Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 23/09/2020 10:22 PM
Ấn phẩm sách
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 8/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 7/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 6/2020
Giới thiệu Tạp chí Công tác tôn giáo Số 5/2020
Thăm dò ý kiến
Bạn theo đạo nào ?Chọn    Xem KQ
Truyền thống Ngành quản lý Nhà nước về tôn giáo tỉnh Quảng Bình, hơn 20 năm nhìn lại
Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình gặp mặt nhân kỷ niệm 58 năm ngày truyền thống Ngành quản lý Nhà nước về tôn giáo

 

Trải qua 58 năm hoạt động dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Thủ tướng phủ trước kia và Ban Tôn giáo Chính phủ ngày nay đã không ngừng phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, tham mưu cho Đảng và Nhà nước về chủ trương, chính sách đối với tôn giáo; thực hiện việc quản lý Nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo; góp phần đấu tranh chống các hoạt động lợi dụng tôn giáo của các thế lực xấu vào mục đích chính trị. Đặc biệt là động viên tín đồ, chức sắc các tôn giáo tham gia và có những đóng góp rất quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Đối với tỉnh Quảng Bình, từ khi được tái lập đến nay, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, bộ máy làm công tác Quản lý Nhà nước về công tác tôn giáo đã từng bước được kiện toàn, đi vào ổn định, góp phần tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác tôn giáo trong tình hình mới.
Trước năm 2001, công tác tôn giáo ở tỉnh được giao cho Phòng Tôn giáo thuộc Văn Phòng UBND tỉnh đảm nhiệm; đến năm 2001, bộ phận này được sáp nhập về Ban Dân tộc - Miền núi thành Ban Dân tộc - Miền núi và Tôn giáo, đây là cơ quan tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.
Trong thời gian này, công tác tôn giáo trên địa bàn toàn quốc nói chung, Quảng Bình nói riêng có những biến động nhất định, đòi hỏi bộ máy làm công tác tôn giáo tỉnh nhà tiếp tục được kiện toàn; trước tình hình đó, tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX (năm 2004) đã quyết định thành lập Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình, là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, giúp Tỉnh uỷ, UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh; ở cấp huyện thành lập Phòng Tôn giáo, Phòng Dân tộc - Tôn giáo hay Tôn giáo - Dân tộc.
Đến năm 2008, thực hiện Nghị định 13/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Tôn giáo tỉnh được sáp nhập vào Sở Nội vụ với nhiệm vụ giúp Giám đốc Sở tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tôn giáo ở địa phương; ở cấp huyện bộ phận làm công tác tôn giáo trước đây được sáp nhập vào Phòng Nội vụ.
Hơn 20 năm qua (kể từ khi thành lập Phòng Tôn giáo thuộc Văn Phòng UBND tỉnh), dưới sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo tỉnh, UBND tỉnh, sự chủ động phối hợp chặt chẽ của các ngành, địa phương có liên quan; cùng với đó là công tác tham mưu kịp thời, có hiệu quả của Ban Tôn giáo tỉnh nói riêng, đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo tỉnh nhà nói chung đã tập trung đấu tranh có hiệu quả những biểu hiện lợi dụng tôn giáo để vi phạm pháp luật. Nhờ đó mà trên địa bàn tỉnh Quảng Bình các vụ việc truyền đạo trái phép, hoạt động mê tín dị đoan đã được ngăn chặn kịp thời và giải quyết dứt điểm. Việc lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn đã sớm được chấn chỉnh và xử lý kịp thời giữ vững được kỹ cương phép nước; công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã thu được nhiều kết quả, cụ thể là:
Tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp tổ chức quán triệt, thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng về công tác tôn giáo như Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khoá IX và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 25 - NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác tôn giáo; Chỉ thị số 13/CT-TU ngày 31/5/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Bình về tăng cường công tác tôn giáo trong tình hình hiện nay; Chỉ thị số 05/2007/CT - UBND ngày 24/8/2007 của UBND tỉnh về nâng cao hiệu lực Quản lý Nhà nước trong lĩnh vực công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó tập trung tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo, Nghị định 22/2005/NĐ - CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo và hiện nay là Nghị định 92/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo .v.v… đến các đối tượng có liên quan.
Tích cực tham mưu, đề xuất cho cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương xem xét, giải quyết các nhu cầu chính đáng của các tổ chức, chức sắc tôn giáo một cách thảo đáng, theo đúng quy định của pháp luật như: Việc thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở, phong chức, phong phẩm và bổ nhiệm, thuyên chuyển chức sắc tôn giáo; giao đất để xây dựng công trình tôn giáo, cấp phép xây dựng các công trình tín ngưỡng, tôn giáo .v.v. đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Hướng dẫn các sinh hoạt, lễ nghi tôn giáo quan trọng trong các tôn giáo như Lễ Noel, Mùa Vọng (đạo Công giáo), Lễ Phật đản, Vu Lan (đạo Phật) và các sinh hoạt khác theo đúng quy định.
Trong công tác quản lý nhà nước, Ban Tôn giáo tỉnh cùng với đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo tại cơ sở luôn chủ động, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội, các địa phương có liên quan từ Trung ương đến địa phương có liên quan tăng cường tiếp xúc với các vị chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo trên địa bàn nhằm hướng dẫn các hoạt động tôn giáo theo đúng quy định; đề xuất giải quyết nhu cầu chính đáng của các tổ chức tôn giáo kịp thời. Tích cực đấu tranh đối với các chức sắc, tổ chức tôn giáo vi phạm trong hoạt động tôn giáo, từ đó tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương xử lý các hoạt động tôn giáo trái pháp luật liên quan như: lấn chiếm đất đai, xây dựng và mở rộng công trình tôn giáo trái phép, việc tổ chức các hoạt động, lễ nghi tôn giáo không xin phép, báo cáo với các cấp chính quyền; đề xuất, có ý kiến với cấp có thẩm quyền đối với những chức sắc tôn giáo vi phạm pháp luật, thách thức, chống đối chính quyền tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, chức sắc và tín đồ tôn giáo; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn.
Bên cạnh đó, Ban Tôn giáo tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình phối hợp, hành động và tổ chức ký kết chương trình phối hợp trong công tác tôn giáo với các ngành liên quan như: UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Chi Cục dân số - Kế hoạch hóa gia đình .v.v. Thông qua chương trình phối hợp đã huy động được nhiều ngành chức năng vào cuộc, phát huy thế mạnh và trách nhiệm của từng ngành trong nhiệm vụ công tác tôn giáo nói chung. Từ đó, các vấn đề tôn giáo phát sinh trên địa bàn được giải quyết tốt; góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng, tình hình tôn giáo trong những thời điểm chính trị nhạy cảm được giữ vững .v.v…
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 2 tôn giáo được phép hoạt động là Công giáo và Phật giáo với hơn 104 ngàn tín đồ, sinh hoạt trên địa bàn của 76 xã, phường, thị trấn; có 32 xứ, 92 họ giáo, 01 Ban Trị sự tỉnh hội Phật giáo; có 96 cơ sở thờ tự tôn giáo đang sinh hoạt; 55 chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo.
Có thể nói rằng, hơn 20 năm qua dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền; sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo tỉnh nhà nên tình hình tôn giáo trên địa bàn tỉnh nhìn chung ổn định; các hoạt động tôn giáo diễn ra bình thường và đi vào nề nếp; phần lớn các chức sắc, bà con giáo dân, tín đồ phật tử phấn khởi tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; đặc biệt trong công tác giải quyết các nhu cầu sinh hoạt chính đáng của các tổ chức tôn giáo và bà con giáo dân đều được đáp ứng và cơ bản theo quy định của pháp luật; đã tiến hành các thủ tục và chấp thuận cho việc thành lập các tổ chức tôn giáo cơ sở theo đúng quy định của pháp luật; việc cấp đất cho các tổ chức tôn giáo chưa có nơi sinh hoạt được đôn đốc, giải quyết; các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng các công trình tôn giáo được giải quyết nhanh gọn. Bên cạnh đó, các cấp chính quyền, các đơn vị có liên quan theo phân cấp quản lý đã tiến hành các thủ tục cho phép xây dựng mới cơ sở thờ tự; việc hướng dẫn, quản lý các cuộc lễ, lễ nghi tôn giáo của các tổ chức tôn giáo theo đúng quy định.
Những đóng góp của đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh ta trong thời gian qua đã được Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương và UBND tỉnh ghi nhận. Liên tục nhiều năm qua, tập thể Ban Tôn giáo tỉnh được Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh tặng nhiều Bằng khen về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; nhiều tập thể và cá nhân, đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo qua các thế hệ được khen, tặng thưởng những danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước như Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh.
Tuy nhiên, cũng như các tỉnh bạn trong cả nước và khu vực Bắc Trung Bộ, tình hình tôn giáo trên địa bàn tỉnh vẫn tiềm ẩn nhiều dấu hiệu phức tạp, hiện tượng vi phạm pháp luật trong sinh hoạt tôn giáo vẫn diễn ra, tình trạng mua bán, chuyển nhượng, hiến tặng đất đai, xây dựng trái phép vẫn còn tiếp diễn. Đặc biệt, trong hoạt động tôn giáo một số chức sắc có tư tưởng kỳ thị, bất hợp tác, chống đối chính quyền .v.v. Trong khi đó, một số cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương chưa nhận thức đúng và thật sự coi trọng công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, dẫn đến nhiều sự việc vi phạm phát sinh tại cơ sở vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Sự phối hợp giữa các cơ quan có liên quan nhiều lúc chưa nhịp nhàng; chưa có cơ chế phân công cụ thể về nhiệm vụ trong công tác tôn giáo, dẫn tới đôi lúc còn có hiện tượng đùn đẩy, thiếu trách nhiệm trong giải quyết các vấn đề có liên quan (đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai, xây dựng).
Tình hình trên diễn ra trong điều kiện cơ sở vật chất, bộ máy làm công tác tôn giáo toàn tỉnh nói chung còn gặp rất nhiều khó khăn; ở cấp huyện chưa bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác tôn giáo; ở cấp xã cán bộ làm công tác tôn giáo lại càng yếu và mõng hơn, dẫn đến việc nắm tình hình, tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh trên địa bàn gặp rất nhiều khó khăn.v.v.
Trước tình hình trên đòi hỏi các Cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa đến việc lãnh, chỉ đạo công tác tôn giáo; sự phối hợp đồng bộ và có hiệu quả hơn nữa của các ngành, địa phương có liên quan. Nhưng quan trọng hơn cả là đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo tỉnh nhà phải tiếp tục nổ lực phấn đấu nhiều hơn nữa nhằm tham mưu cho Cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật trong giai đoạn mới.
58 năm qua, được sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh uỷ và UBND tỉnh, tổ chức làm công tác tôn giáo của tỉnh Quảng Bình đã hoạt động tích cực, có hiệu quả, chứng tỏ sự trưởng thành vượt bậc, góp phần cùng các ngành, các cấp, các tổ chức, đoàn thể và chính quyền địa phương cơ sở trong việc tổ chức thực hiện tốt chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước.
Phát huy truyền thống 58 năm qua, cán bộ công chức ngành Quản lý Nhà nước về tôn giáo quyết tâm phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn thử thách, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu cho Cấp uỷ Đảng, chính quyền thực hiện tốt công tác tôn giáo trong tình hình mới; góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà cấp trên giao phó.
Duy Hạnh
Truyền thống Ngành quản lý Nhà nước về tôn giáo tỉnh Quảng Bình, hơn 20 năm nhìn lạiTrải qua 58 năm hoạt động dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Thủ tướng phủ trước kia và Ban Tôn giáo Chính phủ ngày nay đã không ngừng phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, vượt qua khó khăn để hoàn thành
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
Video
Bài phát biểu của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ tại Đại lễ Phật đản Phật lịch 2564, Dương lịch 2020
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Hình ảnh
Bảo tàng không gian văn hóa Mường - nơi lưu giữ bản sắc dân tộc Mường
Ninh Thuận: Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tháp Chăm cổ Hòa Lai
Độc đáo Lễ cấp sắc Then 12 đèn của người Nùng ở Cao Bằng
Audio
TS. Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về Công tác chấn chỉnh các hoạt động lệch chuẩn tôn giáo tại các cơ sở thờ tự của Phật giáo
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi về vấn đề dâng sao giải hạn đang diễn ra tại một số chùa


BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

Đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,Q. Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 0243 8 248 673 . Fax: 08041313
Email: bantongiaocp@chinhphu.vn

Người chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Minh Nga -
Phó Trưởng Ban
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin,
Ban Tôn giáo Chính phủ

Email:ttttbantongiao@chinhphu.vn