Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 23/08/2019 11:40 AM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 8/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 7/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 6/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 5/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Thông tư số 01/2013/TT-BNV được ban hành để đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính

Ngày 25/3/2013, Thứ trưởng, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ - Phạm Dũng thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký ban hành Thông tư số 01/2013/TT-BNV ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo (sau đây gọi tắt là Thông tư số 01). Thông tư số 01 sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2013.

 

Để giúp các độc giả phần nào hiểu về sự cần thiết, quá trình xây dựng cũng như các nội dung chủ yếu của Thông tư, chúng tôi xin được khái quát một số nội dung có liên quan như sau:

         1. Về sự cần thiết ban hành thông tư

Ngày 10/12/2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 54/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ (Nghị quyết 54), theo đó lĩnh vực tôn giáo có 25 nhóm thủ tục được quy định trong Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo (Nghị định 22) cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ về thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ, thời hạn trả lời và đặc biệt với yêu cầu các nội dung này cần phải được pháp lý hóa bằng biểu mẫu.

         Thực hiện Nghị quyết 54, Ban Tôn giáo Chính phủ đã tham mưu cho Bộ Nội vụ trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 22/NĐ-CP nhằm khắc phục những hạn chế, nhược điểm của Nghị định 22/NĐ-CP và phù hợp với tinh thần Nghị quyết.

Ngày 16/6/2011, Bộ Nội vụ ban hành Thông báo số 2071/TB-BNV về việc Thông báo ý kiến kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Tiến Dĩnh tại cuộc họp thống nhất dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực nội vụ và giải quyết một số vướng mắc trong quá trình triển khai giai đoạn 3 Đề án 30 của Bộ, theo đó giao Ban Tôn giáo Chính phủ khẩn trương xây dựng và hoàn thiện dự thảo Thông tư ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo theo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

         Ngày 08/11/2012 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo (Nghị định 92) thay thế cho Nghị định số 22. Với nhiều nội dung được sửa đổi, thay thế, Nghị định 92 đã phần nào đáp ứng được với yêu cầu thực tiễn đặt ra, đặc biệt trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính.

         Để thực hiện Nghị quyết số 54, Nghị định số 92 và đặc biệt để pháp lý hóa bằng biểu mẫu những nội dung của Nghị định 92 liên quan đến thủ tục hành chính theo tinh thần Nghị quyết số 54, việc ban hành và hướng dẫn biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo bằng một Thông tư trong thời gian này là hết sức cần thiết.

2. Quá trình và nguyên tắc xây dựng Thông tư

Ngày 29 tháng 7 năm 2011, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ đã ban hành Quyết định số 115/TGCP-PCTT về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Thông tư ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo với thành phần là đại diện các vụ thuộc Bộ Nội vụ: Vụ Tổng hợp, Vụ Pháp chế, Văn phòng bộ và các vụ chuyên môn thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ: Vụ Phật giáo, Vụ Công giáo và Vụ Pháp chế - Thanh tra.

         Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng Thông tư, Ban Tôn giáo Chính phủ đã chủ động, tích cực xây dựng dự thảo; tổ chức các cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập để góp ý, chỉnh lý dự thảo Thông tư.

         Tháng 11/2012, dự thảo Thông tư về cơ bản đã được hoàn thiện và được gửi xin ý kiến các bộ, ngành có liên quan; các vụ chuyên môn thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ; Ủy ban nhân dân 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đăng tải xin ý kiến nhân dân trên Trang thông tin điện tử của Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ như luật định.

         Quá trình xây dựng Thông tư, Ban Soạn thảo, Tổ biên tập đã tuân thủ nguyên tắc, đó là: Dự thảo Thông tư được ban hành nhằm pháp lý hóa bằng biểu mẫu các nội dung của Nghị định số 92/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo (thay thế Nghị định số 22/2005/NĐ-CP) vì vậy trong quá trình xây dựng dự thảo Thông tư các nội dung trong phần phụ lục gồm 45 biểu mẫu chỉ đưa vào các nội dung đề cập trong Nghị định số 92. Những nội dung được đưa vào biểu mẫu và chưa được quy định tại Nghị định số 92 thì nội dung đó không được làm thay đổi bản chất của các điều khoản đã được quy định.

         3. Về bố cục của Thông tư số 01/2013/TT-BNV

         Thông tư được chia làm 02 phần: Phần các điều khoản và phần phụ lục gồm các biểu mẫu được pháp lý hóa theo nội dung Nghị định.

         Phần các điều khoản gồm có 05 điều.

         Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

         Điều 2. Ban hành biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

         Điều 3. Nguyên tắc sử dụng.

         Điều 4. Tổ chức thực hiện.

         Điều 5. Hiệu lực thi hành.

         Phần các biểu mẫu gồm có 45 biểu mẫu, gồm 10 biểu mẫu của cơ quan, thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 35 biểu mẫu của tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

         Các nội dung cơ bản của Thông tư

         Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: Thông tư số 01 ban hành các loại biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo theo Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo và hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản lý, sử dụng biểu mẫu.

Biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo: Biểu mẫu về thủ tục hành chính được pháp lý hóa theo nội dung của Nghị định 92 gồm có 45 biểu mẫu, có tên, số, ký hiệu, kích cỡ thống nhất sử dụng khổ giấy A4 (210mm x 297mm), bao gồm 10 biểu mẫu của cơ quan, thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 35 biểu mẫu của tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

Về nguyên tắc sử dụng: Để đảm bảo việc sử dụng thống nhất cũng như bắt buộc phải sử dụng biểu mẫu đối với các hoạt động có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, Thông tư đã quy định các nguyên tắc cụ thể, đó là: Trong quá trình thực hiện hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thống nhất sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính được ban hành theo Thông tư số 01; việc ghi các nội dung trong biểu mẫu phải bằng tiếng Việt (trừ tên giao dịch quốc tế), không viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu.

          Về tổ chức thực hiện: Thông tư quy định để thống nhất việc quản lý, hướng dẫn, theo dõi, thanh tra, kiểm tra, đôn đốc việc sử dụng các biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trong phạm vi cả nước thì Ban Tôn giáo Chính phủ là cơ quan tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ thực hiện nhiệm vụ này. Ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Sở Nội vụ giúp Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý, hướng dẫn và kiểm tra việc sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính; trực tiếp tổ chức, thực hiện, theo dõi, thanh tra, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nội vụ qua Ban tôn giáo Chính phủ.

         Phần các biểu mẫu đính kèm phụ lục

         Phần này gồm có 45 biểu mẫu, 10 biểu mẫu của cơ quan, thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 35 biểu mẫu của tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, cụ thể:

         * Các biểu mẫu của cơ quan, thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền, gồm: Chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo; Quyết định về việc công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quyết định về việc công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Quyết định về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc; Quyết định về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở; Quyết định về việc chấp thuận chia hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc; Quyết định về việc chấp thuận chia hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở; Chứng nhận đăng ký hội đoàn tôn giáo; Chứng nhận đăng ký Dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể; Quyết định về việc chấp thuận thành lập trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo.

         * Các biểu mẫu của các tổ chức, cá nhân có liên quan, gồm: Thông báo về người đại diện cơ sở tín ngưỡng; Thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng trong năm của cơ sở tín ngưỡng; Đề nghị tổ chức lễ hội tín ngưỡng; Đăng ký sinh hoạt tôn giáo; Đăng ký hoạt động tôn giáo; Đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo; Đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc; Đề nghị chia hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc; Đăng ký hội đoàn tôn giáo; Đăng ký dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể; Đề nghị thành lập trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo; Thông báo chỉ tiêu tuyển sinh – khóa học…; Đề nghị cho người nước ngoài theo học tại Trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo; Thông báo giải thể trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo; Đề nghị mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo; Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử; Đề nghị phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài; Thông báo về việc cách chức, bãi nhiệm chức sắc, nhà tu hành; Thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành; Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành; Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo; Đề nghị hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký; Đăng ký người vào tu; Đề nghị tổ chức Hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở; Đề nghị tổ chức Hội nghị thường niên, đại hội; Đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi; Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo; Đề nghị giảng đạo, truyền, đạo ngoài cơ sở tôn giáo; Thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng; Thông báo về việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo; Đề nghị về việc mời tổ chức, cá nhân là người nước ngoài hoạt động tôn giáo tại Việt Nam; Đề nghị về việc tham gia hoạt động tôn giáo ở nước ngoài; Đề nghị về việc tham gia khóa đào tạo tôn giáo ở nước ngoài; Đề nghị về việc mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài giảng đạo tại cơ sở tôn giáo ở Việt Nam; Đề nghị sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam.

         Thông tư số 01 được ban hành đã pháp lý hóa đầy đủ các nội dung được quy định tại Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo, đồng thời đáp ứng được yêu cầu đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ được quy định tại Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 10/12/2010 của Chính phủ. Căn cứ vào các nội dung, biểu mẫu quy định tại Thông tư phần nào sẽ giúp cho các cơ quan, thủ trưởng các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nhanh chóng, hiệu quả hơn khi thực hiện các hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Việc ban hành Thông tư sẽ giúp cho công tác cải cách hành chính đối với ngành quản lý nhà nước về tôn giáo thêm một bước tiến mới./.

Thạc sĩ. Nguyễn Thị Định

Thông tư số 01/2013/TT-BNV được ban hành để đáp ứng nhu cầu cải cách hành chínhĐể giúp các độc giả phần nào hiểu về sự cần thiết, quá trình xây dựng cũng như các nội dung chủ yếu của Thông tư, chúng tôi xin được khái quát một số nội dung có liên quan như sau:             1. Về sự cần thiết   ban hành thông tư Ngày 10/12/2010,
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Kon Tum tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 cho cán bộ chủ chốt của tỉnh.
Ban Tôn giáo tỉnh Ninh Bình, giới thiệu Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo
Tin hoạt động tôn giáo ba tháng đầu năm 2013
Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo ở Bà Rịa – Vũng Tàu
Đồng Tháp: Chuyển biến tích cực thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW về công tác tôn giáo trong giai đoạn mới ở Đồng Tháp
Công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo ở Phú yên
Công tác Tôn giáo – Một năm nhìn lại
Lễ Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo
Thắt chặt sự gắn kết với các tôn giáo
Thực hiện hiệu quả công tác phối hợp vận động phụ nữ tôn giáo ở hà Tĩnh
Video
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Bài phát biểu của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Ngôi chùa hơn 150 tuổi mang nét kiến trúc Á - Âu ở Tiền Giang
Hình ảnh Cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc các tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh các hoạt động của chức sắc, chức việc tham dự cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ tại Đà Nẵng
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vnNgười chịu trách nhiệm chính: TS.Bùi Thanh Hà 
Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ

Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn