Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 30/10/2020 06:12 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 9/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 8/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 7/2020
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Kết quả 02 năm thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại Cà Mau
Tòa thánh Ngọc Sắc, Hội thánh Cao Đài Minh Chơn đạo

Cà Mau là mãnh đất cuối cùng của cực Nam tổ quốc, là tỉnh tập trung của nhiều thành phần dân tộc, tôn giáo sinh sống và tu học. Toàn tỉnh hiện có 06 tôn giáo đang hoạt động (Phật giáo, Cao Đài, Công giáo, Tin Lành, Phật giáo Hòa Hảo và Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam), có 138 cơ sở thờ tự và 373.326 tín đồ các tôn giáo, chiếm khoảng 30,7% dân số chung của tỉnh.

Thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh nên công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả tích cực; chức sắc, chức việc và tín đồ chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Sau 02 năm thực hiện Luật và Nghị định 162/2017/NĐ-CP, công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở tỉnh Cà Mau đạt được một số kết quả:

- Đăng ký sinh hoạt tôn giáo, hoạt động tôn giáo: Công tác đăng ký sinh hoạt điểm nhóm của tổ chức tôn giáo được thực hiện theo Khoản 1, Điều 16, điều 17 của Luật; Mẫu B5, Điều 21, Nghị định 162. Trong 02 năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã xem xét chấp thuận thành lập 04 tổ chức tôn giáo trực thuộc (Phật giáo 02, Công giáo 01 và Cao Đài 01); Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, cấp đăng ký cho 04 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung của các tổ chức tôn giáo trong tỉnh.

- Phong phẩm, bầu cử, suy cử, bổ nhiệm, thuyên chuyển, cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc, nhà tu hành: Trong 02 năm qua, đã thực hiện tiếp nhận 77 trường hợp phong phẩm, bầu cử, suy cử, bổ nhiệm, thuyên chuyển, cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc, nhà tu hành. Trong đó, phong chức, bầu cử, suy cử, bổ nhiệm cho 61 trường hợp; thuyên chuyển 15 trường hợp; bãi nhiệm 01 trường hợp.

- Xây dựng công trình tôn giáo: Thực hiện việc cấp đất và xây dựng công trình tôn giáo theo Luật tín ngưỡn, tôn giáo và các văn bản Luật liên quan đã xem xét, giải quyết cho 14 tổ chức tôn giáo trực thuộc xây dựng cơ sở thờ tự.

- Công tác tuyên truyền, bồi dưỡng pháp luật cho chức sắc, chức việc tôn giáo: Thực hiện kế hoạch của tỉnh, trong 02 năm qua đã tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về tôn giáo cho chức sắc, chức việc và tín đồ tôn giáo được 06 lớp trên 600 lượt người tham gia. Bên cạnh đó, Hội đồng giáo dục Quốc phòng tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Trường Chính trị tổ chức 02 lớp bồi dưỡng kiến thức an ninh, quốc phòng cho 300 chức sắc, chức việc và tín đồ tôn giáo.

Qua 2 năm thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo, công tác quản lý nhà nước về tôn giáo của tỉnh Cà Mau đạt được những kết quả tốt đẹp, tuy nhiên vẫn còn một số ít hoạt động tôn giáo chưa tuân thủ theo quy định của pháp luật. Nhằm góp phần cho địa phương nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trong thời gian tới các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội và chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo tỉnh Cà Mau cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, triển khai trong cán bộ, Nhân dân nói chung, đồng bào có tín ngưỡng tôn giáo nói riêng về việc thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về công tác tôn giáo. Các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân trong vùng giáo nắm và thực hiện tốt Luật tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản pháp luật có liên quan.

Hai là, tập trung nâng cao nhận thức, thống nhất quan điểm, trách nhiệm của hệ thống chính trị và toàn xã hội các địa phương đối với công tác tôn giáo. Cần phân định rõ vai trò lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý nhà nước của chính quyền và không ngừng phát huy vai trò vận động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội trong việc động viên đồng bào có đạo tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước. Cần nhận thức một cách sâu sắc về nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng, thông qua công tác vận động nhằm giúp đồng bào các tôn giáo phát huy những ưu điểm, khắc phục tồn tại, giữ gìn và phát huy những truyền thống văn hóa của dân tộc, tôn vinh những người có công với Tổ quốc, với Nhân dân, đồng thời chủ động đấu tranh chống lại các hoạt động lợi dụng tự do tín ngưỡng tôn giáo để hành nghề mê tín dị đoan, hoạt động trái pháp luật và chính sách của Nhà nước, lợi dụng, kích động chia rẽ Nhân dân, chia rẽ các dân tộc, chia rẽ lương-giáo, gây rối, xâm phạm an ninh quốc gia. Thực hiện tốt công tác chỉ đạo đấu tranh, ngăn chặn đối với các tà đạo, đạo lạ và các hoạt động mê tín dị đoan.

Ba là, tiếp tục quan tâm phát triển đời sống của vùng đồng bào có đạo, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; kêu gọi đầu tư và tăng cường thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, nâng cao dân trí; tăng cường củng cố hệ thống chính trị, động viên quần chúng tôn giáo sống “tốt đời đẹp đạo”, tích cực tham gia các phong trào cách mạng, các hoạt động từ thiện nhân đạo. Giải quyết kịp thời những yêu cầu chính đáng, hợp pháp của tổ chức, cá nhân tín đồ các tôn giáo, không để xảy ra các sự việc phức tạp liên quan đến tôn giáo.

Bốn là, quan tâm xây dựng tổ chức, bộ máy cán bộ làm công tác tôn giáo, bố trí đúng người làm công tác tôn giáo; làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức tôn giáo và nghiệp vụ tôn giáo. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng những cán bộ có uy tín, có năng lực vận động chức sắc tôn giáo để tạo mối quan hệ đồng thuận. Tạo điều kiện về mọi mặt để đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo hoạt động, tham mưu ngày càng tốt hơn cho cấp uỷ, chính quyền giải quyết các vấn đề có liên quan đến tôn giáo theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước./.

Thanh Trạng

Kết quả 02 năm thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại Cà MauThời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh nên công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả tích cực chức sắc, chức việc và tín đồ chấp hành tốt chủ trương, đường lối
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Đấu tranh xóa bỏ tà đạo Hà Mòn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh thăm chức sắc Phật giáo tiêu biểu nhân dịp Lễ Phật đản
Ban Tôn giáo Kiên Giang chúc mừng Lễ Phật đản 2020
Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận thăm, chúc mừng nhân dịp Ramưwan năm 2020
Long An Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 41-CT/TW về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội"
Ban Tôn giáo tỉnh Tiền Giang thăm kêu gọi các tổ chức tôn giáo tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19
Hà Tĩnh xử phạt 7 Linh mục tổ chức hành lễ đông người giữa mùa dịch
Thăm hỏi tình hình chuẩn bị đón Tết Chôl Chnăm Thmây và tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
Chính quyền tỉnh Tây Ninh chúc mừng lễ trọng của các tôn giáo
Đồng Tháp biểu dương tổ chức, cá nhân tôn giáo đóng góp tích cực cho công tác phòng, chống Covid
Video
Bài phát biểu của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ tại Đại lễ Phật đản Phật lịch 2564, Dương lịch 2020
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Hình ảnh
Hai ngôi chùa lập kỷ lục ở Bình Dương
Nhiều hoạt động chăm lo tại ngày hội Thanh niên các dân tộc, tôn giáo
Bảo tàng không gian văn hóa Mường - nơi lưu giữ bản sắc dân tộc Mường
Audio
TS. Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về Công tác chấn chỉnh các hoạt động lệch chuẩn tôn giáo tại các cơ sở thờ tự của Phật giáo
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Minh Nga -
Phó Trưởng Ban
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn