Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 08/12/2019 11:39 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 9/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 8/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Tăng cường quốc phòng, an ninh làm thất bại hoạt động lợi dụng tôn giáo, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới

Từ nhiều thập kỷ nay, vấn đề dân tộc, tôn giáo đang diễn ra ngày càng phức tạp ở nhiều quốc gia trên thế giới. Những cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn vì dân tộc, sắc tộc và tôn giáo đang là mối lo ngại chung cho mỗi quốc gia, dân tộc. Chúng ta cần nêu cao cảnh giác và cần rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc để tránh những hiểm hoạ có thể xảy ra từ những vấn đề lợi dụng tôn giáo xâm phạm an ninh quốc gia (ANQG).

Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, tôn giáo, là nơi cư trú của nhiều tín đồ, tôn giáo nên quan hệ dân tộc, tín ngưỡng tôn giáo luôn là vấn đề cần phải được quan tâm thường xuyên. Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng vấn đề dân tộc, tôn giáo là vấn đề chiến lược lâu dài của cách mạng và sự phát triển của mối quan hệ dân tộc, tôn giáo là nội dung đặc biệt quan trọng của quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) Việt Nam xã hội chủ nghĩa (XHCN). Đấu tranh chống các hoạt động lợi dụng tôn giáo xâm phạm ANQG là những vấn đề sống còn của dân tộc.

Những năm gần đây, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch hiếu chiến đang ráo riết thực hiện những âm mưu, thủ đoạn chiến lược "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ, chúng lợi dụng vấn đề “tự do tín ngưỡng, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền" để chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam, chia rẽ giữa Đảng, Nhà nước, quân đội, công an với nhân dân, chia rẽ giữa đồng bào miền xuôi với miền ngược, giữa người Kinh với đồng bào tôn giáo và đồng bào các dân tộc thiểu số. Lợi dụng địa hình và địa bàn cư trú phức tạp, chúng tiến hành truyền đạo trái pháp luật, tuyên truyền thành lập các tổ chức phản động. Lợi dụng đời sống của đồng bào dân tộc, tôn giáo còn khó khăn, sự thoái hoá, biến chất, quan liêu, tham nhũng của một bộ phận cán bộ, đảng viên; chúng tuyên truyền, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phủ nhận thành tựu công cuộc đổi mới, phủ nhận chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta. Thủ đoạn hoạt động chính của chúng là tung tin thất thiệt, xuyên tạc chính sách của Đảng, Nhà nước ta về vấn đề tự do tín ngưỡng, tôn giáo, vu cáo chính quyền các cấp phân biệt đối xử với đồng bào dân tộc thiểu số. Chúng ra sức dụ dỗ, lôi kéo các đối tượng có hận thù với cách mạng, tàn quân của các tổ chức phản động trước đây như Fulro, nguỵ quân, nguỵ quyền và các phần tử bất mãn. Một mặt, chúng tìm cách tập hợp những người có thành tích "bất hảo", có tiềm năng hợp tác với phương Tây để tạo dựng ngọn cờ, tập hợp lực lượng chống đối. Mặt khác, chúng lợi dụng những khó khăn về đời sống và trình độ dân trí còn có những mặt hạn chế của đồng bào theo đạo, những yếu kém trong bộ máy chính quyền địa phương, cơ sở ở một số nơi để kích động, chia rẽ, nhằm làm cho nhân dân mất niềm tin vào Đảng, chính quyền, chế độ XHCN. Thủ đoạn thực hiện của các thế lực thù địch được tiến hành lặng lẽ nhưng rất ráo riết trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá-xã hội, quốc phòng, an ninh (QP-AN). Trong đó lấy việc gây rối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm mất ổn định tình hình ở các địa bàn chiến lược là mục tiêu quan trọng hàng đầu của chúng.

 

Qua khảo sát thực tế tại địa bàn một số tỉnh phía Bắc, có thể xác định nguyên nhân, điều kiện phát triển một số đạo, tôn giáo mới, đặc biệt là Tin lành là do: Ở bên ngoài, Mỹ và các nước phương Tây tiếp tục nuôi dưỡng, chỉ đạo và hậu thuẫn số phản động người dân tộc thiểu số lưu vong hình thành tổ chức và tiến hành các hoạt động kích động người Mông ở Lào, Việt Nam chống phá cách mạng hai nước; sử dụng một số đối tượng làm “ngọn cờ”. Bọn phản động trong người Mông ở nước ngoài tiếp tục sử dụng các đài phát thanh tiếng Mông để tuyên truyền, kích động tư tưởng ly khai, tự trị và liên kết với các thế lực chống Việt Nam, Lào. Thành lập các Trung tâm tập hợp người Mông từ các nước Lào, Thái Lan, Việt Nam, Trung Quốc để huấn luyện hoạt động vũ trang, lập “Nhà nước Mông”. Thông qua hoạt động ngoại giao, các tổ chức phi chính phủ (NGO), Mỹ và EU tăng cường xâm nhập, gia tăng ảnh hưởng, can thiệp, thúc đẩy “tự do tôn giáo” tại Tây Bắc và vùng phụ cận. Các tổ chức phản động ở Thái Lan, Lào, Mianma,… gia tăng hoạt động tác động vào nội địa ta, móc nối, xây dựng cơ sở, hình thành tổ chức ở bên trong và chỉ đạo số này tiếp tục tuyên truyền, phát triển lực lượng, tìm mua vũ khí, đưa người từ Việt Nam sang Lào tham gia hoạt động chống phá,… Ở trong nước, nổi lên hoạt động tuyên truyền tư tưởng ly khai, tự trị, tập hợp lực lượng thành lập “Vương quốc Mông”; hoạt động tôn giáo trái pháp luật; tình hình di cư­ tự do, tranh chấp, khiếu kiện, mâu thuẫn trong vùng dân tộc thiểu số, tội phạm hình sự chưa được giải quyết kịp thời. Nhận thức được tính chất phức tạp của việc đạo Tin lành xâm nhập, phát triển vào vùng dân tộc thiểu số các tỉnh Tây Bắc nước ta, gắn với âm mưu, ý đồ lợi dụng của một số nước phương Tây và các thế lực thù địch để chống phá ta.

 

Trước âm mưu, ý đồ của địch, các tỉnh Tây Bắc nước ta đã tăng cường củng cố QP-AN trên các địa bàn trọng điểm; nhất là đã phối hợp với các cơ quan nghiệp vụ của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an trinh sát nắm chắc, đánh giá toàn diện tình hình liên quan đến âm mưu, hoạt động của các đối tượng, các tổ chức quốc tế, NGO, các tổ chức tôn giáo, các dự án ở những địa bàn trọng điểm các tỉnh Tây Bắc; hoạt động của bọn phản động người Mông ở nước ngoài móc nối từ Lào, Trung Quốc, như: Buôn bán ma tuý, kích động di cư, đón “vua”, chúng tụ tập đông người Mông hoạt động trọng tâm ở Mường Nhé, Điện Biên, Mường Chè, Lai Châu. Tăng cường nắm, quản lý chặt hoạt động của các đoàn thường trú, lâm thời, các NGO nước ngoài móc nối tuyên tuyền, phát triển đạo Tin lành hoạt động. Chủ động hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ giữa Bộ đội Biên phòng với Công an các tỉnh Tây Bắc tích cực trao đổi tình hình, phối hợp với các nước bạn Lào, Trung Quốc đảm bảo an ninh biên giới, đấu tranh với hoạt động kích động lập “Vương quốc Mông” của các thế lực thù địch.

 

Để giải quyết tốt các vấn đề về dân tộc, tự do tín ngưỡng tôn giáo, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta rất chú trọng thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc. Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 3/ 9/ 1945, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ: “Thực dân và phong kiến thi hành các chính sách chia rẽ đồng bào các dân tộc, đồng bào Lương và Giáo, để dễ thống trị. Tôi đề nghị Chính phủ ta tuyên bố: tín ngưỡng tự do và Lương Giáo đoàn kết”[1]. Quan điểm trên đồng thời đã được quán triệt, cụ thể hóa thông qua các chủ trương, chính sách của Đảng và hệ thống Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước. Các kỳ Đại hội IX, X, XI của Đảng Cộng sản Việt Nam đều đã khẳng định: “Động lực chủ yếu để phát triển đất nước là thực hiện tốt chính sách các dân tộc, tôn giáo bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp nhau cùng phát triển; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, xoá đói, giảm nghèo, mở mang dân trí, giữ gìn, làm giàu và phát huy bản sắc văn hoá, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc. Chống kỳ thị, chia rẽ dân tộc; chống tư tưởng dân tộc lớn, dân tộc hẹp hòi; khắc phục tư tưởng tự ti, mặc cảm... Vấn đề dân tộc, tôn giáo và đoàn kết dân tộc luôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp cách mạng nước nhà”[2]. Hơn lúc nào hết chúng ta cần nắm vững những quan điểm có tính định hướng được nêu trong các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước, phải quan tâm đặc biệt đến các vùng dân tộc thiểu số, nhất là vùng đồng bào tôn giáo đặc biệt khó khăn. Đồng thời đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề tôn giáo, tự do tín ngưỡng để phá hoại sự nghiệp cách mạng của Việt Nam.

 

Ngày nay, Đảng, Nhà nước ta coi vấn đề dân tộc, tôn giáo là vấn đề chiến lược lâu dài của cách mạng Việt Nam và sự phát triển của các mối quan hệ dân tộc, tôn giáo là vấn đề cần phải được quan tâm thường xuyên. Đây là nội dung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của quá trình xây dựng và BVTQ. Dân tộc và tôn giáo Việt Nam luôn là một nhân tố quan trọng có ảnh hưởng sâu sắc đến sinh hoạt văn hoá, đời sống chính trị - xã hội của đất nước. Vì vậy, giải quyết tốt hay xấu, đúng hay sai, phù hợp hay không phù hợp những vấn đề có liên quan đến tự do tín ngưỡng, tôn giáo sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cục diện chính trị, an toàn xã hội và QP-AN của quốc gia.

 

Như vậy, trong âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề tôn giáo, chống phá nước ta, các thế lực thù địch đã ý thức rõ vị trí, ý nghĩa chiến lược của các vấn đề dân tộc, tôn giáo, đồng thời chúng cũng theo dõi nắm chắc những thiếu sót, khuyết điểm của chính quyền cơ sở, dùng đủ mọi âm mưu xảo quyệt để chống phá ta. Mục tiêu của chúng là làm cho các địa bàn này luôn luôn mất ổn định. Phương thức và thủ đoạn thực hiện của chúng rất toàn diện cả về chính trị-tư tưởng, văn hoá-xã hội và QP-AN; có sự kết hợp chặt chẽ giữa chống đối trong nước và ngoài nước, sự phối hợp của các lực lượng chống đối trên các địa bàn cả nước. Điều đó cho thấy cuộc đấu tranh này là hết sức cam go, phức tạp, đòi hỏi chúng ta phải hết sức đề cao cảnh giác và có các giải pháp tổng hợp, đồng bộ, trên nhiều lĩnh vực, với nhiều lực lượng tham gia, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo xâm phạm ANQG.

 

Để tăng cường củng cố QP-AN bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, mục tiêu, yêu cầu đặt ra là đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo xâm phạm ANQG, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để bị động, bất ngờ, không để bạo loạn xảy ra trong bất kỳ tình huống nào, theo chúng tôi cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản sau:

 

Một là, tập trung xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, khơi dậy tinh thần yêu nước, truyền thống đấu tranh bất khuất, kiên cường, một lòng, một dạ theo Đảng, theo cách mạng của đồng bào các dân tộc, tôn giáo. Qua đó nâng cao giác ngộ ý thức dân tộc, đề cao lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc, trong đó có lợi ích của đồng bào có đạo; đồng thời vạch trần mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch để đồng bào các dân tộc, các tôn giáo hiểu rõ bản chất, luôn đề cao cảnh giác, góp phần đấu tranh làm thất bại mọi mưu đồ phá hoại của chúng.

 

Hai là, tăng cường chủ động tấn công địch từ bên ngoài, ngay tại sào huyệt của chúng, tập trung vào số đối tượng cốt cán, cầm đầu phản động người Mông ở nước ngoài. Tăng cường kế hoạch nghiệp vụ phối hợp giữa các lực lượng quân đội và công an đấu tranh với các nhóm phản động người Mông tại sào huyệt của chúng ở Lào, Myanma... Tiếp tục phối hợp với các tỉnh, thành phố đấu tranh ngăn chặn hoạt động lôi kéo người sang Lào tập hợp lực lượng chống phá Lào và Việt Nam, hình thành “Vương quốc Mông”. Đồng thời, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh ngoại giao, quan hệ hợp tác quốc tế, nhất là với Lào, Trung Quốc, Mianma và Thái Lan trong công tác ngăn chặn, hạn chế hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng địa bàn Lào, Trung Quốc để tạo bàn đạp móc nối đưa người đi nước ngoài huấn luyện, chuyển lực lượng và hoạt động chống phá vào các tỉnh Tây Bắc để lập “Vương quốc Mông”.

 

Ba là, đối với công tác quản lý hoạt động của NGO ở các tỉnh Tây Nam Bộ, Tây Nguyên, Tây Bắc: Cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao cảnh giác với âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch thông qua hoạt động của NGO vào địa bàn các tỉnh Tây Bắc. Thực hiện nghiêm Chỉ thị 19/CT-TW của Ban Bí thư về công tác quản lý hoạt động của các tổ chức NGO nước ngoài tại Việt Nam. Đồng thời, rà soát, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật quản lý hoạt động của NGO tại Việt Nam. Đề nghị Chính phủ ban hành Nghị định quản lý hoạt động của các tổ chức NGO nước ngoài tại Việt Nam, sửa đổi Nghị định 85/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý người Việt Nam làm việc trong các tổ chức NGO nước ngoài tại Việt Nam cho phù hợp với tình hình mới.

 

Bốn là, tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo và có kế hoạch củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là những địa bàn phức tạp, có nhiều người theo đạo. Hướng vào việc củng cố hệ thống chính trị cơ sở, tuyên truyền làm cho đồng bào theo đạo hiểu và thực hiện đúng các chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, không để phần tử xấu tuyên truyền xuyên tạc, lợi dụng chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước để kích thích phát triển đạo. Thực tế thời gian qua, có nhiều người bị lôi kéo theo đạo mang tính chất phong trào, mức độ tín ngưỡng chưa sâu sắc, khi được ta tuyên truyền, giải thích, họ đã tự nguyện quay lại theo phong tục, tín ngưỡng truyền thống. Cần tiếp tục có biện pháp thiết thực quan tâm giúp đỡ họ, nhưng cách làm phải khéo léo. Đối với các các xã, bản có đông người theo đạo Tin lành, đặc biệt là số xã, bản đang bị ảnh hưởng của hoạt động tuyên truyền lập “Vương quốc Mông”, cần tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có kế hoạch củng cố toàn diện về mọi mặt, đồng thời tiếp tục tăng cường lực lượng xuống địa bàn “nằm vùng”, bảo đảm quản lý được địa bàn, đối tượng, làm chỗ dựa cho cấp ủy, chính quyền cơ sở. Ở những nơi có hoạt động tôn giáo trái pháp luật (tụ tập đông người để truyền đạo, tham dự các khóa học tôn giáo ở trong và ngoài nước, đưa người nơi khác đến truyền đạo, xây dựng nhà thờ, nhà nguyện... nhưng không tuân thủ các quy định hiện hành), cần phải kiên trì cảm hóa giáo dục, răn đe. Nếu thái độ ngoan cố, tiếp tục có hoạt động vi phạm, cần đưa ra kiểm điểm vạch mặt trước quần chúng hạ uy tín và thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ pháp lý để xử lý công khai trước pháp luật khi có yêu cầu.

 

Năm là, cùng với các biện pháp tăng cường công tác giáo dục, vấn đề công tác tôn giáo và chính sách tôn giáo của Đảng, các địa phương cần tập trung xây dựng hệ thống chính trị xã (phường), thị trấn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đủ sức lãnh đạo, quản lý và giải quyết kịp thời, thoả đáng những mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện giữa người Kinh với người Thượng, giữa người Kinh với các dân tộc khác. Trước hết, tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng buôn, làng chưa có tổ chức đảng, tổ chức quần chúng, củng cố đội ngũ cốt cán ở cơ sở buôn, làng. Đặc biệt chú ý bố trí đúng bí thư, chủ tịch xã và trưởng các buôn, làng; đồng thời coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đồng bào có đạo một cách đồng bộ, toàn diện ở cấp cơ sở, coi đây là nhân tố quyết định thắng lợi trong vấn đề xây dựng mối đoàn kết giữa đồng bào Kinh với đồng bào Thượng ở địa phương.

 

Sáu là, chủ động nắm chắc tình hình địa phương, phát hiện và xử lý kịp thời những mâu thuẫn trong nhân dân theo đúng pháp luật, không để địch lợi dụng kích động, biến mâu thuẫn nội bộ thành mâu thuẫn đối kháng. Nhà nước cần có những dự án có tính khả thi, sát yêu cầu thực tế của nhân dân, như đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, thuỷ lợi, trường học, bệnh viện, điện, nước sinh hoạt, bưu chính-viễn thông, phát thanh-truyền hình và các trung tâm thương mại, dịch vụ,... đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH và tăng cường củng cố QP-AN ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, miền núi, biên giới. Đồng thời không ngừng nâng cao trình độ dân trí, phát triển giáo dục, y tế; chăm lo xây dựng "thế trận lòng dân", thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Đây vừa là yêu cầu bức thiết của việc phát triển KT-XH của đất nước, của đồng bào các tôn giáo, vừa là nhiệm vụ quan trọng trong đấu tranh phòng chống lợi dụng vấn đề tôn giáo xâm phạm ANQG của các thế lực thù địch hiếu chiến ở vùng đồng bào tôn giáo, vùng miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng trọng điểm chiến lược./

        

     Đại tá PGS, TS Trần Nam Chuân

Viện Chiến lược Quốc phòng/Bộ Quốc phòng                

 


[1] Hồ Chí Minh toàn tập, tập 4, Nxb CTQG, H.2000, tr.9.

[2] §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX, Nxb CTQG, Hµ Néi, 2001, tr.127.

 

Tăng cường quốc phòng, an ninh làm thất bại hoạt động lợi dụng tôn giáo, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mớiViệt Nam là một quốc gia đa dân tộc, tôn giáo, là nơi cư trú của nhiều tín đồ, tôn giáo nên quan hệ dân tộc, tín ngưỡng tôn giáo luôn là vấn đề cần phải được quan tâm thường xuyên. Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng vấn đề dân tộc, tôn giáo là
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Thái Bình thực hiện tốt chính sách tín ngưỡng, tôn giáo góp phần giữ vững ổn định chính trị, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
Phú Yên thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo
Cà Mau thực hiện tốt chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo
Thành phố Đà Nẵng chú trọng công tác tổ chức-cán bộ làm công tác tôn giáo
Ngành quản lý nhà nước về tôn giáo tỉnh Cà Mau: chặng đường 20 năm
Công tác Quản lý nhà nước về tôn giáo ở Hà Tĩnh chặng đường 18 năm nhìn lại
Tỉnh Bắc Kạn thực hiện tốt Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg về một số công tác đối với đạo Tin lành
Hiệu quả việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở thành phố Đà Nẵng
Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở tỉnh Thái Nguyên
Tôn giáo tỉnh Cần Thơ – hiện trạng, xu hướng và một vài vấn đề đặt ra cho công tác quản lý
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Hình ảnh khai mạc Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XVII
Hàng chục ngàn người tham dự Lễ hội dừa Bến Tre 2019
Tái hiện Nghi lễ “Lẩu Then” của đồng bào dân tộc Tày
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn