Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 30/10/2020 08:23 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 9/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 8/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 7/2020
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Cà Mau thực hiện hiệu quả công tác Quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo giao đọan 2015-2020
79 Ủy viên Ủy ban MTTQVN tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2019 – 2024 ra mắt tại Đại hội Đại biểu lần thứ IX

Tỉnh Cà Mau hiện có 06 tôn giáo đang hoạt động, gồm: Phật giáo, Cao Đài, Công giáo, Tin Lành, Phật giáo Hòa Hảo và Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam. Toàn tỉnh hiện có 157 tổ chức tôn giáo trực thuộc, hơn 1.190 chức sắc và 1.900 chức việc, khoảng  374.000 tín đồ các tôn giáo. Bên cạnh đó, còn có các loại hình sinh hoạt tín ngưỡng dân gian đa dạng, phong phú, với khoảng 550 cơ sở tín ngưỡng dân gian khác đang hoạt động.

1. Nắm vững chủ trương trong tổ chức thực hiện

Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác tôn giáo, đã khẳng định: “Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đồng bào các tôn giáo là bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do, tín ngưỡng, theo hoặc không theo một tôn giáo nào, quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo đúng pháp luật. Các tôn giáo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, bình đẳng trước pháp luật”. Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tình hình thực tế của địa phương, các cấp, các ngành trong tỉnh Cà Mau luôn đảm bảo, tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo hoạt động theo tôn chỉ, mục đích, đường hướng hành đạo của từng tôn giáo và tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Đặc biệt, từ khi Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2004, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 (gọi tắt là Luật) và Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (gọi tắt là Nghị định số 162) có hiệu lực, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo kịp thời nhằm đảm bảo thực hiện quyền từ do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người theo quy định Hiến pháp và pháp luật.

Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản chỉ đạo, trọng tâm như: Kế hoạch số 102-KH/TU ngày 30/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 101-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chủ trương công tác đối với đạo Tin Lành trong tình hình mới; Công văn số 169-CV/TU ngày 18/5/2016 của Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo, quản lý việc xây dựng, cơi nới nơi thờ tự, dựng “tượng” và truyền đạo trái quy định của pháp luật; Công văn số 727-CV/TU ngày 05/10/2017 của Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác phòng, chống lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo; Công văn số 849-CV/TU ngày 21/3/2018 của Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Bộ Chính trị; Công văn số 1064-CV/TU ngày 24/12/2018 của Tỉnh ủy Cà Mau về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; Kế hoạch số 97-KH/TU ngày 25/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Kế hoạch số 26-KH/ĐĐMT ngày 10/10/2018 của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức thực hiện Đề án “Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay”.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã ban hành nhiều văn bản, như: Công văn số 86/UBND-KGVX ngày 10/6/2016 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 10/6/2016 về công tác đối với đạo Tin Lành trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 15/6/2018 về tỉnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Quyết định số 448/QĐ-UBND, ngày19/3/2018 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Danh mục Thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ; Quyết định số 441/QĐ-UBND, ngày19/3/2018 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Danh mục Thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Quyết định số 442/QĐ-UBND, ngày19/3/2018 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Danh mục Thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 25/6/2020 triển khai thực hiện Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Cà Mau đến năm 2021…

Cùng với Luật, Nghị định số 162 những văn bản nêu trên là cơ sở, sát với thực tế ở địa phương để các cấp, các ngành tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của tỉnh. Để chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thực sự đi vào cuộc sống, các sở, ngành cấp tỉnh đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện và thành phố Cà Mau; các tổ chức tôn giáo trong tỉnh thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo như: Luật, Nghị định số 162; Bộ Thủ tục hành chính về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ, công chức, chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo nắm bắt và tổ chức thực hiện. Chỉ tính riêng trong 5 năm (từ 2015 đến tháng 9 năm 2020) toàn tỉnh đã thực hiện được 23 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật có trên 3.520 người tham dự.

Các cấp chính quyền của tỉnh Cà Mau luôn tạo điều kiện, đảm bảo cho các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng hoạt động đúng theo quy định của pháp luật và hiến chương, điều lệ của từng tổ chức. Chính từ đó, đã phát huy được truyền thống của tín ngưỡng, tôn giáo, tăng cường khối đại đoàn kết giữa các tôn giáo trong đóng góp xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Các hoạt động liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo được quan tâm, như: Thành lập, chia, tách, sáp nhập tổ chức tôn giáo trực thuộc (16 tổ chức tôn giáo trực thuộc); thông báo phong chức, phong phẩm, bầu cử, suy cử chức sắc; đăng ký bổ nhiệm, suy cử chức việc; thông báo thuyên chuyển chức sắc (114 vị); đăng ký hoạt động đào tạo, bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo (các tôn giáo mở 13 lớp bồi dưỡng, trên 1.800 lượt người tham dự); đề nghị cấp giấy phép xây dựng, sửa chữa cơ sở thờ tự; các hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký; mời chức sắc, nhà tu hành người nước ngoài vào hoạt động tôn giáo; tổ chức lễ hội tín ngưỡng,... được hướng dẫn thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Nhiều chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo và người đại diện cơ sở tín ngưỡng là Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Chỉ tính riêng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2020, tỉnh Cà Mau có 43 chức sắc, chức việc và tín đồ các tôn giáo được tín nhiệm. Trong đó, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 03 người (có 02 là chức sắc của Phật giáo và 01 là chức sắc Cao Đài Minh Chơn đạo), đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện 08 người (trong đó có 07 vị chức sắc và 01 tín đồ tôn giáo), đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã 32 người (trong đó có 14 vị chức sắc và 18 tín đồ các tôn giáo). Chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo là Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, huyện, xã có 257 vị, trong đó, cấp tỉnh 12 người, cấp huyện 67 và cấp xã 178 vị. Tổng số Ủy viên ở ba cấp của từng tôn giáo, cụ thể như sau: Phật giáo 97, Công giáo 57, Tin Lành 20, Cao Đài 50, Phật giáo Hòa Hảo 12, Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam 21 vị.

Các chức sắc, nhà tu hành, chức việc và tín đồ các tôn giáo trong tỉnh tích cực đóng góp, hưởng ứng các phong trào thi đua, yêu nước do địa phương phát động, như: Phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; hoạt động phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu; hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam; phong trào đoàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; hỗ trợ mái ấm tình thương; tặng tập, sách giáo khoa và xe đạp cho học sinh; bắc cầu giao thông nông thôn;… trung bình mỗi năm các tổ chức tôn giáo trong tỉnh Cà Mau đóng góp trên 40 tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện – xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh các hoạt động tích cực nêu trên, cũng còn một số hoạt động phát sinh chưa thực hiện theo thủ tục hành chính và quy định của pháp luật, như: Việc xây dựng, sửa chữa cơ sở thờ tự, đặc biệt là công trình phụ của cơ sở tôn giáo; các hoạt động ngoài chương trình đã thông báo hoặc đăng ký; phối hợp thực hiện các hoạt động từ thiện – xã hội giữa tổ chức tôn giáo với Mặt trận, các đoàn thể chưa đồng bộ, còn lỏng lẻo; tổ chức sinh hoạt tôn giáo tập trung tại tư gia, tại một số địa điểm chưa được chấp thuận của cấp chính quyền vẫn còn diễn ra ở một số nơi,... Tình trạng này, dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình, chống phá thành quả cách mạng của Đảng và Nhà nước ta. Chính điều đó, đã và đang đặt ra trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn của tỉnh Cà Mau một số vấn đề cần được quan tâm, thực hiện.

2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở Cà Mau trong thời gian tới

Để phát huy hiệu quả trong quản lý nhà nước về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, góp phần phòng chống các hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo hoạt động trục lợi, vi phạm pháp luật, chúng tôi thiết nghĩ trong thời gian tới cần chú trọng thực hiện tốt một số nội dung công tác sau:

Một là, thường xuyên tổ chức tổng kết, đánh giá và nghiên cứu, cập nhật thông tin, tình hình liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo và công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Cập nhật tình hình tôn giáo có vai trò rất quan trọng trong công tác quản lý nhà nước, giúp cho việc xác định sự thay đổi của các tôn giáo, nhất là vấn đề tư cách pháp nhân, cơ cấu tổ chức, nội quy, quy định của tổ chức tôn giáo, đối chiếu với thực trạng hoạt động của tôn giáo ở địa phương, để đề ra những giải pháp phù hợp trong giải quyết các yêu cầu của tôn giáo phù hợp với quy định của pháp luật. Tăng cường sự thống nhất giữa các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ, trong trao đổi thông tin về tín ngưỡng, tôn giáo, đảm bảo chính xác, nghiêm minh trong gải quyết vấn đề về tín ngưỡng, tôn giáo.

Nghiên cứu, tổng kết, đánh giá những chủ trương, chính sách của Đảng, sự phù hợp của pháp luật đối với hoạt động của tôn giáo là việc làm phải được thực hiện thường xuyên, nhằm đánh giá, tổng kết và đề ra những giải pháp hữu hiệu hơn trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tôn giáo.

Hai là, tiếp tục phối hợp tham mưu xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

Nhìn chung từ khi Luật và Nghị định 162 có hiệu lực thi hành, đây là cơ sở pháp lý cao nhất, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; là cơ sở để các cấp, các ngành từng bước thực hiện đồng bộ công tác giải quyết nhu cầu của các tổ chức tôn giáo theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, sau thời gian thực hiện có một số tồn tại, vướng mắc trong văn bản quy phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, cụ thể như: (1) Tại Chương III của Luật quy định về hoạt động tín ngưỡng, gồm 6 điều, nhưng chưa có nội dung quy định về trình tự, thủ tục thành lập mới cơ sở tín ngưỡng. Nội dung quản lý nhà nước về tín ngưỡng cần xác định rõ cơ quan trực tiếp thực hiện, tránh sự chồng chéo (lễ hội, cơ sở được công nhận di tích do ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý), còn lại hoạt động tín ngưỡng, cơ sở tín ngưỡng lại do cơ quan chuyên môn về tôn giáo quản lý.

(2) Việc sinh hoạt tôn giáo tập trung còn thực hiện chưa đồng bộ, nhất là việc xác định địa điểm hợp pháp để làm nơi sinh hoạt khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

(3) Nên xác định rõ khái niệm tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức tôn giáo cơ sở. Bởi vì, hiện nay các tổ chức tôn giáo chủ yếu có hai cấp, trung ương giáo hội và cơ sở, còn lại các tổ chức trung gian, tổ chức đại diện cấp tỉnh chủ yếu là cánh tay nối dài của giáo hội, dễ bị nhầm trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính về thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở, trực thuộc.

Bên cạnh đó, cần nghiên cứu, rà soát lại hệ thống văn bản pháp luật khác có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, như: Quản lý đất đai, xây dựng, xuất bản, giáo dục, y tế,… để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp, tạo sự đồng bộ, chặt chẽ trong hệ thống pháp luật, làm cơ sở cho công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ngày càng ổn định và có hiệu quả. Khắc phục tình trạng chồng chéo trong thực thi pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

Ba là, tăng cường mối quan hệ, phối hợp giữa các cấp, các ngành trong giải quyết các yêu cầu của cá nhân, tổ chức tôn giáo.

Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, khẳng định: “Công tác tôn giáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Công tác tôn giáo có liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, các cấp, các ngành, các địa bàn. Làm tốt công tác tôn giáo là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo. Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác tôn giáo có trách nhiệm trực tiếp, cần được củng cố và kiện toàn. Công tác quản lý nhà nước đối với các tôn giáo và đấu tranh chống việc lợi dụng tôn giáo để chống đối chế độ chỉ thành công nếu làm tốt công tác vận động quần chúng”. Xuất phát từ quan điểm trên, có thể khẳng định rằng, công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp trong quản lý nhà nước về tôn giáo có vai trò rất quan trọng, quyết định đến sự hoạt động ổn định của các tôn giáo.

Để làm tốt công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo cần chú ý một số vấn đề cơ bản sau: (1) Bám sát nội dung các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với tôn giáo trong từng giai đoạn để xác định nội dung và phương pháp phối hợp. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của các ngành, các cấp được pháp luật quy định; tránh bao biện, làm thay chức năng, nhiệm vụ của các ngành khác dẫn đến chồng chéo, buông lỏng trong công tác quản lý. (2) Đề xuất ban hành quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo. Trong đó, cần quy định cụ thể cá nhân và cấp có thẩm quyền cao nhất trong việc quyết định áp dụng pháp luật. (3) Tăng cường phối hợp trong quản lý các hoạt động tôn giáo có yếu tố nước ngoài. Xuất phát từ nhu cầu quan hệ đối ngoại của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh với cá nhân, tổ chức nước ngoài. Vì vậy, việc xuất cảnh, nhập cảnh phải được kiểm soát chặt chẽ và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt, cần phải thẩm tra, xác minh tư cách công dân, kiểm duyệt chương trình trước khi cho xuất cảnh, nhập cảnh; kiên quyết ngăn chặn việc xuất, nhập cảnh của các đối tượng có tư tưởng chống đối, bất mãn, phòng ngừa hoạt động móc nối, lôi kéo của các đối tượng.

Bốn là, củng cố, sắp xếp tổ chức, tăng cường đội ngũ cán bộ, công chức  làm công tác quản lý nhà nước đối với tín ngưỡng, tôn giáo, đặc biệt là cấp cơ sở, cần thực hiện bố trí công chức chuyên trách ở cấp xã.

Hiện nay, đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo còn thiếu về số lượng, hạn chế về chất lượng. Ở một vài địa phương chưa quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về tôn giáo. Vì vậy, yêu cầu củng cố đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo là yêu cầu cấp bách, có tính quyết định hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện quản lý. Trong đó, cần tập trung thực hiện một số nội dung cơ bản sau: (1) Đẩy mạnh củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác tôn giáo thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện phù hợp với tình hình thực tế, đặc điểm của từng đơn vị, tặng cường thực hiện biên chế chuyên trách cấp xã. (2) Thường xuyên chú trọng hơn nữa trong công tác đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn đối với đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà nước về tôn giáo các cấp, thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực trẻ để kế thừa và phục vụ lâu dài trong ngành. (3) Cần quan tâm về chính sách phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo.

Năm là, tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, kịp thời tham mưu cho cấp có thẩm quyền trong giải quyết các yêu cầu của cá nhân, tổ chức tôn giáo; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới phương thức, lề lối làm việc trong tiếp nhận, xử lý kịp thời thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật hiện hành.

Với những kết quả đã đạt được và giải pháp nêu trên, chúng tôi tin chắc rằng dưới sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, đời sống vật chất, tinh thần của người dân Cà Mau tiếp tục được nâng lên./.

Trần Thanh Liêm

Cà Mau thực hiện hiệu quả công tác Quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo giao đọan 2015-20201. Nắm vững chủ trương trong tổ chức thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác tôn giáo, đã khẳng định: “Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đang và sẽ tồn tại cùng
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Tỉnh Ninh Thuận tổ chức Lớp bồi dưỡng công tác Quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2020
Ngày hội “Kết nối thanh niên dân tộc, tôn giáo”
Thống nhất lập hồ sơ Di tích Yên Tử trình UNESCO công nhận là Di sản thế giới .
Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh An Giang trao quà Trung thu học sinh nghèo trên địa bàn Tri Tôn và Tịnh Biên
Huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị Ban chỉ đạo công tác Tôn giáo
Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh An Giang thăm, chúc mừng Lễ Sen Đôn Ta năm 2020
Khánh Hoà: Di tích Tháp Bà Ponagar - Tích cực vận động khách hành hương không đốt vàng mã
Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh thăm, chúc mừng đồng bào Khmer nhân dịp Lễ Sen Đôn ta 2020
Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà các vị sư sãi, cán bộ hưu trí Khmer nhân dịp Lễ Sene Đôn Ta
Thái Bình: Các tổ chức tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu
Video
Bài phát biểu của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ tại Đại lễ Phật đản Phật lịch 2564, Dương lịch 2020
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Hình ảnh
Hai ngôi chùa lập kỷ lục ở Bình Dương
Nhiều hoạt động chăm lo tại ngày hội Thanh niên các dân tộc, tôn giáo
Bảo tàng không gian văn hóa Mường - nơi lưu giữ bản sắc dân tộc Mường
Audio
TS. Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về Công tác chấn chỉnh các hoạt động lệch chuẩn tôn giáo tại các cơ sở thờ tự của Phật giáo
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Minh Nga -
Phó Trưởng Ban
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn