Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 20/08/2019 08:33 AM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 8/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 7/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 6/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 5/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Một số kết quả thực hiện Nghị Quyết số 25 - NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo tại tỉnh Tiền Giang

Tiền Giang có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, thành phố và thị xã, diện tích  232.609 km2, dân số 1.670.216 người (điều tra năm 2009), số người có đạo chiếm 14%. Tiền Giang có các tôn giáo lớn trên thế giới như Công giáo, Tin lành, Hồi giáo, Phật giáo đến các tôn giáo bản địa như Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Cao đài, Phật giáo Hòa Hảo và nhiều hệ phái khác.

 

Cơ sở thờ tự: Công giáo 51; Tin lành Việt Nam (Miền Nam) 9, Phật giáo 398, Cao đài 108, Minh sư 9, Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam 9, Hồi giáo Ấn 01, Tứ Ân Hiếu Nghĩa 10 và 14 Ban Trị sự PGHH cấp xã.

Một số kết quả thực hiện Nghị quyết 25 trong 10 năm qua

Công tác triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết

Việc triển khai quán triệt Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX được thực hiện bằng nhiều hình thức lồng ghép khác nhau, Ban Tôn giáo tỉnh phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị của tỉnh đã tổ chức học tập quán triệt cho trên 15.000 lượt cán bộ, đảng viên, công chức viên chức. Qua triển khai, nhận thức của cán bộ có chuyển biến tích cực; các tổ chức trong hệ thống chính trị ý thức được trách nhiệm của mình, tham gia chủ động hơn trong giải quyết các vấn đề có liên quan đến tôn giáo; sự phối hợp giữa các cơ quan về công tác tôn giáo có nhịp nhàng, đồng bộ hơn, tạo điều kiện cho các hoạt động tôn giáo diễn ra bình thường, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân.

 Đối với các tổ chức tôn giáo: có trên 20.000 lượt chức sắc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo được tuyên truyền phổ biến Nghị quyết số 25 – NQ/TW qua lồng ghép với các lớp bồi dưỡng giáo lý hạnh đường, An cư Kiết hạ, các lớp phổ biến chính sách pháp luật của Ban Tôn giáo Chính phủ và các lớp giáo dục kiến thức Quốc phòng - An ninh của tỉnh. Nhìn chung, chức sắc, nhà tu hành và tín đồ đồng thuận cao với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sinh hoạt tôn giáo thuần túy, tuân thủ các quy định của địa phương.

Công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo

Thực hiện chương trình hành động của Ban Chấp hành Tỉnh Đảng bộ về thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, từ tỉnh đến huyện đều thành lập tổ liên ngành về công tác tôn giáo, thường xuyên phối hợp chặt chẽ để tham mưu cho cấp ủy, UBND các cấp giải quyết kịp thời nhu cầu tín ngưỡng tôn giáo của đồng bào có đạo đúng quy định pháp luật.

Để kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách tôn giáo trên địa bàn, tỉnh đã thành lập đoàn giám sát việc lãnh đạo thực hiện Kết luật số 57-KL/TW ngày 03/11/2009 của Bộ Chính trị chỉ đạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Khóa IX về công tác tôn giáo. Năm 2012, tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo về công tác tôn giáo của tỉnh gồm 12 thành viên do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng ban và cấp huyện kiện toàn lại tổ công tác liên ngành tôn giáo cho phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

Nhằm cụ thể hóa chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước cho phù hợp với tình hình thực tế, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản qui phạm pháp luật tạo hành lang pháp lý cho các cấp chính quyền trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo. Ban Tôn giáo đã soạn thảo và niêm yết bộ thủ tục hành chính: quy định về trình tự, thủ tục đề nghị cơ quan nhà nước xem xét việc đăng ký phong chức, bổ nhiệm, suy cử, thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành, xây dựng các công trình phụ trong tôn giáo; đưa người đi đào tạo tại các trường đào tạo tôn giáo và người vào tu trên địa bàn tỉnh.

 Để thực hiện Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg về một số công tác đối với đạo Tin lành, UBND tỉnh đã ủy quyền cho Ban Tôn giáo lập Kế hoạch số 466/KH-BTG ngày 25/12/2006 triển khai quán triệt Chỉ thị trong nội bộ ban, ngành, đoàn thể tỉnh và huyện, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 27/UBND-VX ngày 18/6/2007 chỉ đạo cấp huyện hướng dẫn đăng ký sinh hoạt tôn giáo đối với đạo Tin lành. Kết quả: đã cấp đăng ký cho 50 điểm nhóm sinh hoạt đạo Tin lành.

Đối với Chỉ thị số 1940/2008/CT-TTg về nhà, đất có liên quan đến tôn giáo: UBND tỉnh đã lập Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 12/12/2009 chỉ đạo các cấp ngành quan tâm thực hiện. Kết quả: cơ bản thực hiện đúng tinh thần Chỉ thị, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện hay làm ảnh hưởng đến tình cảm tôn giáo.

Mười năm qua, trong công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà gắn liền với đất cho 429 cơ sở thờ tự; tạo điều kiện cho 263 cơ sở thờ tự được tôn tạo nâng cấp và xây dựng mới; chấp thuận cho 29 chủng sinh học Đại Chủng viện, 08 sinh viên học tại Viện Thánh kinh, 515 tăng ni tu học ở Học viện Phật giáo và các trường Phật giáo, 880 chức sắc, đạo hữu đạo Cao đài được bồi dưỡng giáo lý, 344 y sĩ, y sinh và tu sĩ của Tịnh độ cư sĩ được bồi dưỡng giáo lý, 962 đồng đạo Phật giáo Hòa Hảo học giáo lý, 08 lượt tu sĩ tham gia các khóa đào tạo tôn giáo ở nước ngoài, tạo điều kiện cho 1.277 lượt chức sắc, nhà tu hành được thuyên chuyển, bổ nhiệm; công nhận và tái công nhận danh hiệu “cơ sở thờ tự văn hóa” cho 200 nơi thờ tự.

Hoạt động từ thiện, nhân đạo của các tổ chức và cá nhân có liên quan đến tôn giáo bảo đảm đúng quy định pháp luật, các hoạt động đem lại hiệu quả tích cực cho cộng đồng, cho xã hội được tỉnh khuyến khích và tạo điều kiện.

Công tác tổ chức bộ máy cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Bộ máy làm công tác tôn giáo các cấp cơ bản ổn định, từng cấp phát huy được vai trò, trách nhiệm của mình, kịp thời tham mưu đề xuất giải quyết nhu cầu tôn giáo của đồng bào có đạo, thường xuyên bám sát địa bàn nên các hoạt động tôn giáo trái pháp luật giảm dần, sinh hoạt tôn giáo đi vào nền nếp.

Về đào tạo, bồi dững: từ năm 2003 đến năm 2007, Ban Tôn giáo tỉnh phối hợp đều đặn với Trường Chính trị tỉnh tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về tôn giáo cho trên 3.000 lượt cán bộ làm công tác tôn giáo cấp huyện, thành phố, thị xã và cấp xã, phường, thị trấn.

Thực hiện Quyết định 83 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện đề án đào tạo cán bộ làm công tác tôn giáo giai đoạn (2006 – 2010), Sở Nội vụ phối hợp với các huyện, thành phố và thị xã tổ chức các lớp tập huấn cho trên 7.000 lượt cán bộ cấp xã, phường thị trấn và khu phố, ấp. Cử 400 lượt cán bộ cấp tỉnh và huyện dự các lớp bồi dưỡng công tác tôn giáo và cập nhật thông tin do Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức. Cử 01 cán bộ của Ban Tôn giáo tỉnh học lớp cử nhân Nhân học chuyên ngành tôn giáo - dân tộc.

Có thể nói, từ năm 2003 đến nay (2013), các tổ chức tôn giáo tại Tiền Giang cơ bản sinh hoạt tôn giáo ổn định, đúng đường hướng hành đạo của Giáo hội, tuân thủ qui định của pháp luật, tham gia có hiệu quả các phong trào do địa phương phát động như quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, cứu trợ lũ lụt, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương…, cơ sở thờ tự được xây dựng mới, tu bổ khang trang. Tổ chức và cá nhân tôn giáo tin tưởng vào chủ trương của Đảng về tôn giáo, đồng tình ủng hộ các thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" của Nhà nước.

Các cơ quan quản lý Nhà nước về tôn giáo từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên bám sát cơ sở nắm chắc tình hình, chú trọng công tác vận động, phổ biến và tuyên truyền chủ trương, chính sách về tôn giáo của Đảng và Nhà nước, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể có sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hiểu rõ hơn về công tác tôn giáo của Đảng và Nhà nước, tạo được mối quan hệ gần gũi với tôn giáo, mạnh dạn tham mưu, đề xuất, giải quyết nhu cầu tôn giáo góp phần cùng Đảng và Nhà nước chăm lo đời sống tinh thần cho đồng bào có đạo tại địa phương./.

Trần Văn Khuê

Một số kết quả thực hiện Nghị Quyết số 25 - NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo tại tỉnh Tiền GiangCơ sở thờ tự: Công giáo 51 Tin lành Việt Nam (Miền Nam) 9, Phật giáo 398, Cao đài 108, Minh sư 9, Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam 9, Hồi giáo Ấn 01, Tứ Ân Hiếu Nghĩa 10 và 14 Ban Trị sự PGHH cấp xã. Một số kết quả thực hiện Nghị quyết 25 trong 10 năm qua
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Thông tư số 01/2013/TT-BNV được ban hành để đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính
Kon Tum tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 cho cán bộ chủ chốt của tỉnh.
Ban Tôn giáo tỉnh Ninh Bình, giới thiệu Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo
Tin hoạt động tôn giáo ba tháng đầu năm 2013
Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo ở Bà Rịa – Vũng Tàu
Đồng Tháp: Chuyển biến tích cực thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW về công tác tôn giáo trong giai đoạn mới ở Đồng Tháp
Công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo ở Phú yên
Công tác Tôn giáo – Một năm nhìn lại
Lễ Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo
Thắt chặt sự gắn kết với các tôn giáo
Video
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Bài phát biểu của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Ngôi chùa hơn 150 tuổi mang nét kiến trúc Á - Âu ở Tiền Giang
Hình ảnh Cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc các tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh các hoạt động của chức sắc, chức việc tham dự cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ tại Đà Nẵng
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vnNgười chịu trách nhiệm chính: TS.Bùi Thanh Hà 
Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ

Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn