Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 23/01/2020 05:18 AM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 12/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 9/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Kinh nghiệm liên kết mở các lớp bồi dưỡng về vấn đề tôn giáo tại tỉnh Quảng Trị

Như chúng ta đã biết, qua các giai đoạn cách mạng, từ cách mạng dân tộc dân chủ đến cách mạng XHCN, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định công tác tôn giáo là vấn đề chiến lược có ý nghĩa hết sức quan trọng.

         Hệ thống quan điểm, chính sách đúng đắn của Đảng ta và công tác tôn giáo qua từng thời kỳ đã góp phần không nhỏ vào sự nghiệp đoàn kết toàn dân, kháng chiến thắng lợi, giành độc lập hoàn toàn cho đất nước Trong cách mạng XHCN, vấn đề tôn giáo ở nước ta lại có những nội dung mới. Bên cạnh những đóng góp tích cực của đồng bào các tôn giáo vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thực hiện Đạo pháp và Dân tộc. Đường hướng hành đạo và hoạt động theo pháp luật, tập hợp đông đảo tín đồ trong một khối đại đoàn kết dân tộc theo chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng, và Nhà nước, hoạt động tôn giáo ở nước ta vẫn còn có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những nhân tố có thể gây mất ổn định. Ở một số nơi, nhất là vùng dân tộc thiểu số, một số người đã lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để tiến hành những hoạt động chống đối, kích động tín đồ nhằm phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, gây một ổn định chính trị.

Quảng Trị là một tỉnh nhỏ, có diện tích 4.754,5 km2, tổng dân số là 575.000 người, trong đó có 3 dân tộc chính là Kinh, chiếm 91%, Vân Kiều 7,3% còn lại là dân tộc Pakô và một ít dân tộc khác chiếm 1,7%. Quảng Trị có 3 tôn giáo lớn là Phật giáo với 56.000 tín đồ, Công giáo với 10.100 tín đồ và Tin lành với 2.400 tín đồ. Riêng đồng bào dân tộc Vân Kiều và Pakô tập trung chủ yếu ở 2 huyện miền núi là Hướng Hoá và ĐaKrông, một ít ở Tây Gio Linh và Vĩnh Linh. Tổng số hộ theo đạo Tin lành và Công giáo là 365 hộ với 1.569 tín đồ. Phật giáo có 747 hộ với 2.635 tín đồ. Huyện Hướng Hoá có 13/21 xã, Huyện ĐaKrông có 6/13 xã có dân theo các tổ chức đạo. Tình hình hoạt động của các tôn giáo, đặc biệt là Tin lành và Công giáo ở 2 huyện trên khá phức tạp. Hiện tượng người theo đạo và không theo đạo đã xảy ra xích mích ở một số xã nên rất dễ bị các giáo phái lợi dụng xúi dục, kích động. Ở vùng đồng bằng có nhiều chùa và nhà thờ lớn, hoạt động lâu năm với số đông tín đồ tập trung hành đạo, đặc biệt La Vang là nơi tập trung hành đạo của giáo dân Công Giáo vào các dịp lễ lớn.

Nhận thức đầy đủ quan điểm chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác tôn giáo nói chung và các văn bản, chỉ thị của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về công tác tôn giáo ở Quảng trị nói riêng; xuất phát từ đặc điểm, tình hình hoạt động tôn giáo của tỉnh, trong nhiều năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trường chính trị Lê Duẩn đã hướng trọng tâm đến công tác bồi dưỡng kiến thức về tôn giáo cho đội ngũ cán bộ cốt cán các cấp trong hệ thống chính trị của tỉnh nhằm tăng cường nhận thức, quán triệt đầy đủ các chủ trương, chính sách của Trung ương, của Tỉnh và nâng cao kỹ năng quản lý, xử lý các vấn đề tôn giáo. Với sự giúp đỡ nhiệt tình của Viện Nghiên cứu Tôn giáo và Tín ngưỡng (nay là Viện CNXH khoa học, học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh ), từ năm 1996 đến nay,Trường đã mở 10 lớp bồì dưỡng kiến thức về tôn giáo và tín ngưỡng cho 612 học viên là cán bộ các cấp trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Đặc biệt, từ tình hình tôn giáo nêu trên của 2 huyện miền núi, Trường đã mở riêng cho huyện Đakrông 1 lớp với 45 học viên, huyện Hướng Hoá 1 lớp với 27 học viên. Nội dung chương trình bồi dưỡng tập trung vào việc trang bị cho người học những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về tôn giáo, tín ngưỡng theo tinh thần các Nghị quyết của TW Đảng. Trên cơ sở đó, các khoá học còn giúp người học nhận thức tương đối có hệ thống về tình hình tôn giáo trên thế giới và ở Việt Nam, rèn luyện thế giới quan duy vật khoa học, nâng cao năng lực QLNN, xử lý các tình huống tôn giáo có thể xảy ra cho đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo ở địa phương. Qua quá trình liên kết mở lớp, các lớp được mở qua nhiều năm đều nằm trong một trình tự hệ thống có tính kế hoạch về việc sắp xếp đối tượng dự học, nội dung học và tổ chức phối hợp thực hiện khoá học.

Về đối tượng dự học, do xác định đúng đắn mục đích yêu cầu khoá học nên việc chọn đối tượng được dự tính ở từng cấp theo trình tự các năm. Trên cơ sở đó, từ năm 1996 đến nay, Trường đã mở 2 lớp cho cán bộ lãnh đạo, chuyên viên khối dân vận mặt trận cấp tỉnh, huyện với 132 học viên; 2 lớp cho Bí Thư Đảng uỷ, chủ tịch HĐND,UBND xã, phường, thị trấn với 139 học viên, 2 lớp cho cán bộ 2 huyện miền núi Hướng Hoá và Đakrông với 72 học viên; 4 lớp cho cán bộ đoàn thể cấp cơ sở với 369 học viên. Việc xác định và bồi dưỡng theo trình tự đối tượng dự học ở các cấp đã giúp cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý về công tác tôn giáo được tập trung, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Công tác chiêu sinh cũng ưu tiên tập trung số lượng cho những địa phương trong tỉnh có nhiều hoạt động tôn giáo nhằm tăng cường đội ngũ cán bộ hoạt động trong lĩnh vực này, đặc biệt chú trọng đến đội ngũ cán bộ cơ sở là những người gần dân, trực tiếp giải quyết những vấn đề liên quan đến tôn giáo ở cơ sở.

Về nội dung bồi dưỡng, trên cơ sở mục đích yêu cầu của từng khoá học, Trường chính trị Lê Duẩn tổ chức hợp đồng với Viện nghiên cứu Tín ngưỡng – Tôn giáo để nhờ giúp đỡ việc thiết kế nội dung chương trình và chọn cử giảng viên tham gia giảng dạy. Nội dung chương trình bao gồm những vấn đề chung về tôn giáo, tín ngưỡng trên thế giới và ở Việt Nam, giới thiệu một số tôn giáo phổ biến ở Việt Nam; quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước ta đối với tôn giáo; công tác vận động chức sắc tín đồ tôn giáo; báo cáo thực tế về tình hình tôn giáo ở địa phương. Thời gian mỗi khoá học từ 10 đến 15 ngày và học theo hình thức tập trung. Điểm đáng lưu ý là giảng viên giảng dạy ở tất có các khoá đều là các Giáo sư, phó Giáo sư, Tiến sĩ của Viện Nghiên cứu Tôn giáo-Tín ngưỡng của Học viện. Nhiều giảng viên giảng dạy nhiều lần ở các khoá, có điều kiện vào Quảng Trị nhiều năm, rất am hiểu tình hình hoạt động các tôn giáo ở Quảng Trị nên chất lượng giảng dạy đạt yêu cầu cao, hiệu quả lớn và rất thiết thực, qua đó tạo được mối quan hệ mật thiết, sâu bền giữa Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Tín ngưỡng với tỉnh Quảng Trị và Trường Chính trị Lê Duẩn.

Về tổ chức phối hợp thực hiện khoá học, xuất phát từ kế hoạch bồi dưỡng dài hạn cho nhiều đối tượng ở các cấp, nhà trường phải dự tính một chu kỳ thời gian và thực hiện trong nhiều năm mới có thể đáp ứng được kế hoạch trong điều kiện cơ sở vật chất hiện có của Trường. Căn cứ vào thông báo giao chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Thường vụ Tỉnh uỷ hàng năm, Trường chủ động lập kế hoạch và tổ chức hợp đồng với Viện nghiên cứu Tôn giáo - Tín ngưỡng để thống nhất về đối tương, nội dung, thời gian, phương thức dạy học, tài liệu học tập nghiên cứu và kinh phí. Được sự cộng tác và giúp đỡ nhiệt tình của lãnh đạo Viện, lần lượt trong các năm 1996, 2001, 2003, 2005 và 2008, Trường hoàn thành dần cho đầy đủ các đối tượng và hoàn tất chu kỳ bồi dưỡng vào năm 2008. Trong những năm tiếp theo, Trường sẽ tiếp tục cộng tác với Viện CNXH khoa học để mở các lớp bồi dưỡng chuyên đề về tôn giáo để giúp cho đội ngũ cán bộ của tỉnh có kiến thức chuyên sâu hơn về lĩnh vực công tác này.

Qua gần 14 năm với 10 khoá học, đội ngũ cán bộ các cấp của tỉnh Quảng Trị công tác ở các lĩnh vực có liên quan đến tôn giáo đều đã được bồi dưỡng những kiến thức, kỹ năng cần thiết, quán triệt đầy đủ chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác tôn giáo và đủ sức đảm đương nhiệm vụ được giao. Quan trọng hơn, đội ngũ này trở thành lực lượng đông đảo, đủ khả năng tuyên truyền, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh uỷ và UBND tỉnh vào sâu trong đời sống và hoạt động của các tín đồ tôn giáo ở tỉnh, góp phần quan trọng trong việc giữ vững và ổn định tình hình hoạt động tôn giáo tại tỉnh trong nhiều năm qua, đặc biệt là ở các điểm nóng tôn giáo ở đồng bằng cũng như các huyện miền núi với đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số, nơi luôn tiềm ẩn những bất ổn về tôn giáo tại Quảng Trị.

Từ kết quả nêu trên, chúng tôi xin rút ra một số vấn đề về kinh nghiệm liên kết mở lớp qua nhiều năm tại tỉnh Quảng Trị như sau:

Thứ nhất, trong quá trình thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói chung phải tranh thủ sự chỉ đạo, lãnh đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, đặc biệt là của Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh và các Viện liên quan về nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng để xác định đúng đắn mục tiêu, yêu cầu và định hướng khoá học. Từ đó, Trường chủ động lập và đề xuất kế hoạch, trên cơ sở nhiệm vụ được giao để tổ chức thực hiện.

Thứ hai, nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải xuất phát từ đặc điểm tình hình và nhu cầu thực tế xã hội của địa phương. Thực tế cho thấy, Quảng Trị là một tỉnh có tỷ lệ dân số theo đạo khá cao, có tiềm ẩn những vấn đề bất ổn về tôn giáo. Trong lúc đó, đội ngũ cán bộ hoạt động liên quan đến công tác tôn giáo lại có kiến thức chưa nhiều và chưa có hệ thống. Do đó, việc bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng về tôn giáo cho đội ngũ này là rất cần thiết nhằm đáp ứng được nhu cầu thực tế mà địa phương đang đặt ra.

Thứ ba, việc xác định đối tượng bồi dưỡng phải gắn liền với việc xây dựng kế hoạch toàn diện từ tỉnh đến cơ sở trong hệ thống chính trị. Do đó, phải xây dựng kế hoạch dài hạn và ngắn hạn, qua nhiều năm và theo trình tự để có điều kiện thực hiện mục tiêu đã đề ra, đồng thời đáp ứng các nhiệm vụ khác trong kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ hàng năm của Trường.

Thứ tư, trong tổ chức thực hiện kế hoạch phải phối hợp chặt chẽ với Viện chủ quản để xác định rõ mục đích yêu cầu, đối tượng, phương thức mở lớp, kinh phí và công tác tổ chức lớp học trong điều kiện cơ sở vật chất hiện có. Trên cơ sở phối hợp mở lớp để xây dựng mối quan hệ bền chặt, tạo nền móng vững chắc về sự quan tâm giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Nhân dịp này, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn và tình cảm sâu sắc nhất đến tập thể các Giáo sư, phó Giáo sư, Tiến sĩ của Viện Nghiên cứu Tôn giáo-Tín ngưỡng, nay thuộc Viện CNXH khoa học - Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh đã tận tình chu đáo và miệt mài trong nhiều năm để giúp đỡ Quảng Trị hoàn thành tốt một nhiệm vụ quan trọng và mong rằng sẽ tiếp tục nhận được nhiều hơn sự giúp đỡ cộng tác của Viện với nhà trường./.

Hồ Ngọc Mùi

Phó Hiệu trưởng trường Chính trị Lê Duẩn, Quảng Trị

Kinh nghiệm liên kết mở các lớp bồi dưỡng về vấn đề tôn giáo tại tỉnh Quảng TrịHệ thống quan điểm, chính sách đúng đắn của Đảng ta và công tác tôn giáo qua từng thời kỳ đã góp phần không nhỏ vào sự nghiệp đoàn kết toàn dân, kháng chiến thắng lợi, giành độc lập hoàn toàn cho đất nước Trong cách mạng XHCN, vấn đề tôn giáo ở nước ta lại
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Vài suy nghĩ về công tác bồi dưỡng chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta đối với tôn giáo ở tỉnh Nghệ An
Tăng cường quốc phòng-an ninh đấu tranh làm thất bại mọi thủ đoạn lợi dụng vấn đề tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Nghi lễ 'Tống cựu nghinh Tân' tại Hoàng thành Thăng Long
Lễ hội ném còn ba nước Việt-Lào-Trung lần thứ VI
Sắc màu Giáng sinh trong những con hẻm Sài Gòn
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn