Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 18/11/2019 07:34 AM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 9/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 8/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 7/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo ở Bà Rịa – Vũng Tàu

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 06 tôn giáo được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân gồm: Phật giáo, Công giáo, Cao đài, Tin lành, Tịnh độ Cư Sỹ Phật hội Việt Nam, Bửu Sơn Kỳ Hương (trong đó Phật giáo: 292.000 tín đồ, 32255 tu sỹ, tăng ni, 334 cơ sở thờ tự hợp pháp; Công giáo: 249.345 tín đồ, 995 linh mục, tu sỹ, 144 cơ sở thờ tự; Cao đài: 9.148 tín đồ nhập môn, 458 chức sắc, chức việc, 19 thánh thất, tịnh thất; Tịnh độ Cư Sỹ Phật hội Việt Nam: 5.049 tín đồ, 15 chức sắc, 08 cơ sở thờ tự; Bửu Sơn Kỳ Hương: 1.800 tín đồ).

 

Là tỉnh có đông tín đồ các tôn giáo (trên 50% dân số toàn tỉnh), song được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ban, ngành, đoàn thể địa phương, tình hình tôn giáo ở Bà Rịa – Vũng Tàu cơ bản ổn định, đi vào nề nếp. Đa số chức sắc, tu sỹ, tín đồ tôn giáo tin tưởng, phấn khởi trước những thành tịu đổi mới của đất nước, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gắn bó với cộng đồng, quê hương, tham gia phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư.

Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tập trung triển khai, thực hiện và đạt được một số kết quả nổi bật:

 Công tác quán triệt, triển khai Nghị Quyết số 25/NQ-TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác tôn giáo kịp thời, hiệu quả

Sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW về công tác tôn giáo, Tỉnh ủy đã xây dựng Chương trình số 46-Ctr/TU cụ thể hóa Nghị quyết và tổ chức quán triệt tới cấp ủy, chính quyền, các Sở, ban, ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh (UBND) ban hành Chương trình hành động số 16/UB.BCĐ, nội dung tập trung nâng cao nhận thức và thống nhất quan điểm của hệ thống chính trị và toàn xã hội về công tác tôn giáo; tăng cường và nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng, xây dựng lực lượng chính trị cơ sở, công tác quản lý nhà nước về tôn giáo và kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo của tỉnh.

Căn cứ Chương trình hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Tôn giáo tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận tổ quốc, UBND các huyện, thị xã thuộc tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề quán triệt Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo và Chương trình hành động của tỉnh về công tác tôn giáo cho hơn 3000 chức sắc, chức việc nhà tu hành các tôn giáo, 700 cán bộ, sinh viên các trường Đại học, cao đẳng thuộc tỉnh nội dung cơ bản của Nghị quyết số 25-NQ/TW và chương trình hành động của tỉnh về công tác tôn giáo; phối hợp với Trường chính trị tỉnh tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về tôn giáo cho 200 học viên là lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các xã, phường, thị trấn, cán bộ làm công tác tôn giáo; đồng thời hướng dẫn giúp đỡ một số Sở, ban, ngành của tỉnh tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung cơ bản của Nghị quyết đến đối tượng cần thiết khác.

Cùng với công tác tuyên truyền phổ biến Nghị quyết của Đảng về công tác tôn giáo, Ban Tôn giáo tỉnh ban hành kế hoạch số 13/KH-TG tổ chức triển khai, phổ biến Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản pháp luật cho lãnh đạo chủ chốt các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và chức sắc, tu sỹ, chức việc, tín đồ các tôn giáo. Kết quả đã tổ chức 03 hội nghị phổ biến Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 22/2005/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Pháp lệnh cho 252 cán bộ chủ chốt của tỉnh; 07 hội nghị phổ biến cho 1.350 chức sắc, tu sỹ các tôn giáo; 07 hội nghị phổ biến cho 1.050 cán bộ lãnh đạo cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ cấp huyện, thị xã và cơ sở; phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Tỉnh đoàn Thanh niên tổ chức phổ biến tuyên truyền pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho 3.500 hội viên, đoàn viên và 700 cán bộ, đảng viên, cấp ủy chính quyền, đoàn thể các cấp kiến thức quản lý nhà nước về tôn giáo.

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo, công tác củng cố tổ chức bộ máy làm công tác quản lý nhà góp phần tham mưu cho Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra những chủ trương, chính sách đúng đắn  đối với công tác tôn giáo.

          Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo được triển khai theo quy định của pháp luật. Ban Tôn giáo tỉnh chủ động đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức tôn giáo đăng ký hoạt động hàng năm và đột xuất; tạo điều kiện và đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội trong các ngày lễ trọng của các tôn giáo; giải quyết kịp thời nhu cầu phong chức, phong phẩm, thuyên chuyển, bổ nhiệm chức sắc, thủ tục xuất cảnh của các cá nhân tôn giáo; tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo thực hiện việc chia tách, sáp nhập, thành lập mới các xứ, họ đạo, tu bổ, xây dựng cơ sở thờ tự theo quy định hiện hành.

         Thực hiện Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chủ trương công tác đối với đạo Tin lành, Ban Tôn giáo tỉnh đã tiến hành khảo sát thực trạng tín đồ, chức sắc, cơ sở thờ tự các hệ phái Tin lành trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, toàn tỉnh có 15 hệ phái với hơn 6000 tín đồ sinh hoạt tại 7 chi hội, 58 điểm nhóm, trong đó cơ bản các điểm nhóm đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký sinh hoạt, số điểm, nhóm chưa được cấp đăng ký sinh hoạt ít, do không có địa điểm sinh hoạt để đăng ký.

          Việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 01/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã góp phần đưa hoạt động của đạo Tin lành ổn định, đúng quy định pháp luật, động viên kịp thời chức sắc, tín đồ đạo Tin lành an tâm sinh hoạt tôn giáo thuần túy, theo đúng đường hướng nêu trong Hiến chương của giáo hội.

          Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Ban Tôn giáo tham mưu với UBND tỉnh nghiên cứu xây dựng quy định về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế “một cửa”, đồng thời niêm yết công khai tất cả các thủ tục hành chính liên quan đến tôn giáo cho chức sắc, nhà tu hành tôn giáo được biết và thực hiện. Sau hơn 8 năm thực hiện cơ chế “một cửa”, cơ bản hồ sơ hành chính của tổ chức, chức sắc tôn giáo đều được giải quyết hoặc trình UBND tỉnh giải quyết theo thẩm quyền, tuân thủ đúng thời gian, được các tôn giáo đồng tình ủng hộ, đánh giá cao.

        Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của các tổ chức, cá nhân tôn giáo được kịp thời. Thời gian qua, việc khiếu kiện, khiếu nại tôn giáo có chiều hướng gia tăng, trong đó chủ yếu là nhà đất, liên quan đến tôn giáo. Ban Tôn giáo tỉnh đã tiếp nhận 40 hồ sơ khiếu kiện, khiếu nại phản ánh của các tôn giáo và đã tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết xong cơ bản các đơn kiến nghị vụ việc phức tap; giao 6 cơ sở nhà đất có liên quan đến tôn giáo vào mục đích phục vụ nhu cầu tôn giáo.

        Việc củng cố tổ chức bộ máy làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo được được Ban Tôn giáo tỉnh tham mưu với UBND tỉnh kiện toàn, sắp xếp lại. Tuyển thêm biên chế, thành lập thêm phòng chức năng phù hợp với từng thời điểm kể cả trước và sau khi sáp nhập vào ngành Nội vụ. Nhìn chung, tổ chức bộ máy cán bộ làm công tác tôn giáo ở cấp tỉnh, huyện cơ bản phát huy được hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về tôn giáo. Các hoạt động tôn giáo trái pháp luật trên địa bàn tỉnh giảm dần, hoạt động tôn giáo dần đi vào nề nếp, tuân thủ theo đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

        Có thể nói, sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa IX về công tác tôn giáo, tình hình tôn giáo và công tác tôn giáo ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có bước chuyển biến quan trọng: Nhận thức về công tác tôn giáo của cán bộ, đảng viên, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong hệ thống chính trị có sự chuyển biến mạnh mẽ; công tác tôn giáo được xác định là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở được nâng cao; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy về công tác tôn giáo được chú trọng hơn trước; thái độ và trách nhiệm giải quyết công việc của cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo được nâng lên; tổ chức bộ máy cán bộ làm công tác tôn giáo ở cấp tỉnh, cấp huyện được kiện toàn. Đây là những tiền đề quan trọng giúp Tỉnh bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện tốt công tác tôn giáo trong thời gian tới./.

 

                                                                                                        Cát Ngọc Trình

Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo ở Bà Rịa – Vũng TàuLà tỉnh có đông tín đồ các tôn giáo (trên 50% dân số toàn tỉnh), song được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo tỉnh sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ban, ngành, đoàn thể địa phương, tình hình tôn giáo ở Bà Rịa – Vũng Tàu cơ bản
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Đồng Tháp: Chuyển biến tích cực thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW về công tác tôn giáo trong giai đoạn mới ở Đồng Tháp
Công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo ở Phú yên
Công tác Tôn giáo – Một năm nhìn lại
Lễ Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo
Thắt chặt sự gắn kết với các tôn giáo
Thực hiện hiệu quả công tác phối hợp vận động phụ nữ tôn giáo ở hà Tĩnh
Tăng cường công tác vận động quần chúng vùng giáo ở các xã ven biển
Một số kết quả trong triển khai và thực hiện chủ trương công tác về đạo Tin lành ở Tiền Giang
Đời sống tôn giáo ở Cao Bằng
Việt Nam coi trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo
Video
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Bài phát biểu của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Ngôi chùa giữ kỷ lục về tượng đất ở Hưng Yên
Bên trong Học viện có nội quy tu học nghiêm khắc nhất Việt Nam
Chiêm ngưỡng ngôi đền trên vách thủy tinh - 'kỳ quan nhân tạo' độc đáo Thái Lan
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vnNgười chịu trách nhiệm chính: TS.Bùi Thanh Hà 
Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ

Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn