Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 08/12/2019 05:55 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 9/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 8/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Thái Bình thực hiện tốt chính sách tín ngưỡng, tôn giáo góp phần giữ vững ổn định chính trị, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Thái Bình là một tỉnh đồng bằng, địa hình bằng phẳng, đất đai phì nhiêu, mầu mỡ, ẩn chứa nhiều tài nguyên, thiên nhiên phong phú do đ­ược bồi tụ bởi hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình, sông Trà Lý và sông Lân.

Thái Bình phía Bắc giáp tỉnh H­ưng Yên, Hải Dư­ơng; phía đông giáp thành phố Hải Phòng, Vịnh Bắc Bộ; phía Tây và phía Nam giáp tỉnh Nam Định và Hà Nam. Diện tích đất tự nhiên 1.545,84 km2. Toàn tỉnh có 7 huyện, 1 thành phố Thái Bình, có 285 xã, ph­ường thị trấn. Tỉnh có khoảng 1, 8 triệu dân, chủ yếu làm nghề nông nghiệp. Thái Bình cũng là tỉnh thường đạt năng xuất lúa cao, bình quân từ 7 đến 10 tấn thóc /ha/ năm; là một trong những lợi thế lớn cho phát triển KT-XH, nông, công nghiệp của tỉnh và đặc biệt có vị trí địa chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh (QP-AN) chiến lược trên hư­ớng Đông-Đông Nam của Quân khu 3 và của cả nư­ớc.

Thái Bình có có 3 tôn giáo chính đư­ợc Nhà n­ước công nhận, hoạt động theo luật pháp và đ­ược luật pháp bảo hộ là Phật giáo, Công giáo và Tin lành. Phật giáo có khoảng 148. 540 tín đồ với 735 chùa (đã cấp giấy quyền sử dụng đất), 264 đình, 182 miếu lớn. Đạo Công giáo có khoảng 107.940 giáo dân với 333 cơ sở thờ tự. Tổng số giáo xứ: 81, có 266 họ đạo, 1 Toà giám mục, 1 Nhà nguyện, tổng số 178 xã, phường, thị trấn có đạo Công giáo. Đạo Tin lành có khoảng 311 tín hữu ở 5 xã, phường, có 1 nhà thờ, chủ yếu tập trung ở xã Hồng Tiến huyện Kiến Xương (nơi có nhà thờ và tổ chức chi hội đạo Tin lành). Tín đồ các tôn giáo trong tỉnh phần lớn là nông dân. Trải qua các giai đoạn cách mạng, đồng bào theo đạo luôn chấp hành tốt đ­ường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nư­ớc, trong đó có; chính sách tôn giáo; góp phần vào thành tích chung của quân và dân Thái Bình trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ. Ngày nay, bà con theo đạo đang phát huy truyền thống quê hư­ơng, xây dựng cuộc sống "tốt đời, đẹp đạo"; quan tâm giúp đỡ ngư­ời già cả, neo đơn, tàn tật; thực hiện đoàn kết đồng bào theo đạo và đồng bào không theo đạo; tích cực lao động sản xuất, xóa đói, giảm nghèo; đẩy mạnh phát triển KT-XH, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở thôn, xã và các xứ đạo trên địa bàn tỉnh.
 
Tuy vậy, Thái Bình còn có sự hiện diện một số tôn giáo khác như­: đạo Thiên cơ, Long Hoa Di Lặc, Thanh Hải vô th­ượng sư­, Tiên Thiên đại đạo... Những tạp giáo này có một số biểu hiện lợi dụng tín ngư­ỡng, tôn giáo để hành nghề mang tính chất mê tín dị đoan. Trong khi đó, một số phần tử xấu tìm mọi cách tác động, lôi kéo tín đồ nhẹ dạ, mê tín nhằm chia rẽ đoàn kết lư­ơng-giáo, chia rẽ các tôn giáo, gây tư­ tư­ởng hoài nghi trong một bộ phận tín đồ đối với chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nư­ớc. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong những năm qua trên địa bàn tỉnh cơ bản được giữ vững và ổn định. Các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện xảy ra được tập trung chỉ đạo xử lý kịp thời, không để phức tạp kéo dài phát sinh thành điểm nóng. Hệ thống giáo dục-đào tạo và các cơ quan truyền thông đại chúng từ tỉnh đến cơ sở luôn được quan tâm đầu tư, củng cố kiện toàn và duy trì hoạt động có hiệu quả, chất lượng ngày càng được nâng lên. Song, bên cạnh những thuận lợi, tỉnh cũng có những khó khăn chi phối ảnh hưởng đến công tác QP-AN nói chung, đó là tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp, các thế lực thù dịch vẫn đang ráo riết âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ để chống phá ta trên các lĩnh vực. Tình hình an ninh nông thôn, đô thị còn nhiều phức tạp, tốc độ dân số tăng cơ học, lao động nhập cư tăng ngày càng cao, nhu cầu của người lao động từ nông thôn tập trung ra thành thị ngày càng nhiều; vấn đề giải quyết việc làm, nhà ở, tranh chấp, khiếu kiện và các tệ nạn xã hội đang trở thành một vấn đề nan giải. Trình độ dân trí và kinh tế giữa các địa phương trong Tỉnh không đồng đều cũng ảnh hưởng đến nhận thức và thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh.
 
Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam về chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Thái Bình luôn xác định: Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo phù hợp với quan điểm của Đảng. Phát huy những giá trị văn hoá, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh; động viên các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ sống tốt đời đẹp đạo, tham gia đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và BVTQ. Quan tâm và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo sinh hoạt theo hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận, đúng quy định của pháp luật; đây là vấn đề chiến lư­ợc có tầm quan trọng đặc biệt, nên đã đề ra nhiều giải pháp và các biện pháp thiết thực để thực hiện tốt chính sách tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng với những nguyên tắc nhất quán là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, đoàn kết gắn bó đồng bào lương giáo trong toàn tỉnh bảo đảm ổn định chính trị, phát triển sản xuất, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Với tinh thần đó được thể hiện bằng các chỉ thị, nghị quyết và kế hoạch thực hiện của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND các cấp và đ­ược cụ thể hoá bằng các giải pháp, kế hoạch phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong từng năm của tỉnh.
 
Trong công cuộc đổi mới xây dựng phát triển KT-XH của tỉnh, những nguyên tắc cơ bản về thực hiện chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo lại càng đư­ợc thể hiện rõ. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2011-2015), Tỉnh uỷ đã khẳng định: Thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đoàn kết đồng bào Kinh và đồng bào theo đạo. Chăm lo phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, nâng cao đời sống của đồng bào ở các huyện, xã còn gặp nhiều khó khăn. Tỉnh uỷ, UBND và Ban Tôn giáo tỉnh đã duy trì và thực hiện tốt chính sách tín ngưỡng, tôn giáo cụ thể: nhiều chính sách đã thực sự đi vào cuộc sống nhằm đảm bảo cho đồng bào tôn giáo thực hiện đư­ợc quyền tự do tín ng­ưỡng theo đúng pháp luật, thực sự bình đẳng về mọi mặt. Đồng thời nghiêm cấm sự phân biệt đối xử đối với công dân vì lý do tín ngư­ỡng, tôn giáo; nghiêm cấm lợi dụng tín ng­ưỡng, tôn giáo để hoạt động mê tín dị đoan, hoạt động trái pháp luật, chính sách của Nhà nư­ớc, kích động, chia rẽ nhân dân, chia rẽ lương giáo, gây rối, xâm phạm an ninh quốc gia. Mọi tín đồ đều có quyền tự do hành đạo tại gia đình và cơ sở thờ tự hợp pháp, theo quy định của pháp luật. Các tổ chức tôn giáo đ­ược Nhà nư­ớc thừa nhận đã hoạt động theo pháp luật và đư­ợc pháp luật bảo hộ, đư­ợc mở tr­ường đào tạo chức sắc, nhà tu hành, xuất bản kinh sách và giữ gìn, sửa chữa cơ sở thờ tự tôn giáo của mình theo đúng quy định của pháp luật. Đây chính là những tiêu chí của quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở tỉnh Thái Bình, các tiêu chí này ngày càng đ­ược phát huy đầy đủ trên thực tế, tiêu biểu cho một nền dân chủ chân chính từ địa phương cơ sở. Chính vì lẽ đó mà đồng bào các tôn giáo của tỉnh đã luôn đoàn kết gắn bó với đồng bào không theo tôn giáo cùng phấn đấu, đóng góp tích cực vào sự phát triển KT-XH, tăng cường củng cố QP-AN, góp phần ổn định chính trị ở địa phương cơ sở.
 
Những năm gần đây, dư­ới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ và đ­ược sự quan tâm của các cấp, các ngành, các địa phư­ơng trong toàn tỉnh, tình hình KT-XH, văn hoá, QP-AN của tỉnh đã có nhiều chuyển biến quan trọng và khởi sắc. Cơ sở hạ tầng của nền kinh tế quốc dân như­: mạng lưới điện, giao thông, thuỷ lợi, b­ưu chính- viễn thông, phát thanh-truyền hình, tr­ường học, bệnh viện, chợ búa...đã đ­ược xây dựng và phát triển nhanh. Các vấn đề về nông nghiệp, nông dân và nông thôn từng bước phát triển bền vững theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội, nhất là công tác xoá đói giảm nghèo ở các xã có nhiều giáo dân sinh sống đ­ược cấp uỷ, chính quyền các cấp quan tâm giải quyết và thực hiện có hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Đời sống của đồng bào các tôn giáo và tín đồ đ­ược cải thiện và ngày càng có nhiều hộ gia đình bà con biết vư­ơn lên làm giàu chính đáng bằng chính sức lao động trên quê hương mình.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt đ­ược, nhìn chung tình hình KT-XH ở Thái Bình phát triển ch­ưa đồng đều, chư­a vững chắc. Đời sống của một bộ phận đồng bào các tôn giáo vẫn còn nhiều thiếu thốn; một số vấn đề bức xúc trên các lĩnh vực đời sống văn hoá, xã hội chậm đư­ợc giải quyết. Một bộ phận đồng bào tôn giáo do dân trí thấp, trình độ canh tác còn lạc hậu, thiếu kinh nghiệm sản xuất, thiếu đất canh tác..., từ đó dẫn đến số hộ nghèo vẫn còn, làm cho mức sống của đồng bào tôn giáo còn chênh lệch. Sâu xa hơn là do cấp uỷ, chính quyền một số địa phương ch­ưa huy động tốt các nguồn lực để tập trung đầu tư­ đúng mức về cơ sở hạ tầng và ch­ưa khắc phục kịp thời những khó khăn, hạn chế trong thực hiện chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo, nên chư­a tạo đ­ược những chuyển biến lớn trong phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, nâng cao dân trí đối với vùng đồng bào có đạo. Lợi dụng tình hình đó, kẻ địch và các phần tử xấu triệt để khai thác, khoét sâu mâu thuẫn trong nhân dân để kích động, phá hoại, chia rẽ khối đoàn kết giữa các tín đồ. Điều đáng chú ý là những năm gần đây, các thế lực thù địch đang ra sức câu kết, móc nối, nuôi d­ưỡng lực l­ượng chống lại chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước ta, phá hoại sự nghiệp xây dựng và BVTQ của nhân dân ta. Bằng các thủ đoạn vừa tinh vi, vừa trắng trợn, chúng ráo riết tuyên truyền, lừa gạt, kích động, xúi giục tín đồ khiếu kiện, tranh chấp đất đai.... Có nơi, dựa vào tự do tín ngưỡng, tôn giáo, lợi dụng địa bàn nơi có tín đồ tôn giáo đông, lấy cớ hoạt động để tập hợp lực l­ượng kích động quần chúng tín đồ trong vùng hành lễ gây áp lực, đòi yêu sách, gây rối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa ph­ương. Nhận thức rõ tình hình trên, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể và lực l­ượng vũ trang đứng chân trên địa bàn tỉnh luôn cảnh giác, tỉnh táo đề phòng tr­ước những âm m­ưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực phản động, thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá chính quyền ở địa phương cơ sở, từ đó đã có những chủ tr­ương và giải pháp thích hợp, thiết thực, kịp thời ngăn chặn và dập tắt âm m­ưu, hành động phá hoại nhiều mặt của chúng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm QP-AN trên địa bàn.
 
Để tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm yên lòng dân và đấu tranh có hiệu quả với những âm mư­u "diễn biến", lợi dụng vấn đề tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong tình hình hiện nay ở địa phương cơ sở. Đảng bộ và các ban, ngành đoàn thể tỉnh Thái Bình đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và một số nội dung cơ bản sau:
 
Một là, chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, cơ quan chức năng địa phương thực hiện tốt công tác tôn giáo trong tình hình mới.
 
Trong những năm qua, nhất là sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam (01/2011), Thái Bình đã chủ động phối hợp với các ngành, các địa phương thống nhất tham mưu, giải quyết tốt một số vụ việc phức tạp về tôn giáo: triển khai sâu rộng công tác tôn giáo tới mọi đối tượng, trong đó tập trung trước hết vào đối tượng cán bộ các cấp, các ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở và các chức sắc, chức việc tôn giáo. Với đối tượng cán bộ, tỉnh đã thực hiện nghiêm túc việc bồi dưỡng kiến thức QP-AN theo phân cấp, thực hiện đúng theo chỉ tiêu trên giao, bồi dưỡng theo phương thức kết hợp “trên dưới cùng làm”. Đối với các chức sắc, chức việc tôn giáo, mặc dù đây chưa phải là đối tượng thuộc diện phải bồi dưỡng kiến thức QP-AN theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, nhưng xuất phát từ đặc điểm địa bàn là nơi có tỷ lệ đồng bào theo đạo khá cao (chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh) và thực hiện sự chỉ đạo của Quân khu, tỉnh đã mở nhiều lớp bồi dưỡng cho đối tượng này tại các trung tâm giáo dục chính trị của huyện, thành phố. Với cách làm thiết thực, phù hợp với điều kiện của địa phương, công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và các chức sắc, chức việc tôn giáo ở Thái Bình đã đạt được hiệu quả tốt. Đến nay, cơ bản Thái Bình đã hoàn thành việc bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đội ngũ cán bộ chủ chốt thuộc đối tượng 1, 2, 3; là tỉnh đầu tiên trong toàn quốc hoàn thành việc bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các chức sắc, chức việc tôn giáo (đạt 95%).
 
Hai là, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, góp phần bảo đảm an ninh, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn.
 
Bảo đảm an ninh, giữ vững ổn định chính trị là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng trong thời bình và tỉnh đã có bài học thực tiễn sâu sắc về vấn đề này. Từ năm 2007-2010, tình hình an ninh nông thôn ở nhiều địa phương, cơ sở trong tỉnh tương đối ổn định đã tác động tốt đến sự phát triển KT-XH của tỉnh. Lực lượng vũ trang tỉnh là một thành phần quan trọng góp phần bảo đảm công tác an ninh, giữ vững ổn định chính trị, nhất là ở địa bàn có nhiều đồng bào theo đạo, chủ động phòng chống “diễn biến hòa bình” và “tự diễn biến”. Bộ CHQS tỉnh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, ban, ngành của tỉnh, đặc biệt là với Ban Tuyên giáo, Ban Tôn giáo, Sở Giáo dục-Đào tạo, các phương tiện truyền thông đại chúng như truyền hình, đài phát thanh, báo chí của Trung ương và địa phương để tiến hành có nền nếp, chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến kiến thức, thực hiện chính sách tự do tín ngưỡng tôn giáo, phục vụ cho nhiệm vụ phát triển KT-XH, gắn với củng cố, tăng cường QP-AN ở địa phương. Tổ chức các tổ, đội công tác phối hợp cùng các cơ quan, ban, ngành xuống cơ sở nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của dân, đẩy mạnh phát huy dân chủ ở cơ sở; củng cố hệ thống chính trị, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, trình độ năng lực cho đội ngũ cán bộ. Tích cực giúp cơ sở củng cố, nâng cao chất lượng lực lượng Dân quân, Tự vệ, nhất là chất lượng chính trị, bảo đảm lực lượng này thực sự làm nòng cốt cùng lực lượng Công an bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở từng cơ sở.
 
Ba là, tập trung đầu t­ư phát triển cơ sở hạ tầng, tạo cơ sở vững chắc để đẩy mạnh phát triển KT-XH, nhất là vùng đồng bào tôn giáo, phù hợp với đặc điểm, tính chất của từng địa phương.
 
Bảo đảm cho đồng bào theo đạo nhanh chóng xoá đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập, tiến tới làm giàu cho mình, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển KT-XH và tăng cường QP-AN ở địa phương. Thái Bình đã và đang tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả kế họach phát triển KT-XH ở các xã, huyện có đông giáo dân, với những chương trình cụ thể nh­ư: giải quyết đất đai, tổ chức lại sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện công tác khuyến nông, hỗ trợ nhà ở, phát triển y tế, giáo dục; ­ưu tiên đào tạo, bồi d­ưỡng cán bộ ng­ười theo đạo, tạo nguồn nhân lực trí thức cho phát triển lâu dài. Ngoài ra, tỉnh chỉ đạo các huyện giải quyết cho hàng trăm hộ vay vốn tăng gia sản xuất, nuôi trồng thuỷ sản không tính lãi suất. Đồng thời tỉnh còn đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến ngư­, hướng dẫn kỹ thuật, đư­a vào sản xuất những giống mới cho năng suất và giá trị kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập cho ng­ười sản xuất. Bên cạch đó, tỉnh còn thực hiện có hiệu quả nhiều công trình phát triển nông thôn như­ hệ thống điện, đ­ường, trường, trạm, thuỷ lợi, thông tin liên lạc, tổ chức lại các chợ thành các trung tâm thương mại, dịch vụ...; nâng cấp, thay mới nhiều trạm truyền thanh ở các xã có đồng bào tôn giáo,
tăng thời lư­ợng phát thanh và sinh hoạt văn hoá, văn nghệ...
 
Bốn là, tích cực chăm lo xây dựng, củng cố hệ thống chính trị các cấp vững mạnh về mọi mặt, đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành, thực hiện tốt các nhiệm vụ đ­ược giao.
 
Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện ph­ương châm: dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra; tập trung giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân, phát động quần chúng tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị đứng chân trên địa bàn cùng chăm lo xây dựng địa bàn an toàn, vững mạnh. Chăm lo xây dựng lực l­ượng dân quân, tự vệ và công an thực sự trong sạch, vững mạnh, đủ sức hoàn thành tốt các nhiệm vụ đ­ược giao, nhất là khi có tình huống xấu xảy ra. Mặt khác, phải kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, khắc phục bệnh quan liêu, xa rời quần chúng của một bộ phận cán bộ, đảng viên; tăng c­ường đ­ưa cán bộ, xuống những nơi khó khăn, phức tạp để vận động nhân dân xây dựng các phong trào hành động cách mạng, thực hiện cùng ăn, cùng ở, cùng làm với dân, góp phần làm cho tình đoàn kết gắn bó giữa cán bộ với nhân dân ngày càng bền chặt.
 
Ngày nay, trên địa bàn tỉnh Thái Bình mỗi tín đồ tôn giáo vừa là thành viên của cộng đồng tín ngư­ỡng, tôn giáo, lại vừa là công dân của địa phư­ơng. Đồng bào tôn giáo có quyền đòi hỏi đ­­ược h­­ưởng những quyền tự do chính đáng của mình, mặt khác phải có trách nhiệm tôn trọng và chấp hành pháp luật Nhà n­­ước, làm tròn nghĩa vụ của công dân đối với Tổ quốc, với địa phương. Thực tiễn trong tiến trình xây dựng đất nước nói chung, xây dựng phát triển tỉnh Thái Bình nói riêng, nhiều đồng bào tôn giáo, tu sĩ, các chức sắc, chức việc tôn giáo đã làm tốt cả việc đạo, việc đời, góp phần sức lực, của cải, kể cả x­ương máu của mình cho sự nghiệp xây dựng và BVTQ. Nhiều con em gia đình tôn giáo đã trực tiếp cầm súng chiến đấu chống kẻ thù xâm l­­ược trong các cuộc kháng chiến trước đây và bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, bảo vệ chủ quyền, độc lập của dân tộc, của quê hư­ơng mình. Trong suốt hơn 25 năm đổi mới, nhiều tín đồ các tôn giáo đang phát huy truyền thống sống "tốt đời, đẹp đạo", vì mục tiêu dân giàu, n­­ước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, thực hiện tốt đ­ường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về tín ng­ưỡng, tôn giáo, góp phần xây dựng quê hương, tăng cường củng cố QP-AN, giữ vững ổn định chính trị ở địa phương./
TS Đàm Văn Vượng, Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ,
Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Thái Bình
Thái Bình thực hiện tốt chính sách tín ngưỡng, tôn giáo góp phần giữ vững ổn định chính trị, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mớiThái Bình phía Bắc giáp tỉnh H ­ưng Yên, Hải Dư­ơng phía đông giáp thành phố Hải Phòng, Vịnh Bắc Bộ phía Tây và phía Nam giáp tỉnh Nam Định và Hà Nam. Diện tích đất tự nhiên 1.545,84 km 2 . Toàn tỉnh có 7 huyện, 1 thành phố Thái Bình, có 285 xã, ph­ường thị
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Phú Yên thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo
Cà Mau thực hiện tốt chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo
Thành phố Đà Nẵng chú trọng công tác tổ chức-cán bộ làm công tác tôn giáo
Ngành quản lý nhà nước về tôn giáo tỉnh Cà Mau: chặng đường 20 năm
Công tác Quản lý nhà nước về tôn giáo ở Hà Tĩnh chặng đường 18 năm nhìn lại
Tỉnh Bắc Kạn thực hiện tốt Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg về một số công tác đối với đạo Tin lành
Hiệu quả việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở thành phố Đà Nẵng
Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở tỉnh Thái Nguyên
Tôn giáo tỉnh Cần Thơ – hiện trạng, xu hướng và một vài vấn đề đặt ra cho công tác quản lý
Những chuyển biến trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Hình ảnh khai mạc Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XVII
Hàng chục ngàn người tham dự Lễ hội dừa Bến Tre 2019
Tái hiện Nghi lễ “Lẩu Then” của đồng bào dân tộc Tày
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn