Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 23/01/2020 05:18 AM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 12/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 9/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Công tác Quản lý nhà nước về tôn giáo ở Hà Tĩnh chặng đường 18 năm nhìn lại

Trong không khí hào hùng của những ngày mùa thu lịch sử, cả dân tộc cùng hướng tới kỷ niệm 67 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, phấn khởi trước kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 thành công tốt đẹp; Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 180 năm thành lập tỉnh (1831 – 2011). Nhân kỷ niệm lần thứ 56 năm ngày truyền thống ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo (02/8/1955 – 02/8/2011) và 18 năm thành lập cơ quan Quản lý nhà nước về tôn giáo tỉnh Hà Tĩnh (1993 – 2011).

Để ghi nhận những công lao đóng góp của đội ngũ cán bộ, công chức ngành QLNN về tôn giáo nói chung và Hà Tĩnh nói riêng đối với sự nghiệp cách mạng, chúng ta trân trọng ôn lại những chặng đường gian khó, nhưng đầy vẻ vang mà họ đã trải qua.

Theo tinh thần Sắc lệnh số 234/SL ngày 14/6/1955 do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã sớm hình thành một bộ phận làm công tác tôn giáo vận để làm tham mưu cho Tỉnh uỷ và UBND tỉnh về công tác tôn giáo gồm công tác quản lý hành chính đối với tôn giáo (bộ phận này thuộc Văn phòng UBND tỉnh).

 

Tuy vậy, tùy theo yêu cầu nhiệm vụ mỗi giai đoạn lịch sử khác nhau mà công tác tôn giáo, tên của cơ quan làm công tác tôn giáo mỗi thời kỳ cũng khác nhưng tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác QLNN về tôn giáo của tỉnh Hà Tĩnh luôn luôn được phát huy, không ngừng nỗ lực vượt lên mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

 

Trước yêu cầu của công cuộc đổi mới, xác định vị trí và tầm quan trọng của công tác tôn giáo trong giai đoạn mới của cách mạng, ngày 02/4/1993 Tỉnh uỷ Hà Tĩnh đã ra Thông báo số 14 thành lập Ban Tôn giáo tỉnh - cơ quan QLNN về tôn giáo thuộc UBND tỉnh. Ngày 20/4/1993 UBND tỉnh đã ra Quyết định số 544 thành lập Ban Tôn giáo chính quyền tỉnh Hà Tĩnh trực thuộc UBND tỉnh, là cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng QLNN về tôn giáo trên địa bàn tỉnh, đồng thời quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy, trụ sở kinh phí của Ban và ra Quyết định số 545 QĐ/UB ngày 20/4/1993 của UBND tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ gồm 01 Trưởng ban do Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm nhiệm, 01 Phó Trưởng Ban chuyên trách và 5 cán bộ tham mưu.

 

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 37/CP, ngày 04/6/1993 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, bộ máy của Ban Tôn giáo của Chính phủ, trong đó quy định việc thành lập Ban Tôn giáo tỉnh, thành phố trực thuộc TW, Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ và Ban Tôn giáo của Chính phủ ra Thông tư hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và quy trình thành lập Ban Tôn giáo ở các tỉnh, thành phố trực thuộc TW. UBND tỉnh đã có Quyết định số 901 QĐ/UB ngày 8/7/1994, Quyết định số 1862 QĐ/UB ngày 31/12/1997 ban hành Quy chế về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Ban Tôn giáo tỉnh Hà Tĩnh nhằm tiếp tục củng cố, ổn định tổ chức bộ máy, khẳng định vị trí pháp lý và chức năng, nhiệm vụ của Ban Tôn giáo Chính quyền tỉnh.

 

Sau 18 năm kể từ ngày có quyết định thành lập Ban Tôn giáo chính quyền tỉnh (Ban nằm trong văn phòng UBND tỉnh, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban), đến năm 1994 Ban được tách ra hoạt động độc lập có con dấu, tài khoản riêng và 02 phòng chuyên môn. Năm 2000, thực hiện đề án “Kiện toàn tổ chức, tinh giản biên chế” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 khoá VIII nên hoạt động theo cơ chế tham mưu trực tuyến, không thành lập các phòng chức năng. Ngày 12/01/2004, sau khi Chính phủ ra Nghị định số 22/CP, Bộ Nội vụ ra Thông tư hướng dẫn số 25, căn cứ Nghị quyết số 09 ngày 17/12/2004 của Hội đồng nhân dân tỉnh, ngày 06/5/2005, UBND tỉnh có Quyết định số 34/2005/QĐ/UB-NC đưa bộ phận Dân tộc từ Ban miền núi và di dân về Ban Tôn giáo chính quyền tỉnh và thành lập Ban Tôn giáo - Dân tộc tỉnh.

 

Thực hiện theo Nghị định số 22/2004/NĐ - CP, Thông tư số 25/2005/TT – BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định 25, đến năm 2006 tổ chức bộ máy làm công tác QLNN về tôn giáo cơ bản hoàn chỉnh, ở cấp huyện đều do đồng chí Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND phụ trách và bộ phận tham mưu nằm trong Văn phòng HĐND&UBND; ở cấp xã do đồng chí Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND phụ trách, riêng huyện Hương Khê được thành lập phòng Tôn giáo - Dân tộc. Đến nay, do yêu cầu của tình hình mới, Chính phủ tiếp tục có Nghị định số 14/2008/NĐ – CP của Chính phủ và Thông tư số 04/2008/TT – BNV của Bộ Nội vụ, UBND tỉnh đã có quyết định số 2589/QĐ – UBND ngày 17/9/2008 thành lập Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ (tương đương Chi cục, có tài khoản, con dấu riêng và có tư cách pháp nhân); đối với cấp huyện 12/12 huyện, thành phố, thị xã nhập bộ phận tôn giáo vào Phòng Nội vụ.

 

Trải qua 18 năm hình thành và phát triển, tuy gặp rất nhiều khó khăn như lực lượng đội ngũ cán bộ vừa thiếu, vừa yếu; kinh phí, phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác còn nhiều thiếu thốn, với một ngành được xem là “3 Kh” là “Khô - Khổ- Khó”. Tuy nhiên, được sự quan tâm của Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND và các ngành cấp tỉnh cùng với sự cố gắng nỗ lực vươn lên của đội ngũ cán bộ, công chức, cơ quan QLNN về tôn giáo đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Để kịp thời tham mưu, đề xuất những chủ trương, giải pháp sát đúng thực tiễn tình hình tôn giáo ở địa phương mà cụ thể là đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định số 1548 (2000) Quy định về các hoạt động tôn giáo và phân công trách nhiệm QLNN đối với tôn giáo ở Hà Tĩnh; cùng với ngành đã tham mưu cho BCH Tỉnh uỷ ra Nghị quyết số 14 về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân xây dựng tỉnh nhà giàu mạnh” (2004); UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 25 của BCHTW Đảng khoá IX, Nghị quyết số 14 của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XV và Chương trình hành động của Chính phủ về công tác tôn giáo (2004).

 

Trong những năm qua, cơ quan QLNN về tôn giáo đã phối hợp với các ban, ngành có nhiều tham mưu cho UBND tỉnh quan tâm đến nhu cầu sống đạo chính đáng và đúng pháp luật của chức sắc, nhà tu hành và tín đồ trên địa bàn tỉnh như xây dựng, sửa chữa cơ sở thờ tự; phong chức, phong phẩm chức sắc, tổ chức hoạt động các ngày lễ lớn của tôn giáo như Nôel, Phật đản, Vu lan…động viên bà con giáo dân phấn khởi hăng say tham gia lao động sản xuất xây dựng quê hương, hưởng ứng các phong trào văn hóa, xã hội và các hoạt động từ thiện nhân đạo góp phần vào thành quả chung của tỉnh nhà.

 

Những thành tích và kết quả trong công tác của Ban Tôn giáo cấp tỉnh nói riêng và Ngành QLNN về tôn giáo của tỉnh nói chung đã được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao đồng thời đã có những hình thức động viên khích lệ kịp thời: nhiều năm liền tập thể cơ quan QLNN về tôn giáo cấp tỉnh (Ban Tôn giáo tỉnh, Ban Tôn giáo Chính quyền tỉnh, Ban Tôn giáo – Dân tộc, Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ) được Ban Tôn giáo Chính phủ  và UBND tỉnh tặng Bằng khen công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 03 năm liền (2007, 2008, 2009) được Ban Tôn giáo Chính phủ tặng Cờ Thi đua xuất sắc; 01 đồng chí được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, 02 đồng chí được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, hàng chục lượt cán bộ của ngành QLNN về tôn giáo tỉnh Hà Tĩnh được Ban Tôn giáo Chính phủ, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh tặng Bằng khen; Chi bộ Ban Tôn giáo 12 năm liền được công nhận Chi bộ  trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

 

Trong bối cảnh thế giới đang trong xu thế hội nhập mạnh mẽ, tôn giáo cũng không nằm ngoài quy luật đó. Mặt khác các thế lực thù địch luôn lợi dụng những vấn đề tôn giáo để nhằm đạt tới mục tiêu là chống phá cách mạng Việt Nam. Đảng và Nhà nước ta luôn đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và quyền tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; là chăm lo đời sống tinh thần của bộ phận đồng bào có đạo. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “phải làm sao để đồng bào có đạo ấm no phần xác, thong dong phần hồn”.

 

Hôm nay, trong niềm vui, niềm tự hào ngành QLNN về tôn giáo, đồng thời cũng là dịp để nhắc nhở mỗi cán bộ, công chức của ngành nhận thức đúng đắn, đầy đủ về quan điểm chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, học tập nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện nghiêm túc Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” để trở thành người cán bộ, đảng viên “vừa hồng, vừa chuyên”. Trong công tác cần nhuần nhuyễn quan điểm của Đảng là chấp nhận sự khác biệt về nhận thức, khai thác sự tương đồng về mục tiêu xã hội - chính trị, kế thừa giá trị văn hoá, đạo đức có trong tôn giáo; gạn đục khơi trong, tôn trọng, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi đến những nhu cầu chính đáng và đúng pháp luật của các tôn giáo, đồng thời đề cao cảnh giác chống lại âm mưu lợi dụng vấn đề tôn giáo của các thế lực thù địch để chống phá cách mạng, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm  tạo sức mạnh đoàn kết xây dựng sự nghiệp cách mạnh trên cơ sở mục tiêu xây dựng một xã hội “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

                        

Tùng Ảnh

Công tác Quản lý nhà nước về tôn giáo ở Hà Tĩnh chặng đường 18 năm nhìn lạiĐể ghi nhận những công lao đóng góp của đội ngũ cán bộ, công chức ngành QLNN về tôn giáo nói chung và Hà Tĩnh nói riêng đối với sự nghiệp cách mạng, chúng ta trân trọng ôn lại những chặng đường gian khó, nhưng đầy vẻ vang mà họ đã trải qua. Theo tinh thần
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Tỉnh Bắc Kạn thực hiện tốt Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg về một số công tác đối với đạo Tin lành
Hiệu quả việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở thành phố Đà Nẵng
Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở tỉnh Thái Nguyên
Tôn giáo tỉnh Cần Thơ – hiện trạng, xu hướng và một vài vấn đề đặt ra cho công tác quản lý
Những chuyển biến trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
Cần Thơ: Chỉ thị 01của Thủ tướng Chính phủ tạo điều kiện pháp lý đối với công dân có đạo
Kinh nghiệm liên kết mở các lớp bồi dưỡng về vấn đề tôn giáo tại tỉnh Quảng Trị
Vài suy nghĩ về công tác bồi dưỡng chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta đối với tôn giáo ở tỉnh Nghệ An
Tăng cường quốc phòng-an ninh đấu tranh làm thất bại mọi thủ đoạn lợi dụng vấn đề tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Nghi lễ 'Tống cựu nghinh Tân' tại Hoàng thành Thăng Long
Lễ hội ném còn ba nước Việt-Lào-Trung lần thứ VI
Sắc màu Giáng sinh trong những con hẻm Sài Gòn
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn