Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 31/03/2020 01:48 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 1+2/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 12/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Ngành quản lý nhà nước về tôn giáo tỉnh Cà Mau: chặng đường 20 năm

     Ngày 27 tháng 5 năm 2005, với sự ra đời Quyết định số 445/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đã đánh dấu mốc “son” đối với những người làm công tác tôn giáo, một ngành cũng có ngày truyền thống của mình như bao ngành khác. Riêng Cà Mau – một tỉnh cực Nam của Tổ quốc, được tái lập năm 1997 (tách ra từ tỉnh Minh Hải) lịch sử hình thành và phát triển của ngành đã 20 năm – một chặng đường vẻ vang, nhưng cũng không ít khó khăn.

         Năm 1990, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 16/10/1990 về tăng cường công tác tôn giáo trong tình hình mới (gọi tắt là Nghị quyết 24). Nghị quyết này, đã mở ra một bước ngoặt thể hiện quan điểm mới của Đảng ta về tôn giáo và công tác tôn giáo với ba luận điểm quan trọng: “Tôn giáo là vấn đề còn tồn tại lâu dài. Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân. Đạo đức tôn giáo có nhiều điều phù hợp với công cuộc xây dựng xã hội mới”. Trên tinh thần của Nghị quyết 24, tỉnh Cà Mau đã từng bước kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo từ tỉnh xuống cơ sở, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trên lĩnh vực quản lý nhà nước (QLNN) về tôn giáo

Nhìn lại chặng đường 20 năm hình thành và phát triển của ngành QLNN về tôn giáo ở Cà Mau có thể tóm tắt như sau:

- Năm 1991, Uỷ ban nhân dân tỉnh (UBND) Minh Hải ký Quyết định số 57/QĐ-UB ngày 22/3/1991 Về việc thành lập Ban Tôn giáo thuộc UBND tỉnh Minh Hải có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh giải quyết các vấn đề liên quan đến tôn giáo trên lĩnh vực QLNN. Ban Tôn giáo có trụ sở tại Văn phòng UBND tỉnh, có con dấu riêng và sử dụng tài khoản của Văn phòng UBND tỉnh. Đến năm 1992, Ban Tôn giáo được đổi tên thành Ban Tôn giáo – Dân tộc, theo Quyết định số 88-QĐ/UB ngày 28/8/1992, cơ quan có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng. Trong thời gian từ năm 1991, đến tháng 12 năm 1999, ông Nguyễn Văn Kiệt được bổ nhiệmTrưởng ban Ban Tôn giáo.

- Ngày 06 tháng 11 năm 1996, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa IX đã phê chuẩn việc tách tỉnh Minh Hải ra thành hai tỉnh: Cà Mau và Bạc Liêu, kể từ ngày 01/01/1997, tỉnh Cà Mau được tái lập. Thời điểm này, Ban Tôn giáo và Dân tộc của tỉnh được đổi tên thành Ban Tôn giáo tỉnh, có con dấu, tài khoản riêng và trụ sở tại số 57, đường 1/5, phường 5, thành phố Cà Mau. Ông Nguyễn Văn Kiệt giữ chức vụ Trưởng ban. Đến tháng 12 năm 1999, ông Trần Tự Kinh được bổ nhiệm làm Trưởng ban.

- Ngày 12 tháng 3 năm 2003, tại Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, Đảng ta ra Nghị quyết số 24 Về công tác dân tộc và Nghị quyết số 25 Về công tác tôn giáo. Sau khi tiếp thu tinh thần các Nghị quyết trên của Đảng, ngày 03/12/2003, UBND tỉnh Cà Mau đã ký Quyết định số 80/2003/QĐ-UB về việc thành lập Ban Dân tộc – Tôn giáo, thực hiện chức năng trên hai lĩnh vực QLNN về Dân tộc và Tôn giáo. Ông Lê Khải Phong được bổ nhiệm làm Trưởng ban và 03 Phó ban là ông Trần Tự Kinh, Danh Sươl và ông Nguyễn Thanh Điền

Trong thời điểm này, đang thực hiện Nghị định số 22/2004/NĐ-CP ngày 12/01/2004 của Chính phủ về kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác tôn giáo thuộc Uỷ ban nhân dân các cấp; Thông tư số 25/2004/TT-BNV ngày 19/4/2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh QLNN về công tác tôn giáo ở địa phương, thì bộ máy làm công tác QLNN về tôn giáo của tỉnh ngày càng được củng cố và lớn mạnh, nâng cao cả về số lượng, trình độ chuyên môn và phẩm chất chính trị. Trong số 8 huyện và thành phố Cà Mau đã thành lập được 04 Phòng Dân tộc - Tôn giáo, đó là: Trần Văn Thời, Đầm Dơi, Thới Bình và thành phố Cà Mau. Các phòng có số lượng công chức từ 03 đến 05 người. Còn lại 05 đơn vị, đều bố trí công chức chuyên phụ trách công tác dân tộc, tôn giáo thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện. Cấp xã, phường, thị trấn có một Phó Chủ tịch Văn xã phụ trách công tác dân tộc, tôn giáo.

 Như vậy, kể từ khi thành lập Ban Tôn giáo cho đến tháng 3/2008 trong toàn tỉnh Cà Mau đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo bước đầu cơ bản đã ổn định, cụ thể: cấp tỉnh 16 công chức; cấp huyện 22; cán bộ kiêm nhiệm cấp xã, phường, thị trấn gần 100. Thời điểm này, công tác kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác tôn giáo của tỉnh cơ bản đã ổn định.

Ngày 04/02/2008, Chính phủ ban hành Nghị định số 13/2008/NĐ-CP của Chính phủ về thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Nghị định số 14/2008/NĐ-CP về thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện. Thực hiện các Nghị định trên, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 622/QĐ-UBND về việc sáp nhập bộ phận làm công tác tôn giáo từ Ban Dân tộc – Tôn giáo vào Sở Nội vụ. Trên cơ sở đó, bộ phận công tác Tôn giáo đã tham mưu cho Giám đốc Sở soạn thảo Đề án thành lập Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ, trình UBND tỉnh phê duyệt. Ngày 05/12/2008, Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định số 2042/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ. Ông Trần Tự Kinh, được bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nội vụ, kiêm Trưởng ban và ông Đoàn Công Găng được bổ nhiệm chức Phó Trưởng ban; biên chế của Ban được 9 công chức. Cho đến nay, về cơ bản Ban Tôn giáo đã khắc phục những khó khăn đi vào hoạt động ổn định và thực hiện tốt vai trò tham mưu giúp Giám đốc Sở Nội vụ QLNN trên lĩnh vực tôn giáo, đảm bảo các sinh hoạt của tôn giáo diễn ra bình thường, tuân thủ quy định của pháp luật.

Trong thời gian 20 năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong công tác, sự biến đổi thăng trầm trong từng thời điểm lịch sử, song với tinh thần đoàn kết, phấn đấu không ngừng của từng cá nhân, sự lãnh đạo sát sao của lãnh đạo Ban, đơn vị đã nắm bắt và thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành. Trong các năm, đặc biệt từ năm 2005 trở lại đây, cơ quan Ban Tôn giáo đều được đánh giá là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nhận được khen thưởng của Trung ương, địa phương dưới nhiều hình thức như: Cờ thi đua của Ban Tôn giáo Chính phủ các năm 2005, 2007 và 2008; Bằng khen của Bộ Nội vụ các năm 2008, 2009, 2010; Bằng khen của UBND tỉnh từ năm 2005 đến 2010… Thành tựu đó, là kết quả của sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của đội ngũ cán bộ, công chức trong ngành, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ giữa các Ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ. Thành quả này, thật sự là nền tảng vững chắc cho cán bộ, công chức của ngành noi theo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đặt ra trong tình hình mới.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, trong công tác tôn giáo hiện nay vẫn còn tồn tại một số mặt yếu kém cần được khắc phục, đó là: đội ngũ cán bộ, công chức QLNN về tôn giáo còn quá mỏng, thiếu, đa phần chưa được đào tạo về trình độ chuyên môn, đặc biệt là cấp huyện, thành phố, vì vậy, trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa tỉnh và cơ sở rất khó khăn; thiếu thốn về cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ trong công tác, đặc biệt là trụ sở làm việc…. Để công tác QLNN về tôn giáo ở Cà Mau ngày một nâng cao, chuyên nghiệp hơn trong thực hiện nhiệm vụ; đảm bảo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tôn giáo, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ đặt ra, thiết nghĩ cần chú trọng một số giải pháp cụ thể như sau:

- Đẩy mạnh củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác tôn giáo thuộc Uỷ ban nhân dân các cấp phù hợp với tình hình thực tế, đặc điểm của từng địa phương;

- Chú trọng hơn nữa trong công tác đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn đối với đội ngũ cán bộ, công chức QLNN về tôn giáo các cấp;

- Thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực trẻ để kế thừa và phục vụ lâu dài trong ngành.

- Sắp xếp, bố trí hợp lý trụ sở làm việc, tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp xúc với chức sắc, chức việc và tín đồ các tôn giáo mỗi khi đến liên hệ công việc.

- Trung ương, tỉnh cần quan tâm về chính sách phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm công tác QLNN về tôn giáo, vì đây là một ngành “đặc thù”, phải công tác nhiều nơi, có những công việc phải giải quyết kể cả ngày nghỉ, chủ nhật.

Hy vọng rằng, trong thời gian tới Trung ương, tỉnh sẽ quan tâm hơn nữa đối với ngành tôn giáo để đội ngũ cán bộ, công chức của ngành ngày càng phát triển, lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới./.

Thanh Liêm                                                                                        

Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau

Ngành quản lý nhà nước về tôn giáo tỉnh Cà Mau: chặng đường 20 nămNăm 1990, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 16/10/1990 về tăng cường công tác tôn giáo trong tình hình mới (gọi tắt là Nghị quyết 24). Nghị quyết này, đã mở ra một bước ngoặt thể hiện quan điểm mới của Đảng ta về tôn giáo và công tác tôn giáo
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Công tác Quản lý nhà nước về tôn giáo ở Hà Tĩnh chặng đường 18 năm nhìn lại
Tỉnh Bắc Kạn thực hiện tốt Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg về một số công tác đối với đạo Tin lành
Hiệu quả việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở thành phố Đà Nẵng
Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở tỉnh Thái Nguyên
Tôn giáo tỉnh Cần Thơ – hiện trạng, xu hướng và một vài vấn đề đặt ra cho công tác quản lý
Những chuyển biến trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
Cần Thơ: Chỉ thị 01của Thủ tướng Chính phủ tạo điều kiện pháp lý đối với công dân có đạo
Kinh nghiệm liên kết mở các lớp bồi dưỡng về vấn đề tôn giáo tại tỉnh Quảng Trị
Vài suy nghĩ về công tác bồi dưỡng chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta đối với tôn giáo ở tỉnh Nghệ An
Tăng cường quốc phòng-an ninh đấu tranh làm thất bại mọi thủ đoạn lợi dụng vấn đề tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Các tổ chức Tin Lành chuyển đổi hình thức sinh hoạt tôn giáo để phòng, chống dịch Covid-19
Hàng vạn du khách dự lễ khai hội đền Sóc Xuân Canh Tý 2020
Nghi lễ 'Tống cựu nghinh Tân' tại Hoàng thành Thăng Long
Audio
TS. Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về Công tác chấn chỉnh các hoạt động lệch chuẩn tôn giáo tại các cơ sở thờ tự của Phật giáo
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Minh Nga -
Phó Trưởng Ban
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn