Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 15/12/2019 04:59 AM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 11/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 9/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 8/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Kết quả công tác thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trong 5 năm (2012-2016)

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ Về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; trong những năm qua, công tác thi hành pháp luật đã được các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương quan tâm tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Đối với lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, kết quả công tác thi hành pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng để khẳng định tính thực thi và hiệu quả của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trong thực tiễn đời sống xã hội, đóng góp một phần không nhỏ trong hoạt động quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Trong phạm vi bài viết, xin được nêu những kết quả thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trong 05 năm gần đây (2012 - 2016), từ sau khi có Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/12/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ra đời, đánh giá tình hình thi hành pháp luật và nêu lên những kiến nghị, đề xuất nhằm khắc phục những khó khăn, hạn chế, phát huy vai trò của công tác thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trong thời gian tới.

I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện

Tiếp tục thực hiện Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo, ngày 08/12/2012 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo (sau đây gọi là Nghị định số 92/2012/NĐ-CP). Đây là Nghị định mang đậm tinh thần cải cách hành chính theo Nghị quyết số 54/2010/NQ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ. Nghị định số 92/2012/NĐ-CP đã cụ thể hóa các quy định của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo về thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện các hoạt động tôn giáo. Nghị định đã quy định chi tiết, giảm bớt số lượng hồ sơ và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành  chính về tôn giáo, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tôn giáo thực hiện quyền hoạt động tôn giáo theo đúng quy định pháp luật, đồng thời cũng là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo các cấp thực hiện đúng thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định.

Ngay sau khi Nghị định số 92/2012/NĐ-CP được ban hành, Ban Tôn giáo Chính phủ đã tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch về việc triển khai, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định đến toàn thể cán bộ, công chức trong ngành quản lý nhà nước về tôn giáo từ trung ương tới địa phương; các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo và cán bộ, nhân dân trong cả nước.

Hàng năm, Ban Tôn giáo Chính phủ đều ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật chung cho công chức, viên chức, người lao động trong ngành tôn giáo và Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo trên cả nước; phối hợp với các địa phương tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về chính sách, pháp luật cho công chức, viên chức, người lao động trong ngành quản lý nhà nước về tôn giáo từ trung ương tới địa phương; tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo.

Bên cạnh việc chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai, thực hiện các quy định của Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; Ban Tôn giáo Chính phủ thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan chuyên môn về tôn giáo của các địa phương trong việc thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Nghị  định số 92/2012/NĐ-CP ra đời cũng nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong cả nước. Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đều thành lập Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo, trong đó Trưởng ban Chỉ đạo là Bí thư hoặc Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, thành viên Ban chỉ đạo là Trưởng các ngành: Công an, Dân vận, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Nội vụ, Văn hóa, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng của tỉnh, ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện Nghị định 92/2012/NĐ-CP, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các hoạt động tôn giáo trên địa bàn quản lý và thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn.

 Trong các năm từ 2012 đến 2016, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã ban hành 175 văn bản quy phạm pháp luật chỉ đạo về công tác tôn giáo và các lĩnh vực liên quan đến tôn giáo như: Kiện toàn tổ chức, bộ máy; phân cấp thẩm quyền; phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến tôn giáo; xây dựng công trình tôn giáo; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến tôn giáo; thủ tục hành chính trong lĩnh vực tôn giáo; vai trò của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ công tác tôn giáo….

              Hệ thống văn bản hướng dẫn của cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã góp phần cụ thể hóa các quy định pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, tạo điều kiện cho việc áp dụng và thực hiện văn bản QPPL có hiệu quả.

II. Công tác hoàn thiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

Từ sau khi Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ra đời đến nay, với chức năng là cơ quan tham mưu giúp Bộ Nội vụ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), trình Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền cấp trên ban hành văn bản QPPL về tín ngưỡng, tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ đã tham mưu ban hành các văn bản sau: Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ Ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT- BVHTTDL-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao, du lịch và Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo; Thông tư số 04/2016/TT-BNV ngày 10/6/2016 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn một số nội dung về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực tôn giáo.

            Nhìn chung, công tác ban hành văn bản QPPL về tín ngưỡng, tôn giáo đầy đủ và kịp thời, đáp ứng được nhu cầu hoạt động tôn giáo của chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo trong cả nước và phục vụ công tác quản lý nhà nước về tôn giáo của cơ quan nhà nước các cấp và xu hướng hội nhập với quốc tế.

            Bên cạnh việc tham mưu ban hành các văn bản QPPL về tín ngưỡng, tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ còn tham mưu Bộ Nội vụ ban hành các văn bản về cải cách hành chính thuộc lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo như: Quyết định số 1119/QĐ-BNV ngày 10/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; Quyết định số 886/QĐ-BNV ngày 17/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ban hành bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ (thay thế Quyết định số 1119/QĐ-BNV ngày 10/10/2013).

            Ban Tôn giáo Chính phủ thường xuyên ban hành văn bản hướng dẫn khi địa phương đề nghị về thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo như: vấn đề sinh hoạt tôn giáo, công nhận tổ chức tôn giáo, phong chức, phong phẩm, đại hội, hội nghị, khắc dấu của tổ chức tôn giáo, xây dựng, sửa chữa cơ sở tôn giáo, đất đai tôn giáo..

Đặc biệt, Hiến pháp năm 2013 ra đời, đã ghi nhận và nâng cao phạm vi quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo từ quyền công dân thành quyền con người, ghi nhận quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người và khẳng định trách nhiệm của nhà nước trong việc tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và các cơ quan cấp trên về việc xây dựng Luật tín ngưỡng, tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ đã tham mưu cho Bộ Nội vụ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thuộc Chính phủ trình Luật tín ngưỡng, tôn giáo, và được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ II, Quốc hội Khóa XIV.

          III. Công tác tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng, nghiệp vụ trong việc triển khai thi hành và áp dụng pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

Để triển khai Nghị định số 92/2012/NĐ-CP vào đời sống và phát huy hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; Ban Tôn giáo Chính phủ đã phối hợp cùng các địa phương trên cả nước tổ chức 20 lớp bồi dưỡng kiến thức về tôn giáo cho gần 2500 lượt cán bộ, công chức làm công tác liên quan đến tôn giáo các cấp; cấp phát 2000 bộ tài liệu về chính sách, pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo cho các học viên; tổ chức 40 hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho gần 9000 lượt  chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo; phát gần 9000 bộ tài liệu cho đối tượng tham dự hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Bên cạnh đó, Trang Thông tin điện tử và Tạp chí Công tác tôn giáo của Ban Tôn giáo Chính phủ thường xuyên đưa tin cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trực tiếp điều chỉnh lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo và quyền, nghĩa vụ công dân. Xây dựng chuyên mục Hỏi - Đáp pháp luật, thường xuyên  trả lời, giải đáp các câu hỏi của độc giả về pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; đưa tin, bài về  quy định của chính sách, pháp luật, các hoạt động quản lý nhà nước liên quan đến thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo        

Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho các đối tượng cán bộ, nhân dân và các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo. Trong 05 năm, các địa phương trên cả nước đã tổ chức 1200 hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về tôn giáo cho gần 180.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức các cấp làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; tổ chức 1800 hội nghị phổ biến chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho 360.000 lượt chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo. Cấp phát hàng trăm ngàn tài liệu, tờ rơi, tờ gấp liên quan đến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho các học viên tham gia học tập.

         IV. Công tác kiểm tra, thanh tra thi hành pháp luật

Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao nhiệm vụ, chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành; thực hiện chức năng, nhiệm vụ quy định tại Nghị định số 06/2014/QĐ-TTg ngày 12/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ; hàng năm Ban Tôn giáo Chính phủ đều xây dựng Kế hoạch và tổ chức thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên cả nước. Việc kiểm tra tại các cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo của cấp tỉnh, cấp huyện và các tổ chức tôn giáo, cơ sở tôn giáo được tiến hành công khai, khách quan và đúng trình tự, thủ tục luật định. Thông qua công tác kiểm tra đã nắm bắt tình hình và kịp thời ghi nhận những kết quả đã đạt được, hướng dẫn thực hiện những vấn đề còn hạn chế, thiếu sót.

Trong những năm gần đây, công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo đã được Lãnh đạo các địa phương quan tâm, chỉ đạo. Hoạt động kiểm tra đã đi vào nề nếp và trở thành một nhiệm vụ quan trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tôn giáo. Tuy nhiên, chủ yếu vẫn là công tác kiểm tra theo vụ việc, chưa có sự đồng bộ và đi vào chiều sâu.

V. xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất đẩm bảo cho công tác thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

Về phía Trung ương, theo quy định tại Nghị định số 06/2014/QĐ-TTg ngày 12/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ có 14 vụ, đơn vị; với 139 công chức, viên chức và lao động hợp đồng. Theo Nghị định này, Ban Tôn giáo Chính phủ được bổ sung thêm một đơn vị nghiên cứu khoa học là Viện Nghiên cứu chính sách tôn giáo và Vụ Công tác tôn giáo phía Nam, tạo điều kiện cho hoạt động nghiên cứu chuyên sâu về chính sách tôn giáo, tham mưu cho Đảng và Nhà nước về công tác tôn giáo đạt hiệu quả; đồng thời để có đầu mối phục vụ hoạt động quản lý tôn giáo ở các tỉnh phía Nam, thuận lợi cho việc liên hệ công tác với các địa phương các tỉnh vùng Nam Bộ.

Về phía các địa phương, theo quy định tại Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04/6/2008 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.  Ở tỉnh hiện nay có Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ, trong Ban có các phòng;  Ở huyện có 01 đến 02 người làm công tác tôn giáo kiêm nhiệm với công tác khác; Ở cấp xã không có cán bộ chuyên môn làm công tác tôn giáo, thường là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch xã, phường kiêm nhiệm công tác chuyên môn về tôn giáo.

            Trong những năm gần đây, đặc biệt là từ khi Nghị định số 92/2012/NĐ-CP được ban hành, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ trung ương tới địa phương đã tổ chức triển khai, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Qua 05 năm thực hiện Nghị định số 92/2012/NĐ-CP của Chính phủ, các ngành, các cấp đã có nhiều nỗ lực và đạt được một số kết quả quan trọng. Công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo theo các quy định mới đã đi vào đời sống. Sinh hoạt tôn giáo thuần túy của chức sắc, tín đồ được bảo đảm, đa số các chức sắc và tín đồ tôn giáo đồng tình và ủng hộ, đồng bào tôn giáo đã hăng hái tích cực tham gia các phong trào thi đua, xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội của từng địa phương, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước.

Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo nói chung, công tác thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo nói riêng được tăng cường, cơ chế, chính sách về tôn giáo và công tác tôn giáo từng bước được hoàn thiện; các cơ quan chức năng cùng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, chức sắc và tín đồ các tôn giáo; phối hợp tuyên truyền, vận động, thuyết phục có hiệu quả những hành vi vi phạm chính sách, pháp luật tôn giáo; vận động chức sắc, chức việc, tu sỹ, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo làm cho mọi người hiểu rõ chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về tôn giáo; đồng bào có đạo chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật nói chung và về tôn giáo nói riêng, tạo sự đoàn kết giữa các tôn giáo và sự đồng thuận của các tôn giáo với chính quyền.

            Trong những năm qua, công tác thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo luôn được Đảng và Nhà nước, các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện. Cùng với việc ban hành các chủ trương, chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo nhằm xây dựng hệ thống cơ sở pháp lý ghi nhận và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người, các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cũng đã nâng cao vai trò trong công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, giúp đỡ tổ chức, cá nhân tôn giáo thực hiện hoạt động tôn giáo theo đúng quy định pháp luật. Đảm bảo hoạt động thuần túy tôn giáo, đáp ứng nhu cầu tinh thần của một bộ phận quần chúng nhân dân, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích của các tổ chức, cá nhân khác trong xã hội. Đồng bào các tôn giáo chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, xây dựng lối sống tốt đời, đẹp đạo, cùng xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước./.

ThS Nguyễn Thị Hồng Vân

Kết quả công tác thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trong 5 năm (2012-2016)Đối với lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, kết quả công tác thi hành pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng để khẳng định tính thực thi và hiệu quả của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trong thực tiễn đời sống xã hội, đóng góp một
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Yên Bái: Nâng cao hiệu quả công tác tôn giáo
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng chúc mừng Hội thánh Truyền giáo Cao Đài
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chúc Tết Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Xử lý nghiêm hành vi tăng giá, ép giá khách du lịch trong các lễ hội
Huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình thăm gia đình chính sách và chức sắc Công giáo nhân Tết cổ truyền, Tết Đinh Dậu, năm 2017
Lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang tiếp các chức sắc tôn giáo chúc Tết Đinh Dậu 2017
Quảng Bình: Ban Tôn giáo tỉnh thăm và chúc Tết Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình
Ban Tôn giáo tỉnh Cà Mau chúc Tết các tổ chức tôn giáo
Đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ chúc Tết một số chức sắc, tổ chức tôn giáo ở các tỉnh phía Bắc
Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang chúc Tết các tổ chức tôn giáo Xuân Đinh Dậu 2017
Video
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Hình ảnh khai mạc Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XVII
Hàng chục ngàn người tham dự Lễ hội dừa Bến Tre 2019
Tái hiện Nghi lễ “Lẩu Then” của đồng bào dân tộc Tày
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn