Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 16/12/2018 05:03 PM
Ấn phẩm sách
Ra mắt bộ sách quý về 22 ngôi đình - chùa tiêu biểu của Việt Nam
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2018
Lịch sử vương quốc Đàng Ngoài
Tìm hiểu Tín ngưỡng thờ cá Ông ở xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Pháp chế - Thanh tra, Ban Tôn giáo Chính phủ

Ngày 05 tháng 8 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký ban hành Quyết định số 676/QĐ- BNV quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Pháp chế-Thanh tra, Ban Tôn giáo Chính phủ; trong đó quy định Vụ Pháp chế - Thanh tra, Ban Tôn giáo Chính phủ có 22 nhiệm vụ và quyền hạn, gồm:

1. Xây dựng pháp luật.

2. Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.

3. Chủ trì giúp Trưởng ban phối hợp với Vụ Pháp chế của Bộ Nội vụ kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về tôn giáo theo định của pháp luật.

4. Phổ biến, giáo dục pháp luật.

5.Theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật.

6. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Trưởng Ban thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước trong phạm vi quản lý nhà nước về tôn giáo theo quy định của pháp luật.

7. Tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng.

8. Phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất với Trưởng ban khen thưởng hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế.

9. Chủ trì, giúp Trưởng ban phối hợp với Vụ Pháp chế của Bộ Nội vụ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

10. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Ban xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra báo cáo Trưởng ban trình Bộ trưởng phê duyệt.

11. Thực hiện thanh tra theo kế hoạch, thanh tra thường xuyên, thanh tra đột xuất khi được Trưởng ban giao. Tổng hợp, báo cáo kết quả thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định.

12. Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về công nhận tổ chức tôn giáo; thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo; thành lập, giải thể trường đào tạo, mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo; việc thực hiện các quy định của  pháp luật về trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

13. Tiếp công dân; tiếp nhận xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân về lĩnh vực tôn giáo.

14. Theo dõi, đôn đốc,kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra lĩnh vực tôn giáo; xác minh, kết luận xác minh và kiến nghị  Trưởng ban các biện pháp xử lý, giải quyết theo quy định.

15. Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị  cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật phát hiện qua công tác thanh tra.

16. Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu khoa học, tổ chức các hội nghị, hội thảo về lĩnh vực thanh tra chuyên ngành về tôn giáo.

17. Tổng hợp, báo cáo kết quả thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về tôn giáo.

18. Theo dõi, kiểm tra, xác minh và kiến nghị Trưởng ban có biện pháp xử lý, giải quyết các khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

19. Xây dựng, trình Trưởng ban ban hành, hoặc trình Trưởng ban để trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tôn giáo.

20. Xây dựng, trình Trưởng ban ban hành hoặc trình Trưởng Ban để trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định về phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý nhà nước của Ban.

21. Thực hiện phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định  của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Làm nhiệm vụ thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của Ban.

22. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng, Trưởng ban giao hoặc theo quy định của pháp luật.

- Về tổ chức: Vụ có Vụ trưởng và không quá 02 Phó Vụ trưởng và các công chức.

- Về chế độ làm việc: theo chế độ chuyên viên kết hợp với chế độ thủ trưởng.

- Về biên chế: Biên chế của Vụ do trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ quyết định trong tổng số biên chế công chức của Ban Tôn giáo Chính phủ được cấp có thẩm quyền giao.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05/8/2015./.

Hồng Vân

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Pháp chế - Thanh tra, Ban Tôn giáo Chính phủ1. Xây dựng pháp luật. 2. Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật. 3. Chủ trì giúp Trưởng ban phối hợp với Vụ Pháp chế của Bộ Nội vụ kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Thông báo về việc thay đổi cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ theo Quyết định số 06/2015/QĐ-TTg ngày 12/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ
Pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo hiện hành và những định hướng trong xây dựng Luật tín ngưỡng, tôn giáo
Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu và của công chức, viên chức, người lao động Bộ Nội vụ trong thực thi nhiệm vụ, công vụ
Thông tư liên tịch hướng dẫn việc thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo
Thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo
Lời cảm ơn đồng bào công giáo
Quyết định Phê duyệt Kế hoạch xây dựng và triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động của Ban Tôn giáo Chính phủ giai đoạn 2013-2015
Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ Ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo
Nghị định 92 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo
Thông tư huớng dẫn về cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị
Video
Người nước ngoài sinh hoạt tôn giáo ở Việt Nam
Giao lưu văn nghệ nhân kỷ niệm 63 năm Ngày thành lập Ban Tôn giáo Chính phủ Ngày truyền thống ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo(2/8/1955-2/8/2018)
Hành trình về nguồn đong đầy ý nghĩa
Hình ảnh
Sinh hoạt đời thường ở Turkmenistan- quốc gia biệt lập nhất Trung Á
Một số hình ảnh ngôi đền cổ đại khắc từ một khối đá duy nhất
Tái hiện Lễ mừng lúa mới dân tộc Xơ Đăng tỉnh Kon Tum
Audio
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương
Ủy ban Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước vận dụng những kinh nghiệm quản lý nhà nước về tôn giáo của Việt Nam
Một số điểm mới của Luật tín ngưỡng, tôn giáo


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vnNgười chịu trách nhiệm chính: Ông Dương Ngọc Tấn 
Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ

Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn