Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 09/12/2019 11:33 AM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 9/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 8/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Vận động nông dân thực hiện chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước

Để phát huy vai trò của Hội Nông dân Việt Nam và Ban Tôn giáo Chính phủ trong công tác tôn giáo, ngày 29/6/1999, Hội Nông dân Việt Nam và Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức ký kết Chương trình phối hợp số 343/CTPH về “Vận động nông dân thực hiện chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước”.

            Thống nhất chương trình phối hợp

Sau lễ ký Chương trình phối hợp, hai bên thống nhất kế hoạch triển khai thực hiện chương trình, thành lập bộ phận chỉ đạo ở Trung ương, ban hành văn bản hướng dẫn Hội Nông dân và Ban Tôn giáo các tỉnh, thành phố tiến hành tổ chức ký kết Chương trình phối hợp. Đến nay đã có 53 tỉnh, thành Hội ký Chương trình phối hợp với Ban Tôn giáo cùng cấp, thành lập bộ phận thường trực chỉ đạo chung, ban hành các văn bản chỉ đạo tới các địa phương. Công tác tuyên truyền được nhiều địa phương thực hiện sớm và đem lại những kết quả tốt góp phần ổn định tình hình tôn giáo ở từng địa phương và phát triển được nhiều chi hội nông dân. Nội dung tuyên truyền tập trung vào phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) về công tác tôn giáo; Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg ngày 04/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin lành; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Khoá IV) ngày 26/12/2005 về “Đẩy mạnh công tác Hội và phong trào nông dân ở cùng đồng bào có đạo”; Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Đại hội IV, V Hội Nông dân Việt Nam; Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 7 (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn… Đồng thời, thường xuyên coi trọng giáo dục về truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, tự tôn dân tộc, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, cần cù, sáng tạo trong sản xuất phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội.

 

Tại hội nghị tổng kết 12 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân Việt Nam và Ban Tôn giáo Chính phủ giai đoạn 1999-2011 đã khẳng định: ở các cấp Hội và Ban Tôn giáo cùng cấp đã phối hợp chặt chẽ, thường xuyên tuyên truyền vận động nông dân là tín đồ tôn giáo với nhiều hình thức phong phú, sinh động. Nhờ đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ hội viên, nông dân là tín đồ các tôn giáo trong việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, nêu cao ý chí tự lực, tự cường sống “tốt đời đẹp đạo”, “sống phúc âm trong lòng dân tộc”, “đạo pháp dân tộc và chủ nghĩa xã hội” phát huy nội lực, hăng hái tham gia thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

 

Trong chương trình phối hợp, nhận thức đúng về vị trí, vai trò của đội ngũ cán bộ Hội Nông dân cấp cơ sở và xuất phát từ thực trạng đội ngũ cán bộ cơ sở Hội vùng đồng bào có đạo. Các cấp Hội coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ về kiến thức công tác tôn giáo và công tác vận động quần chúng vùng đồng bào có đạo. Theo báo cáo của Hội Nông dân Việt Nam, đã có 131.160 lượt cán bộ Hội Nông dân các cấp được đào tạo kiến thức tôn giáo. Số cán bộ sau khi được bồi dưỡng kiến thức tôn giáo nhìn chung đã hiểu và gắn bó hơn với đồng bào có đạo. Chính vì vậy mà Hội Nông dân các cấp ngày càng thu hút đông đảo nông dân là tín đồ các tôn giáo vào tổ chức Hội. Tổng hợp số liệu của các tỉnh, thành Hội trong cả nước có khoảng 10 triệu hội viên hội nông dân, trong đó hội viên nông dân là tín đồ tôn giáo hơn 1 triệu người, chiếm 10% tổng số hội viên. Theo đánh giá chung của các tỉnh có đông đồng bào theo đạo, hội viên nông dân là tín đồ tôn giáo tích cực tham gia vào các hoạt động của Hội và các phong trào thi đua do Hội Nông dân Việt Nam phát động. Cụ thể như các phong trào: nông dân thi đua yêu nước, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng đời sống văn hoá, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội.

 

Niềm tin của đồng bào có đạo với Đảng và Nhà nước

 

Riêng phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng đã tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong hội viên nông dân để đẩy mạnh sản xuất, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, nông thôn phát triển. từ năm 1999 đến năm 2011 cả nước đã có trên 1 triệu lượt hội viên nông dân là tín đồ tôn giáo đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Những năm qua nông dân là tín đồ các tôn giáo đã phát huy tinh thần tương thân, tương ái, giúp đõ lẫn nhau ngày công, giống vật nuôi và cây trồng, vật tư cho người nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách. Chính vì vậy nhiều địa phương xuất hiện những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu như: Hội Nông dân huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ đã phối hợp với Linh mục Phan Đức Sơn; Chánh xứ giáo xứ nhà thờ Châu Long phường 1, xã Thạnh An có Linh mục Vũ Đức Hước, Trưởng ban đoàn kết Công giáo huyện Vĩnh Thạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật, tín chấp vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để nông dân có đạo phát triển sản xuất, tăng hộ khá giàu, giảm hộ nghèo trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh; Bà Nguyễn Thị Vân tín đồ đạo Công giáo, Chi hội trưởng nông dân chi hội Lạc Viên, xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng đã tích cực tham gia hoạt động Hội và phong trào nông dân đặc biệt là công tác vận động tín đồ tôn giáo tham gia tổ chức Hội, vận động bà con tương trợ giúp đỡ 9 hộ nghèo biết cách làm ăn vươn lên thoát nghèo, có nhiều thành tích trong công tác hoà giải các mâu thuẫn trong nội bộ nông dân; Ông Trương Văn Thuận, tín đồ theo đạo Công giáo, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Hương Thọ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên -Huế tích cực vận động giáo dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, vận động linh mục, các nhà hảo tâm giúp đỡ nông dân khi bị thiên tai, tham gia hoà giải tốt ở địa phương được bà con yêu mến; Ông Phan Ngọc Anh, tín đồ Phật giáo là Hội viên nông dân xã Thuỷ Châu, huyện Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã phát triển nghề khai thác vật liệu xây dựng kết hợp dịch vụ, tạo công ăn việc làm cho 30 người ở địa phương… đó chỉ là một trong số rất ít những tín đồ theo đạo đã tích cực làm giàu cho gia đình và cộng đồng.

 

Trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, hội viên nông dân là tín đồ tôn giáo cùng tích cực tham gia cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.  Hàng nghìn nông dân là tín đồ các tôn giáo đăng ký xây dựng “gia đình nông dân văn hoá” và tham gia xây dựng thôn, ấp, bản làng văn hoá, gắn với các phong trào của các tôn giáo như: “xây dựng chùa cảnh tinh tiến”, “giáo xứ tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu, người giáo dân tiêu biểu, ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”… đồng thời thực hiện quy ước, hương ước, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội phòng chống các tệ nạn xã hội, nghiện matuý, HIV/AIDS tạo ra không khí vui tươi, lành mạnh trong đời sống văn hoá, tinh thần ở nông thôn. Theo đánh giá của Hội Nông dân Việt Nam, cả nước có khảng 75% hộ nông dân là tín đồ tôn giáo đăng ký đã đạt danh hiệu “gia đình nông dân văn hoá”. Trong quá trình xây dựng đời sống văn hoá mới, các cấp Hội cùng các ngành phát động nông dân các tôn giáo tham gia thực hiện tốt chính sách xã hội, các chương trình về y tế, giáo dục, chăm sóc và bảo vệ trẻ em, chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, chương trình dân số và kế hoạch hoá gia đình, chương trình tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hưởng ứng cuộc vận động “ Ngày vì người nghèo”, chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với Tổ quốc, xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt… đã góp phần khắc phục hậu quả thiên tai, phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc, xây dựng nông thôn mới.

 

Đi đôi với việc vận động hội viên, nông dân đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, các cấp Hội nông dân vùng đồng bào có đạo luôn luôn coi trọng việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, chủ động phối hợp chính quyền, ngành công an, quân đội, bộ đội Biên phòng thông qua các Chương trình phối hợp tích cực tuyên truyền giáo dục đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; giáo dục ý thức cảnh giác cách mạng, tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ công dân trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh cho cán bộ, hội viên nông dân. Vận động nông dân là tín đồ tôn giáo thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, vận động hội viên, nông dân đấu tranh chống lấn chiếm đường biên, chống xâm canh, xâm cư, chống buôn lậu, chống truyền đạo trái phép góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn.

 

         Nội dung phối hợp giai đoạn 2012-2016

 

Từ những kết quả thực tế khẳng định sự đúng đắn, phù hợp và có ý nghĩa thiết thực của Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân Việt Nam với Ban Tôn giáo Chính phủ đã phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Trong giai đoạn 2012-2016, Hội Nông dân Việt Nam và Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp tục thống nhất thực hiện những nội dung: tuyên truyền, giáo dục các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến tôn giáo đến từng cán bộ hội viên nông dân là tín đồ tôn giáo; Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức Hội Nông dân các cấp, phát triển hội viên là tín đồ các tôn giáo; Đẩy mạnh công tác giáo dục, vận động cán bộ, hội viên, nông dân cả chiều rộng và chiều sâu về tầm quan trọng của hoạt động phối hợp, thực hiện tốt cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động cách mạng của Đảng, của địa phương, của Hội như phong trào “nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”, “nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng”, “nông dân tham gia đảm bảo an ninh quốc phòng”… gắn với các phong trào thu đua yêu nước của các tôn giáo. Đồng thời phối hợp dạy nghề, tạo việc làm cho hội viên nông dân là tín đồ các tôn giáo. Khai thác, tiếp cận các nguồn vốn để giải quyết cho vay, hỗ trợ cán bộ, hội viên nhằm biểu dương duy trì, nhân rộng các mô hình nông dân giúp nhau phát triển kinh tế hộ gia đình.

Trường Giang-Bách Hợp

Vận động nông dân thực hiện chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nướcThống nhất chương trình phối hợp Sau lễ ký Chương trình phối hợp, hai bên thống nhất kế hoạch triển khai thực hiện chương trình, thành lập bộ phận chỉ đạo ở Trung ương, ban hành văn bản hướng dẫn Hội Nông dân và Ban Tôn giáo các tỉnh, thành phố tiến hành
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Công tác tôn giáo ở vùng đồng bào dân tộc Chăm Ninh Thuận hiện nay
Tăng cường quốc phòng, an ninh làm thất bại hoạt động lợi dụng tôn giáo, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới
Thái Bình thực hiện tốt chính sách tín ngưỡng, tôn giáo góp phần giữ vững ổn định chính trị, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
Phú Yên thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo
Cà Mau thực hiện tốt chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo
Thành phố Đà Nẵng chú trọng công tác tổ chức-cán bộ làm công tác tôn giáo
Ngành quản lý nhà nước về tôn giáo tỉnh Cà Mau: chặng đường 20 năm
Công tác Quản lý nhà nước về tôn giáo ở Hà Tĩnh chặng đường 18 năm nhìn lại
Tỉnh Bắc Kạn thực hiện tốt Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg về một số công tác đối với đạo Tin lành
Hiệu quả việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở thành phố Đà Nẵng
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Hình ảnh khai mạc Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XVII
Hàng chục ngàn người tham dự Lễ hội dừa Bến Tre 2019
Tái hiện Nghi lễ “Lẩu Then” của đồng bào dân tộc Tày
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn