Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 25/01/2020 12:52 AM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 12/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 9/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Phòng Tôn giáo Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình tiền thân Ban Tôn giáo tỉnh

Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc Việt Nam trong quá trình xây dựng đất nước Việt Nam dân chủ, văn minh, hiện đại, giàu mạnh và tươi đẹp.

Để đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào của công dân, đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với tôn giáo; góp phần đấu tranh chống các hoạt động lợi dụng tôn giáo của các thế lực xấu vào mục đích chính trị, ngày 02/01/1999 Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình có Quyết định số 20/QĐ-UB thành lập Phòng Tôn giáo trực thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Phòng Tôn giáo trực thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình có chức năng, nhiệm vụ, được quy định tại Thông tư 01/TTLT ngày 11/4/1994 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Ban Tôn giáo của Chính phủ hướng dẫn về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy và quy trình thành lập Ban Tôn giáo ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cụ thể:

 I. Về chức năng

Phòng Tôn giáo là cơ quan thuộc Uỷ ban nhân dân, chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các hoạt động tôn giáo theo pháp luật của Nhà nước trong phạm vị địa phương.

II. Về nhiệm vụ quyền hạn

1. Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan để thực hiện chính sách tôn giáo tại địa phương với các tổ chức tôn giáo ở địa phương, kể cả đối ngoại liên quan đến tôn giáo.

2. Nắm tình hình hoạt động của các tôn giáo và tình hình công tác tôn giáo ở địa phương; nghiên cứu quán triệt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoạt động tôn giáo và công tác tôn giáo; phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh đề xuất các chủ trương công tác, đồng thời giúp Uỷ ban nhân dân cụ thể hoá các chủ trương công tác thành quyết định của Uỷ ban nhân dân phù hợp với chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo.

3. Hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức tôn giáo, các cấp, các nghành, tổ chức xã hội và công dân trong việc chấp hành và thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo.

4. Tạo điều kiện giúp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội xây dựng phong trào quần chúng và tổ chức quần chúng ở nơi có đông tín đồ tôn giáo; phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc thực hiện chính sách đối với chức sắc, nhân sỹ tôn giáo.

5. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo ở địa phương.

6. Quản lý tổ chức bộ máy, tài sản, kinh phí hoạt động của Phòng theo đúng quy định hiện hành.

Theo đó, cơ cấu tổ chức của Phòng Tôn giáo gồm: Trưởng phòng và 01 công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, được đào tạo cơ bản, tận tụy với công việc đáp ứng yêu cầu công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực tôn giáo. Với chức năng và nhiệm vụ nói trên, xác định nhiệm vụ trọng tâm của công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng, Phòng Tôn giáo đã tham mưu cho lãnh đạo Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thăm hỏi, động viên chức sắc, nhà tu hành, tổ chức và các tín đồ tôn giáo nhân các ngày lễ trọng; biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tổ chức tôn giáo điển hình đã góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của cả tỉnh. Đồng thời, tham mưu, đề xuất với Uỷ ban nhân dân tỉnh trong việc giải quyết các đề nghị của các tổ chức, cá nhân tôn giáo theo hướng tạo điều kiện và hướng dẫn các thủ tục pháp lí cần thiết giúp đảm bảo nhu cầu hợp pháp và chính đáng của các tổ chức, cá nhân tôn giáo.

Với chức năng là cơ quan tham mưu về công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, Phòng Tôn giáo tỉnh đã tích cực chủ động tham mưu cho tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên địa bàn; thường xuyên phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, các địa phương nắm bắt, cập nhật các thông tin về hoạt động tôn giáo diễn ra trên địa bàn tỉnh để kịp thời xử lý hoặc tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết; phối hợp trong việc tuyên truyền, vận động chức sắc, tín đồ thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; thường xuyên tổ chức kiểm tra, nắm bắt tình hình tôn giáo tại Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thuộc tỉnh, đồng thời ban hành nhiều văn bản các huyện, thị xã, trong tỉnh tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến tôn giáo tại địa phương, giải quyết các nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của các tổ chức, cá nhân tôn giáo thuộc thẩm quyền cấp huyện, đấu tranh với các hoạt động tôn giáo trái pháp luật. Qua đó tạo được niềm tin trong chức sắc và đồng bào các tôn giáo đối với Đảng, Nhà nước ta. 

Ngày 23/10/2001, Uỷ ban nhân dân tỉnh có Quyết định số 30/2001/QĐ-UB về việc thành Ban Dân tộc, Miền núi và Tôn giáo trên cơ sở sáp nhập Phòng Tôn giáo thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh với Ban Dân tộc và Miền núi là loại hình Ban đa chức năng, đa lĩnh vực giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực dân tộc, miền núi và tôn giáo; tại tại thời điểm này trong số 6 huyện và thị xã có đồng bào theo đạo đã thành lập được 01 Phòng Tôn giáo; 02 Phòng Dân tộc - Tôn giáo, đó là: huyện Quảng Trạch, Tuyên Hoá và Bố Trạch, các phòng có số lượng công chức từ 03 đến 05 người. Còn lại 03 đơn vị, đều bố trí công chức chuyên phụ trách công tác dân tộc, tôn giáo thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân cấp huyện. Cấp xã, phường, thị trấn có một Phó Chủ tịch Văn xã phụ trách công tác dân tộc, tôn giáo. Ngày 30/7/2004 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình có Nghị quyết số 11/2004/NQ-HĐND về việc thành lập Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh; ngày 08/9/2004, Uỷ ban nhân dân tỉnh có Quyết định số 51/2004/QĐ-UB Quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình, là cơ sở pháp lý và đánh đấu vai trò chính thức cho các hoạt động của ngành quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian 15 năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong công tác, sự biến đổi thăng trầm trong từng thời điểm lịch sử, song với tinh thần đoàn kết, phấn đấu không ngừng của từng cá nhân, sự lãnh đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh, công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã nắm bắt và thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành. Đặc biệt từ năm 2005 trở lại đây, cơ quan Ban Tôn giáo đều được đánh giá là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nhận được khen thưởng của Trung ương, địa phương dưới nhiều hình thức như: Cờ thi đua, Bằng khen, của Ban Tôn giáo Chính phủ; Bằng khen của Bộ Nội vụ; Bằng khen của UBND tỉnh … Thành tựu đó, là kết quả của sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của đội ngũ cán bộ, công chức trong ngành, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ giữa các Ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ. Thành quả này, thật sự là nền tảng vững chắc cho cán bộ, công chức của ngành noi theo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đặt ra trong tình hình mới.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, trong công tác tôn giáo hiện nay vẫn còn tồn tại một số mặt yếu kém cần được khắc phục, đó là: đội ngũ cán bộ, công chức quản lý Nhà nước về lĩnh vực tôn giáo còn quá mỏng, thiếu, đa phần chưa được đào tạo về trình độ chuyên môn, đặc biệt là cấp huyện, thành phố, vì vậy, trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa tỉnh và cơ sở rất khó khăn; thiếu thốn về cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ trong công tác, đặc biệt là trụ sở làm việc…. Để công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực tôn giáo ở Quảng Bình ngày một nâng cao, chuyên nghiệp hơn trong thực hiện nhiệm vụ; đảm bảo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tôn giáo, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ đặt ra, thiết nghĩ cần chú trọng một số giải pháp cụ thể như sau:

- Đẩy mạnh củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác tôn giáo thuộc Uỷ ban nhân dân các cấp phù hợp với tình hình thực tế, đặc điểm của từng địa phương;

- Chú trọng hơn nữa trong công tác đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn đối với đội ngũ cán bộ, công chức quản lý Nhà nước về lĩnh vực tôn giáo các cấp;

- Thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực trẻ để kế thừa và phục vụ lâu dài trong ngành;

- Sắp xếp, bố trí hợp lý trụ sở làm việc, tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp xúc với chức sắc, chức việc và tín đồ các tôn giáo mỗi khi đến liên hệ công việc;

- Trung ương, tỉnh cần quan tâm về chính sách phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực về tôn giáo.

Hy vọng rằng, trong thời gian tới Trung ương, tỉnh sẽ quan tâm hơn nữa đối với ngành tôn giáo để đội ngũ cán bộ, công chức của ngành ngày càng phát triển, lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới. Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Ban Tôn giáo (30/7/2004 - 30/7/2014) là dịp Ban Tôn giáo tự hào nhìn lại chặng đường đã đi qua để càng thêm quyết tâm, vững bước tiến lên phía trước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được Lãnh đạo tỉnh giao, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng tỉnh Quảng Bình nói riêng và cả nước nói chung ngày càng giầu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh./.

 Hà Thanh Bài

Phòng Tôn giáo Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình tiền thân Ban Tôn giáo tỉnhĐể đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào của công dân, đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với tôn giáo góp phần đấu tranh chống các hoạt động lợi dụng tôn giáo của các thế lực xấu vào mục
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri là những người đại diện cho các tổ chức tôn giáo và cá nhân chức sắc, tu sĩ, chức việc, tín đồ tôn giáo trên địa bàn tỉnh trước kỳ họp thứ 10 khóa VIII HĐND tỉnh Đồng Nai
Tiền Giang: UBND tỉnh tổ chức họp mặt Đoàn Đại biểu Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) dự Đại hội cấp toàn đạo
Thanh Hóa tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg ngày 04/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin lành
Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình Khai mạc lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về tôn giáo cho cán bộ làm công tác tôn giáo tại huyện Quảng Trạch
Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho chức sắc, tu sỹ Phật giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Đăk Nông tổ chức gặp mặt chức sắc Phật giáo nhân dịp Lễ Phật Đản PL. 2558
Đồng Nai: Sẽ tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề công tác tôn giáo
Quảng Bình: Một số kết quả về thực hiện phong trào "Người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"
UBND tỉnh Quảng Bình: Tổ chức Hội nghị công tác tôn giáo đối với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn vùng đồng bào có đạo
Tiền Giang: Giám đốc Sở Nội vụ thăm và làm việc với Ban Tôn giáo
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Nghi lễ 'Tống cựu nghinh Tân' tại Hoàng thành Thăng Long
Lễ hội ném còn ba nước Việt-Lào-Trung lần thứ VI
Sắc màu Giáng sinh trong những con hẻm Sài Gòn
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn