Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 27/02/2020 06:07 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 1+2/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 12/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Thành phố Đà Nẵng chú trọng công tác tổ chức-cán bộ làm công tác tôn giáo

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, về việc xây dựng các bộ thành bộ đa ngành, đa lĩnh vực, ở trung ương Ban Tôn giáo Chính phủ sáp nhập vào Bộ Nội vụ, ở cấp tỉnh Ban Tôn giáo sáp nhập vào Sở Nội vụ.

Ban Tôn giáo thành phố Đà Nẵng cũng nằm trong tiến trình đó, từ một đơn vị độc lập trực thuộc UBND thành phố đã thực hiện sáp nhập vào Sở Nội vụ, giống như các địa phương khác trong cả nước.

Trong tình hình công tác tôn giáo nói chung, quản lý nhà nước về tôn giáo nói riêng đặt ra những yêu cầu mới do thế giới và trong nước đang có nhiều diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch luôn lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc hòng can thiệp vào công việc nội bộ của đất nước, công tác tôn giáo vốn đã nhạy cảm, khó khăn, nay lại càng nhạy cảm và khó khăn hơn. Thực tế này đòi hỏi cán bộ làm công tác tôn giáo phải có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực, khả năng tập hợp, vận động quần chúng và có trình độ am hiểu về tôn giáo nhất định. Muốn có một đội ngũ cán bộ như vậy chúng ta cần chú trọng đến công tác tổ chức bộ máy cán bộ, đồng thời đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ và tư tưởng, chính trị cho đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo.

 

 

CBCC Ban Tôn giáo thành phố Đà Nẵng và Phòng Nội vụ các quận, huyện gặp mặt nhân ngày truyền thống ngành QLNN về tôn giáo

    

Xuất phát từ thực trạng trên, cùng với thực tiễn công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, tổ chức bộ máy cán bộ làm công tác tôn giáo của Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tự xác định còn những khó khăn, bất cập, chưa ngang tầm với nhiệm vụ chính trị được giao, Ban Tôn giáo thành phố Đà Nẵng đã có những trăn trở và suy nghĩ xây dựng đề án để thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực. Đề án trước tiên là Tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND ngày 02/12/2008 về việc Ban hành Quy định về Quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 

Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/4/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đáng chú ý đó là việc sáp nhập Ban Thi đua – Khen thưởng và Ban Tôn giáo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc bộ phận làm công tác tôn giáo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vào Sở Nội vụ. Nghị định nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân các cấp và sự thống nhất, thông suốt, quản lý ngành, lĩnh vực công tác từ trung ương đến cơ sở tinh gọn, hợp lý, hiệu lực, hiệu quả, tổ chức quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, phù hợp với hoàn cảnh thực tế của từng địa phương và yêu cầu cải cách hành chính nhà nước;  kiện toàn bộ máy để các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các cấp. Về Thông tư 04/2010/TT-BNV, thông tư ra đời sau khi có NĐ 13/2008/NĐ-CP, nội dung của Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ thuộc Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

Thực hiện Nghị định số 13, 14/2008/NĐ-CP của Chính phủ,  Ban Tôn giáo thành phố Đà Nẵng và các đơn vị chức năng làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở  quận, huyện được sáp nhập trở thành đơn vị trực thuộc của ngành Nội vụ, với chức năng tham mưu  trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Về cơ bản, đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo tại địa phương nhìn chung vừa thiếu lại vừa yếu, đa phần chưa được đào tạo chuyên sâu trong công tác quản lý ngành.

 

 Trước tình hình trên, lãnh đạo Sở Nội vụ trăn trở với công tác kiện toàn, củng cố bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo tại địa phương. Tham mưu cho UBND thành phố Đà Nẵng bổ sung cho mỗi quận, huyện 02 biên chế làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, trong đó có 01 Phó Trưởng phòng Nội vụ phụ trách công tác tôn giáo và 01 chuyên viên chuyên trách công tác tôn giáo. Vì vậy, trong năm 2010 đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo cấp quận huyện về cơ bản đã được kiện toàn, củng cố.

 

Song song với công tác kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo cấp quận, huyện thì việc thực hiện Thông tư số 04/2008/TT-BNV về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện do Bộ Nội vụ ban hành ngày 04/6/2008, được lãnh đạo các cấp quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Từ những tháng đầu năm 2010, Giám đốc Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 4078/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo theo nguyên tắc: Bao quát đầy đủ các lĩnh vực công tác được phân công, phù hợp với tính chất đặc điểm và khối lượng công việc thực tế của đơn vị, bảo đảm đơn giản về thủ tục hành chính và thuận tiện trong việc giải quyết các công việc, dịch vụ hành chính có liên quan đến tôn giáo.

 

Mặt khác, từ những dự báo về tình hình công tác tôn giáo và nhu cầu về nguồn nhân lực, đảm bảo thực hiện thắng lợi công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trong giai đoạn hiện nay, lãnh đạo Ban, lãnh đạo Sở tham mưu cho UBND thành phố ban hành Quyết định 8348/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2010 về việc bổ sung chức danh công tác tôn giáo tại 20 xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, với chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.

 

Công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo có nhiều đặc thù trong cả nội dung, phương pháp và đối tượng quản lý,  vì vậy cần phải có chế độ ưu đãi đối với đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo để đội ngũ này yên tâm với nghề nghiệp, tận tâm, tận lực phục vụ hết mình cho sự nghiệp cách mạng. Từ thực tế này, lãnh đạo thành phố hết sức quan tâm hỗ trợ cho cán bộ, công chức và người lao động làm công tác tôn giáo các cấp, cụ thể mức hỗ trợ được  giải quyết như sau: Hổ trợ  01 lần lương tối thiểu chung cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo tại Ban Tôn giáo thành phố Đà Nẵng, chuyên viên phụ trách tôn giáo phòng nội vụ các quận, huyện và cán bộ làm tôn giáo tại các các xã, phường được bổ sung chức danh công tác tôn giáo; 0,5 lần lương tối thiểu chung cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo tại các xã, phường không thuộc diện được bố trí chức danh công tác tôn giáo.

 

Bộ máy tổ chức và đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo tại địa phương đã được củng cố, kiện toàn một cách triệt để từ thành phố đến tận xã, phường, đời sống của đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động làm công tác tôn giáo được cải thiện. Đánh dấu, sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo thành phố đối với công tác tôn giáo, tạo nên cột mốc đáng ghi nhận trong sự phát triển ngành quản lý nhà nước về tôn giáo tại thành phố Đà Nẵng

 

 Song song với công tác tổ chức cán bộ, lãnh đạo Sở Nội vụ cũng hết sức chú ý tới công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo. Trong những năm gần đây thành phố tập trung cho công tác bồi dưỡng, tập huấn công tác tôn giáo. 

 

Nội dung các lớp bồi dưỡng cán bộ được tập trung vào:

 

- Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tôn giáo;

 

- Tìm hiểu về tôn giáo và công tác quản lý về tôn giáo đối với các tôn giáo trên địa bàn thành phố, như: Công giáo, Tin lành, Phật giáo, Cao đài...

 

Ngoài ra, Ban Tôn giáo thành phố luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về tôn giáo như: Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số 22/2005/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng đến với cán bộ làm công tác tôn giáo, cũng như đối với chức sắc, tín đồ các tôn giáo trên địa bàn thành phố.

 

Cho đến nay, trên địa bàn có 09 tổ chức tôn giáo đang hoạt động hợp pháp, ổn định, khoảng 180.000 tín đồ, 184 cơ sở tôn giáo, gần 1000 chức sắc, tu sỹ và nhiều cơ sở chuyên dùng khác. Trong những năm qua, ngành luôn luôn nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao, nhất là về công tác hướng dẫn, quản lý các hoạt động tôn giáo diễn ra trên địa bàn, đảm bảo diễn ra bình thường, thuần túy và trong khuôn khổ pháp luật.

 

Bác Hồ đã dạy “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, Nghị quyết Trung ương 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) cũng đã chỉ rõ: công tác tôn giáo là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Làm việc gì chúng ta cũng cần chú trọng đầu tiên tới gốc rễ của vấn đề, chính vì vậy mà công tác cán bộ đóng vai trò hàng đầu, tác động trực tiếp đến hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo và hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động tín đồ các tôn giáo trong cả nước. Chính vì thế, ngành quản lý nhà nước về tôn giáo cần bồi dưỡng được đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo dày dạn kinh nghiệm, có kiến thức, tư duy mới và đầy đủ bản lĩnh chính trị trong một lĩnh vực công tác đặc thù. Cán bộ nào phong trào ấy, vì vậy việc đào tạo được đội ngũ cán bộ có trình độ sâu, được đào tạo bài bản và hệ thống về tôn giáo và công tác quản lý nhà nước về tôn giáo là một điều hết sức cần thiết và đáng được quan tâm trong giai đoạn hiện nay./.

 

Quảng Thành Danh

Ban Tôn giáo thành phố Đà Nẵng

Thành phố Đà Nẵng chú trọng công tác tổ chức-cán bộ làm công tác tôn giáoBan Tôn giáo thành phố Đà Nẵng cũng nằm trong tiến trình đó, từ một đơn vị độc lập trực thuộc UBND thành phố đã thực hiện sáp nhập vào Sở Nội vụ, giống như các địa phương khác trong cả nước. Trong tình hình công tác tôn giáo nói chung, quản lý nhà
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Ngành quản lý nhà nước về tôn giáo tỉnh Cà Mau: chặng đường 20 năm
Công tác Quản lý nhà nước về tôn giáo ở Hà Tĩnh chặng đường 18 năm nhìn lại
Tỉnh Bắc Kạn thực hiện tốt Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg về một số công tác đối với đạo Tin lành
Hiệu quả việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở thành phố Đà Nẵng
Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở tỉnh Thái Nguyên
Tôn giáo tỉnh Cần Thơ – hiện trạng, xu hướng và một vài vấn đề đặt ra cho công tác quản lý
Những chuyển biến trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
Cần Thơ: Chỉ thị 01của Thủ tướng Chính phủ tạo điều kiện pháp lý đối với công dân có đạo
Kinh nghiệm liên kết mở các lớp bồi dưỡng về vấn đề tôn giáo tại tỉnh Quảng Trị
Vài suy nghĩ về công tác bồi dưỡng chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta đối với tôn giáo ở tỉnh Nghệ An
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Hàng vạn du khách dự lễ khai hội đền Sóc Xuân Canh Tý 2020
Nghi lễ 'Tống cựu nghinh Tân' tại Hoàng thành Thăng Long
Lễ hội ném còn ba nước Việt-Lào-Trung lần thứ VI
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Minh Nga -
Phó Trưởng Ban
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn