Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 15/11/2019 10:36 AM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 9/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 8/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 7/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Quảng Bình: Những kết quả bước đầu trong công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo

Ngày 30/7/2004, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Nghị quyết số 11/2004/NQ-HĐND về việc thành lập Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình trực thuộc UBND tỉnh. Tiếp đến, ngày 08/9/2004, UBND tỉnh Quảng Bình ký Quyết định số 51/2004/QĐ-UB quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Ban Tôn giáo tỉnh. 

Từ đó, Ban Tôn giáo tỉnh chính thức đi vào hoạt động, tham mưu về lĩnh vực quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Đến năm 2008, thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ-CP và Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành quyết định số 526/QĐ-UBND và Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 25/3/2008 sáp nhập Ban Tôn giáo vào Sở Nội vụ, từ đây chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo ở cấp huyện giao cho Phòng Nội vụ thực hiện; Đồng thời, UBND tỉnh đã ra Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 04/11/2008 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình.

Nhìn lại chặng đường từ những ngày đầu mới thành lập, thiếu cán bộ và phương tiện làm việc, song với ý chí, nghị lực và tinh thần quyết tâm cùng với bầu nhiệt huyết, tập thể cán bộ, công chức của Ban Tôn giáo tỉnh đã từng bước tiếp cận công việc, tích cực tham mưu cho Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác tôn giáo. Được sự quan tâm của Lãnh đạo tỉnh, Ban Tôn giáo tỉnh đã sớm ổn định đi vào hoạt động có hiệu quả. Lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh đã sớm chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tôn giáo; chủ động phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố để nắm bắt tình hình, dự báo tình hình, thu thập thông tin, kịp thời tham mưu UBND tỉnh giải quyết có hiệu quả từng vụ việc liên quan đến tình hình tôn giáo trên địa bàn.

Trong giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ về công tác quản lý nhà nước về tôn giáo đang đặt ra nhiều vấn đề khó khăn, phức tạp và nhạy cảm. Xác định nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài hết sức nặng nề, đội ngũ cán bộ, công chức trong toàn ngành đã tích cực tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức tôn giáo, tăng cường tự học, tự nghiên cứu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tình đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp để từng bước tiếp cận với công việc, kịp thời tham mưu cho cấp ủy và UBND các cấp giải quyết có hiệu quả những vấn đề nảy sinh, những vụ việc phức tạp có liên quan đến công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo đáp ứng nhu cầu chính đáng của tổ chức, chức sắc và tín đồ các tôn giáo; đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, góp phần tạo niềm tin trong các tổ chức tôn giáo và đồng bào có đạo ngày càng yên tâm phấn khởi, tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước về tôn giáo.

Ngoài việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, Ban Tôn giáo tỉnh đã không ngừng triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính trong việc thực hiện Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định hướng dẫn thi hành. Thường xuyên làm tốt công tác rà soát, đối chiếu, tiến hành kiểm tra, chỉnh lý kịp thời theo hướng đơn giản hóa các thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân tôn giáo, đảm bảo các thủ tục quy định về quản lý nhà nước theo pháp luật.

Ban Tôn giáo đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản như: Chỉ thị số 05/2007/CT-UBND ngày 24/8/2007 về nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực tôn giáo; Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/8/2008 về phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình kiến trúc tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (nay được thay thế bằng Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 09/5/2013 của UBND tỉnh về việc phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo; công trình phụ trợ của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình); Quyết định số 2209/QĐ-UBND ngày 20/8/2009 công bố bộ thủ tục hành chính về lĩnh vực tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ; Quyết định số 3030/QĐ-UBND ngày 15/11/2011 công bố bộ thủ tục hành chính chung về lĩnh vực tôn giáo áp dụng tại cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (nay được thay thế bằng Quyết định số 778/QĐ-UBND ngày 02/4/2014 về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình; Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 02/4/2014 về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày  02/4/2014 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình) và nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành khác..v.v.

Sau khi Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII thông qua ngày 18/6/2004; Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo (nay là Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo) có hiệu lực thi hành, Ban Tôn giáo đã tích cực phối hợp các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản pháp luật liên quan đến tôn giáo cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố; các xã, phường, thị trấn; các chức sắc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức được hơn 70 cuộc phổ biến, quán triệt Pháp lệnh, Nghị định và một số văn bản pháp luật liên quan đến tôn giáo cho các đối trượng là cán bộ chủ chốt ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo các cấp; các chức sắc, chức việc; tín đồ các tôn giáo, với hơn 75 ngàn lượt người tham dự. Riêng trong năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014, toàn tỉnh đã tổ chức được 18 hội nghị tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật của Nhà nước và Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ cho khoảng 1.700 lượt đối tượng có liên quan bao gồm cán bộ chủ chốt ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và chức sắc, tín đồ các tôn giáo trên toàn tỉnh. Trong đó, Ban Tôn giáo đã thay mặt UBND chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương có liên quan tổ chức 05 hội nghị với 520 lượt người tham dự; UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức 10 hội nghị với 1.150 lượt người tham dự. Tại các Hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật đã cấp phát các cuốn tài liệu liên quan đến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo và chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn tỉnh để có điều kiện nghiên cứu, thực hiện. Ngoài ra, Ban đã tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tôn giáo, hướng dẫn, hỗ trợ tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo triển khai các hoạt động, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc của tổ chức tôn giáo. Hướng dẫn chức sắc, nhà tu hành và đồng bào tín đồ các tôn giáo phát huy truyền thống yêu nước gắn bó với dân tộc, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng quê hương.

Trong 10 năm qua (từ khi Ban Tôn giáo tỉnh được thành lập đến nay), trên cơ sở đề xuất của tổ chức tôn giáo, Ban Tôn giáo đã tham mưu UBND tỉnh xem xét, chấp thuận thành lập 06 giáo xứ, 20 giáo họ trên địa bàn; nâng tổng số tổ chức đạo Công giáo lên 32 giáo xứ, 94 giáo họ. Về Phật giáo, năm 2009, Giáo hội Phật giáo tỉnh được thành lập và đi vào hoạt động. UBND tỉnh cũng đã tích cực chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm giải quyết đề xuất của các tổ chức tôn giáo trong việc bố trí, thuyên chuyển các chức sắc tôn giáo về mục vụ trên địa bàn theo đúng quy định; đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 35 chức sắc Công giáo (trong đó có 33 linh mục, 02 Trưởng, Phó Tu viện Mến Thánh giá Hướng Phương); 21 chức sắc Phật giáo (trong đó có 06 nhà tu hành). Việc giải quyết vấn đề đất đai cho các cơ sở thờ tự tôn giáo cơ bản đã được các ngành, các cấp quan tâm, đảm bảo các quy định của pháp luật.. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 97 cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất (trong đó: có 86/89 nhà thờ Công giáo và 02 chùa Phật giáo đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Ngoài ra, một số tổ chức tôn giáo có nhu cầu sử dụng đất đang được chính quyền các cấp xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Ban Tôn giáo tỉnh tích cực phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã, thành phố cơ bản đã làm tốt công tác quản lý, hướng dẫn cho các tổ chức tôn giáo xây dựng các công trình tôn giáo đảm bảo các quy định của pháp luật, từng bước đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của chức sắc, bà con tín đồ. Các kỳ đại hội của tổ chức tôn giáo đều được Ban Tôn giáo tham mưu UBND tỉnh tạo điều kiện giúp đỡ và hướng dẫn về mọi mặt. Công tác giải quyết các vấn đề đột xuất, ngoài chương trình đăng ký, như: Lễ cầu siêu, Lễ cung nghinh Ngọc Xá Lợi Phật (Phật giáo), rước kiệu ngoài khuôn viên cơ sở thờ tự (Công giáo); công tác quản lý, hướng dẫn các cuộc lễ, lễ nghi và các hoạt động khác được kịp thời, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của các tôn giáo,…. Ban Tôn giáo tỉnh chủ động phối hợp với Công an tỉnh, các ban, ngành và địa phương liên quan tổ chức đấu tranh, ngăn chặn kịp thời đối với các nhóm cực đoan, các tổ chức, cá nhân lợi dụng tôn giáo để phát tán băng đĩa, tài liệu, truyền đạo trái phép…Các vụ việc phát sinh, phức tạp liên quan đến các chức sắc  tôn giáo đều được UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương liên quan đấu tranh, giải quyết kịp thời, do đó đã góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn,…v.v.

Nhìn lại chặng đường từ khi thành lập đến nay, Ban Tôn giáo tỉnh đã từng bước vượt qua nhiều thử thách, với tinh thần đoàn kết cộng đồng trách nhiệm, lấy phương châm vừa học, vừa làm, vừa tích lũy để tự vươn lên hoàn thiện mình nhằm làm tròn chức năng là cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo, xứng đáng với lòng tin cậy của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Ghi nhận những thành tích đạt được, tập thể Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình được Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ, Chủ tịch  UBND tỉnh tặng nhiều Bằng khen về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; nhiều tập thể và cá nhân, đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo qua các thế hệ được khen, tặng thưởng những danh hiệu cao quý như Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh. Đây là nguồn cổ vũ động viên, khích lệ vô cùng to lớn đối với tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình.

Hướng đến kỷ niệm 10 năm thành lập Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình (2004 - 2014) là dịp để những người làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh ôn lại những sự kiện quan trọng của Đất nước, truyền thống vẻ vang của ngành, của cơ quan Ban Tôn giáo tỉnh; sự nỗ lực, phấn đấu của các thế hệ cán bộ, công chức của ngành qua các thời kỳ; song chúng ta lại càng không quên trách nhiệm trong chặng đường mới, thử thách mới với những nhiệm vụ ngày càng nặng nề hơn, để từ đó tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới./.

 Trung Chính

Quảng Bình: Những kết quả bước đầu trong công tác quản lý Nhà nước về tôn giáoTừ đó, Ban Tôn giáo tỉnh chính thức đi vào hoạt động, tham mưu về lĩnh vực quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Đến năm 2008, thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ-CP và Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Bình
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Ban Tôn giáo Bắc Ninh: Giao ban công tác tôn giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.
Bắc Ninh: Vận động hội viên, đoàn viên các đoàn thể nhân dân thực hiện đường lối chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước
Hội nghị tập huấn công tác tôn giáo
Những chuyển biến tích cực trong công tác tôn giáo đối với Phật giáo Hòa Hảo ở tỉnh An Giang
Công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo ở Quảng Bình 6 tháng đầu năm
Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai phối hợp UBND huyện Long Thành tổ chức Hội nghị triển khai công tác khảo sát tổ chức, nhân sự tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện Long Thành
Phòng Tôn giáo Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình tiền thân Ban Tôn giáo tỉnh
Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri là những người đại diện cho các tổ chức tôn giáo và cá nhân chức sắc, tu sĩ, chức việc, tín đồ tôn giáo trên địa bàn tỉnh trước kỳ họp thứ 10 khóa VIII HĐND tỉnh Đồng Nai
Tiền Giang: UBND tỉnh tổ chức họp mặt Đoàn Đại biểu Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) dự Đại hội cấp toàn đạo
Thanh Hóa tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg ngày 04/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin lành
Video
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Bài phát biểu của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Bên trong Học viện có nội quy tu học nghiêm khắc nhất Việt Nam
Chiêm ngưỡng ngôi đền trên vách thủy tinh - 'kỳ quan nhân tạo' độc đáo Thái Lan
Lễ Sene Đolta của đồng bào Khmer
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vnNgười chịu trách nhiệm chính: TS.Bùi Thanh Hà 
Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ

Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn