Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 18/11/2019 01:14 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 10/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 9/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 8/2019
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 7/2019
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Quyết định Phê duyệt Kế hoạch xây dựng và triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động của Ban Tôn giáo Chính phủ giai đoạn 2013-2015

 

           BỘ NỘI VỤ
            BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ
                          
         
           Số: 66/QĐ-TGCP
                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                
 
                          Hà Nội, ngày   23    tháng 4  năm 2013
 
 

 
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Kế hoạch xây dựng và triển khai áp dụng hệ thống
quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008
 vào hoạt động của Ban Tôn giáo Chính phủ giai đoạn 2013-2015
 
 
TRƯỞNG BAN BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ
 
          Căn cứ Quyết định số 134/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ;
          Căn cứ Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg;
Căn cứ Quyết định số 1497/QĐ-BNV ngày 26/7/2011 của Bộ Nội vụ về Phê duyệt Kế hoạch xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Bộ Nội vụ giai đoạn 2011-2015;
Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-TGCP ngày 23 tháng 4 năm 2013 thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc triển khai và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Ban tôn giáo Chính phủ giai đoạn 2013 – 2015;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch xây dựng và triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động của Ban Tôn giáo Chính phủ giai đoạn 2013-2015 (Kế hoạch chi tiết kèm theo). 
Điều 2. Giao Vụ Pháp chế-Thanh tra chủ trì giúp Trưởng ban triển khai thực hiện Kế hoạch kèm theo Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ban, Vụ trưởng Vụ Pháp chế-Thanh tra, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Ban chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:                                                                                                                      KT. TRƯỞNG BAN
- Bộ trưởng “để b/c”;                                                                                                       PHÓ TRƯỞNG BAN
- Ban Chỉ đạo ISO của BNV;                                                                                                       (Đã ký)
- Lãnh đạo Ban;
- Thành viên BCĐ, Tổ giúp việc ISO;
- Các Vụ, đơn vị thuộc Ban;
- Lưu: VT, PCTT (VHH 30b).

                                                                                                                                                                                      TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO ISO CỦA BAN

                                                                                                                                                                                                         Bùi Thanh Hà

Văn bản kèm theo: Kế hoạch xây dựng và triển khai

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch xây dựng và triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động của Ban Tôn giáo Chính phủ giai đoạn 2013-2015BỘ NỘI VỤ               BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ Normal 0 Clean Clean false false false
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ Ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo
Nghị định 92 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo
Thông tư huớng dẫn về cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị
Nghị định 34 Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức
Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp quản lý Nhà nước về Tôn giáo”
Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ
Công điện 162 của Thủ tướng Chính phủ về công tác quản lý và tổ chức lễ hội
Giới thiệu các văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực tôn giáo (đang còn hiệu lực thi hành)
Video
Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Bài phát biểu của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng tại cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình ảnh
Ngôi chùa giữ kỷ lục về tượng đất ở Hưng Yên
Bên trong Học viện có nội quy tu học nghiêm khắc nhất Việt Nam
Chiêm ngưỡng ngôi đền trên vách thủy tinh - 'kỳ quan nhân tạo' độc đáo Thái Lan
Audio
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa
Phỏng vấn Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Cần Thơ về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vnNgười chịu trách nhiệm chính: TS.Bùi Thanh Hà 
Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ

Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn