Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 29/01/2020 02:36 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 12/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 9/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Phú Yên thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo

Phú Yên là một tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, nằm giữa đèo Cù Mông và đèo Cả. Đây là vùng đất có truyền thống cách mạng vẻ vang, với bề dày lịch sử và nền văn hóa đa dạng, phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc.

Phú Yên có vị trí địa lý thuận lợi, nằm trên trục giao thông chính - quốc lộ I Bắc-Nam,  quốc lộ 25 Đông - Tây. Có mạng lưới đường sắt, đường bộ, đường thủy nối với cảng biển Vũng Rô, sân bay Tuy Hòa rất thuận lợi cho giao thương, phát triển kinh tế, du lịch trong nước và quốc tế.

Phú Yên có nguồn tài nguyên đất đai, rừng, biển, sông ngòi, đầm, vịnh khá đa dạng và phong phú, đủ điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội.

 

Có thể nói Phú Yên hội đủ điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sớm hội nhập vào xu thế phát triển chung ở trong nước và khu vực. Là tỉnh có nền kinh tế phát triển lại có đông đồng bào các tôn giáo cùng sinh sống trên địa bàn, hiện nay tỉnh Phú Yên có 05 tôn giáo chính gồm: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài, Hòa Hảo và một số tôn giáo khác như Phật đường Nam tông Minh sư đạo... 

 

Trong những năm qua với đường lối và những chính sách đổi mới của Nhà nước, Phú Yên đã có nhiều nỗ lực phấn đấu khai thác tiềm năng, phát huy các nguồn lực và đã có những bước phát triển khá, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 10,47% năm, giảm tỷ lệ đói, nghèo, cơ sở hạ tầng được đầu tư đáng kể, sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh có những khởi sắc, trong đó có sự góp phần to lớn của việc thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước về tôn giáo.

 

Việc quán triệt Nghị quyết số 25 của BCHTW Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo, Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số 22/2005/NĐ-CP của Chính phủ, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin lành và chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, kế hoạch UBND tỉnh về công tác tôn giáo được quán triệt trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, tạo sự chuyển biến nhận thức trong cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và các ngành về công tác tôn giáo trong tình hình mới, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tôn giáo nói chung, công tác QLNN về tôn giáo nói riêng.

 

Việc chỉ đạo thực hiện chính sách tôn giáo luôn nhất quán về quan điểm chủ trương, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, không tín ngưỡng tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, công tác vận động quần chúng tín đồ các tôn giáo chấp hành chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 

Ở tỉnh Phú Yên, trên cơ sở Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 22/2005/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin lành; Ban Thường vụ tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 672-CV/TU ngày 04/5/2005; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 896/KH-UBND, ngày 01/6/2005 chỉ đạo, tổ chức triển khai quán triệt thực hiện Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 1527/KH-UBND ngày 07/9/2005 về việc thực hiện Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin lành; tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để quán triệt; Ban Tôn giáo tỉnh đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận tỉnh, các nghành đoàn thể tổ chức học tập, tuyên truyền phổ biến sâu rộng nội dung Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo đến các đoàn viên, hội viên, tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo và đưa vào tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân.

 

Chủ động tuyên truyền tới các cấp huyện, thị xã, thành phố: 9/9 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh đã được tổ chức hội nghị triển khai quán triệt, phổ biến Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

 

Ban Tôn giáo tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội, các ngành, đơn vị trong việc vận động chức sắc, tín đồ các tôn giáo thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo.

Phối hợp với Vụ Pháp chế Thanh tra, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Tôn giáo tỉnh Phú Yên đã tổ chức các Hội nghị phổ biến pháp luật cho chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo trong tỉnh với gần 200 đại biểu là chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo và đại biểu các Sở, ban, ngành, Hội, đoàn thể chính trị xã hội của tỉnh tham dự;

 

Vừa qua, Ban Tôn giáo tỉnh đã phối hợp với Vụ Tin lành, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đối với đạo Tin lành cho gần 200 cán bộ cấp cơ sở của 05 tỉnh Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận tổ chức tại tỉnh Phú Yên.

 

Nhận thức về tôn giáo, công tác tôn giáo của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được nâng lên. Ban Tôn giáo tỉnh đã chủ động phối hợp với các ban, ngành như Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo ở tỉnh. Năm 2005 có 120 chức sắc, nhà tu hành tham gia; năm 2009 có 82 chức sắc, nhà tu hành tham gia.

 

Trong công tác tôn giáo, Ban Tôn giáo tỉnh đã phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức 18 lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về tôn giáo cho 603 lượt cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo cấp huyện, cơ sở theo kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt (bao gồm các cán bộ UBND, Mặt trận, các đoàn thể ở cấp xã và cấp huyện).

 

Phối hợp với Phòng nội vụ huyện Phú Hòa trên địa bàn tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho 29 chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn huyện tham dự.

 

Cùng với các tổ chức tôn giáo trong tỉnh, Ban Tôn giáo đã phối hợp lồng ghép các nội dung tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật của Đảng, Nhà nước về tôn giáo vào các lớp bồi dưỡng giáo lý cho chức sắc, tín đồ, nhà tu hành các tôn giáo. Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Tôn giáo Phú Yên đã phối hợp với Sở Tư pháp có kế hoạch số 1000/SNV-TG tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho tín đồ, chức sắc các tôn giáo trong tỉnh từ năm 2009 – 2012.

 

Việc thực hiện các quy định của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản pháp luật về tôn giáo có liên quan trên địa bàn tỉnh có nhiều thuận lợi đó là do thông qua học tập, quán triệt, đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể về công tác tôn giáo, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong tình hình hiện nay. Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tôn giáo trong hệ thống chính trị được tập chung hơn; công tác tôn giáo ngày càng được tăng cường, có sự phối hợp của các cấp, các ngành; tổ chức bộ máy cán bộ làm công tác tôn giáo từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, kiện toàn. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp trong tỉnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, vận động chức sắc, tín đồ thực hiện đầy đủ các chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước tạo điều kiện cho các tôn giáo sinh hoạt bình thường theo các quy định của pháp luật. Các nhu cầu sinh hoạt tôn giáo đã được xem xét, hướng dẫn giải quyết thỏa đáng, sinh hoạt tôn giáo và đời sống tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh ngày càng chuyển biến tích cực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của đồng bào có đạo, đại bộ phận chức sắc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo tin tưởng vào chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, yên tâm hành đạo và tích cực tham gia đóng góp phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, cơ sở.

 

Bên cạnh những thuận lợi trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về tôn giáo ở Phú Yên vẫn còn gặp những khó khăn như trong việc quản lý hoạt động tín ngưỡng, hầu hết các địa phương đều gặp khó khăn trong việc xác định cơ quan có thẩm quyền quản lý và tham mưu, có địa phương giao ngành Văn hóa – Thể thao và Du lịch, có địa phương giao ngành quản lý Nhà nước về tôn giáo. Nghị định hướng dẫn thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo chỉ quy định về quản lý đối với các lễ hội tín ngưỡng, không quy định cụ thể về thẩm quyền quản lý đối với các cơ sở tín ngưỡng và hoạt động tại cơ sở này; Đối với trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo, Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo mới quy định việc thành lập, chưa có quy định về quản lý nhà nước đối với các trường sau khi được thành lập hoặc đang hoạt động (về thẩm quyền quản lý của cơ quan Nhà nước; việc chiêu sinh của trường; nội dung và thời gian học môn lịch sử và pháp luật Việt Nam; trách nhiệm của nhà trường; giá trị pháp lý của văn bằng do các trường cấp)….

 

Còn có cách hiểu, vận dụng khác nhau đối với một số nội dung quy định trong Pháp lệnh như việc phong chức, phong phẩm. bổ nhiệm, bầu cử, suy cử trong tôn giáo có sự vận dụng khác nhau ở một số địa phương, có nơi yêu cầu tổ chức tôn giáo phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi thực hiện, có nơi hướng dẫn ngược lại; có địa phương yêu cầu ứng nhân được phong chức, phong phẩm phải qua trường đào tạo của tôn giáo.

Trong công tác quản lý còn lúng túng bởi một số quy định trong Pháp lệnh còn thiếu cụ thể như trong việc xem xét, cho phép chia, tách tôn giáo trực thuộc, hiện nay Nghị định chỉ mới quy định điều kiện cho chia, tách là “số lượng tín đồ của tổ chức tôn giáo trực thuộc đông, địa bàn hoạt động rộng khó quản lý…” mà không lượng hóa được số lượng tín đồ cũng như phạm vi địa bàn hoạt động; về chủ thể chịu trách nhiệm trong việc xin phép thành lập, chia, tách, đăng ký người được phong chức, phong phẩm, Pháp lệnh và nghị định cũng chưa quy định cụ thể là tổ chức tôn giáo cấp nào….

 

Một số quy định trong Pháp lệnh và Nghị định chưa phù hợp với thực tiễn, không có tính khả thi hoặc đến nay không còn phù hợp với thực tiễn.

 

Trên cơ sở những công việc đã làm được, Phú Yên cũng nhận định cần thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, tạo điều kiện để các tôn giáo, tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo thực hiện đúng Pháp lệnh và Nghị định của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. Tổ chức khảo sát, thống kê tình hình tôn giáo, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong thực tiễn về công tác tôn giáo, làm cơ sở cho việc tham mưu đề xuất chủ trương, chính sách phù hợp đối với các tôn giáo và công tác tôn giáo trong giai đoạn mới.

 

Qua quá trình triển khai thực hiện Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 22/2005/NĐ-CP của Chính phủ, nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân và tín đồ tôn giáo trong tỉnh về chính sách tôn giáo có chuyển biến tích cực, đổi mới theo quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với tín ngưỡng tôn giáo trong tình hình mới. Ý thức trách nhiệm của cấp ủy, các ngành đối với tôn giáo được đề cao hơn, đã chủ động đề ra những giải pháp đầu tư phát triển kinh tế - xã hội có hiệu quả, cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, trong đó có đồng bào các tôn giáo; tình hình an ninh chính trị trên lĩnh vực tôn giáo được ổn định. Tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác tôn giáo từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, kiện toàn về số lượng và chất lượng, cơ bản đáp ứng được yêu cầu công tác tôn giáo trong tình hình mới. Công tác tôn giáo bước đầu giải quyết những nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng của đồng bào có đạo. Tín đồ các tôn giáo tích cực tham gia hoạt động xã hội, góp phần phát triển kinh tế ở địa phương./.

 

Kiều Nga

Phú Yên thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tôn giáoPhú Yên có vị trí địa lý thuận lợi, nằm trên trục giao thông chính - quốc lộ I Bắc-Nam,  quốc lộ 25 Đông - Tây. Có mạng lưới đường sắt, đường bộ, đường thủy nối với cảng biển Vũng Rô, sân bay Tuy Hòa rất thuận lợi cho giao thương, phát triển kinh tế, du lịch
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Cà Mau thực hiện tốt chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo
Thành phố Đà Nẵng chú trọng công tác tổ chức-cán bộ làm công tác tôn giáo
Ngành quản lý nhà nước về tôn giáo tỉnh Cà Mau: chặng đường 20 năm
Công tác Quản lý nhà nước về tôn giáo ở Hà Tĩnh chặng đường 18 năm nhìn lại
Tỉnh Bắc Kạn thực hiện tốt Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg về một số công tác đối với đạo Tin lành
Hiệu quả việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở thành phố Đà Nẵng
Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở tỉnh Thái Nguyên
Tôn giáo tỉnh Cần Thơ – hiện trạng, xu hướng và một vài vấn đề đặt ra cho công tác quản lý
Những chuyển biến trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
Cần Thơ: Chỉ thị 01của Thủ tướng Chính phủ tạo điều kiện pháp lý đối với công dân có đạo
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Nghi lễ 'Tống cựu nghinh Tân' tại Hoàng thành Thăng Long
Lễ hội ném còn ba nước Việt-Lào-Trung lần thứ VI
Sắc màu Giáng sinh trong những con hẻm Sài Gòn
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn