Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 03/04/2020 01:33 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 1+2/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 12/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Vài suy nghĩ về công tác bồi dưỡng chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta đối với tôn giáo ở tỉnh Nghệ An
Tôn giáo là một hình thái ý thức xã hội, ra đời và phát triển từ hàng nghìn năm nay. Quá trình tồn tại và phát triển của tôn giáo ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống chính trị, văn hoá, xã hội, đến tâm lý, đạo đức, lối sống, phong tục, tập quán của nhiều dân tộc, quốc gia.

            Dù tôn giáo đã, đang và sẽ tồn tại lâu dài, nhưng nó chỉ là một phạm trù lịch sử. Con người sáng tạo ra tôn giáo, nhưng không phải tôn giáo xuất hiện cùng với con người. Trải qua quá trình lịch sử lâu dài khi nhận thức của con người đạt tới trình độ trừu tượng hóa, khái quát hóa và khi nền sản xuất đạt đến mức nào đó thì tôn giáo mới xuất hiện. Như vậy, tôn giáo ra đời trong điều kiện lịch sử nhất định. Đồng thời luôn biến động cùng với lịch sử xã hội.

Tôn giáo không chỉ biểu hiện ở số lượng tín đồ các tôn giáo chiếm tỷ lệ cao trong dân số thế giới, mà còn ở chỗ tôn giáo đáp ứng nhu cầu tinh thần của đa số quần chúng nhân dân lao động. Dù tôn giáo hướng con người hy vọng vào hạnh phúc hư ảo ở thế giới bên kia, song nó luôn luôn phản ánh khát vọng của những người bị áp bức về một xã hội tự do, bình đẳng, bác ái.

                Tính chính trị của tôn giáo chỉ có khi xã hội đã phân chia giai cấp và lợi ích giai cấp ngày càng thể hiện rõ trong tôn giáo.
 
Những cuộc chiến tranh tôn giáo đã và đang xẩy ra trên thế giới về thực chất vẫn là xuất phát từ những lợi ích vật chất của những lực lượng xã hội khác nhau. Trong lịch sử những cuộc đấu tranh hệ tư tưởng, tôn giáo luôn là một bộ phận của đấu tranh giai cấp. Trong các cuộc đấu tranh đó, tôn giáo đã bị các giai cấp thống trị sử dụng như một công cụ quan trọng để bảo vệ lợi ích của mình.
 
Dĩ nhiên, đông đảo quần chúng tín đồ đến với tôn giáo là nhằm thoả mãn nhu cầu tinh thần, đáp ứng nhu cầu tâm linh. Song trên thực tế, tôn giáo đã và đang bị các lực lượng chính trị - xã hội phản động sử dụng cho mục đích ngoài tôn giáo.
 
Tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng phải gắn liền với cuộc đấu tranh chống những kẻ lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo vì mục đích ngoài tôn giáo và những hành vi hoạt động mê tín dị đoan. Không chỉ tôn trọng, bảo đảm thực hiện quyền tự do tín ngưỡng mà còn bảo đảm quyền tự do không tín ngưỡng của công dân.
 
Quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về công tác tôn giáo trước hết dựa trên quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề tôn giáo, đồng thời căn cứ vào đặc điểm tình hình tôn giáo Việt Nam cũng như kinh nghiệm quá trình giải quyết vấn đề tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta. Quan điểm được thể hiện nhất quán trong các văn bản về vấn đề tôn giáo của Đảng và Nhà nước trong đó quan trọng nhất phải kể đến: Nghị quyết 24 - NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa VI) năm 1990, yêu cầu mới đòi hỏi cần phải có sự đổi mới tư duy về công tác tôn giáo; Chỉ thị 37 CT/TW năm 1998; Nghị định 26 - 1999 - NĐ/CP; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khoá IX về công tác tôn giáo, hoạt động tôn giáo và công tác tôn giáo nhằm tăng cường đoàn kết đồng bào các tôn giáo trong khối đại đoàn kết các dân tộc thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh và gần đây nhất là Pháp lệnh  của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam về tôn giáo. Pháp lệnh đã thể chế hoá đường lối, chủ trương chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng nhằm tạo cơ sở pháp lý bảo đảm cho công dân thực hiện quyền cơ bản về tự do tín ngưỡng, tôn giáo, đồng thời nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này. Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta là lời tuyên bố với bạn bè năm châu, với quốc tế về tự do tôn giáo ở Việt Nam, qua đó củng cố uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, đẩy lùi những mưu toan lợi dụng tôn giáo để chống phá Nhà nước ta.
 
Nghệ An là nơi có nhiều tôn giáo. Qua khảo sát chúng tôi sơ bộ có được số liệu: Công giáo là tôn giáo lớn nhất trên địa bàn; toàn tỉnh hiện có 13/20 huyện, thành thị có giáo dân sinh sống; tổng số giáo dân khoảng 220.958 (41.887 hộ); có 66 giáo xứ, 297 giáo họ phân bố trên 756 xóm. Giáo dân sống khá tập trung, có 256 xóm giáo toàn tòng; có 756 xóm có giáo dân sinh sống. Phật giáo nằm vị trí thứ hai; tiếp theo là một số tín đồ tu tại gia của đạo Cao đài, Tin lành. Hầu hết các tôn giáo có mặt tại Nghệ An đều mang dấu ấn văn hoá địa phương. Tính dung hợp đan xen, hoà đồng của tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu quả xã hội nhất định, làm cho địa phương về cơ bản không có xung đột về đức tin, đồng bào theo các tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau gắn bó đoàn kết trong một cộng đồng chung.
 
Trong lịch sử cận, hiện đại ở Nghệ An chúng ta đã chứng kiến các thế lực thù địch lợi dụng các tôn giáo để thực hiện mục đích của chúng. Hình thức, mức độ tuỳ thuộc vào ý đồ chính trị và hoàn cảnh cụ thể, nhưng nói chung ý đồ này là không thay đổi, gây khó khăn cho công tác quản lý tôn giáo trên địa bàn.
 
 Trong những năm qua Tỉnh uỷ, UBND, các ban, ngành, đoàn thể luôn tạo điều kiện tốt nhất cho sinh hoạt tôn giáo lành mạnh được tiến hành một cách trọng thể; tạo điều kiện cho quần chúng, tín đồ thực hiện các nghi lễ, tín ngưỡng, tôn giáo của mình. Sự quan tâm thể hiện từ việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và đặc biệt là một hệ thống các chủ trương, chính sách có liên quan đến vùng giáo. Trên cơ sở quán triệt quan điểm cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác tôn giáo. Đảng bộ Tỉnh Nghệ An đã xác định các quan điểm chỉ đạo về công tác tôn giáo trong tình hình mới: Công tác tôn giáo vừa quan tâm hợp lý nhu cầu tín ngưỡng của quần chúng, vừa kịp thời đấu tranh chống kẻ địch lợi dụng tôn giáo nhằm chống phá cách mạng xã hội chủ nghĩa.
 
Tôn giáo còn tồn tại lâu dài. Tín ngưỡng, tôn giáo còn là nhu cầu tinh thần của một bộ phận lớn dân cư. Đạo đức tôn giáo có nhiều điều phù hợp với công cuộc xây dựng xã hội mới. Tôn giáo là lĩnh vực mà kẻ địch đặc biệt chú trọng lợi dụng để chống phá cách mạng. Nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng. Làm tốt công tác tôn giáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.
 
Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý Nhà nước về hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An được thể hiện qua Nghị quyết số 18 - NQ/TU ngày 15/01/2004 về củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng giáo và xác định 4 nhiệm vụ công tác tôn giáo trong giai đoạn hiện nay:
 
- Nâng cao nhận thức, quan điểm, trách nhiệm của hệ thống chính trị các cấp, các ngành và toàn thể xã hội về tôn giáo.
 
- Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, hiệu lực quản lý chính quyền, vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong việc vận động, tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết vùng giáo.
 
- Thực hành dân chủ thực sự trong từng tổ chức của hệ thống chính trị cơ sở vùng giáo.
 
- Nâng cao trách nhiệm và chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở vùng giáo. 

          Để thực hiện nhiệm vụ trên, UBND tỉnh đã ban hành kèm theo Quyết định số 91/2007/QĐ-UBND ngày 03 tháng 08 năm 2007 của UBND tỉnh Nghệ An. Những văn bản có tính pháp lý đã từng bước tháo gỡ khó khăn, giúp cơ sở định hướng các hoạt động về công tác tôn giáo; tạo điều kiện cho tín đồ, chức sắc yên tâm thực hiện các nghi lễ tôn giáo một cách lành mạnh. Tuy nhiên, cơ chế thị trường đã ảnh hưởng đến tôn giáo, làm xuất hiện những hiện tượng tôn giáo mới; các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta, tăng cường lợi dụng tôn giáo để thực hiện âm mưu "Diễn biến hoà bình"...Vì vậy, nhìn chung tình hình tôn giáo ở Nghệ an có chiều hướng phát triển và diễn biến phức tạp.
 
Khi đề cập đến vấn đề tôn giáo nhiều người e ngại, thường là né tránh. Bởi vì, tôn giáo là  vấn đề nhạy cảm cần có thời gian học tập, nghiên cứu một cách có hệ thống từng tôn giáo trên địa bàn mới có thể giải quyết trọn vẹn. Trong khi đó nhà trường chưa đáp ứng được nhu cầu nêu trên.
Đội ngũ cán bộ có hiểu biết một cách thấu đáo về tôn giáo chưa nhiều, nên vẫn chủ yếu quản lý hoạt động theo kiểu hành chính, mệnh lệnh dẫn đến có nơi, có lúc chạm đến đức tin của người theo đạo.
 
Để làm tốt công tác tôn giáo Đảng và Nhà nước cần có chủ trương dành riêng về đào tạo, bồi dưỡng cho công tác tôn giáo, phổ biến chính sách pháp luật dưới nhiều hình thức, có như vậy thì công tác truyền truyền, vận động chính sách của Đảng và Nhà nước mới có hiệu quả. Tuyên truyền quan điểm, chính sách pháp luật của Nhà nước về vấn đề tôn giáo đến mọi đối tượng, lứa tuổi, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương với các tổ chức tôn giáo đóng trên địa bàn, thông qua các ngày lễ truyền thống của dân tộc, góp phần xóa khoảng cách giữa những người theo tôn giáo và không theo tôn giáo.
 
Trường Chính trị tỉnh là một trong những tổ chức có trách nhiệm thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề tôn giáo. Với chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp trong tỉnh. Tuy nhiên, trong hoạt động giảng dạy, truyên truyền còn đặt ra nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu. Cụ thể, người truyên truyền chưa được đào tạo một cách có hệ thống về tôn giáo, chủ yếu là lồng ghép thông qua 3 bộ môn liên quan đến vấn đề tôn giáo môn CNXHKH đề cập: Vấn đề tôn giáo trong cách mạng xã hội chủ nghĩa; môn Dân vận bàn về Công tác vận động tín đồ chức sắc tôn giáo; phần học địa phương nhằm giải quyết vấn đề tôn giáo và thực hiện chính sách tôn giáo ở Nghệ An, thời lượng 12 tiết cho 3 môn học. Do vậy, để đáp ứng cho đội ngũ làm công tác tôn giáo cần phải có nội dung, chương trình và thời lượng nhiều hơn nữa.
 
Thời gian qua trường đã phối kết hợp với giáo phận Vinh tham gia giảng dạy cho đội ngũ chức sắc, chức việc, tín đồ với 2 nội dung: Văn hoá xã hội nói chung và Văn hoá Nghệ An nói riêng; Quản lý Nhà nước về tôn giáo thời gian 200 tiết. Đây cũng là dịp để công tác truyền truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với cộng đồng giáo dân trên địa bàn.
 
Ngoài ra trường tổ chức nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đồng thời đưa ra những luận cứ khoa học giúp cấp uỷ đảng, chính quyền cấp cơ sở định ra được chủ trương và giải pháp thích hợp để phát triển kinh tế - xã hội.
 
Đồng thời chúng ta có quan điểm lịch sử khi giải quyết vấn đề tôn giáo đó là: Có lý, đúng luật, được quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ và thống nhất đồng bộ giữa ba bộ phận và ba biện pháp. Về ba bộ phận: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vận động tín đồ, chức sắc và tổ chức tôn giáo. Về ba biện pháp: Biện pháp hành chính, biện pháp kinh tế và biện pháp giáo dục. Xuất phát từ nguyên tắc ấy việc vận động quần chúng có tôn giáo luôn luôn thông qua việc thực hiện chính sách KT -XH và hệ thống pháp luật đúng đắn, đảm bảo lợi ích tinh thần của đồng bào, của toàn xã hội nói chung và đồng bào tôn giáo nói riêng.
 
Từ những tình hình nêu trên, về công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An, trong thời gian tới, chúng ta phải xúc tiến mạnh hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo, xúc tiến quá trình nghiên cứu khoa học về công tác tôn giáo, tích cực truyền truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo để cán bộ, đảng viên cũng như nhân dân hiểu rõ và cùng thực hiện./.
 
Th.s Nguyễn Văn Phượng
Khoa Triết – CNXHKH
Trường Chính trị tỉnh Nghệ An
 
 
Vài suy nghĩ về công tác bồi dưỡng chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta đối với tôn giáo ở tỉnh Nghệ AnDù tôn giáo đã, đang và sẽ tồn tại lâu dài, nhưng nó chỉ là một phạm trù lịch sử. Con người sáng tạo ra tôn giáo, nhưng không phải tôn giáo xuất hiện cùng với con người. Trải qua quá trình lịch sử lâu dài khi nhận thức của con người đạt tới trình độ trừu tượng
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Tăng cường quốc phòng-an ninh đấu tranh làm thất bại mọi thủ đoạn lợi dụng vấn đề tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Các tổ chức Tin Lành chuyển đổi hình thức sinh hoạt tôn giáo để phòng, chống dịch Covid-19
Hàng vạn du khách dự lễ khai hội đền Sóc Xuân Canh Tý 2020
Nghi lễ 'Tống cựu nghinh Tân' tại Hoàng thành Thăng Long
Audio
TS. Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về Công tác chấn chỉnh các hoạt động lệch chuẩn tôn giáo tại các cơ sở thờ tự của Phật giáo
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Minh Nga -
Phó Trưởng Ban
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn