Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 30/10/2020 05:50 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 9/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 8/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 7/2020
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Một số kinh nghiệm trong thực hiện công tác tôn giáo của Quân đoàn 3 trên địa bàn Tây Nguyên hiện nay

Quân đoàn 3 (Binh đoàn Tây Nguyên) là đơn vị chủ lực của Quân đội nhân dân Việt Nam, đứng chân ở các tỉnh Tây Nguyên (Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc) và tỉnh Bình Định. Đây là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trên địa bàn có sự đa dạng cao về dân tộc và tôn giáo với 47 thành phần dân tộc cùng sinh sống, trong đó có hơn 40% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số; có 13 tôn giáo với số lượng 1.514.000 tín đồ, chiếm hơn 20% dân số, chủ yếu tín đồ là người dân tộc thiểu số. Một số thôn làng người dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng biên giới theo tôn giáo trên 90% số nhân khẩu. Các tôn giáo lớn trong vùng là Công giáo, Phật giáo, Đạo Tin Lành và Đạo Cao Đài. Đời sống nhân dân các dân tộc, tôn giáo đã có sự phát triển nhanh trong những năm gần đây nhưng vẫn còn không ít khó khăn về kinh tế, xã hội, nhất là ở vùng sâu, vùng căn cứ cách mạng, vùng biên giới.

Thời gian qua, hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn Quân đoàn đứng chân cơ bản chấp hành đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước song còn xảy ra những vấn đề phức tạp, gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Từ cuối những năm 1990, nổi lên tình trạng truyền đạo và hoạt động tín ngưỡng tôn giáo trái pháp luật; sự hoạt động mạnh mẽ của “Tin Lành Đề ga” câu kết với lực lượng Fulro lưu vong, mưu toan kích động các dân tộc thiểu số tại chỗ thực hiện ly khai, “tự trị”, đòi thành lập “Nhà nước Đề ga độc lập” ở Tây Nguyên; sự xuất hiện và gia tăng hoạt động của một số “đạo lạ”, “tà đạo” (Hà Mòn, Thanh Hải vô thượng sư, Mặt trời, Hoàng thiên long, Ami Sara…); các hoạt động lôi kéo đồng bào tôn giáo tham gia khiếu kiện đòi đất, cới nới hoặc xây dựng trái phép cơ sở thờ tự, kích động biểu tình, bạo loạn chống đối chính quyền….

Trước tình hình đó, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền, nắm chắc tình hình địa bàn; một mặt, tăng cường chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; mặt khác, phát huy vai trò đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất, chủ động phối hợp cùng với cấp ủy, chính quyền và đoàn thể địa phương các cấp, tích cực tham gia thực hiện công tác tôn giáo (CTTG) trên địa bàn đứng chân. Quân đoàn xác định đây là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên của đơn vị và đẩy mạnh tham gia thực hiện CTTG với nhiều hình thức, biện pháp đa dạng, phong phú, sát thực tiễn.

Những năm qua, Quân đoàn 3 đã tham gia thực hiện CTTG đạt nhiều kết quả thiết thực. Các cơ quan, đơn vị trong Quân đoàn thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương nơi đóng quân, thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền vận động đồng bào vùng tôn giáo; tham gia xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; bảo đảm quốc phòng, an ninh; chủ động, tích cực tham gia giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đến tôn giáo, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để chống phá chính quyền của các thế lực thù địch. Vì vậy, Quân đoàn đã góp phần quan trọng trong thực hiện CTTG trên địa bàn Tây Nguyên để giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc, tôn giáo, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tuy nhiên, việc tham gia thực hiện CTTG của Quân đoàn vẫn còn những hạn chế nhất định. Một số cấp ủy, chỉ huy các đơn vị và một bộ phận cán bộ, chiến sĩ chưa có nhận thức đầy đủ về tôn giáo và CTTG. Chất lượng tổ chức thực hiện công tác dân vận ở vùng tôn giáo chưa đồng đều giữa các đơn vị. Công tác nắm, dự báo tình hình để phối hợp với địa phương và đơn vị bạn trong giải quyết một số vụ việc phức tạp có thời điểm chưa sát, thiếu nhạy bén….

Từ tổng kết thực tiễn Quân đoàn tham gia thực hiện CTTG thời gian qua, từ phân tích thành tựu đạt được và những vấn đề đặt ra, Đảng ủy Quân đoàn 3 đã rút ra những bài học kinh nghiệm quan trọng. Những kinh nghiệm quý báu đó đã được Đảng ủy thảo luận, đúc kết trong Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện CTTG của Quân đoàn (1999 - 2019), đó là:

Thứ nhất, cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp trong Quân đoàn phải thường xuyên quán triệt và chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị và hướng dẫn của cấp trên về công tác tôn giáo.

Đây là bài học kinh nghiệm tiên quyết được Đảng ủy Quân đoàn chỉ ra. Bởi cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị đơn vị các cấp là chủ thể lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị thuộc quyền tổ chức thực hiện CTTG. Thực tiễn tiến hành CTTG của Quân đoàn cho thấy, chính sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức chỉ huy, sự hướng dẫn và kiểm tra, đôn đốc của cơ quan chính trị đã quyết định chất lượng, hiệu quả tham gia thực hiện CTTG của từng đơn vị. Cho nên, để phát huy tốt vai trò của mình, trước hết, cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên và cơ quan chính trị các đơn vị phải kịp thời quán triệt, hiểu sâu, nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và CTTG; các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về quân đội tham gia thực hiện CTTG. Điều đó làm cho các cấp ủy, tổ chức chỉ huy, cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị các đơn vị có nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò, nội dung, nhiệm vụ của CTTG trong tình hình mới và nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện CTTG tại đơn vị.

Trên cơ sở đó, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị đơn vị các cấp trong Quân đoàn đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm, xây dựng quyết tâm cho mọi quân nhân, trọng tâm là các tổ dân vận, tổ tuyên truyền đặc biệt, lực lượng dân vận ở vùng tôn giáo. Coi trọng phổ biến quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về tôn giáo và CTTG đến các tổ chức, lực lượng và toàn thể quân nhân; tạo lên sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn đơn vị, từ cán bộ chủ trì cho đến chiến sĩ về thực hiện nhiệm vụ CTTG. Chỉ có như vậy, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị và cán bộ, chiến sĩ mới giữ vững định hướng chính trị, tin tưởng vào chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, xác định tốt trách nhiệm của quân đội, đơn vị trong tham gia thực hiện CTTG, nhất là trước những diễn biến phức tạp của tình hình tôn giáo trên địa bàn Tây Nguyên.

Cùng với đó, các cấp ủy đơn vị quán triệt văn bản của trên, cụ thể hóa thành chủ trương, biện pháp lãnh đạo CTTG; chỉ huy đơn vị tổ chức hiện thực hóa các chủ trương đó thông qua các kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức lực lượng và tiến hành các nhiệm vụ CTTG. Nhờ vậy, việc tham gia thực hiện CTTG của các đơn vị trong Quân đoàn luôn bám sát quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ thị của Bộ Quốc phòng về tôn giáo và CTTG. Quá trình thực hiện cho thấy, ở đâu cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị của đơn vị quán triệt và chấp hành nghiêm túc quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của trên về CTTG thì ở đó đơn vị có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát, đúng, khắc phục được những khâu yếu, mặt yếu trong tổ chức thực hiện. Khi đó, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện CTTG được phát huy đầy đủ cùng với vai trò của cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị và cán bộ dân vận.

Thứ hai, quá trình tổ chức thực hiện CTTG phải thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ; tích cực đổi mới nội dung, phương pháp tiến hành, vận dụng linh hoạt, sát với tình hình thực tiễn.

Kinh nghiệm thực hiện CTTG của Quân đoàn thời gian qua chỉ ra rằng, quá trình tổ chức thực hiện CTTG phải tiến hành đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ từ trên xuống dưới và giữa các cơ quan, đơn vị. Bởi vì, Quân đoàn có nhiều loại hình cơ quan, đơn vị; các đơn vị đóng quân phân tán, trải rộng trên địa bàn rộng lớn ở nhiều tỉnh Tây Nguyên nên có những khó khăn nhất định trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ CTTG. Các địa phương nơi Quân đoàn đứng chân có sự đa dạng về đặc điểm kinh tế - xã hội, dân tộc, tôn giáo; vùng tôn giáo cũng chủ yếu là vùng dân tộc. Chính vì thế, để Quân đoàn tham gia thực hiện CTTG đạt kết quả cao, góp phần quan trọng xây dựng cơ sở chính trị vững chắc trên địa bàn Tây Nguyên, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn đã có các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tham gia thực hiện CTTG đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, phù hợp với đặc điểm tình hình từng đơn vị và địa phương khác nhau. Điều đó đã phát huy được vai trò của từng tổ chức, lực lượng, mọi cán bộ, chiến sĩ trong Quân đoàn, tạo thành sức mạnh tổng hợp của cả đơn vị để thực hiện CTTG cùng với công tác dân tộc đạt hiệu quả cao nhất.

Mặt khác, sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế làm cho các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh của các tỉnh Tây Nguyên nơi đóng quân, kể cả vùng tôn giáo có nhiều chuyển biến to lớn nhưng đồng thời cũng đặt ra những vấn đề cần quan tâm giải quyết. Hơn chục năm nay, Tây Nguyên luôn là địa bàn có nhiều biến động, phức tạp về tình hình dân tộc, tôn giáo, thường xuyên bị các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá cũng như các tôn giáo lớn lựa chọn là nơi để mở rộng, lôi kéo tín đồ. Điều đó cùng với đặc điểm khác nhau của từng dân tộc, tôn giáo đã đòi hỏi nội dung, phương pháp tiến hành CTTG và công tác dân vận ở vùng tôn giáo của từng đơn vị trên địa bàn phải có sự đổi mới, vận dụng cho phù hợp, đảm bảo quán triệt và thực hiện có hiệu quả quan điểm, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về tôn giáo và thực tiễn đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào.

Vì thế, trong quá trình thực hiện CTTG, cấp ủy, chỉ huy đơn vị các cấp trong Quân đoàn, nhất là các sư đoàn và lữ đoàn đã căn cứ vào đặc điểm tình hình của đơn vị và địa bàn, đề ra nhiều chủ trương, nội dung, biện pháp vừa linh hoạt, sáng tạo vừa cụ thể, sát hợp với từng đối tượng vận động, với đồng bào từng tôn giáo, đồng bào tôn giáo là dân tộc thiểu số. Các đơn vị thường tiến hành CTTG gắn với công tác dân tộc và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; sử dụng tổng hợp các hình thức, biện pháp tiến hành công tác vận động quần chúng. Tăng cường phối hợp với các ban ngành, đoàn thể địa phương và các lực lượng khác trên địa bàn để tuyên truyền, vận động đồng bào các tôn giáo; hướng hoạt động về cơ sở, địa bàn vùng cao, vùng biên, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ảnh hưởng tôn giáo ở các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc. Kết hợp tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật về tôn giáo với vạch trần âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các tổ công tác, lực lượng dân vận lấy tuyên truyền, vận động quần chúng là chính, kết hợp chặt chẽ, đồng bộ các biện pháp công tác để vô hiệu hóa hoạt động lợi dụng dân tộc, tôn giáo hòng lôi kéo, tập hợp quần chúng. Tổ chức tốt công tác bồi dưỡng, xây dựng lực lượng cốt cán trong phong trào tôn giáo và làm tốt công tác vận động các chức sắc, tín đồ, người có uy tín để phát huy vai trò của họ trong quần chúng tín đồ. Thực tiễn khẳng định, hiệu quả CTTG chỉ được nâng lên khi các đơn vị của Quân đoàn kết hợp chặt chẽ các nội dung tiến hành: tuyên truyền vận động; tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; củng cố, xây dựng cơ sở chính trị; tham gia giải quyết các vụ việc phức tạp, đấu tranh làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tôn giáo.

Quá trình thực hiện, lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ các đơn vị duy trì nghiêm phương pháp công tác ở cơ sở, giữ nghiêm kỷ luật trong quan hệ với đồng bào tôn giáo; thân thiện, cởi mở trong tiếp xúc các chức sắc, chức việc… tạo mối quan hệ đoàn kết, gắn bó để thực hiện công tác vận động quần chúng.

Thứ ba, chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương và đơn vị bạn nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện công tác tôn giáo.

Kinh nghiệm thực hiện CTTG của Quân đoàn thời gian qua cho thấy, các đơn vị nhất thiết phải làm tốt công tác phối hợp với các tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa phương, nhất là cấp cơ sở và các đơn vị bạn trên địa bàn để đảm bảo hiệu quả công tác. Đây vừa là nguyên tắc vừa là cơ chế tham gia thực hiện CTTG của các đơn vị quân đội, đảm bảo sự thống nhất về mục đích, nguyên tắc, chủ trương và biện pháp tiến hành CTTG trên địa bàn. Hơn nữa, việc chủ động phối hợp giữa các đơn vị của Quân đoàn với hệ thống chính trị địa phương và các đơn vị bạn chẳng những bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng đối với CTTG mà còn huy động được sức mạnh tổng hợp của các tổ chức và lực lượng trên địa bàn trong thực hiện CTTG; không để sơ hở cho các phần tử xấu, các đối tượng lợi dụng, kích động. Mặt khác, khi các đơn vị làm tốt công tác phối hợp với địa phương trong thực hiện CTTG đã tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ về nhiều mặt của chính quyền và nhân dân địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị và cán bộ chiến sĩ thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Thực tiễn tham gia CTTG ở các đơn vị trong Quân đoàn chỉ ra rằng, phải có sự phối hợp, tham mưu, hiệp đồng thường xuyên, chặt chẽ với địa phương trong từng khâu, từng bước tiến hành, từng nhiệm vụ cụ thể. Kinh nghiệm trước hết là, phối hợp quản lý, chủ động nắm chắc tình hình an ninh chính trị địa bàn, tư tưởng của nhân dân, phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xử lý kịp thời những vụ việc phức tạp ngay tại cơ sở, không để đột biến xấu xảy ra. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị bạn, các ban ngành, đoàn thể của địa phương trong nhận định, nắm bắt tình hình để tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương có kế hoạch phù hợp trong thực hiện nhiệm vụ về CTTG và chính sách tôn giáo. Cần thâm nhập, khảo sát kỹ tình hình mọi mặt trên địa bàn, nhất là tình hình dân tộc, tôn giáo, điều kiện sống và tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân để chủ động phối hợp địa phương và các đơn vị bạn, huy động sự vào cuộc của mọi tổ chức, lực lượng và quần chúng nhân dân trong thực hiện CTTG. Trong đó, các đơn vị cần hết sức coi trọng sự đồng tình, ủng hộ và phát huy đầy đủ vai trò của các già làng, trưởng bản, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người có uy tín trong các tôn giáo và cộng đồng dân cư để tiến hành CTTG, nhất là ở vùng dân tộc thiểu số có đạo.

Bốn là, cấp ủy, chỉ huy đơn vị thường xuyên bồi dưỡng phẩm chất, trình độ, năng lực tiến hành CTTG cho cán bộ, chiến sĩ; phát huy vai trò của quân nhân có đạo trong công tác vận động quần chúng.

Cán bộ, chiến sĩ là lực lượng trực tiếp tiến hành CTTG, trực tiếp quyết định đến chất lượng và hiệu quả công tác vận động quần chúng tín đồ. Cho nên, một bài học kinh nghiệm quan trọng trong thực hiện CTTG trên địa bàn Tây Nguyên thời gian qua được Đảng ủy Quân đoàn nêu lên là cấp ủy, chỉ huy các cấp cần thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất, năng lực công tác, kiến thức về tín ngưỡng tôn giáo và các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội cho cán bộ, chiến sĩ. Cần thường xuyên phổ biến, trao đổi kỹ năng, kinh nghiệm, phương pháp công tác vận động quần chúng ở vùng tôn giáo, những phong tục tập quán dân tộc và đặc điểm tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào địa phương cho bộ đội. Quan tâm bồi dưỡng kiến thức về tôn giáo và CTTG; nội dung, phương pháp dân vận; phương thức phối hợp với địa phương thực hiện CTTG; các phương án xử trí tình huống, vụ việc phức tạp. Tập trung giáo dục, bồi dưỡng để đội ngũ cán bộ, chiến sĩ làm công tác dân vận có kiến thức, trình độ, năng lực trên lĩnh vực tôn giáo; nắm chắc quan điểm, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước.

Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ nhiệm vụ thực hiện CTTG, tích cực ngăn chặn và đấu tranh chống các hoạt động tôn giáo trái pháp luật, các âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tôn giáo chống phá cách mạng nước ta. Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ dân vận ở vùng tôn giáo cần tuân thủ kinh nghiệm: Sâu sát với cơ sở, lắng nghe ý kiến và tâm tư nguyện vọng của tín đồ các tôn giáo, thực sự tôn trọng nhân dân, từng bước vận động cảm hóa nhân dân, không chủ quan, nóng vội; không được để xảy ra các mâu thuẫn, sai phạm trong quan hệ với dân, xây dựng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Phát huy vai trò của cán bộ, chiến sĩ có đạo (đặc biệt là số quân nhân cư trú trên địa bàn đóng quân) có ý nghĩa quan trọng, luôn được các cơ quan, đơn vị của Quân đoàn tiến hành và đạt hiệu quả thiết thực. Họ không những là lực lượng nòng cốt, trực tiếp tiến hành CTTG mà còn có tác động tích cực với đồng bào (trong đó có gia đình, người thân), đảm bảo việc thực hiện các nhiệm vụ được nhanh chóng, thuận lợi, nhất là khi giải quyết các vấn đề phức tạp, các điểm nóng liên quan đến tôn giáo.

Hiện nay, tiến hành CTTG trên địa bàn Tây Nguyên luôn được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của các ơ quan ban ngành song cũng đặt ra không ít khó khăn do tình hình dân tộc, tôn giáo trên địa bàn còn tiềm ẩn những biến động, phức tạp. Trong bối cảnh đó, chấp hành Chỉ thị số 1006/2019/CT/QUTW của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 chủ trương tiếp tục đổi mới và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân đoàn thực hiện CTTG trong tình hình mới trên cơ sở phát huy kết quả đạt được, đặc biệt là những bài học kinh nghiệm rút ra từ tổng kết thực tiễn Quân đoàn tham gia thực hiện CTTG thời gian qua. Các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân đoàn đã quán triệt, phổ biến và vận dụng những kinh nghiệp đó; tiếp tục chủ động, tích cực nâng cao hiệu quả tham gia thực hiện CTTG trên địa bàn Tây Nguyên; góp phần ổn định chính trị và phát triển bền vững vùng dân tộc, tôn giáo.

Tài liệu tham khảo

  1. Đảng ủy Quân đoàn 3, Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác tôn giáo, Gia Lai, ngày 22/3/2017
  2. Đảng ủy Quân đoàn 3 (2019), Báo cáo Tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 36/ĐUQSTW của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Quân đội thực hiện công tác tôn giáo trong tình hình mới, Gia Lai, ngày 04/5/2019.
  3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3, Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2010 – 2020, Gia Lai, ngày 09/8/2019.
  4. Quân ủy Trung ương (2019), Chỉ thị số 1006-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương về tiếp tục đổi mới và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quân đội thực hiện công tác tôn giáo trong tình hình mới, Hà Nội, ngày 27/9/2019.

Thượng tá, TS Nguyễn Văn Toàn

Đại úy Trần Văn Hà

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Một số kinh nghiệm trong thực hiện công tác tôn giáo của Quân đoàn 3 trên địa bàn Tây Nguyên hiện nayTrên địa bàn có sự đa dạng cao về dân tộc và tôn giáo với 47 thành phần dân tộc cùng sinh sống, trong đó có hơn 40% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số có 13 tôn giáo với số lượng 1.514.000 tín đồ, chiếm hơn 20% dân số, chủ yếu tín đồ là người dân tộc thiểu
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Bổ nhiệm Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh Cà Mau
Huyện biên giới tỉnh Bình Phước tăng cường khử trùng tại cơ sở tôn giáo
Phú Yên, Ninh Bình, Quảng Nam tạm dừng hoạt động tham quan di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh
Các tôn giáo tỉnh Đồng Nai đoàn kết thi đua yêu nước
Khẳng định rõ hơn những đóng góp của tôn giáo trong sự phát triển của đất nước
Hà Tĩnh triển khai đề án nâng cao hiệu quả công tác tín ngưỡng, tôn giáo trong tình hình mới
Bổ nhiệm lãnh đạo Ban Tôn giáo TP. Đà Nẵng
An Giang nâng cao hiệu quả công tác tôn giáo trong tình hình mới
Nghi lễ ra quân đánh bắt hải sản của ngư dân xã Bình Châu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Di tích hoạt động trở lại phải đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch
Video
Bài phát biểu của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ tại Đại lễ Phật đản Phật lịch 2564, Dương lịch 2020
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Hình ảnh
Hai ngôi chùa lập kỷ lục ở Bình Dương
Nhiều hoạt động chăm lo tại ngày hội Thanh niên các dân tộc, tôn giáo
Bảo tàng không gian văn hóa Mường - nơi lưu giữ bản sắc dân tộc Mường
Audio
TS. Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về Công tác chấn chỉnh các hoạt động lệch chuẩn tôn giáo tại các cơ sở thờ tự của Phật giáo
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Minh Nga -
Phó Trưởng Ban
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn