nói, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25, Thị xã Gò Công đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, đó là:

Đối với chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo: nhận thức sâu và đồng thuận cao trước quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vừa tu hành, vừa làm tròn nghĩa vụ công dân “làm tốt đời, đẹp đạo”, tổ chức sinh hoạt tôn giáo thuần túy theo lịch đăng ký, đưa các sinh hoạt tôn giáo đi vào nền nếp, tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn hóa nơi thờ tự, tích cực vận động quần chúng tín đồ tham gia với chính quyền thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Đối với nội bộ các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận, Đoàn thể: sau khi được triển khai quán triệt tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW, công tác quản lý nhà nước về tôn giáo được các cấp ủy, chính quyền quan tâm hơn; nội dung công tác tôn giáo, phương thức công tác vận động quần chúng luôn được đổi mới nên tác động có hiệu quả đến nhiệm vụ chính trị của địa phương;  cán bộ làm công tác tôn giáo được quan tâm đưa đi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn; nhận thức của cán bộ về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với vấn đề tôn giáo được nâng lên; các cấp, ngành mạnh dạn tham mưu, đề xuất cho Thị ủy, UBND thị xã kịp thời giải quyết nhu cầu tôn giáo của đồng bào có đạo trên địa bàn.

Với kết quả đạt được trong thời gian qua, ngày 17/10/2014, nhân dịp Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa IX về công tác tôn giáo trên địa bàn Thị xã, UBND Thị xã đã tặng 11 giấy khen cho 5 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện Nghị quyết và tham mưu đề xuất chính quyền chăm lo đời sống tinh thần cho đồng bào giáo dân tại địa phương./.

Hữu Đức

Một số kết quả sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa IX (Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng) về công tác tôn giáo tại thị xã Gò CôngThị xã Gò Công hiện có các tôn giáo như Công giáo, Tin lành, Phật giáo, Cao đài (Tây Ninh, Ban Chỉnh đạo, Tiên Thiên), Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam,  có 78 vị chức sắc, 234 chức việc, nhà tu hành. Trong đó: Công giáo có 3 cơ sở thờ tự, 1.850 tín đồ
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Bình yên xứ đạo Nghi Sơn
Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa IX về công tác tôn giáo
Gia Lai phổ biến pháp luật cho chức sắc các tôn giáo.
Tuyên truyền trong đồng bào dân tộc, tôn giáo
Bình Dương: Xóm đạo bình yên
Ban Tôn giáo Bắc Ninh: Giao ban công tác tôn giáo 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2014.
Các điển hình “Dân vận khéo” được trao kỷ niệm chương
Kim Sơn tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa IX) về công tác tôn giáo
Tuyên truyền, vận động các tôn giáo hoạt động theo phương châm sống “Tốt đời, đẹp đạo”
Nâng cao vai trò của ngành quản lý Nhà nước về tôn giáo trong thời kỳ mới ở Đà Nẵng
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Hàng vạn du khách dự lễ khai hội đền Sóc Xuân Canh Tý 2020
Nghi lễ 'Tống cựu nghinh Tân' tại Hoàng thành Thăng Long
Lễ hội ném còn ba nước Việt-Lào-Trung lần thứ VI
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Minh Nga -
Phó Trưởng Ban
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn